Důležitá upozornění a legislativní změny

        
       Uveřejněno k 1. V. 2017
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1990/200 Sb. Zákon o přestupcích
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1998/111 Sb. Zákon o vysokých školách
       1998/167 Sb. Zákon o návykových látkách
       2000/121 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
       2000/218 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
       2000/219 Sb. Zákon o majetku české republiky
       2000/250 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
       2003/218 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
       2004/205 Sb. Nařízení vlády o podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky
       2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
       2004/561 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
       2004/561 Sb. účinnost 1. září 2017
       2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
       2005/251 Sb. Zákon o inspekci práce
       2006/159 Sb. Zákon o střetu zájmů
       2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2009/478 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
       2011/86 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
       2011/372 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
       2011/373 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách
       2012/89 Sb. Občanský zákoník
       2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
       2014/247 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
       2016/445 Sb., Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
       2017/23 Sb. Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
       2017/25 Sb. Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
       2017/65 Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
       2017/74 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
        
        
       2016 č. j. 26 747/2016 Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole
       2016 č. j. 24 005/2016 Směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností
       2016 č. j. 27 988/2016 Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
       2016 č. j. 38 204/2016 - 210 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017
       2016 č. j. 38628/2016 - 1 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
       2017 č. j. 2168/2017 Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok
       2017 č. j. 6 576/2017 Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
       Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce
       Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání
       Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2017/18
       STANOVISKO MŠMT K "PAMLSKOVÉ" VYHLÁŠCE
        
       Zrušeno
       2012 č. j. 46 357/2012-210 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013
       2005 č. j. 28 768/2005 - 45 Směrnice MŠMT kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního rozpočtu
       2014 č. j. 10 670/2014 Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce