Důležitá upozornění a legislativní změny

       Uveřejněno k 6. I. 2019
        

       1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
       1991/582 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
       1992/586 Sb. Zákon o daních z příjmu
       1992/589 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
       1992/592 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
       1995/155 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
       1997/48 Zákon o veřejném zdravotním pojištění
       2000/361 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
       2001/254 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
       2004/235 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
       2004/416 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
       2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách
       2006/187 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
       2006/567 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě
       2007/361 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
       2009/040 Sb. Zákon trestní zákoník
       2009/177 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
       2009/194 Sb. Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
       2010/222 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
       2011/86 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
       Občanský zákoník - 04 Relativní majetková práva (§ 1721 - § 3014)
       2012/201 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
       2013/304 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
       2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek
       2014/341 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
       2016/27 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
       2016/112 Sb. Zákon o evidenci tržeb
       2016/134 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek
       2016/250 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
       2016/353 Sb. Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
       2017/341 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
       2018/213 Sb., Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017
       2018/236 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
       2018/254 Sb., Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
       2018/310 Sb., Vyhláška o krajských normativech
       2018/321 Sb., Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
       2018/333 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
        

       Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona
       Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018
       2018 č. j. 25 268/2018 Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018
        
        
        
       Zrušené:
       2001/302 Sb. Vyhláška o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
       2005/492 Sb. Vyhláška o krajských normativech
       2017/401 Sb. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
       2017/463 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného