Důležitá upozornění a legislativní změny

       Uveřejněno k 8. I. 2018
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1969/2 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
       1985/133 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
       1991/563 Sb. Zákon o účetnictví
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/589 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
       1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
       1992/634 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       1998/111 Sb. Zákon o vysokých školách
       1999/168 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
       1999/359 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí
       2000/128 Sb. Zákon o obcích
       2000/129 Sb. Zákon o krajích (krajské zřízení)
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/239 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
       2000/258 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
       2001/100 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
       2001/185 Sb. Zákon o odpadech
       2001/254 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
       2002/320 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
       2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
       2004/435 Sb. Zákon o zaměstnanosti
       2004/500 Sb. Zákon Správní řád
       2004/518 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
       2005/39 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolán
       2005/251 Sb. Zákon o inspekci práce
       2005/412 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2006/537 Sb. Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem
       2006/567 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě
       2008/176 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2009/198 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
       2009/268 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
       2009/410 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
       2010/222 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
       2010/270 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků
       2011/86 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
       2011/329 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
       2011/350 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
       2011/372 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
       2011/388 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
       2012/89 Sb. Občanský zákoník
       2013/79 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
       2013/304 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
       2013/323 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku
       2016/27 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
       2016/134 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
       2016/169 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
       2016/172 Sb. Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
       2017/341 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
       2017/343 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016
       2017/375 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
       2017/401 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
       2017/406 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
       2017/407 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů ...
       2017/463 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
       Nařízení Evropslého parlamentu š. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
        
       Zrušeno

       1990/200 Sb. Zákon o přestupcích
       2005/379 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
       2006/564 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
       2008/348 Sb. Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
       2016/366 Sb., Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
       2016/440 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného