Důležitá upozornění a legislativní změny

        
       Uveřejěno k 16. květnu 2021
        
        

       1969/2 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
       1995/117 Zákon o státní sociální podpoře
       1998/111 Sb. Zákon o vysokých školách
       2000/121 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
       2001/246 Sb. Vyhláška o požární prevenci
       2001/430 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
       2004/561 Sb. Školský zákon
       2005/84 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
       2006/110 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
       2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
       2009/280 Sb. Zákon daňový řád
       2011/86 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
       2011/372 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
       2012/070 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách
       2012/89 Sb. Občanský zákoník
       2013/304 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
       2013/323 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku
       2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
       2015/320 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
       2021/94 Sb., Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19
       2021/121 Sb., Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
       2021/136 Sb., Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19
       2021/140 Sb., Vyhláška o energetickém auditu
        
       Opatření k Covid - 19 platná od 17. května 2021
       Věstník 2020_8
       Věstník 2021_1
       Věstník 2021_2
       Věstník 2021_3
        
        

       Zrušené předpisy
       2012/480 Sb. Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku