Důležitá upozornění a legislativní změny

        
        
       Uveřejněno k 1. srpnu 2023
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1969/2 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
       1985/133 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       1998/123 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí
       1999/106 Zákon o svobodném přístupu k informacím
       1999/325 Sb. Zákon o azylu
       1999/326 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky
       2000/128 Sb. Zákon o obcích
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/239 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
       2000/258 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
       2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
       2001/102 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
       2004/435 Sb. Zákon o zaměstnanosti
       2004/499 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
       2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
       2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
       2005/13 Sb. Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
       2005/39 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolán
       2005/48 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
       2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání
       2005/107 Sb. Vyhláška o školním stravování
       2005/251 Sb. Zákon o inspekci práce
       2006/179 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2007/361 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
       2008/300 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2012/259 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
       2013/304 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
       2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
       2015/340 Sb. Zákon o registru smluv
       2016/134 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
       2016/297 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
       2017/65 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
       2017/74 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
       2019/99 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
       2020/12 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
       2022/467 Sb., Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
       2023/121 Sb., Vyhláška o požadavcích na pokrmy
       2023/131 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
       2023/153 Sb., Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
       2023/171 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů
        

       Věstník 2023_1
       Věstník 2023_2
       Věstník 2023_3
        

       Zrušené předpisy
        

       2014/341 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
       2016/248 Sb. Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek