Důležitá upozornění a legislativní změny

        
       Uveřejněno k 11. září 2022
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       1998/123 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
       1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím
       1999/325 Sb. Zákon o azylu
       1999/326 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
       1999/359 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí
       2000/219 Sb. Zákon o majetku České republiky
       2000/245 Sb. Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
       2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
       2002/320 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
       2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
       2005/13 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
       2005/15 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
       2005/16 Sb. Vyhláška o organizaci školního roku
       2005/48 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
       2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
       2005/75 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti
       2005/251 Sb. Zákon o inspekci práce
       2006/159 Sb. Zákon o střetu zájmů
       2006/309 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
       2006/438 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
       2008/300 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2010/206 Sb. Sdělení o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
       2011/86 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
       2011/418 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
       2012/473 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
       2013/304 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
       2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
       2016/134 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
       2017/74 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
       2017/341 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
       2020/12 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
       2021/94 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
       2021/250 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
       2021/273 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
       2021/511 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
       2022/38 Sb. Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
       2022/67 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
       2022/190 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
       2022/191 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
       2022/192 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
       2022/193 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
       2022/194 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
       2022/204 Sb. Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
       2022/256 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
        
        
       Věstník 2022_1
       Věstník 2022_2
       Věstník 2022_3
       Věstník 2022_4
        

       Zrušené předpisy
       1968/174 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
       2001/398 Sb. Vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
       2013/194 Sb. Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie