2013/463 Sb. Nařízení vlády o seznamech návykových látek

 


 
463/2013 ve znění … 30/2018

Nařízení vlády o seznamech návykových látek


 
 
Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:
 

§ 1


 
Toto nařízení stanoví
 
 
a)

v příloze č. 1 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
omamných látek zařazených do Seznamu I podle Jednotné úmluvy o omamných látkách1) a
2.
dalších omamných látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
(dále jen "seznam č. 1 omamných látek"),

b)

v příloze č. 2 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
omamných látek zařazených do Seznamu II podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2.
dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto omamné látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
(dále jen "seznam č. 2 omamných látek"),

c)

v příloze č. 3 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
omamných látek zařazených do Seznamu IV podle Jednotné úmluvy o omamných látkách a
2.
dalších omamných látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto omamné látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
(dále jen "seznam č. 3 omamných látek"),

d)

v příloze č. 4 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu I podle Úmluvy o psychotropních látkách2) a
2.
dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby látky a přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly používány pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení,
(dále jen "seznam č. 4 psychotropních látek"),

e)

v příloze č. 5 k tomuto nařízení seznam
 
 
 
1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2.
dalších psychotropních látek, s nimiž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nezbytné umožnit zacházení jen na základě povolení k zacházení, nebo je z tohoto důvodu nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto psychotropní látky byly vydávány v lékárně pouze na recept nebo žádanku označené modrým pruhem směřujícím z levého dolního rohu do pravého horního rohu,
(dále jen "seznam č. 5 psychotropních látek"),

f)

v příloze č. 6 k tomuto nařízení seznam psychotropních látek zařazených do Seznamu III podle Úmluvy o psychotropních látkách,
 
(dále jen "seznam č. 6 psychotropních látek"),

g)

v příloze č. 7 k tomuto nařízení seznam
 
 
1.
psychotropních látek zařazených do Seznamu IV podle Úmluvy o psychotropních látkách a
2.
dalších psychotropních látek, u nichž je z důvodu rozsahu jejich zneužívání anebo proto, že bezprostředně nebo nepřímo ohrožují zdraví, nutné zabezpečit, aby léčivé přípravky obsahující tyto látky byly vydávány v lékárně na recept nebo žádanku bez označení modrým pruhem,
(dále jen "seznam č. 7 psychotropních látek"), a

h)

v příloze č. 8 k tomuto nařízení seznam přípravků zařazených do Seznamu III podle Jednotné úmluvy o omamných látkách,

(dále jen "seznam č. 8 vybraných přípravků").
 

§ 2


 
(1) Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
 
(2) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3).
 
 

§ 3


 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
 
____________________________________________________________
 
1)

Jednotná úmluva o omamných látkách, vyhlášená pod č. 47/1965 Sb., ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách, vyhlášeného pod č. 458/1991 Sb.

2)

Úmluva o psychotropních látkách, vyhlášená pod č. 62/1989 Sb.

3)

Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

       Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.
        
        

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 2 omamných látek

Mezinárodni nechráněný název (INN) v českém jazyce

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Acetyldihydrokodein

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6á-yl-acetát

 

Dextropropoxyfen

(1S,2R)-1-benzyl-3-(dimethylamino)-1-fenyl-2-methylpropyl-propanoát

 

Dihydrokodein

4,5á-epoxy-3-methoxy-l7-methylmorfman-6á-ol

 

Ethylmorfin

4,5á-epoxy-3-ethoxy-17-methylmorfin-7-en-6á-ol

 

Folkodin

4,5á-epoxy-17-methyl-3-(2-morfolinoethoxy)morfin-7-en-6á-ol

 

Kodein

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-7-en-6á-ol

 

Nikodikodin

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfinan-6á-yl-nikotinát

 

Nikokodin

4,5á-epoxy-3-methoxy-17-methylmorfin-7-en-6-yl-nikotinát

 

Norkodein

4,5á-epoxy-3-methoxymorfin-7-en-6á-ol

 

Propiram

N-[(1RS)-1-methyl-2-piperidinoethyl]-N-(2-pyridyl)propanamid

 


 
Včetně izomerů omamných látek uvedených v tomto seznamu, dále solí omamných látek uvedených v tomto seznamu, včetně solí izomerů látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.
 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 3 omamných látek

Mezinárodni nechráněny název (INN) v českém jazyce

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Acetylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]acetamid

 

Acryloylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid

 

Desomorfin

4,5á-epoxy-17-methvlmorfinan-3-ol

 

Etorfin

(5R,6R, 7R, 14R)-4,5-epoxy-7-[(2R)-2-hydroxypentan-2-yl]-6-methoxy-17-inethyl-6,14-ethenomorfman-3-ol

 

Heroin

(5R, 6S)-4,5-epoxy-17-melhylmorfin-7-en-3.6-diyl-diacetát

 

Ketobemidon

1-(4-(3-hydroxyfenyl)-1-methylpiperidin-4-yl]propan-1-on

 

Konopí

 

S výjimkou konopí pro léčebné použití uvedené v seznamu č. 1

Pryskyřice z konopí

 

 


 
Včetně solí omamných látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy tyto soli mohou existovat.
 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 4 psychotropních látek


 

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce / obecný název

Další mezinárodní nechráněný název nebo další obecný název

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

AB-CHMINACA

 

N-[(1S)-1 -(aminokarbonyl)-2-methylpropyl]-1(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid

 

AB-FUBINACA

 

N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid

 

AB-PINACA

 

N-[(1S)-1 -(aminokarbonyl)-2-methylpropyll-1 -pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

 

4-Acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamin

4-AcO-MET

{3-[2-(ethylmethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetát

 

o-Acetylpsilocin

4-AcO-DMT

{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl}acetát

Psilacetin

ADB-CHMINACA

 

N-[1 -(aminokarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-(cyklohexylmethyl)-1H-indazol-3-karboxamid

 

ADB-FUBINACA

 

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorfenyl)methyllindazol-3-karboxamid

 

ADB-PINACA

 

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H- indazol-3-karboxamid

 

 

AH-7921

3,4-dichlor-N-{[1 -(dimethylamino)cyklohexyl]methyl}benzamid

 

 

AL-LAD

(6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid

6-allyl-6-nor-LSD

 

AM-2201

[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon

 

AMB-FUBINACA

FUB-AMB

Methyl 2-({1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-karbonyl}amino)-3-methylbutanoát

MMB-FUBINACA

AMB-CHMICA

 

Methyl (2S)-2-{[1-(cyklohexylmethyl)indol-3-karbonyl]amino}-3-methylbutanoát

 

5 - Aminopropylindol

5-API

5-(2-aminopropyl)indol

 

APICA

SDB-001, 2NE1

N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid

 

APINACA

 

N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid

AKB48

 

bk-PMA

2-amino-1-(4-methoxyfenyl)propan-1-on

 

Methedron

bk-PMMA

1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

2-Brommethkathinon

2-BMC

(RS)-1 -(2-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1 -on

 

3-Brommethkathinon

3-BMC

(RS)-1-(3-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

4-Brommethkathinon

4-BMC

(RS)-1-(4-bromfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

Brefedron

 

25B-NBOMe

2-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin

Cimbi-36

 

25C-NBOMe

2-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin

2C-C-NBOMe

 

25I-NBOH

2-{[2-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)ethylaminolmethyl}fenol

2C-I-NBOH; Cimbi-27

 

251-NBOMe

2-(4-]od-2,5-dimethoxyfenyl)-N-[(2-methoxyfenyl)methyl]ethanamin

NBOMe-2C-1

Bromo-Dragonfly

 

(2R)-1-(4-bromfuro[2,3-f][1]benzofuran-8-yl)propan-2-amin

 

Butylon

Bk-MBDB

2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]butan-1-on

B1

2-Chloramfetamin

2-CA

1-(2-chlorfenyl)propan-2-amin

 

3-Chloramfetamin

3-CA

1-(3-chlorfenyl)propan-2-amin

 

4-Chloramfetamin

4-CA

1-(4-chlorfenyl)propan-2-amin

PCA

2-Chlorethkathinon

2-CEC

1-(2-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on

 

3-Chlorethkathinon

3-CEC

1-(3-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on

 

4-Chlorethkathinon

4-CEC

1-(4-chlorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on

 

4-Chlorisobutyrfentanyl

4-Cl-iBF

N-(4-chlorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid

 

 

2C-E

2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)ethan-1-amin

 

2-Chlormethamfetamin

2-CMA

1-(2-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

3-Chlormethamfetamin

3-CMA

1-(3-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

4-Chlormethamfetamin

4-CMA

1-(4-chlorfenyl)-N-methylpropan-2-amin

p-CMA

2-Chlormethkathinon

2-CMC

1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

3-Chlormethkathinon

3-CMC

1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

4-Chlormethkathinon

4-CMC

1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

Clefedron

2-Chlorpentedron

2-CPD

1-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on

 

3-Chlorpentedron

3-CPD

1-(3-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on

 

4-Chlorpentedron

4-CPD

1-(4-chlorfenyl)-2-(methylamino)pentan-1-on

 

4-Chlor-á-pyrrolidinovalerofenon

4-Cl-á-PVP

1-(4-chlorfenyl)-2-(pyrrobdin-1-yl)pentan-1-on

 

CUMYL-4CN-BINACA

SGT-78

1-(4-kyanobutyl)-N-(1-methyl-1-fenylethyl)indazol-3-karboxamid

 

Cyklopentylfentanyl

Cyclopentyl-F; CP-F

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]cyklopentankarboxamid

 

Dimethoxyethylthiofenethylamin

2C-T-2

[4-(ethylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin

 

Dimethoxypropylthiofenethylamin

2C-T-7

[4-(propylsulfanyl)-2,5-dimethoxyfenethyl]amin

 

 

CP-47,497

2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]-5-(2-methyloktan-2-yl)fenol

 

 

CRA-13

(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxy)naftalen-1-yl]methanon

CB-13

 

DBZP

1,4-dibenzylpiperazin

 

Deschlorketamin

 

2-(methylamino)-2-fenyl-cyklohexanon

 

Despropionyl-2-fluor fentanyl

 

N-(2-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin

 

Despropionyl-4-fluor fentanyl

 

N-(4-fluorfenyl)-1-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin

 

Dibutylon

Bk-DMBDB

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)-1-butanon

Methylbutylon

Diclazepam

2-chlorodiazepam

7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

Ro 5-3448

Diethyltryptamin

DET

N,N-diethyl-N-[2-(indol-3-yl)ethyl]amin

 

5-Dihydrobenzofuranpyrovaleron

5-DBFPV; MBPV

1-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)-2-(pyrrobdin-1-yl)pentan-1-on

 

Dimethoxyamfetamin

DMA

(2RS)-1-(2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

p-Methyl-4-methylaminorex

4,4'-DMAR

4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amin

p4-DMAR

Dimethylheptyltetrahydrokanabinol

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol

 

2,3-Dimethylmetkathinon

2,3-DMMC

1-(2,3-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

2,4-Dimethylmetkathinon

2,4-DMMC

1-(2,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

3,4-Dimethylmetkathinon

3,4-DMMC

1-(3,4-dimethylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

Dimethyltriptamin

DMT

N-[2-(indol-3-yl)ethyl]-N,N-dimethylamin

 

Brolamfetamin

DOB

(2RS)-1-(4-brom-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

2,5-Dimethoxy-4-chloramfetamin

DOC

1-(4-chlor-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

Dimethoxyethylamfetamin

DOET

(2RS)-1-(4-ethyl-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

Dimethoxymetamfetamin

STP, DOM

(2RS)-1-(2,5-dimethoxy-4-methylfenyl)propan-2-amin

 

2,5-Dimethoxy-4-jodamfetamin

DOI

1-(4-jod-2,5-dimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

 

5-EAPB

1-(1-benzofuran-5-yl)-N-ethylpropan-2-amin

 

 

6-EAPB

1-(1-benzofuran-6-yl)-N-ethylpropan-2-amin

 

Methkathinon

Efedron

(2RS)-1-fenyl-2-(methylamino)propan-1-on

 

Ephylon

MDEVP; bk-EBDP

1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-on

A-ethyl-pentylon

 

ETH-LAD

(6aR,9R)-N, N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol-[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid

 

Etizolam

AHR 3219; Depas

4-(2-chlorfenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin

 

Ethylfenidát

 

(RS)-ethyl-2-fenyl-2-piperidin-2-ylacetát

 

2-Ethylmethkathinon

2-EMC

(RS)-2-methylamino-1-(2-ethylfenyl)propan-1-on

 

3-Ethylmethkathinon

3-EMC

(RS)-2-methylamino-1-(3-ethylfenyl)propan-1-on

 

4-Ethylmethkathinon

4-EMC

(RS)-2-methylamino-1-(4-ethylfenyl)propan-1-on

 

Etryptamin

 

3-(2-aminobutyl)indol

 

2-Fluoramfetamin

2-FA

1-(2-fluorfenyl)propan-2-amin

 

3 -Fluoramfetamin

3-FA

1-(3-fluorfenyl)propan-2-amin

 

4-Fluoramfetamin

4-FA

1-(4-fluorfenyl)propan-2-amin

 

5F-ADBICA

 

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluorpentyl)-lH-indol-3-karboxamid

 

 

5F-AKB48

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-karboxamid

 

5F-AMB-PINACA

5F-AMB

Methyl-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3-methylbutanoát

5F-AMP

Fentanyl butanamid analog

Butyrfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamid

 

3F-Fenmetrazin

3-FPM; PAL-593

2-(3-fluorofenyl)-3-methylmorfolin

 

4F-Fenmetrazin

4-FPM

2-(4-fluorofenyl)-3-methylmorfolin

 

4-Fluor-butyrfentanyl

4F-BF

N-(4-fluorofenyl)-N-[(1 -(2-fenylethyl)-4-piperidinyl)lbutanamid

 

2-Fluorethkathinon

2-FEC

1-(2-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on

 

3 -Fluorethkathinon

3-FEC

1-(3-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on

 

4-Fluorethkathinon

4-FEC

1-(4-fluorfenyl)-2-(ethylamino)propan-1-on

 

2-Fluorfentanyl

Ortofluorfentanyl

N-(2-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid

2-FF, o-FF

3-Fluorfentanyl

Metafluorfentanyl

N-(3-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid

3-FF, m-FF

4-Fluorisobutyrfentanyl

4F-iBF

N-(4-fluorfenyl)-2-methyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidinyl]propanamid

 

2-Fluormethamfetamin

2-FMA

(RS)-1-(2-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

3-Fluormethamfetamin

3-FMA

(RS)-1-(3-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

4-Fluormethamfetamin

4-FMA

(RS)-1-(4-fluorfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

2-Fluormethkathinon

2-FMC

1-(2-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

3-Fluormethkathinon

3-FMC

1-(3-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

4-Fluormethkathinon

4-FMC

1-(4-fluorfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on

Flefedron

4-Fluormethylfenidát

4F-MPH; 4-FMPH

Methyl-2-(4-fluorfenyl)-2-(2-piperidyl)acetát

4F-TMP

 

5F-PB-22; 5F-QUPIC

8-chinolinyl ester kyseliny 1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylové

 

5F-MDMB-PINACA

5F-ADB

methyl (S)-2-({[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoát

 

 

5FUR-144

[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-yl] (2,2,3,3 -tetramethylcyklopropyl)methanon

XLR-11

Furanylfentanyl

FU-F

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid

2-furanoylfentanyl

4-Hydroxy-N-methyl-N-ethyl tryptamin

4-HO-MET

3-{2-[ethyl(methyl)aminolethyl}-1H-indol-4-ol

Metocin; Methylcybin

4-Hydroxy-N-methyl-N-isopropyl tryptamin

4-HO-MiPT

3-{2-[methyl(propan-2-yl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol

Miprocin

Hydroxytenamfetamin

 

(2RS)-N-hydroxy-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin

 

(iso)Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analog

 

N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorfenyl)butanamid

 

Joddimethoxyfenethylamin

2C-I

(4-jod-2,5-dimethoxyfenylethyl)amin

 

 

JWH-018

(naftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon

 

 

JWH-073

(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)methanon

 

 

JWH-081

(4-methoxynaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon

 

 

JWH-122

(4-methylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon

 

 

JWH-200

[1-(2-morfolinoethyl)-1H-indol-3-yl](naftalen-1-yl)methanon

 

 

JWH-210

(4-ethylnaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon

 

 

JWH-250

2-(2-methoxyfenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-on

 

 

JWH-398

(4-chlomaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3 -yl)methanon

 

Kathinon

 

(2S)-2-amino-1-fenylpropan-1-on

 

(+)-Lysergid

LSD, LSD-25

(+)-8â-(3,3-dimethylureido)-6-methyl-9,10-didehydroergolin

 

 

1p-LSD, 1P-LAD

diethylamid kyseliny 1-propionyl lysergové; (6aR,9R)-N, N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindol[4,3-fg]chinolin-9-karboxamid

 

 

5-MeO-MiPT

N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylpropan-2-amin; 5-methoxy-N-methyl-N-iso-propyl tryptamin

 

Methoxfenidin

MXP

1-[1-(2-methoxyfenyl)-2-fenylethyl]piperidin

2-MeO-difenidin

Methoxyacetylfentanyl

Methoxy-AcF

2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid

 

2-Methylamfetamin

2-MA

(2RS)-1-(2-methylfenyl)propan-2-amin

 

3-Methylamfetamin

3-MA

(2RS)-1-(3-methylfenyl)propan-2-amin

 

4-Methylamfetamin

4-MA

(2RS)-1-(4-methylfenyl)propan-2-amin

 

 

2-MAPB

1-(benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amin

 

 

3-MAPB

1-(benzofuran-3-yl)-N-methylpropan-2-amin

 

 

4-MAPB

1-(benzofuran-4-yl)-N-methylpropan-2-amin

 

 

5-MAPB

1-(benzofuran-5-yl)-N-methylpropan-2-amin

 

 

6-MAPB

1-(benzofuran-6-yl)-N-methylpropan-2-amin

 

 

7-MAPB

1-(benzofuran-7-yl)-N-methylpropan-2-amin

 

 

MBZP

1-benzyl-4-methylpiperazin

 

2-Methyl-N,N-dimethylkathinon

2-MDMC

1-(2-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on

 

3-Methyl-N,N-dimethylkathinon

3-MDMC

1-(3-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on

 

4-Methyl-N,N-dimethylkathinon

4-MDMC

1-(4-methylfenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-on

 

m-Chlorfenylpiperazin

mCPP

1-(3-chlorfenyl)piperazin

 

Tenamfetamin

MDA

(2RS)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin

 

 

MDAI

5,6-(methylendioxy)indan-2-amin

 

Ethyltenamfetamin

MDE, MDEA

(2RS)-N-ethyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin

 

Ethylon

bk-MDEA

2-ethylamino-1-(3,4-methylendioxyfenyl)propan-1-on

 

Methyltenamfetamin

MDMA

(2RS)-N-methyl-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin

 

MDMB-CHMICA

 

N-[[1-(cyklohexylmethyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-methyl-valin, methyl ester

 

MDMB-FUBINACA

 

2-[[1-[(4-fluorfenyl)methyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoát

 

 

MDPHP; 3,4-MDPHP

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on

 

2,3-Methylendioxymethkathinon

2,3-MDMC

1-(1,3-benzodioxol-4-yl)-2-(methylamino)propan-1-on

 

3,4-Methylendioxypyrovaleron

MDPV

1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

MDPK

2-Methylethkathinon

2-MEC

2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on

 

3-Methyl ethkathinon

3-MEC

2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on

 

4-Methylethkathinon

4-MEC

2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on

 

4-Methylmetkathinon

Mefedron

2-(methylamino)-1-(4-methylfenyl)propan-1-on

 

5-MeO-AMT

 

5-methoxy-á-methyltryptamin

 

4-Methoxybutyr fentanyl

4-MeO-BF

N-(4-methoxyfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl] butanamid

 

5-MeO-DALT

 

N-[2-(5-methoxy-lH-indol-3-yl)ethyl]-N-(prop-2-en-1-yl)prop-2-en-1-amin

 

3-Methoxyfencyklidin

3-MeO-PCP

1-[1-(3-methoxyfenyl)cyklohexyl]piperidin

 

Meskalin

 

3,4,5-trimethoxyfenethylamin

 

Methoxetamin

MXE

2-(ethylamino)-2-(3-methoxyfenyl)cyklohexanon

 

Methylaminorex

 

(ą)-5-fenyl-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin

 

á-Methylfentanyl butanamid analog

BF; B-F

2-methyl-N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamid

 

2-Methyl-N-ethylnorpentedron

2-MEAP

2-(ethylamino)-1-(2-methylfenyl)-pentan-1-on

 

3-Methyl-N-ethylnorpentedron

3-MEAP

2-(ethylamino)-1-(3-methylfenyl)-pentan-1-on

 

4-Methyl-N-ethylnorpentedron

4-MEAP

2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-pentan-1-on

 

Methylon

Bk-MDMA

2-(methylamino)-1-[3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-1-on

 

2-Methylmetamfetamin

2-MMA

1-(2-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

3-Methylmetamfetamin

3-MMA

1-(3-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

4-Methylmetamfetamin

4-MMA

1-(4-methylfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

2-Methylmetkathinon

2-MMC

2-(methylamino)-1-(2-methylfenyl)propan-1-on

 

3-Methylmetkathinon

3-MMC

2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propan-1-on

 

Methoxytenamfetamin

MMDA

(2RS)-1-[5-methoxy-3,4-(methylendioxy)fenyl]propan-2-amin

 

 

4-MPD

1-(4-methylfenyl)-2-methylamino-pentan-1-on

 

Methylthienylpropamin

MPA

N-methyl-1-(thiofen-2-yl)propan-2-amin

 

 

MT-45

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazin

 

2-Methylthioamfetamin

2-MTA

(2RS)-1-[2-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin

 

3-Methylthioamfetamin

3-MTA

(2RS)-1-[3-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin

 

4-Methylthioamfetamin

4-MTA

(2RS)-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]propan-2-amin

 

Mexedron

4-MMC-oMe; MEX

(3-methoxy-2-(methylamino)-1-(p-tolyl)propan-1-on

 

Naftylpyrovaleron

Nafyron

1-(naftalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

0-2482

N-methyl-2-aminoindan

N-methyl-2AI

2,3-dihydro-N-methyl-1H-inden-2-amin

NM-2AI

 

NM-2201, CBL-2201

naftalen-1-yl-1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-karboxylát

 

OCfentanyl

A-3217

N-(2-fluorfenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid

 

o-Desmethyltramadol

ODT

3-{-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyklohexyl}fenol

 

Parahexyl

 

3-hexyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol

 

Eticyklidin

PCE

N-ethyl-1-fenylcyklohexylamin

 

Pentedron

pentedron

1-fenyl-2-(methylamino)pentan-1-on

 

p-Fluorfenylpiperazin

pFPP

1-(4-fluorfenyl)piperazin

 

Methoxyamfetamin

PMA

(2RS)-1-(4-methoxyfenyl)propan-2-amin

 

Methoxymetamfetamin

PMMA

1-(4-methoxyfenyl)-N-methylpropan-2-amin

 

Psilocybin

 

3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl-dihydrogenfosfát

 

Psilocin

Psilotsin

3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol

 

 

PV8, á-PHPP

1 -fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-heptan-1-on

 

 

PV9, á-POP

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-oktan-1-on

 

 

á-PVP

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on

 

 

á- PVT

2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiofen-2-yl)pentan-1-on

 

á-Pyrrolidinohexanofenon

á-PHP

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-hexan-1-on

 

á-Pyrrolidinoisohexanofenon

á- PiHP

1-fenyl-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-1-pentan-1-on

 

Rolicyklidin

PHP, PCPY

1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin

 

Salvinorin A

Salvinorin A

methyl-(2RS, 4aR, 6aR,7R, 9RS, 10aRS, 10bR)-9-acetoxy-2-(furan-3-yl)-6a, 10b-dimethyl-4,10-dioxododekahydro-1H-benzo[ƒ] isochromen-7-karboxylát

 

Tenocyklidin

TCP

1-[1-(2-thienyl)cyklohexyl]piperidin

 

1-(3-Trifluormethylfenyl)piperazin

TFMPP

1-[3-(trifluormethyl)fenyl]piperazin

 

Tetrahydrofuranfentanyl

THF-F

N-(1-fenylethylpiperidin-4-yl)-N-fenyltetrahydrofuran-2-karboxamid

 

Tetrahydrokanabinol

THC

ä6a(10a) -, ä6a(7) -, ä7-, ä8-, ä10-, ä9(11)-tetrahydrokanabinoly a jejich stereoizomery

 

Trimethoxyamfetamin

TMA

(2RS)-1-(3,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

Trimethoxyamfetamin-2

TMA-2

(2RS)-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

2,4,6-Trimethoxyamfetamin

TMA-6

1-(2,4,6-trimethoxyfenyl)propan-2-amin

 

 

UR-144

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetramethylcyklopropyl)methanon

TMCP-018

 

U-47700

3,4-dichlor-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid

 

 

U-49900

3,4-dichlor-N-[2-(diethylamino)cyklohexyl]-N-methylbenzamid

 

 

U-51,754

2-(3,4-dichlorfenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-methylacetamid

 

Valerylfentanyl

TCE, VF

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]pentanamid, fentanyl pentanamid analog

 

 

W-15

4-chlor-N-(1-fenethylpiperidin-2-yliden)benzensulfonamid

 

 

W-18

4-chlor-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)ethyl]-piperidin-2-yliden)benzensulfonamid

 


 
Včetně stereoizomerů psychotropních látek, až na výslovné výjimky, uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy tyto stereoizomery mohou existovat pod zvláštního chemického označení a solí psychotropních látek uvedených v tomto seznamu ve všech případech, kdy mohou existovat.
 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 5 psychotropních látekv

Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce

Další mezinárodní
nechráněný název nebo
obecný název

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Amfetamin

 

(2RS)-1-fenylpropan-2-amin

 

Amineptin

 

kyselina 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-yl)aminolheptanová

 

Buprenorfin

 

(2S)-2-[(5R,6R,7R, 14S)-17-(cyklopropylmethy)-4, 5á-epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6á, l4-ethanomorfinan-7á-yl]-3,3-dimethylbutan-2-ol

 

Bromdimethoxyfenethylamin

2C-B

(4-brom-2,5-dimethoxyfenethyl)amin

 

Dexamfetamin

 

(2S)-1-fenylpropan-2-amin

 

Fencyklidin

PCP

1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin

 

Fenetylin

 

7-(2-{[(2RS)-1-fenylpropan-2-yl]amino}ethyl)-1,3-dimethyl-7H-purin-2,6-dion

 

Fenmetrazin

 

2-fenyl-3-methylmorfolin

 

Fentermin

 

1-fenyl-2-methylpro-pan-2-amin

 

Flunitrazepam

 

5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-,-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

 

 

GHB

kyselina 4-hydroxybutanová

 

Levamfetamin

 

(2R)-1, -fenylpropan-2-amin

 

Levmetamfetamin

 

(2R)-1,-fenyl-N-methylpropan-2-amin

 

Lisdexamfetamin

 

(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid

 

Meklochalon

 

3-(2-chlorfenyl)-2-methyl-1,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on

 

Metachalon

 

2-methyl-3-(2-methylfenyl)-1,2-dihydrochinazolin-4(3H)-on

 

Metamfetamin

 

(2S)1-fenyl-N-methylpropan-2-amin

 

Metamfetamin racemický

 

(2RS)-1,-fenyl-N-methylpropan-2-amin

 

Methylfenidát

 

methyl-(2RS)-2-fenyl-2-[(2RS)-piperidin-2-yl]acetát

 

Sekobarbital

 

kyselina 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbiturová

 

Dronabinol

delta-9-THC

Ä9-tetrahydrokanabinol (THC) a jeho stereoizomery

např (-)-trans-Ä9-THC

Zipeprol

 

(2RS)-1-fenyl-1-methoxy-3-[4-(2-methoxyfenethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol

 


 
Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.
 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 6 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce

Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Amobarbital

 

kyselina 5-ethyl-5-isopentylbarbiturová

 

Butalbital

 

kyselina 5-allyl-5-isobutylbarbiturová

 

Cvklobarbital

 

kysel ina 5-(1-cyklohex-1-en-1-yl)-5-ethylbarbiturová

 

Glutethimid

 

(3RS)-3-ethyl-3-fenylpiperidin-2,6-dion

 

Kathin

(+)-norpseudoefedrin

(1S,2S)-2-amino-1-fenylpropan-1-ol

 

Pentazocin

 

(2R.6R,11R)-6,11-dimethyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

 

Pentobarbital

 

kyselina 5-etbyl-5-[(1RS)-1-methylbutyl]barbiturová

 


 
Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.
 

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 7 psychotropních látek

Mezinárodní nechráněný název
(INN) v českém jazyce

Další mezinárodní
nechráněný název nebo
obecný název

Chemický název podle IUPAC

Poznámka

Allobarbital

 

5,5-diallylbarbiturová kyselina

 

Alprazolam

 

8-chlor-6-fenyl-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-á][1,4]benzodiazepin

 

Amfepramon

 

2-(diethylamino)-1-fenylpropan-1-on

 

Aminorex

 

5-fenyl-4,5-dihydrooxazol-2-amin

 

Barbital

 

5,5-diethylbarbiturová kyselina

 

Benzfetamin

 

(+)-N-benzyl-N-(2-fenyl-1-methylethyl)-N-methylamin

 

 

Benzylpiperazin

1-benzylpiperazin

 

Bromazepam

 

7-brom-5-(2-pyridyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Brotizolam

 

2-brom-4-(2-chlorfenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-ƒ][1,2,4]triazolo[4,3-á][1,4]diazepin

 

Butobarbital

 

5-butyl-5-ethylbarbiturová kyselina

 

Delorazepam

 

7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Diazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Estazolam

 

8-chlor-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-á][1,4]benzodiazepin

 

Ethinamát

 

N-(1-ethynylcyklohexyl)karbamát

 

Ethchlorvynol

 

1-chlor-3-ethylpent-1-en-4-yn-3-ol

 

Ethylamfetamin

 

(ą)-2-(ethylamino)-1-fenylpropan

 

Ethylloflazepát

 

ethyl-7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylát

 

Fenazepam

 

7-bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Fendimetrazin

 

(2S,3S)-2-fenyl-3,4-dimethylmorfolin

 

Fenkamfamin

 

(ą)-2-(ethylamino)-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptan

 

Fenobarbital

 

5-ethyl-5-fenylbarbiturová kyselina

 

Fenproporex

 

(+)-1-fenyl-2-[(2-kyanethyl)amino]propan

 

Fludiazepam

 

7-chlor-5-(2-fluorfenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Flurazepam

 

7-chlor-2-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Halazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Haloxazolam

 

10-brom-11b-(2-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

 

Chlordiazepoxid

 

7-chlor-5-fenyl-2-(methylamino)-3H-1,4-benzodiazepin-4-oxid

 

Kamazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-2-oxo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-3-yl-dimethylkarbamát

 

Ketamin

 

(2RS)-2-(2-chlorfenyl)-2-(methylamino)cyklohexan-1-on

 

Ketazolam

 

11-chlor-12b-fenyl-2,8-dimethyl-8,12b-dihydro-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dion

 

Klobazam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

 

Klonazepam

 

5-(2-chlorfenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Klorazepát

 

7-chlor-5-fenyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-karboxylová kyselina

 

Klotiazepam

 

5-(2-chlorfenyl)-7-ethyl-1-methyl-1,3-dihydro-2H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on

 

Kloxazolam

 

10-chlor-11b-(2-chlorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

 

Lefetamin

SPA

(-)-1-(dimethylamino)-1,2-difenylethan

 

Loprazolam

 

6-(2-chlorfenyl)-2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-8-nitro-2,4-dihydro-1H-imidazo[1,2-á][1,4] benzodiazepin-1-on

 

Lorazepam

 

7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Lormetazepam

 

7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Mazindol

 

5-(4-chlorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2.1-á]-isoindol-5-ol

 

Medazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin

 

Mefenorex

 

(ą)-2-[(3-chlorpropyl)amino]-1-fenylpropan

 

Meprobamát

 

2-methyl-2-propylpropan-1,3-diyl-dikarbamát

 

Mesokarb

 

N-(fenylkarbamoyl)-3-(2-fenyl-1-methylethyl)sydnonimin

 

Methylfenobarbital

 

5-ethyl-5-fenyl-1-methylbarbiturová kyselina

 

Methyprylon

 

3,3-diethyl-5-methylpiperidin-2,4-dion

 

Midazolam

 

8-chlor-6-(2-fluorfenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-á][1,4]benzodiazepin

 

Nimetazepam

 

5-fenyl-1-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Nitrazepam

 

5-fenyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Nordazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Oxazepam

 

7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Oxazolam

 

10-chlor-11b-fenyl-2-methyl-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

 

Pemolin

 

5-fenyl-2-imino-1,3-oxazolidin-4-on

 

Pinazepam

 

7-chlor-5-fenyl-1-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Pipradrol

 

difenyl(2-piperidyl)methanol

 

Prazepam

 

7-chlor-1-(cyklopropylmethyl)-5-fenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Pyrovaleron

 

(ą)-1-(4-methylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on

 

Sekbutabarbital

 

5-ethyl-5-(1-methylpropyl)barbiturová kyselina

 

Temazepam

 

(RS)-7-chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Tetrazepam

 

7-chlor-5-(cyklohex-1-en-1-yl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

 

Triazolam

 

8-chlor-6-(2-chlorfenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]trinazolo[4,3-á][1,4]benzodiazepin

 

Vinylbital

 

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbiturová kyselina

 

Zolpidem

 

N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-á]pyridin-3-acetamid

 


 
Včetně solí látek uvedených v této skupině ve všech případech, kdy existence takových solí je možná.
 

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb.


 

Seznam č. 8 vybraných přípravků

Přípravky obsahující:

Podmínky:

1) jednu z omamných látek:
acetyldihydrokodein
dihydrokodein
ethylmorfin
folkodin
kodein
nikodikodin
nikokodin
norkodein

Mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) a množství omamné látky
a) v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě nesmi přesáhnout 100 mg,
b) v roztoku nesmi být koncentrace vyšší než 2,5 %.

2) difenoxin

a) Množství difenoxinu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 0,5 mg.
b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 5 % k množství difenoxinu v jedné tabletě, kapsli, ampuli, čípku, popř. jiné lékové formě.

3) difenoxylát

a) Množství difenoxylátu nesmí přesáhnout v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě 2,5 mg.
b) Množství atropin-sulfátu musí být nejméně 1 % k množství difenoxylátu v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, popř. v jiné lékové formě

4) dextropropoxyfen

Množství dextropropoxyfenu
a) nesmí přesáhnout 135 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě,
b) v roztoku nesmí být koncentrace vyšší než 2,5 %.
Přípravek nesmí obsahovat žádnou psychotropní látku

5) kokain

Množství kokainu nesmí přesáhnout 0,1 % kokainu

6) opium nebo morfin

a) Množství morfinu nesmí přesáhnout 0,2 %.
b) Dále mohou obsahovat jednu nebo více dalších látek (nikoliv však omamných).
Omamná látka v přípravku obsažená nesmí být snadno získána zpět v takovém množství, aby ohrozila veřejné zdraví

7) ipekakuanhový prášek s opiem

a) Množství opia v prášku nesmí být vyšší než 10 %.
b) Množství ipekakuanhového kořene nesmí být vyšší než 10 %.
c) Množství jedné nebo více dalších látek (nikoliv však omamných) nesmí být nižší než 80 %.

8) propiram

a) Množství propiramu nesmí přesáhnout 100 mg v jedné tabletě, tobolce, ampuli, čípku, příp. v jiné lékové formě.
b) Množstvi methylcelulosy v přípravku musí být nejméně stejné nebo vyšší než propiramu


 
Včetně homeopaticky vyrobených přípravků, jejichž stupeň ředění je vyšší než D4 nebo CH2.
 
 
Čl. II nařízení č. 30/2018 Sb.

Čl. II


 
Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.