Důležitá upozornění a legislativní změny

        

       Uveřejněno k 8. I. 2017
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1968/174 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
       1991/563 Sb. Zákon o účetnictví
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/634 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1998/111 Sb. Zákon o vysokých školách
       1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím
       2000/121 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/219 Sb. Zákon o majetku české republiky
       2000/250 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
       2002/114 Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
       2002/320 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
       2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
       2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
       2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání
       2005/410 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
       2005/492 Sb. Vyhláška o krajských normativech
       2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2006/564 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
       2006/567 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě
       2008/300 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
       2009/194 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
       2009/280 Sb. Zákon daňový řád
       2011/372 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
       2011/373 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
       2011/418 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
       2012/89 Sb. Občanský zákoník
       2012/201 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
       2013/304 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
       2016/366 Sb., Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
       2016/440 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
       2016/445 Sb., Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
        
       Zrušeno:
        

       1999/42 Sb. Vyhláška o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
       2015/309 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
       2015/385 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného