2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek

 


 
463/2013 ve znění … 242/2018

Nařízení vlády o seznamech návykových látek


 
 
Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:
 

§ 1


 
Toto nařízení stanoví
 
 
a)

v příloze č. 1 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách1) a
2.
dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
(dále jen "seznam č. 1 omamných látek"),

b)

v příloze č. 2 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
omamných látek zařazených do Seznamu II podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2.
dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
(dále jen "seznam č. 2 omamných látek"),

c)

v příloze č. 3 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
omamných látek zařazených do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2.
dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto omamné látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
(dále jen "seznam č. 3 omamných látek"),

d)

v příloze č. 4 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách2) a
2.
dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
(dále jen "seznam č. 4 psychotropních látek"),

e)

v příloze č. 5 k tomuto nařízení seznam
 
 
 
1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2.
dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
(dále jen "seznam č. 5 psychotropních látek"),

f)

v příloze č. 6 k tomuto nařízení seznam psychotropních látek zařazených do Seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách,
 
(dále jen "seznam č. 6 psychotropních látek"),

g)

v příloze č. 7 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2.
dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
(dále jen "seznam č. 7 psychotropních látek"), a

h)

v příloze č. 8 k tomuto nařízení seznam přípravků zařazených do Seznamu III podle Jednotné úmluvy o omamných látkách,

(dále jen "seznam č. 8 vybraných přípravků").
 

§ 2


 
(1) Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
 
(2) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3).
 

§ 3


 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
 
____________________________________________________________
 
1)

Jednotná úmluva o omamných látkách, vyhlášená pod č. 47/1965 Sb., ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách, vyhlášeného pod č. 458/1991 Sb.

2)

Úmluva o psychotropních látkách, vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

3)

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.
 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

       Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
        
        

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 2 omamných látek

Mezinárodni nechráněný název (INN) v českém jazyce

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Acetyldihydrokodein

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6á-yl-acetát

 

Dextropropoxyfen

(1S,2R)-1-benzyl-3-(dimethylamino)-1-fenyl-2-methylpropyl-propanoát

 

Dihydrokodein

4,5á-epoxy-3-methoxy-l7-methylmorfman-6á-ol

 

Ethylmorfin

4,5á-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorfin-7-en-6á-ol

 

Folkodin

4,5á-epoxy-17-methyl-3-(2-morfolinoethoxy)morfin-7-en-6á-ol

 

Kodein

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-7-en-6á-ol

 

Nikodikodin

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6á-yl-nikotinát

 

Nikokodin

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-7-en-6-yl-nikotinát

 

Norkodein

4,5á-epoxy-3-methoxymorfin-7-en-6á-ol

 

Propiram

N-[(1RS)-1-methyl-2-piperidinoethyl]-N-(2-pyridyl)propanamid

 


 
Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
 

Seznam č. 3 omamných látek

Mezinárodni nechráněny název (INN) v českém jazyce

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Acetylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]acetamid

 

Acryloylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid

 

Desomorfin

4,5á-epoxy-17-methvlmorfinan-3-ol

 

Etorfin

(5R,6R, 7R, 14R)-4,5-epoxy-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-inethyl-6,14-ethenomorfman-3-ol

 

Heroin

(5R, 6S)-4,5-epoxy-17-melhylmorfin-7-en-3.6-diyl-diacetát

 

Ketobemidon

1-(4-(3-hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on

 

Konopí

 

S výjimkou konopí pro léčebné použití uvedené v seznamu č. 1

Pryskyřice z konopí

 

 


 
Včetně solí omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.
 
Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
 
 
 
 
 
Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
 

Seznam č. 5 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce

Další mezinárodní
nechráněný název nebo
obecný název

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Amfetamin

 

(2RS)-1-fenylpropan-2-amin

 

Amineptin

 

kyselina 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yl)aminolheptanová

 

Buprenorfin

 

(2S)-2-[(5R,6R,7R, 14S)-17-(cyklopropylmethy)-4, 5á-epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6á, l4-ethanomorfinan-7á-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol

 

Bromdimethoxyfenethylamin

2C-B

(4-brom-2,5-dimethoxyfenethyl)amin

 

Dexamfetamin

 

(2S)-1-fenylpropan-2-amin

 

Fencyklidin

PCP

1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin

 

Fenetylin

 

7-(2-{[(2RS)-1-fenylpropan-2-yl]amino}ethyl)-1,3-dimethyl-7H-purin-2,6-dion

 

Fenmetrazin

 

2-fenyl-3-methylmorfolin

 

Fentermin

 

1-fenyl-2-methylpro-pan-2-amin

 

Flunitrazepam

 

5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-,-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

 

 

GHB

kyselina 4-hydroxybutanová

 

Levamfetamin

 

(2R)-1, -fenylpropan-2-amin

 

Levmetamfetamin

 

(2R)-1,-fenyl-N-methylpropan-2-amin

 

Lisdexamfetamin

 

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid

 

Meklochalon

 

3-(2-chlorfenyl)-2-methyl-1,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on

 

Metachalon

 

2-methyl-3-(2-methylfenyl)-1,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on

 

Metamfetamin

 

(2S)1-fenyl-N-methylpropan-2-amin

 

Metamfetamin racemický

 

(2RS)-1,-fenyl-N-methylpropan-2-amin

 

Methylfenidát

 

methyl-(2RS)-2-fenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetát

 

Sekobarbital

 

kyselina 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová

 

Dronabinol

delta-9-THC

Ä9-tetrahydrokanabinol (THC) a jeho stereoizomery

např (-)-trans-Ä9-THC

Zipeprol

 

(2RS)-1-fenyl-1-methoxy-3-[4-(2-methoxyfenethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol

 


 
Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.
 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 6 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce

Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Amobarbital

 

kyselina 5-ethyl-5-isopentylbarbiturová

 

Butalbital

 

kyselina 5-allyl-5-isobutylbarbiturová

 

Cvklobarbital

 

kysel ina 5-(1-cyklohex-1-en-1-yl)-5-ethylbarbiturová

 

Glutethimid

 

(3RS)-3-ethyl-3-fenylpiperidin-2,6-dion

 

Kathin

(+)-norpseudoefedrin

(1S,2S)-2-amino-1-fenylpropan-1-ol

 

Pentazocin

 

(2R.6R,11R)-6,11-dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

 

Pentobarbital

 

kyselina 5-etbyl-5-[(1RS)-1-methylbutyl]barbiturová

 


 
Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.
 

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 7 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce

Další mezinárodní
nechráněný název nebo
obecný název

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Allobarbital

 

5,5-diallylbarbiturová kyselina

 

Alprazolam

 

8-chlor-6-fenyl-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-á][1,4]benzodiazepin

 

Amfepramon

 

2-(diethylamino)-1-fenylpropan-1-on

 

Aminorex

 

5-fenyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin

 

Barbital

 

5,5-diethylbarbiturová kyselina

 

Benzfetamin

 

(+)-N-benzyl-N-(2-fenyl-1-methylethyl)-N-methylamin

 

 

Benzylpiperazin

1-benzylpiperazin

 

Bromazepam

 

7-brom-5-(2-pyridyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Brotizolam

 

2-brom-4-(2-chlorfenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-ƒ][1,2,4]triazolo[4,3-á][1,4]diazepin

 

Butobarbital

 

5-butyl-5-ethylbarbiturová kyselina

 

Delorazepam

 

7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Diazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Estazolam

 

8-chlor-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-á][1,4]benzodiazepin

 

Ethinamát

 

N-(1-ethynylcyklohexyl)karbamát

 

Ethchlorvynol

 

1-chlor-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-ol

 

Ethylamfetamin

 

(ą)-2-(ethylamino)-1-fenylpropan

 

Ethylloflazepát

 

ethyl-7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylát

 

Fenazepam

 

7-bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Fendimetrazin

 

(2S,3S)-2-fenyl-3,4-dimethylmorfolin

 

Fenkamfamin

 

(ą)-2-(ethylamino)-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptan

 

Fenobarbital

 

5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina

 

Fenproporex

 

(+)-1-fenyl-2-[(2-kyanethyl)amino]propan

 

Fludiazepam

 

7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Flurazepam

 

7-chlor-2-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Halazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Haloxazolam

 

10-brom-11b-(2-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

 

Chlordiazepoxid

 

7-chlor-5-fenyl-2-(methylamino)-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid

 

Kamazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-2-oxo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-3-yl-dimethylkarbamát

 

Ketamin

 

(2RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on

 

Ketazolam

 

11-chlor-12b-fenyl-2,8-dimethyl-8,12b-dihydro-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

 

Klobazam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

 

Klonazepam

 

5-(2-chlorfenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Klorazepát

 

7-chlor-5-fenyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová kyselina

 

Klotiazepam

 

5-(2-chlorfenyl)-7-ethyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on

 

Kloxazolam

 

10-chlor-11b-(2-chlorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

 

Lefetamin

SPA

(-)-1-(dimethylamino)-1,2-difenylethan

 

Loprazolam

 

6-(2-chlorfenyl)-2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-8-nitro-2,4-dihydro-1H-imidazo[1,2-á][1,4] benzodiazepin-1-on

 

Lorazepam

 

7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Lormetazepam

 

7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Mazindol

 

5-(4-chlorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2.1-á]-isoindol-5-ol

 

Medazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin

 

Mefenorex

 

(ą)-2-[(3-chlorpropyl)amino]-1-fenylpropan

 

Meprobamát

 

2-methyl-2-propylpropan-1,3-diyl-dikarbamát

 

Mesokarb

 

N-(fenylkarbamoyl)-3-(2-fenyl-1-methylethyl)sydnonimin

 

Methylfenobarbital

 

5-ethyl-5-fenyl-1-methylbarbiturová kyselina

 

Methyprylon

 

3,3-diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion

 

Midazolam

 

8-chlor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-á][1,4]benzodiazepin

 

Nimetazepam

 

5-fenyl-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Nitrazepam

 

5-fenyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Nordazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Oxazepam

 

7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Oxazolam

 

10-chlor-11b-fenyl-2-methyl-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

 

Pemolin

 

5-fenyl-2-imino-1,3-oxazolidin-4-on

 

Pinazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Pipradrol

 

difenyl(2-piperidyl)methanol

 

Prazepam

 

7-chlor-1-(cyklopropylmethyl)-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Pyrovaleron

 

(ą)-1-(4-methylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

 

Sekbutabarbital

 

5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbiturová kyselina

 

Temazepam

 

(RS)-7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Tetrazepam

 

7-chlor-5-(cyklohex-1-en-1-yl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Triazolam

 

8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]trinazolo[4,3-á][1,4]benzodiazepin

 

Vinylbital

 

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbiturová kyselina

 

Zolpidem

 

N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-á]pyridin-3-acetamid

 


 
Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.
 

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 8 vybraných přípravků

Přípravky obsahující:

Podmínky:

1) jednu z omamných látek:
acetyldihydrokodein
dihydrokodein
ethylmorfin
folkodin
kodein
nikodikodin
nikokodin
norkodein

Mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky
a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmi přesáhnout 100 mg,
b) v roztoku nesmi být koncentrace vyšší než 2,5 %.

2) difenoxin

a) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg.
b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě.

3) difenoxylát

a) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg.
b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové formě

4) dextropropoxyfen

Množství dextropropoxyfenu
a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.
Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku

5) kokain

Množství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu

6) opium nebo morfin

a) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %.
b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných).
Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví

7) ipekakuanhový prášek s opiem

a) Množství opia v prášku nesmí být vyšší než 10 %.
b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %.
c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %.

8) propiram

a) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě.
b) Množstvi methylcelulosy v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu


 
Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.
 
 
Čl. II nařízení č. 30/2018 Sb.

Čl. II


 
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 
Čl. II nařízení č. 242/2018 Sb.

Čl. II


 
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.