Důležitá upozornění a legislativní změny

        
       Uveřejněno k 1. říjnu 2021
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1993/2 Sb. Listina základních práv a svobod
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím
       1999/325 Sb. Zákon o azylu
       1999/326 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
       1999/359 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/250 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
       2000/258 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
       2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
       2001/100 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
       2002/114 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
       2002/320 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
       2003/221 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců
       2004/435 Sb. Zákon o zaměstnanosti
       2004/499 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
       2005/13 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
       2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
       2005/48 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
       2005/107 Sb. Vyhláška o školním stravování
       2006/110 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2007/361 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2009/268 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
       2010/313 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
       2014/247 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
       2015/3 Sb. Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
       2016/297 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
       2016/353 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
       2017/74 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
       2017/341 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
       2020/12 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
       2020/515 Sb., Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
       2021/121 Sb., Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
       2021/273 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
       2021/350 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
       2021/356 Sb., Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020
        
       Věstník 2021_4
       Věstník 2021_5
       Věstník 2021_6
       Metodické doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021/2022
       Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka
       Provoz škol a školských zařízení od 13. 9. 2021
        
       Zrušené předpisy
       2014/281 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí