2021/273 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

        

273/2021 (účinnost 7. srpna 2021)

<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BLOCKQUOTE><P><FONT face="Calibri" size=4>Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady</B> </BLOCKQUOTE></P></FONT> <BR>  <BR> </FONT> <BR> Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 8 odst. 2, § 9 odst. 7, § 15 odst. 5, § 17 odst. 4, § 18 odst. 1 a 6, § 19 odst. 2 a 5, § 20 odst. 6, § 22 odst. 7, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1 písm. b) a odst. 4, § 32 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 1 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 7, § 35 odst. 3, § 36 odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b), § 37 odst. 1 písm. c) a odst. 6, § 40 odst. 5, § 41 odst. 3 písm. f) a odst. 6, § 46 odst. 2 písm. c), § 48 odst. 3, § 59 odst. 7, § 63 odst. 2, 4 a 6, § 64 odst. 6, § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 4, § 67 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3, § 68 odst. 3, 5 a 6, § 69 odst. 2, odst. 3 písm. i) a m) a odst. 4, § 71 odst. 2 a 4, § 78 odst. 7, § 79 odst. 6, § 81 odst. 4, § 82 odst. 7, § 83 odst. 4, § 84 odst. 2, § 85, § 86 odst. 4, § 89 odst. 5, § 90 odst. 5, § 91 odst. 3, § 92 odst. 3 písm. a), § 94 odst. 2 a 4, § 95 odst. 1, 3 a 7, § 96 odst. 7, § 106 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen "zákon"): <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>ČÁST PRVNÍ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>ÚVODNÍ USTANOVENÍ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 1</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Předmět úpravy</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>technické podmínky soustřeďování odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění,</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti ukládání odpadů na skládky,</BLOCKQUOTE></P> <P>g) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů,</BLOCKQUOTE></P> <P>h) </P> <BLOCKQUOTE><P>požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování,</BLOCKQUOTE></P> <P>i) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s komunálními odpady,</BLOCKQUOTE></P> <P>j) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,</BLOCKQUOTE></P> <P>k) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům,</BLOCKQUOTE></P> <P>l) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby,</BLOCKQUOTE></P> <P>m) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,</BLOCKQUOTE></P> <P>n) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti komunitního kompostování,</BLOCKQUOTE></P> <P>o) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s kaly,</BLOCKQUOTE></P> <P>p) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly,</BLOCKQUOTE></P> <P>q) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s odpadní rtutí,</BLOCKQUOTE></P> <P>r) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s odpadními oleji,</BLOCKQUOTE></P> <P>s) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti nakládání s léčivy z domácností a</BLOCKQUOTE></P> <P>t) </P> <BLOCKQUOTE><P>podrobnosti ekonomických nástrojů. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 2</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Základní pojmy</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> Pro účely této vyhlášky se rozumí <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>inertním materiálem materiál, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám; inertní materiál nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem, který ohrožuje nebo poškozuje lidské zdraví nebo životní prostředí nebo který vede k překročení limitů znečišování stanovených jinými právními předpisy3); směsné odpady nejsou inertním materiálem,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>zařízením na použití upravených kalů všechny díly půdních bloků podle jiného právního předpisu4), na kterých používá upravené kaly jedna osoba užívající zemědělskou půdu, a všechna místa, kde tato osoba dočasně ukládá upravené kaly,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>anaerobním rozkladem řízený a kontrolovatelný mikrobiální mezofilní nebo termofilní rozklad organických látek bez přístupu vzduchu v zařízení bioplynové stanice jako samostatné technologie za vzniku bioplynu a digestátu,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>biologickým odpadem rostlinného původu biologický odpad, který neobsahuje biologický odpad živočišného původu, ani s ním nepřišel do kontaktu,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>biologickým odpadem živočišného původu odpad, který obsahuje vedlejší produkty živočišného původu nebo jinou složku živočišného původu,</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>odpady vzniklými při spalování odpadů jakékoliv kapalné nebo pevné odpady včetně popela, strusky, popílku a zachyceného prachu z odlučovačů a filtrů, reakčních produktů z čištění plynu, kalu z čištění odpadních vod, použitých katalyzátorů a použitého aktivního uhlí, které vznikají při procesu tepelného zpracování odpadů, a</BLOCKQUOTE></P> <P>g) </P> <BLOCKQUOTE><P>strukturou zakládky celkový objem pórů z celkového objemu surovinové skladby zakládky vyjádřený v procentech; definuje rozsah zadržení plynů a kapalin zejména v surovinové skladbě zakládky. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER><B>ČÁST DRUHÁ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>PODROBNOSTI PROVOZU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 3</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady <BR>a jejich provoz</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Obsah provozního řádu a provozního deníku skládek musí odpovídat technické normě TNO 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek. Požadavky na obsah provozního řádu ostatních zařízení jsou vymezeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a požadavky na obsah provozního deníku jsou vymezeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Vlivy zařízení určeného pro nakládání s odpady a jejich dopady na životní prostředí a pracovní prostředí musí být identifikovány a omezeny na nejnižší možnou míru v souladu se stávajícími technickými poznatky. Vlivy podle věty první a odpovídající opatření musí být popsány v provozním řádu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Zařízení určené pro nakládání s odpady musí být <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>vybaveno zařízením na určování hmotnosti odpadu s pravidelnou kalibrací v intervalu nejvýše do 24 měsíců; v případě zařízení k zasypávání podle bodu 6 přílohy č. 4 k zákonu, malých zařízení určených pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a do konce roku 2030 v případě mobilních zařízení může být určování hmotnosti prováděno jiným způsobem, zejména externím zařízením na určování hmotnosti; v takovém případě musí být v provozním řádu, pokud jej zařízení má, nastaven jednoznačný způsob zjištění hmotnosti odpadů od každé předávající osoby,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišování veřejně přístupných pozemních komunikací a v případě stacionárního zařízení veškerých přístupových cest, </BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>s výjimkou zařízení k zasypávání zeminou, kameny a sedimenty zabezpečeno proti nežádoucímu přístupu nepovolaných osob; u zařízení k zasypávání je dostačující, pokud je v dostatečném rozestupu označeno tabulemi se zákazem vstupu nepovolaných osob a pokud to lze, tak i závorou na příjezdové cestě, a</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>s výjimkou zařízení k zasypávání zeminou, kameny a sedimenty vybaveno informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>1. <BR>název zařízení, <BR>2. <BR>identifikační číslo zařízení, <BR>3. <BR>druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být přijaty do zařízení, <BR>4. <BR>obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo provozovatele zařízení, včetně jmen, příjmení osob, které za právnickou osobu jednají, a jejich telefonní čísla, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu, sídlo a telefonní číslo, je-li provozovatel zařízení podnikající fyzickou osobou, <BR>5. <BR>provozní doba zařízení, během níž probíhá příjem odpadů do zařízení nebo výdej odpadů nebo výrobků ze zařízení.</BLOCKQUOTE></P> <P> (4) Během provozní doby zařízení, při níž probíhá příjem odpadů do zařízení nebo výdej odpadů nebo výrobků ze zařízení, musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem zařízení k jeho obsluze. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (5) Mobilní zařízení ke sběru odpadu musí být označeno jedním bílým štítkem nebo samolepkou o šířce 50 cm a výšce minimálně 20 cm s černým nápisem "Mobilní sběr odpadu"; označení může být umístěno na boční straně vozidla. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (6) V případě mobilního zařízení může být informační tabule podle odstavce 3 písm. d) nahrazena listinným dokladem, který je k dispozici u obsluhy zařízení. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER><B>ČÁST TŘETÍ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>ŠKOLNÍ SBĚR</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 4</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Předání údajů o převzatých odpadech</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> Údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a údaje o zařízeních určených pro nakládání s odpady, kterým škola převzaté odpady předala, škola předá na formuláři podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>ČÁST ČTVRTÁ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>POVINNOSTI PŘI JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>HLAVA I</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADU</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 5</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Technické podmínky soustřeďování odpadu</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>jsou odolné proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>splňují technické požadavky k nakládání s chemickými látkami a směsmi se stejnými vlastnostmi jako mají odpady, pro které jsou určeny,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>svým provedením zajišují bezpečnost při jejich obsluze, a pokud nejsou určeny pro jednorázové použití, i při jejich čištění a desinfekci,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>svým provedením nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před únikem odpadů a před emisemi nebo zápachem a zároveň chrání odpad před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením a</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>jsou umístěny tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejich obsluze, požární bezpečnost, dostupnost a možnost obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.</BLOCKQUOTE></P> <P> (2) Prostředky pro soustřeďování komunálního odpadu splňují požadavky podle odstavce 1, pokud odpovídají příslušným technickým normám ČSN EN 840 Pojízdné kontejnery pro odpad a recyklaci a ČSN EN 13071 Stacionární kontejnery na odpad. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Odpady mohou být soustřeďovány mimo soustřeďovací prostředky, pokud plocha, na které jsou soustředěny, zajišuje v nejvyšší míře splnění požadavků odstavce 1 písm. a) a b) a d) až f). Toto místo je ohraničeno a označeno tak, aby bylo zřejmé, že věci zde umístěné jsou odpadem včetně označení kódu a názvu druhu odpadu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (4) V případě soustřeďování sedimentů v místě vzniku odpadu se do vzdálenosti 100 m od hrany vodní plochy za místo vzniku odpadu považují pozemky koryta vodního toku, vodní nádrže, vodní plochy, kde byly vytěženy, a pozemky s těmito pozemky bezprostředně sousedící. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>HLAVA II</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>VYUŽÍVÁNÍ ODPADU</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Díl 1</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Zasypávání</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 6</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Obecné podmínky zasypávání</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) K zasypávání nesmí být využívány odpady, <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>které nejsou inertním materiálem nebo</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>které jsou vymezené v bodech A a B přílohy č. 4 k této vyhlášce.</BLOCKQUOTE></P> <P> (2) K zasypávání nesmí být využívány odpady v následujících oblastech: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně5),</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>v ochranných pásmech léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně ochrany6) s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného ochranného pásma, nebo</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>ve zvláště chráněných územích7) s výjimkou zeminy, kamení a sedimentů vzniklých v rámci daného chráněného území.</BLOCKQUOTE></P> <P> (3) U odpadu využívaného k zasypávání nesmí <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin v sušině využívaných odpadů překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>v případě využití ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu a v ochranných pásmech vodních zdrojů II. stupně nebo v případě využití odpadů pod úrovní hladiny podzemní vody překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin ve výluhu využívaných odpadů překročit nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 5.2 přílohy č. 5 k této vyhlášce a</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu v tabulce č. 5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce.</BLOCKQUOTE></P> <P> (4) U sedimentů využívaných k zasypávání rozdílně od odstavce 2 nesmí obsah škodlivin překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.4 přílohy č. 5 k této vyhlášce s výjimkou případů, kdy jsou překročeny nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin u nejvýše tří ukazatelů; v takovém případě však nesmí výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II přílohy č. 5 k této vyhlášce a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (5) Obsah škodlivin podle odstavce 2 písm. a) a c) a odstavce 3 může být překročen, pokud jejich zvýšení odpovídá podmínkám charakteristickým pro dané místo, zejména pozaďovým hodnotám škodlivin, a geologické a hydrogeologické charakteristice místa a jeho okolí. Navýšené limity musí být jednoznačně popsány v provozním řádu a odůvodněny. Dále musí být vymezena opatření, která zajistí ochranu životního prostředí a lidského zdraví. V případě navyšování limitů musí provozovatel zařízení nechat zpracovat hydrogeologický posudek a hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu s jiným právním předpisem8) jako podklad pro zpracování provozního řádu. Hydrogeologický posudek a hodnocení rizika v dané lokalitě jsou v tomto případě přílohou provozního řádu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (6) V případě využívání odpadů k zasypávání v jednom místě použití v množství větším než 1 000 t musí být pro toto místo použití zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu s jiným právním předpisem8). Součástí hodnocení rizika musí být rovněž specifikace nejbližších ochranných pásem vodních zdrojů a dále informace, zda bude docházet k využití odpadů pod úrovní hladiny podzemní vody. Hodnocení rizika v dané lokalitě je v tomto případě přílohou provozního řádu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 7</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Podmínky využití strusky ze spalování ostatních odpadů <BR>k zasypávání</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Odlišně od § 6 může být vyzrálá struska ze spalování ostatního odpadu zahrnutá pod katalogové číslo 19 01 12 využita k aplikacím vymezeným v bodě 3 přílohy č. 6 k této vyhlášce, pokud <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>má platné osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu a je v souladu s podmínkami vydaného osvědčení alespoň čtyřikrát ročně ověřována nepřítomnost nebezpečné vlastnosti Ekotoxicita HP14,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>prošla procesem, jehož součástí je vytřídění železných a neželezných kovů, a procesem zrání, kdy se stabilizuje minerální frakce odpadu, a to absorpcí atmosférického CO2, odváděním přebytečné vody a oxidací, součástí tohoto procesu je skladování na volném prostranství nebo v zakrytých budovách, na vodohospodářsky zabezpečené ploše alespoň po dobu 28 dnů,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin ve výluhu nepřekračuje nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 6.1 přílohy č. 6 k této vyhlášce; splnění této podmínky se ověřuje pro každých 5 000 t strusky,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin v sušině vyzrálé strusky nepřekračuje nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, splnění této podmínky se ověřuje alespoň čtyřikrát ročně,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>splňuje technické požadavky vymezené v bodě 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>bude použita ke stavebním účelům uvedeným v tabulce v bodě 3 přílohy č. 6 k této vyhlášce za podmínek uvedených v tomto bodě,</BLOCKQUOTE></P> <P>g) </P> <BLOCKQUOTE><P>technická vrstva obsahující vyzrálou strusku je alespoň 1 m nad maximální výškou hladiny podzemní vody,</BLOCKQUOTE></P> <P>h) </P> <BLOCKQUOTE><P>vzdálenost místa využití od studny nebo jímacího vrtu určeného k zásobování vodou domácností je nejméně 30 m,</BLOCKQUOTE></P> <P>i) </P> <BLOCKQUOTE><P>nebude použita v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně5), v ochranných pásmech léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod I. a II. stupně6), ve zvláště chráněných územích, v územích soustavy Natura 2000 nebo v záplavových územích,</BLOCKQUOTE></P> <P>j) </P> <BLOCKQUOTE><P>minimální množství strusky využité v jedné aplikaci je 250 m3.</BLOCKQUOTE></P> <P> (2) Zvláštní požadavky na vzorkování pro účely ověření vhodnosti strusky pro zasypávání jsou vymezeny v bodě 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Obsah škodlivin podle odstavce 1 písm. d) může být překročen, pokud je pro místo aplikace zpracováno hodnocení rizika v dané lokalitě v souladu s jiným právním předpisem8). Navýšené limity musí být jednoznačně popsány v provozním řádu a odůvodněny. Dále musí být vymezena opatření, která zajistí ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Hodnocení rizika v dané lokalitě je v tomto případě přílohou provozního řádu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>Díl 2</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Energetické využití odpadů</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 8</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Podmínky pro energetické využití odpadů</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů v zařízení na mechanickou úpravu odpadu může být předán k energetickému využití v zařízení na energetické využití odpadu, pokud množství takto předaného odpadu tvoří v kalendářním roce nejvýše podíl pro daný materiál stanovený v tabulce č. 7.1 přílohy č. 7 k této vyhlášce z celkového množství odděleně soustřeďovaného recyklovatelného odpadu tohoto materiálu vstupujícího do procesu úpravy. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Údaj o tom, jaký podíl z upravovaného odpadu tvoří předávaný odpad a zda odpad splňuje podmínku podle odstavce 1, je součástí údajů o odpadu předávaných provozovatelem zařízení na úpravu odpadu. Pokud odpad prochází více zařízeními na úpravu, musí provozovatel zařízení zohlednit, jaký podíl z původně odděleně soustřeďovaného recyklovatelného komunálního odpadu vstupujícího do procesu úpravy představoval vstupující odpad. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>HLAVA III</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Díl 1</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Omezení odstraňování odpadů</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 9</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (1) Odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů v zařízení na mechanickou úpravu odpadu může být odstraněn, pouze pokud množství takto předaného odpadu tvoří v kalendářním roce nejvýše podíl pro daný materiál stanovený v tabulce č. 7.2 přílohy č. 7 k této vyhlášce z celkového množství odděleně soustřeďovaného recyklovatelného odpadu tohoto materiálu vstupujícího do procesu úpravy. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Údaj o tom, jaký podíl z upravovaného odpadu tvoří předávaný odpad a zda odpad splňuje podmínku podle odstavce 1, je součástí údajů o odpadu předávaných provozovatelem zařízení na úpravu odpadu. Pokud odpad prochází více zařízeními na úpravu, musí provozovatel zařízení zohlednit, jaký podíl z původně odděleně soustřeďovaného recyklovatelného komunálního odpadu vstupujícího do procesu úpravy představoval vstupující odpad. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Díl 2</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Odstraňování odpadů skládkováním</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 10</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Technické požadavky na skládky</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Technické požadavky na skládky odpadů včetně podmínek pro jejich umístění, technické zabezpečení jejich provozu, těsnění, a podmínek pro jejich uzavření a rekultivaci a požadavky na jejich monitorování musí splňovat požadavky technických norem ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek a ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Skládky se dělí podle technického zabezpečení na následující skupiny: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>skupina S-inertní odpad je určená výhradně pro odpady, které jsou inertním materiálem; pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-IO,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>skupina S-ostatní odpad je určená pro odpady kategorie ostatní odpad; pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-OO; tato skupina se dále dělí na následující podskupiny: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>1. <BR>S-OO1 zahrnující skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů obsahujících azbest a odpadů na bázi sádry, <BR>2. <BR>S-OO3 zahrnující skládky nebo sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů obsahujících azbest; na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>skupina S-nebezpečný odpad je určená pro nebezpečné odpady; pro účely evidence a ohlašování odpadů a zařízení se skládky této skupiny označují S-NO.</BLOCKQUOTE></P> <P> (3) Každá skládka může mít zřízeny sektory odpovídající různým skupinám skládek, pokud technické provedení jednotlivých sektorů zabrání kontaktu, vzájemnému ovlivnění nebo smíchání odpadů uložených v jednotlivých sektorech skládky, a to po celou dobu uložení odpadů. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (4) Konstrukčními prvky v rámci první fáze provozu skládky jsou tyto prvky: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>potrubí systému pro odvod skládkového plynu,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>potrubí systému odvodnění skládky,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>podkladní vrstvy a obsypy pro odplyňovací potrubí,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>drenážní pera průsakových vod.</BLOCKQUOTE></P> <P> (5) V případě skládek Třídy III podle normy ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Odplynění skládek musí být skládkový plyn, pokud je to technicky možné, energeticky využíván. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Podmínky ukládání odpadů na skládku</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 11</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (1) Před uložením odpadů na skládku musí být zvolen takový způsob úpravy, případně kombinace způsobů úpravy, který zajistí nejnižší možný dopad uložených odpadů na životní prostředí a lidské zdraví. Za účelem splnění tohoto požadavku musí být úprava odpadů v souladu s nejlepšími dostupnými technikami. V případě nebezpečných odpadů musí být odstraněny jejich nebezpečné vlastnosti, je-li to technicky možné. Výjimkou jsou případy, kdy celkové nepříznivé dopady odstranění nebezpečných vlastností daného odpadu na životní prostředí převyšují příznivé dopady jejich odstranění. Upuštění od odstranění nebezpečných vlastností musí být odůvodněno v základním popisu odpadu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Přípustné způsoby a postupy úpravy před uložením na skládku jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) V případě odpadů katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 se za úpravu odpadů před jejich uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil při jejich soustřeďování vytřídění všech ostatních složek komunálních odpadů, které produkuje. Pokud je původcem těchto odpadů obec, považuje se požadavek podle věty druhé za splněný, pokud obec zajišuje místa pro oddělené soustřeďování v souladu s požadavky této vyhlášky. V případě odpadu katalogového čísla 20 03 07 se za úpravu odpadu před uložením na skládku považuje případ, kdy původce odpadu zajistil při jeho soustřeďování vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (4) Na skládky odpadů se odpady ukládají tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek, k narušení těsnosti, k nežádoucím deformacím nebo k narušení stability a konstrukce skládky. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (5) Odpady se na skládky ukládají s ohledem na jejich vzájemnou mísitelnost podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 12</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (1) Na skládku skupiny S-inertní odpad S-IO je možné ukládat pouze odpady, které jsou inertním materiálem, za splnění následujících podmínek: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo I přílohy č. 10 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah organických škodlivin v sušině odpadu nesmí překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce; v případě odpadu stabilizovaného způsobem D9 se obsah organických škodlivin v sušině nesleduje,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>nedochází k úniku průsakových vod do povrchových nebo podzemních vod5) a</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>nejedná se o odpad na bázi sádry.</BLOCKQUOTE></P> <P> (2) Na skládku skupiny S-ostatní odpad S-OO1 je možné ukládat pouze ostatní odpad za splnění následujících podmínek: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa přílohy č. 10 k této vyhlášce a</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>celkový obsah organického uhlíku v sušině odpadu (dále jen "celkový organický uhlík") nesmí překročit 5 %; při překročení této hodnoty lze odpad uložit, pokud hodnota rozpuštěného organického uhlíku nepřekročí hodnotu 80 mg/l; v případě stabilizovaného odpadu upraveného způsobem nakládání uvedeným pod kódem D9 se celkový organický uhlík nesleduje.</BLOCKQUOTE></P> <P> (3) Na skládku skupiny S-ostatní odpad S-OO3 je možné ukládat pouze ostatní odpad za splnění následujících podmínek: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>nejedná se o odpad na bázi sádry,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, je možné ukládat bez zkoušek,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa přílohy č. 10 k této vyhlášce; v případě výstupu ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů 4. skupiny se rozpuštěný organický uhlík nesleduje,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>v případě výstupu z úpravy směsných komunálních odpadů se obsah škodlivin ve vodném výluhu nesleduje,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota rozpuštěného organického uhlíku uvedená v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa přílohy č. 10 k této vyhlášce, lze odpad uložit na skládku za podmínky, že nebude obsahovat vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.3 přílohy č. 10 k této vyhlášce.</BLOCKQUOTE></P> <P> (4) Na skládku skupiny S-nebezpečný odpad S-NO je možné ukládat odpady pouze za splnění následujících podmínek: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin ve vodném výluhu nesmí překročit v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo III přílohy č. 10 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>nesmějí být přijímány odpady, které vykazují ztrátu žíháním vyšší než 10 % sušiny nebo celkový organický uhlík vyšší než 6 %; při překročení této hodnoty celkového organického uhlíku lze odpad považovat za vyhovující kritériím pro příjem v případě, že hodnota rozpuštěného organického uhlíku nepřekročí 100 mg/l; v případě stabilizovaného odpadu upraveného způsobem nakládání uvedeným pod kódem D9 se celkový organický uhlík nesleduje.</BLOCKQUOTE></P> <P> (5) Odpad je možné ukládat na příslušnou skupinu skládek i v případě až trojnásobného překročení nejvýše přípustných hodnot ukazatelů stanovených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce s výjimkou pH, a to za následujících podmínek: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>všechny ostatní požadavky pro uložení na skládku jsou splněny,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>překročení nepředstavuje zvýšené riziko ohrožení životního prostředí podle jiných právních předpisů3),</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>jedná se o konkrétní odpady od konkrétních původců uvedené v provozním řádu skládky,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>v případě odpadů, které jsou inertním materiálem, nesmějí být zvýšeny nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů rozpuštěného organického uhlíku, suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů, polychlorované bifenyly, celkový organický uhlík a uhlovodíků řady C10 - C40,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>na skládkách nebezpečných odpadů S-NO nelze zvýšit ukazatel rozpuštěného organického uhlíku.</BLOCKQUOTE></P> <P> (6) Odpady kategorie ostatní odpad bez obsahu biologicky rozložitelných látek s nižší třídou vyluhovatelnosti mohou být ukládány na skládky odpovídající vyšší třídě vyluhovatelnosti. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 13</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (1) Popílky ze spaloven nebezpečných odpadů lze ukládat pouze v odděleném sektoru skládky po jejich předchozí úpravě způsobem nebo postupem podle § 11 odst. 1 a 2. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Všechny údaje o odpadu nutné pro posouzení, zda může být uložen na skládku, musí být uváděny v základním popisu odpadu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Přílohou průběžné evidence je záznam o umístění každého druhu nebezpečného odpadu. Způsob záznamu a měřítko rastrové mapy, podle které se záznam provádí, se stanoví v provozním řádu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (4) Odpady azbestu mohou být uloženy na skládku, pouze pokud <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>jsou zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných nádobách či kontejnerech a</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>plocha pro ukládání odpadů bude neprodleně po uložení odpadu překryta technologickým materiálem; k hutnění plochy může dojít až po překrytí. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 14</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, a výjimky <BR>ze zákazu ukládání odpadů na skládku</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože mohou mít při uložení na skládku negativní dopad na životní prostředí nebo zdraví lidí, jsou vymezeny v bodě A přílohy č. 4 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Nebezpečné odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, protože je technicky možné je zpracovat ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky, jsou vymezeny v bodě C přílohy č. 4 k této vyhlášce. Výjimku představují odpady, které spadají do druhu odpadu vymezeného v bodě C přílohy č. 4 k této vyhlášce, ale s ohledem na jejich vlastnosti je není možné přijmout do zařízení podle věty první. V případě uložení odpadů na skládku na základě této výjimku musí být důvod, proč není možné přijmout odpad do zařízení podle věty první, popsán v základním popisu odpadu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Biologicky rozložitelné odpady a výstupy z jejich úpravy nebo zpracování, které je možné ukládat na skládku, jsou vymezeny v bodě D přílohy č. 4 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 15</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku od roku 2030, <BR>a výjimky ze zákazu ukládání odpadů na skládku</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Odpady, které je zakázáno ukládat od roku 2030 na skládku, protože je možné je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku účelně recyklovat, jsou vymezeny v tabulce v bodě E přílohy č. 4 k této vyhlášce. Výjimku představují odpady, jejichž zpracování jiným způsobem není s ohledem na jejich vlastnosti v souladu s právními předpisy. V případě uložení odpadů na skládku na základě této výjimky musí být důvod pro uložení odpadu na skládku popsán v základním popisu odpadu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Pokud odpad splňuje výjimku ze zákazu ukládání odpadu na skládku podle § 40 odst. 3 zákona, uvádí se důvod pro uplatnění výjimky v průběžné evidenci odpadů původce odpadů, v základním popisu odpadu a v průběžné evidenci odpadů skládky odpadů. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 16</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Technické zabezpečení skládky, uzavírání a rekultivace skládky</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Odpady použité jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky musí odpovídat požadavkům na odpady, které mohou být uloženy na příslušnou skupinu skládek. Použití odpadů jako technologického materiálu na technické zabezpečení skládky nebo při uzavírání a rekultivaci skládky musí být popsáno v provozním řádu skládky. Zejména musí být vymezeny druh a kategorie používaných odpadů, jejich vlastnosti, způsob jejich použití a jejich potřebné množství. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Odpady, které nesmí být použity jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky nebo při uzavírání a rekultivaci skládky, jsou vymezeny v bodě A přílohy č. 4 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky k vytváření odplyňovací vrstvy a k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v příloze č. 11 k této vyhlášce, které splňují podmínky pro uložení na příslušnou skládku odpadů a odpovídají požadavkům projektové dokumentace této skládky odpadů. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (4) K vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v příloze č. 11 k této vyhlášce, které odpovídají požadavkům projektové dokumentace této skládky odpadů a v žádném z ukazatelů nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy číslo IIb podle přílohy č. 10 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (5) K vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky mohou být použity pouze odpady vymezené v příloze č. 11 k této vyhlášce, které odpovídají požadavkům projektové dokumentace této skládky odpadů a splňují podmínky využívání odpadů k zasypávání podle § 6. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>ČÁST PÁTÁ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>PŘEPRAVA ODPADŮ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 17</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Označení motorových vozidel přepravujících odpad</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Motorová vozidla a jízdní soupravy přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označeny dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem "A" o výšce písmene 20 cm a tloušce 2 cm. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Výstražné tabulky musí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat ostatní povinné značení vozidla, osvětlení a tabulky registrační značky. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Povinnost označit vozidlo podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na vozidla M1 a N19). <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 18</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Přeprava odpadů z České republiky podléhající postupu <BR>předchozího písemného oznámení a souhlasu</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Při přepravě odpadů z České republiky do jiné země Evropské unie nebo vývozu z České republiky do třetích zemí, který podléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu, se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 1, 4, 6, 7 až 12. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Při přepravě odpadů z České republiky do jiné země Evropské unie nebo vývozu z České republiky do třetích zemí se v souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) dále vyžaduje <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>kopie výpisu z obchodního rejstříku oznamovatele odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadů10),</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>doklad prokazující vlastnické právo k odpadu, kterým je <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>1. <BR>prohlášení oznamovatele, že předmětný odpad vzniká při jeho činnosti, nebo <BR>2. <BR>pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele, smlouva, na základě které oznamovatel nabyl nebo nabude vlastnické právo k odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>adresa a identifikační číslo provozovny nebo identifikační číslo zařízení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, ze kterého bude odpad přepravován, včetně provozního řádu, na základě kterého je toto zařízení provozováno, pokud jej zákon vyžaduje,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>identifikační číslo zařízení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, do kterého bude odpad vrácen v případech podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), včetně provozního řádu, na základě kterého je toto zařízení provozováno, pokud jej zákon vyžaduje,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>pokud není oznamovatel provozovatelem zařízení podle písmene d) kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem tohoto zařízení, na základě které bude v případech podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) odpad vrácen do tohoto zařízení; ve smlouvě musí být upraveno zajištění kapacitní rezervy v tomto zařízení odpovídající nejméně množství přepravovaného odpadu, které pokrývá finanční záruka podle čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), pro případy podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), a</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>údaje a dokumenty potřebné k výpočtu finanční záruky podle čl. 6 odst. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), alespoň vzdálenost mezi zahraničním zařízením pro využití nebo odstranění odpadu podle bloku 10 formuláře oznámení a zařízením pro zpětný návrat odpadu, tedy hodnota "L" podle bodu 2.3. přílohy č. 8 k zákonu, a navrhovaný součet hmotností živých zásilek pro kalkulaci finanční záruky tedy hodnota "M" podle bodu 2.5.b) přílohy č. 8 k zákonu.</BLOCKQUOTE></P> <P> (3) Údaje a kopie smlouvy podle odstavce 2 písm. d) a e) se nevyžadují, pokud bude v případech podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) odpad vrácen do provozovny nebo zařízení určeného pro nakládání s odpady, ze kterého bude přepravován. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 19</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Přeprava odpadů do České republiky podléhající postupu <BR>předchozího písemného oznámení a souhlasu</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Při přepravě odpadů do České republiky se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 1, 2, 4, 6, 7 až 12. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) se dále vyžaduje <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce odpovídající stavu ke dni, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10),</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>identifikační číslo zařízení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, ve kterém budou odpady využity, včetně provozního řádu, na základě kterého je toto zařízení provozováno, pokud jej zákon vyžaduje,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>údaje o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10),</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>údaj o aktuální roční projektované kapacitě zařízení uvedeného pod písmenem b) s ohledem na druh odpadu, který má být přepravován do České republiky, a</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>v případě přepravy odpadů do České republiky k energetickému využití povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší k tepelnému zpracování odpadu podle jiného právního předpisu11) vztahující se k zařízení podle písmene b) a zpráva o výsledku a průběhu spalovací zkoušky v tomto zařízení. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 20</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Přeprava odpadů podléhající postupu předchozího písemného <BR>oznámení a souhlasu k předběžnému využití s následným <BR>jiným než předběžným využitím v České republice</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Při přepravě odpadů k předběžnému využití s následným jiným než předběžným využitím v České republice se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 1, 2, 4, 6, 7 až 12. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Dokumentace a informace podle bodu 9 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) se vyžaduje pro zařízení k předběžnému využití i pro zařízení k jinému než předběžnému využití v České republice. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) se dále vyžaduje <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce a provozovatele každého následného zařízení pro předběžné využití a jiné než předběžné využití odpovídající stavu ke dni, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10),</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>identifikační číslo zařízení a povolení provozu zařízení určeného k nakládání s odpady, které odpad přijme, a každého dalšího zařízení, které bude s odpady nakládat, a to včetně provozního řádu, na základě kterého je toto zařízení provozováno, pokud jej zákon vyžaduje,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>zpráva o výsledku a průběhu spalovací zkoušky v případě, že následným zařízením pro jiné než předběžné využití je zařízení na energetické využití odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší k tepelnému zpracování odpadu podle jiného právního předpisu11) v případě, že následným zařízením pro jiné než předběžné využití je zařízení na energetické využití odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>údaje o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 a případné dodatečné finanční záruky podle čl. 6 odst. 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) a</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>informace o aktuální roční projektované kapacitě zařízení uvedených pod písmenem b) s ohledem na druh odpadu, který má být přepravován do České republiky. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 21</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Dovoz odpadů podléhající postupu předchozího písemného <BR>oznámení a souhlasu ze třetí země</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> Při přepravě odpadů do České republiky ze třetí země se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10) vyžaduje dokumentace a informace podle § 19 nebo 20 podle toho, zda je přeprava prováděna k předběžnému využití s následným jiným než předběžným využitím nebo nikoliv, a dále údaje a dokumenty potřebné k výpočtu finanční záruky podle čl. 6 odst. 1 a odst. 4 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), alespoň vzdálenost mezi zařízením v České republice a zařízením v zemi odeslání, do kterého by se odpad vracel v případech podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), a navrhovaný součet hmotností živých zásilek pro kalkulaci finanční záruky, tedy hodnota "M" podle bodu 2.5.b) přílohy č. 8 k zákonu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 22</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Tranzitní přeprava odpadů podléhající postupu předchozího <BR>písemného oznámení a souhlasu přes území České republiky</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> Při tranzitní přepravě odpadů přes území České republiky se vyžaduje dokumentace podle bodů 6, 7 až 12 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10). <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 23</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Společná ustanovení</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> Z dokumentace a informací vyžadovaných při přepravách odpadů podle § 17 až 22 se nevyžaduje <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>chemická analýza podle bodu 7 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), vyplývá-li složení odpadů z informací a dokumentace podle bodu 16 části 1 nebo bodu 8 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10),</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>popis procesu vzniku odpadů podle bodu 8 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), vyplývá-li z informací a dokumentace podle bodu 16 části 1 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10),</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>informace podle bodů 10 a 11 části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), je-li příslušným orgánem místa odeslání členského státu Evropské unie poskytnuta informace podle bodu 24 části 1 přílohy II přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě odpadůh10), která informace podle bodů 10 a 11 části 3 přílohy II nahradí. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER><B>ČÁST ŠESTÁ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>ÚDAJE O ODPADU, ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU, EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>Údaje o odpadu a základní popis odpadu</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 24</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (1) Rozsah údajů, které je povinna předat osoba předávající odpad do zařízení nebo obchodníkovi s odpady, je stanoven v bodě 1 přílohy č. 12 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Náležitosti obsahu základního popisu odpadu jsou stanoveny v bodě 2 přílohy č. 12 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Jako kritické ukazatele sledované při opakovaných dodávkách odpadu se stanovují vlastnosti odpadu, u kterých může s ohledem na suroviny nebo technologii procesu vzniku odpadu docházet ke změnám a které mohou ovlivnit přijetí odpadu do zařízení. Jedná se zejména o obsah biologických činitelů, obsah škodlivin v sušině nebo ve výluhu odpadu, biologickou stabilitu, výhřevnost nebo ekotoxicitu. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (4) Kritické ukazatele se ověřují alespoň v četnosti uvedené v bodě 3 přílohy č. 12 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (5) Při každé změně surovin nebo technologie procesu, ve kterém odpad vzniká, a při dalších změnách, které mohou ovlivnit vlastnosti odpadu rozhodné pro přijetí odpadu do zařízení, je nezbytné předat nové údaje o odpadu podle bodu 1 písm. b) a c) přílohy č. 12 k této vyhlášce nebo v případě základního popisu údaje podle bodu 2 přílohy č. 12 k této vyhlášce. Výjimku představují změny, které ovlivňují pouze vlastnosti odpadu, které jsou sledovány jako kritické ukazatele, v takovém případě postačuje ověření kritických ukazatelů. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 25</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (1) Provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodník s odpady je povinen při převzetí odpadu při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek písemně zaznamenat údaje o odpadu a předávající osobě v rozsahu údajů podle bodu 1 přílohy č. 12 k této vyhlášce a v případě skládky odpadů nebo zařízení k zasypávání rovněž údaje podle bodu 2 přílohy č. 12 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodník s odpady je povinen při každém převzetí odpadu písemně zaznamenat alespoň údaj, který umožňuje identifikovat osobu předávající odpad včetně identifikačního čísla provozovny nebo identifikačního čísla zařízení, ze kterých je odpad předáván, nebo identifikačního čísla obchodníka s odpady a dále druh, kategorii a množství přijatého odpadu, a další údaje o odpadu předané předávající osobou. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (3) Provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady, který přebírá odpad od nepodnikající fyzické osoby, je povinen zaznamenat údaje o obci, na jejímž území předávaný odpad vznikl, a to alespoň název obce a identifikační číslo základní územní jednotky. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 26</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Vedení průběžné evidence</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <BR> (1) Průběžná evidence se vede podle listu 2 přílohy č. 13 k této vyhlášce a dále vždy obsahuje <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) <BLOCKQUOTE><P>datum a číslo zápisu do evidence,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.</BLOCKQUOTE></P> <P> (2) V rámci vedení průběžné evidence odpadů se provede záznam <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>při každém předání nebo převzetí odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>odlišně od písmen a) a b) jednou měsíčně v případě periodického svozu komunálního odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>při každém provedení úpravy, využití nebo odstranění odpadu,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>při přeshraniční přepravě, dovozu nebo vývozu,</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů k 31. prosinci.</BLOCKQUOTE></P> <P> (3) Při vedení evidence a ohlašování se pro označení provozovny původce odpadů využívá identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, používá se k identifikaci interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (4) Interní číslo provozovny <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  <BR> </FONT> <BR>a) </P> <BLOCKQUOTE><P>může mít nejvýše 12 znaků, nesmí obsahovat mezeru a mezerou nesmí začínat ani končit,</BLOCKQUOTE></P> <P>b) </P> <BLOCKQUOTE><P>může obsahovat číslice i písmena,</BLOCKQUOTE></P> <P>c) </P> <BLOCKQUOTE><P>nesmí začínat písmeny CZ nebo CS nebo CO,</BLOCKQUOTE></P> <P>d) </P> <BLOCKQUOTE><P>nesmí být rovno nule nebo několika nulám,</BLOCKQUOTE></P> <P>e) </P> <BLOCKQUOTE><P>nesmí obsahovat diakritická znaménka,</BLOCKQUOTE></P> <P>f) </P> <BLOCKQUOTE><P>může mít za základ IČO subjektu, které musí být doplněno číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5 až na maximální počet 12 znaků,</BLOCKQUOTE></P> <P>g) </P> <BLOCKQUOTE><P>lze změnit pouze ve výjimečných případech; nové číslo se musí vztahovat k celému kalendářnímu roku; interní číslo provozovny je možné změnit nejpozději před prvním předáním odpadů v daném kalendářním roce.</BLOCKQUOTE></P> <P> (5) Při vedení evidence a ohlašování se pro označení obchodníka s odpady využívá identifikační číslo obchodníka s odpady přidělené krajským úřadem. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (6) Evidence musí být vedena tak, aby bylo možné ohlašovat podle § 27. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER><B>Ohlašování</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 27</P> <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (1) Původce odpadu, provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady a obchodník s odpady zasílají hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (dále jen "roční hlášení") podle listů 1 a 2 přílohy č. 13 k této vyhlášce. Původce odpadu podává samostatné hlášení za každou svou provozovnu včetně svého skladu odpadu podle přílohy č. 4 bodu 12 zákona. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> (2) Provozovatel čistírny odpadních vod a provozovatel zařízení na úpravu kalů zasílá jako součást ročního hlášení údaje o složení kalů předávaných k jejich využití na zemědělské půdě podle listu 3 přílohy č. 13 k této vyhlášce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> ˜Ú OmP�p¨” �׺ face="Calibri" size=3>Specifikace místa odběru</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum odběru vzorku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP>< y č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Hlášení o obecním systému je součástí ročního hlášení a zasílá se podle listu 5 příloh y č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Hlášení údajů o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišujících látkách12) se zasílá podle listu 6 přílohy č. 13 k této vyhlášce jako součást ročního hlášení. Za odpad perzistentních organických látek podle § 94 odst. 4 a § 95 odst. 3 zákona se považují veškeré odpady s obsahem perzistentních organických látek podle přílohy IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických zn ečišujících látkách12).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (6) Provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady ohlašuje údaje o přijatých polychlorovaných bifenylech jako součást ročního hlášení podle listu 7 příloh y č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (7) Provozovatel zařízení k mechanické úpravě, třídění a dotřídění odpadů s výjimkou zařízení k mechanické úpravě, třídění a dotřídění odpadů stavebních a demoličních odpadů při hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence zasílá jako součást ročního hlášení podrobné údaje z evidence odpadů na vstupu a výstupu z technologie úpravy odpadu v rozsahu podle listu 8 příloh y č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 28</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (1) Provozovatel zařízení ohlašuje údaje o zařízení určeném pro nakládání s odpady a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení podle příloh y č. 15 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Obchodník s odpady, zprostředkovatel nebo dopravce ohlašují údaje o činnosti a údaje o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti podle příloh y č. 16 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Provozovatel mobilního zařízení k úpravě nebo využití odpadu oznámí zahájení provozu zařízení v novém místě příslušnému krajskému úřadu, krajské hygienické stanici a obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude zařízení provozováno, prostřednictvím datové schránky. Oznámení musí být podáno před zahájením provozu. V oznámení zahájení provozu, uvede datum předpokládaného skutečného zahájení úpravy nebo využívání odpadů a parcelní číslo pozemku, na kterém bude umístěno. Provozovatel zařízení musí podat nové oznámení i v případě přesunu zařízení v rámci území jedné obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 29</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Kontrola a zpracování hlášení</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad kontrolují úplnost a správnost podaných řádných a opravných hlášení, provádí vyhodnocení kontrol stanovených ministerstvem a vyzývají ohlašovatele k provedení doplnění nebo oprav nesprávných údajů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působno stí kontroluje v hlášení<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>údaje o ohlašo vateli,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>zařazení odpadu do druhu nebo podruhu a kategorie v souladu s Katalogem odpadů,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o množství odpadu,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>přiřazení evidenčních kódů způsobu nakládání s o dpadem,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o zapojení ohlašovatele do obecního s ystému,</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o původcích odpadu, zařízeních pro nakládání s odpady a obchodnících s odpady,</B LOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o identifikačních číslech provozovny, zařízení a obchodníka s odpady,</B LOCKQUOTE></P><P>h) </P><BLOCKQUOTE><P>uvedení čísla osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu,</B LOCKQUOTE></P><P>i) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o předávání a převzetí odpadu a s tím souvisejících partnerských subj ektech,</B LOCKQUOTE></P><P>j) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o obecním systém u obce,</B LOCKQUOTE></P><P>k) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o složen í kalu,</B LOCKQUOTE></P><P>l) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o obsahu perzistentních organických látek,</B LOCKQUOTE></P><P>m) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o převzatých zařízeních obsahujících PCB a odpadec h PCB a</B LOCKQUOTE></P><P>n) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o vstupech a výstupech ze zařízení k mechanické úpravě, třídění a dot řídění.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Krajský ú řad kontroluje v hlášení<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>vyplnění údajů o zařízení pro nakládání s odpady, o obchodníkovi s odpady, o zprostředkovateli s odpady a o dopravci odpadů,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>uvedení identifikačního čísla zařízení a obch odníka,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>vyplnění data zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu nebo či nnosti,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>u zařízení s výjimkou z povolení podle zákona, uvedení souřadnic umístění zařízení, vyplnění údajů o technologii a kapacitách, uvedení názvu, katalogových čísel a kategorie zpracovávaných druhů odpadů a evidenčních kódů způsobu nakládání s odpady.</BLOCKQUOTE></P><P> (4) Zpracované údaje z hlášení se zasílají ministerstvu v datovém standardu prostřednictvím k tomu zřízených informačních systémů nebo s využitím dálkového přístupu do Informačního systému odpadového hospodářství.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 30</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Zasílání in formací ministerstvu</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá ministerstvu v datovém standardu informace o jím vydaných rozhodnutích podle zákona v rozsahu stanoveném v příloze č. 17 k této vyhlášce prostřednictvím Informačního systému odpadového hospodářství nebo s využitím dálkového přístupu do Informačního systému odpadového hospodářství.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Krajský úřad zasílá ministerstvu informace v datovém standardu o jím vydaných rozhodnutích podle zákona a ohlášené údaje o zařízeních v rozsahu podle přílohy č. 17 k této vyhlášce prostřednictvím Informačního systému odpadového hospodářství nebo s využitím dálkového přístupu do Informačního systému odpadového hospodářství.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 31</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Přidělování identifikačních čísel za řízení a identifikačních<BR>čísel obchodníka s odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C - Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Morav skoslezský, Z - Zlínský.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Zařízení provozované na základě výjimky podle § 21 odst. 3 a uvedené v bodě 12 v příloze č. 4 k zákonu má formát identifikačního čísla zařízení CSXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje se použije podl e pravidel v odstavci 1.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Formát identifikačního čísla obchodníka s odpady je COXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného obchodníka s odpady v rámci příslušného kraje. Označení kraje se použije podl e pravidel v odstavci 1.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Identifikační číslo zařízení je vytvořeno ve formátu podle odstavců 1 a 2 a jeho přidělení se písemně sdělí provozovateli zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Identifikační číslo obchodníka s odpady vytvoří krajský úřad při vydání povolení k obchodování s odpady ve formátu podle odstavce 3 a jeho přidělení písemně sdělí obchodníkovi s odpady společně s doručením povolení k obchodování s odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (6) Jednou přidělené identifikační číslo zařízení nebo obchodníka s odpady nelze měnit, odstranit ani přidělit jinému zařízení nebo obchodníkovi s odpady. Pokud dojde k převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení nebo ke změně právního základu, na základě kterého může být zařízení provozováno, identifikační číslo zařízení se nemění. Pokud dojde k přechodu práv a povinností z povolení k obchodování s odpady, identifikační čís lo obchodníka se nemění.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (7) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí skládce v první fázi provozu skládky a skládce v druhé fázi provozu skládky a dále zařízením<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>k využití nebo skladování odpadu vymezených v § 21 odst. 3 zákona a uvedených v příloze č. 4 k zákonu,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>vymezeným v § 21 odst. 3 zákona, pokud se jedná o malá za řízení,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>třídicím a dotřiďovacím linkám - na mechanickou úpravu třídění a dotřídění odpadu,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>k mechanicko-biologické úpravě,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>pro sběr nebo zpracování vozidel s ukončenou životností; včetně dem ontáže,</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>pro sběr a drcení vozidel s ukončenou životností - šrédr,</B LOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>pro sběr nebo zpracování - demontហelektrozařízení s ukončenou živo tností,</B LOCKQUOTE></P><P>h) </P><BLOCKQUOTE><P>pro sběr a drcení elektrozařízení - šrédr,</B LOCKQUOTE></P><P>i) </P><BLOCKQUOTE><P>pro sběr nebo zpracování vozidel z různých druhů dopravy, kromě silniční; včetně dem ontáže,</B LOCKQUOTE></P><P>j) </P><BLOCKQUOTE><P>pro trvalé uložení odpadní rtuti,</B LOCKQUOTE></P><P>k) </P><BLOCKQUOTE><P>ke konverzi a případně solidifikaci odpadní rtuti,</B LOCKQUOTE></P><P>l) </P><BLOCKQUOTE><P>k úpravě kalů z čistíren odpadních vod před použitím na zemědělsk é půdě,</B LOCKQUOTE></P><P>m) </P><BLOCKQUOTE><P>ke skladování kalů z čistíren odpadních vod před použ itím na zemědělské půdě.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 32</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Ohlašování Ministerstvem obrany nebo jím zřízenou organizací<BR>pro správu a provoz objektů důležit ých pro obranu státu</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) V případě ročního hlášení Ministerstva obrany nebo jím zřízené organizace pro správu a provoz objektů jsou údaje předány ministerstvu v datovém standardu stanoveném ministerstvem v rozsahu příloh y č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Ministerstvo obrany nebo jím zřízené organizace pro správu a provoz objektů předává údaje o provozu zařízení určených pro nakládání s odpady krajskému úřadu v rozsahu příloh y č. 15 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN= CENTER><B>ČÁST SEDMÁ</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S NĚ KTERÝMI DRUHY ODPADU</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><P ALIGN=CENTER>HLAVA I</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CE NTER>KOMUNÁLNÍ ODPAD</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 33</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Rozsah zajištění odděleného soustřeď ování složek komunálních<BR>odpadů a způsob výpočtu plnění cílů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit prostřednictvím<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>sběrných dvorů,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízení určených pro nakládání s odpady,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>velkoobjemových kont ejnerů,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>sběrných nádob,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>pytlového způsobu sběr u, nebo</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>kombinací způsobů podle písmen a) až e).</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu pro účely vyhodnocení, zda byly splněny cíle stanovené v zákoně, se vypočte způsobem popsaným v příloz e č. 18 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 34</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER ><B>Biologický odpad</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Obec zajistí celoročně místa pro oddělené soustřeďování alespoň biologického od padu rostlinného původu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Zajištění místa pro oddělené soustřeďování biologického odpadu je splněno také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky v znikající na území obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 35</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Papír, plasty, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> Obec zajistí celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla, kovů a jedlých olejů a tuků.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 36</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> Obec zajistí od 1. ledna 2025 celoročně místa pro oddělené soust řeďování odpadů textilu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 37</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Nebezpe čné komunální odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Obec zajistí místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů určením místa k soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů alespoň ve stanovených termínech, minim álně však dvakrát ročně.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů musí být obcí prováděno pouze na shromažďovacích místech s obsluhou nebo v zařízení určeném pro nakládání s odpady, ve kterých obsluha nebezpečné odpady převezme a uloží do určených prostředků.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Při soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů je možné využívat označení a identifikační list nebezpečného odpadu zpracovaný obecně pr o příslušný druh odpadu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 38</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Oznámení o převzatých komunálních odpadech</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> Provozovatel zařízení oznamuje písemně údaje o druhu a množství převzatých komunálních odpadů od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl, na formuláři podle příloh y č. 19 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P A LIGN=CENTER>HLAVA II</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENT ER>NEBEZPEČNÉ ODPADY</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 39</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Označování nebezpečného odp adu a identifikační list<BR >nebezpečného odpadu</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je stanoven v příloz e č. 20 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu je stanoven v příloz e č. 21 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 40</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky je uveden v příloz e č. 22 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) V případě, že se přeprava nebezpečných odpadů uskuteční vícekrát v jeden den z jednoho místa nakládky do jednoho místa vykládky, může být ohlášena podle přílohy č. 22 k této vyhlášce na jednom ohlašovacím listu s uvedením, že se jedn á o kyvadlovou přepravu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Doklad přiložený v písemné podobě k zásilce nebezpečného odpadu obsahuje informace v rozsahu ohlašovacího listu uvedeného v příloz e č. 22 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P AL IGN=CENTER>HLAVA III</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>V YBRANÉ KOVOVÉ ODPADY</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 41</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>V ybrané kovové odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Kovové odpady, u nichž je provozovatel zařízení při jejich převzetí povinen zaznamenat údaje o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení, a kovové odpady, za které může provozovatel zařízení poskytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v § 19 odst. 3 zákona, jsou vymezeny v bodě 1 příloh y č. 23 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Kovové odpady, za které nesmí provozovatel zařízení poskytovat úplatu v případě převzetí od nepodnikajících fyzických osob, jsou vymezeny v bodě 2 příloh y č. 23 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Součástí průběžné evidence odpadů vymezených v bodech 1 a 2 přílohy č. 23 k této vyhlášce je evidence údajů o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení, a rovněž údaj o výši platby za převzatý kovový odpad. Provozovatel zařízení, které přijímá kovové odpady podle odstavce 1, s výjimkou provozovatele zařízení ke sběru a zpracování vozidel s ukončenou životností, vede průběžnou evidenci podle přílohy č. 14 k této vyhlášce. Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok se i v tomto případě zasílá podle listů 1 a 2 příloh y č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Mobilní zařízení ke zpracování vozidel z kolejové, letecké a lodní dopravy může přijímat odpady z těchto dopravních prostředků i v případě, že se jedná o odpad katalogových čísel 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 08 01.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Provozovatel zařízení s výjimkou provozovatele zařízení, které přebírá výhradně výrobky s ukončenou životností a jejich součásti, do nějž jsou přebírány kovové odpa dy podle odstavců 1 a 2,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>sleduje prostor zařízení kamerovým systémem tak, že kamery zabírají prostor vstupu do zařízení, místo, kde je umístěna váha, která je používána při přejímce odpadu do zařízení, a místo, kde jsou v zařízení soustřeďovány převzaté odpady,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>je povinen proškolit zaměstnance v souladu s § 19 odst. 4 zákona.</BLOCKQUOTE></P><P> (6) Kamerový systém podle odstavce 5 musí splňovat následuj ící technické požadavky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>rozlišení všech kamer musí být alespoň 2 Mpix,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>frekvence snímání všech kamer musí být alespoň 10 FPS,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>musí být zajištěn záložním zdrojem elektrické energie, který umožňuje provoz kamerového systému alespoň po dobu 3 hodin.</BLOCKQUOTE></P><P> (7) Kamerový záznam musí být po celou dobu uchování uchová ván v nasnímané kvalitě.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT><P A LIGN=CENTER>HLAVA IV</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>STAVEBN Í A DEMOLIČNÍ ODPADY</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 42</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Nakládání s vybouranými stavebními ma teriály při odstraňování<BR>stavby, provádění stavb y nebo údržbě stavby</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vy hlášce,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 k této vy hlášce,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vy hlášce.</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejic h sběru nebo odstranění.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT><P ALIGN=CENTER>HLAVA V</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 43</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Biologicky rozložitelné odpad y a vstupní suroviny</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Seznam biologicky rozložitelných odpadů určených podle § 63 odst. 1 zákona ke zpracování v zařízení určeném k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je uveden v tabulce č. 25.1 přílohy č. 25 k této vyhlášce. Seznam biologicky rozložitelných odpadů pro účel sledování cílů vztahujících se k biologicky rozložitelným odpadům je uveden v tabulce č. 25.6 příloh y č. 25 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) V zařízení určeném pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, s výjimkou malého zařízení a vermikompostárny, mohou být zpracovávány pouze biologicky rozložitelné odpady uvedené v tabulce č. 25.1 přílohy č. 25 k této vyhlášce, neodpadní suroviny odpovídající složením těmto odpadům, zemina, sedimenty, písky, včetně případů, kdy jsou tyto suroviny odpadem, odpad 19 08 02 Odpady z lapáků písku a dále látky, které prokazatelně zlepšují kvalitu procesu zpracování nebo výsledného výstupu a jejich použití je v souladu s jinými právními předpisy13). Odpad 19 08 02 Odpady z lapáků písku může být přijat pouze k založení do zakládky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) V malém zařízení mohou být zpracovávány pouze biologicky rozložitelné odpady uvedené v tabulce č. 25.2 přílohy č. 25 k této vyhlášce, neodpadní suroviny odpovídající složením těmto odpadům, zemina, včetně odpadní zeminy, a látky, které prokazatelně zlepšují kvalitu procesu zpracování nebo výsledného výstupu, a toto je v souladu s jiný mi právními předpisy13).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Ve vermikompostárně mohou být zpracovávány pouze biologicky rozložitelné odpady uvedené v tabulce č. 25.3 přílohy č. 25 k této vyhlášce, neodpadní suroviny odpovídající složením těmto odpadům, zemina, včetně odpadní zeminy, a látky, které prokazatelně zlepšují kvalitu procesu zpracování nebo výsledného výstupu, a toto je v souladu s jiný mi právními předpisy13).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Obsah rizikových látek a prvků v jednotlivých zpracovávaných odpadech a surovinách nesmí ohrozit kval itu výstupu ze zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (6) Odpady vymezené v tabulce č. 25.4 přílohy č. 25 k této vyhlášce mohou být zpracovávány pouze se souhlasem kra jské veterinární správy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 44</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Zařízení určená k nakládání s biologicky r ozložitelnými odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Zařízení určená k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady se podle použí vané technologie dělí na<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>kompostárny s aerobním procesem zpracování biologicky rozložitelných odpadů,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>vermikompostárny s aerobním procesem zpracování biologicky rozložitelných odpadů pomocí žížal,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>bioplynové stanice s anaerobním procesem zpracování biologicky rozložitelných odpadů,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>další zařízení využívající technologie vyvinuté na základě postupujícího rozvoje vědy a tec hniky a</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízení sloužící k biologické stabilizaci nerecyklovatelných biologicky rozložitelných odpadů před jejich uložením na skládku nebo jejich odstr aněním.</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Zařízení podle odstavce 1 písm. e) může přijímat odpady vymezené v tabulce 25.1 přílohy č. 25 k této vyhlášce, pouze pokud jsou znečištěné tak, že jejich zpracováním v ostatních zařízeních není možné získat výstup skupiny 1 nebo 2, a dále odpady, které v této tabulce nejsou vymezené. Odděleně soustřeďovaný recyklovatelný komunální biologický odpad může být do zařízení předáván pouze po dotřídění a předávaný podíl musí tvořit pouze podíl odpovídající § 8 a 9 ve vztahu k dalšímu způsobu nakládání s výs tupem z tohoto zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Na zařízení podle odstavce 1 písm. d) a e) se, pokud to odpovídá povaze zařízení, použijí technické požadavky na vybavení a provoz a technologické požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů vztahující se na kompostárny nebo vermikompostárny přiměřeně používané technologii a požadavkům na výstup ze zařízení. Tato zařízení nemo hou být malým zařízením.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Obsah provozního řádu zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je uveden v příloz e č. 26 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 45</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení určeného<BR>k nakládání s biologicky r ozložitelnými odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Kompo stárna musí být vybavena<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>zařízením ke sledování teploty za kládky,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>metodikou ke sledování vlhkosti zakládky a zpracovávaných biologicky rozložitelných odpadů,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízením pro zvlhčování za kládky,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízením pro zajištění aerobního prostředí v zak ládce, </B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>v případě kompostování v halách s aktivním provzdušňováním zařízením na měření koncentrace k yslíku,</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>v místech soustřeďování odpadu s výjimkou míst, kde jsou soustřeďovány zemina, písek a dřevo, u nichž nemůže dojít k vyluhování, a v místě zakládky podle § 46 odst. 4 vodohospodářsky zabezpečenou plochou, pokud nejde o malé za řízení,</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Malé zařízení nemusí být vybaveno vodohospodářsky zabezpečenou plochou, při splnění následujících podmínek:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>nedojde k ohrožení podzemních nebo povrchový ch vod,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>malé zařízení nesmí být ve svahu se sklonem nad 3,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>vzdálenost od povrchových vod musí být minimáln ě 50 m,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>vzdálenost od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých vod a přírodních minerálních vod musí být minimálně 100 m,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>musí být mimo aktivní zónu záplavového území.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Vermikompo stárna musí být vybavena<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>násadou epigeických žížal pro zajištění průběhu procesu vermikompos tování,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízením ke sledování t eploty,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízením pro zvlhčování za kládky,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>v místech soustřeďování odpadu a zakládky vodohospodářsky zabezpečenou p lochou,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízením pro nakládání a v případě předkompostování zařízením pro zajišt ění aerobního prostředí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </BLOCKQUOTE></P></FONT><P ALIGN=CENTER><B>Technologické požadavky na zpracování biologicky<BR>rozložitelných odp adů při kompostování</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B> <P ALIGN=CENTER>§ 46</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (1) V kompostárně musí probíhat kontrolovaný a řízený proces aerobní mikrobiální biochemické přeměny biologicky rozložitelných surovin na kompost. Před zahájením zpracování odpadů musí být ve zpracovávaných odpadech co nejvíce snížen obsah nevhodných příměsí, zejména plastů. Na začátku kompostovacího procesu musí být odpady založeny do zakládky podle odpovídající receptury a musí být provedena jejich homogenizace. Den provedené homogenizace je považován za počátek kompostovacího procesu a musí být zaznamenán do provozního deníku kompostárny. Struktura zakládky biologicky rozložitelných odpadů musí být upravena tak, aby mohl optimálně proběhnout kompostovací proces. Během kompostovacího procesu musí být zajištěna vlhkost zakládky v rozmezí 40 % - 65 % a struktura zakládky v rozmezí 30 % - 40 %. O termofilní fázi kompostovacího procesu podle zvoleného teplotního režimu podle tabulky č. 27.1 přílohy č. 27 k této vyhlášce musí být proveden záznam v provozním deníku kompostárny, a to alespo ň teplota a čas záznamu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Kompostárna musí mít zpracovány receptury pro optimální surovinové složení zakládky kompostu, včetně popisu přípravy surovin a vlhkosti zakládky, podle kterých postupuje. Zakládku musí tvořit homogenizovaná směs biologicky rozložitelných odpadů nebo rostlinných zbytků, případně dalších složek, optimalizovaná z hlediska poměru uhlíku a dusíku. Zakládka musí být založena v jednom termínu do jedné či více hromad a následně řízená tak, aby byl zajištěn aerobní proces.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Biologicky rozložitelné odpady o sušině nižší než 40 % musí být založeny neprodleně po přijetí do zakládky tak, aby nedocházelo k anaerobnímu procesu a znehodnocení suroviny. Za tímto účelem musí mít kompostárna připravenu rezervu suroviny o vyšší sušině.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Minimální doba procesu po provedené homogenizaci a založení do zakládky je 60 dnů a nesmí být kratší, než dojde k trvalému poklesu teplot pod 40 oC. Při kompostování v uzavřených prostorách je možná i doba kratší, je-li výrobcem zařízení stanovena minimální doba zpracování jinak. V takovém případě musí být proces a doba zpracování p opsány v provozním řádu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Během kompostovacího procesu musí být kromě počáteční homogenizace provedena alespoň dvě d alší překopání zakládky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (6) Kal z čistíren odpadních vod nesmí tvořit více než 40 % z celkové hmotnosti odpadů a dal ších surovin v zakládce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 47</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (1) Vlhkost a teplota suroviny v zakládce musí být sledovány každý pracovní den a po dobu zvoleného teplotního režimu podle tabulky č. 27.1 přílohy č. 27 k této vyhlášce každý den. Po splnění těchto teplot bude teplota měřena dvakrát týdně do p oklesu teplot pod 40 oC.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) V případě, že teplota zakládky nedosáhne do konce druhého týdne od jejího založení výše podle zvoleného teplotního režimu podle tabulky č. 27.1 přílohy č. 27 k této vyhlášce nebo dojde u dvou měření za sebou k překročení teploty zakládky nad 70 oC, mimo hygienizační režim č. 1, tabulky č. 27.1 přílohy č. 27 k této vyhlášce nebo pokud teplota po 4 týdnech od založení zakládky neklesne pod 60 oC, musí být neprodleně provedena kontrola základních parametrů zakládky, jako je vlhkost, struktura zakládky a poměr C:N, a musí být provedena technologická opatření vedoucí k nápravě a správnému dokončení kompostovacího procesu. O těchto událostech a výsledcích, vyhodnocení příčin tohoto stavu a provedených nápravných opatřeních musí být proveden zá znam v provozním deníku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Při zpracování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně musí být po dobu stanovenou v tabulce č. 27.1 přílohy č. 27 k této vyhlášce dosaženy teploty st anovené v této tabulce. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Teplota kompostových zakládek vyšších než 2 m se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky. Teplota nižších kompostových zakládek se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 0, 5 m od povrchu zakládky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Při procesu kompostování je pro expedici kompostu přípustná teplota nižší než 40 oC.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (6) Pokud je kompostárna vybavena zařízením na měření koncentrace kyslíku, sleduje se koncentr ace kyslíku kontinuálně.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 48</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Technologické požadavky na zpracování biologicky<BR>rozložitelných odpadů p ři vermikompostování</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Technologické požadavky na proces vermikompos tování jsou následující:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>teplota vermikompostových zakládek vyšších než 2 m se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky; teplota nižších vermikompostových zakládek se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 0,5 m od povrchu za kládky,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>nejvyšší teplota během vermikompostování může být 35 oC,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>v zakládce je přítomen dostatečný počet žížal pro průběh p rocesu,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>v průběhu procesu je vlhkost zakládky v rozmezí od 40 % d o 80 %,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>vlhkost a teplota surovin v zakládce se měří třikrát týdně v pracovní den; zjištěné hodnoty musí být evidovány včetně údajů o době měření,</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>součástí procesu vermikompostování může být fáze předkompostování, při které nejsou využívány žížaly.</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Pokud je do vermikompostárny přijímán odpad katalogového čísla 02 01 06 nebo neodpadní suroviny stejného původu, musí být provedeno jejich zpracování předkompostováním podle technické normy ČSN 46 5736 - Vermikomposty nebo musí být technologie vermikompostárny ověřena z hlediska účinnosti hygienizace a prováděno pravidelné ověřování limitních hodnot indikátorových organismů podle přílohy č. 27 k této vyhlášce v četnosti podle příloh y č. 30 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 49</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Technologické požadavky na zpracování biologicky<BR>rozložitelných odpadů p ři anaerobní digesci</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Při zpracování biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici musí být po dobu stanovenou v tabulce č. 27.2 přílohy č. 27 k této vyhlášce dosaženy teploty s tanovené v této příloze.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Požadavky odstavce 1 n emusí být splněny, pokud<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>je v technologii zařazena předúprava nebo následná úprava, v rámci kterých je biologicky rozložitelný odpad zahřátý na teplotu 70 oC po dobu alespoň 1 hodin y, nebo</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>výstup z technologie je dále zpracováván v jiné technologii provozované v souladu s touto vyh láškou.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Doba zdržení biologicky rozložitelných odpadů v procesu anaerobní digesce musí být alespoň 30 dnů. Tato doba zdržení může být zkrácena, nejméně však na 20 dnů, pokud provozovatel zařízení zajistí, že produkovaný digestát je dostatečně stabilní a není zdrojem obtěžujícího zápachu. Požadavek na stabilitu je splněn vždy, když digestát trvale splňuje hodnoty stability stanovené modifikovanou metodou podle technické normy ČSN ISO 11734 Jakost vod - Hodnocení úplné anaerobní biologické rozložitelnosti organických látek kalem z anaerobní stabilizace - Metoda stan ovení produkce bioplynu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 50</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Požadavky na ověření technologie biologického zpracování<BR>biologicky rozložit elných odpadů z hlediska<BR>ú činnosti hygienizace</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) V zařízení, které zpracovává odpady vymezené v tabulce č. 25.5 přílohy č. 25 k této vyhlášce, musí být provedeno ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygieni zace v těchto případech:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>při zahájení provozu za řízení,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>po každé změně technologie, která může ovlivnit přežívání patogenních nebo podmíněně patogenních činitel ů, nebo</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>při změně skladby přijímaných biologicky rozložitelných odpadů.</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Ověření technologie z hlediska účinnost i hygienizace se provádí<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>testem přímého hodnocení procesu, při kterém se využívají vnesené indikátorové mikroorganismy Salmonella senftenberg W 775 - H2S negativní nebo Escherichia col i, nebo</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>metodou vstup - výstup, která se provádí odebráním 10 vzorků na vstupu a 10 vzorků na výstupu během 30 dnů, přičemž minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na vstupu je 48 hodin a minimální doba mezi jednotlivými odběry vzorků na výstupu činí 48 hodin.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Technologii biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace je možno považovat za ověřenou, jestliže při dodržení technologických parametrů stan ovených provozním řádem:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>výstup ze zařízení odpovídá stanoveným kritériím uvedeným v příloze č. 28 k této vyh lášce a</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>geometrický průměr počtu kolonií tvořících jednotku u vneseného organismu nebo u metody vstup - výstup se během procesu sníží minimálně o 5 řádů; v případě, že geometrický průměr počtu kolonií sledovaného organismu v nálezech 10 vzorků u biologicky rozložitelného odpadu u metody vstup - výstup (na základě analýz vzorků odebraných před zpracováním) bude méně než 105 KTJ na gram biologicky rozložitelného odpadu pro Escherichia coli nebo enterokoky, musí geometrický průměr počtů kolonií ve vzorku výstupu po zpracování vykazovat ? 1 KTJ na gram pro Escherich ia coli nebo enterokoky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 51</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky<BR>r ozložitelnými odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jsou bioplyn, digestát, kompost, vermikompost, výstupy ze zařízení podle § 44 odst. 1 písm. d) a dále biologicky stabilizovaný odpad nebo biologicky nerozložitelný odpad, které jsou urče né k dalšímu zpracování.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Výstupy ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady nesmí již dále podléhat rozkladu, nesmí zapáchat a nesmí obsahov at organické fytotoxiny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Výstupy ze zařízení podle § 44 odst. 1 písm. d) musí splnit požadavky stanovené tou to vyhláškou pro výstup.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Výstupy ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady zařadí provozovatel zařízení do skupin, případně tříd podle přílohy č. 29 k této vyhlášce s ohledem na obsah rizikových látek a prvků a další kvalitativní kritéria stanovená v příloz e č. 30 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Výstup ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady může být použit pouze v souladu se způsobem použití vymezeným pro jednotlivé skupiny výstupů, které jsou vymezeny v příloz e č. 29 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (6) Na výstupy z malého zařízení se nevztahují odstavce 4 a 5, pokud nejsou uváděny na trh nebo do oběhu a budou používány mimo zemědělskou a lesní půdu k zakládání nebo pro údržbu zeleně v obcích, z jejichž katastrálního území biologicky rozložitelný odpad zpracovaný v malém zařízení pochází. Ověření limitních hodnot podle § 52 odst. 1 se v t omto případě nevyžaduje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (7) S výjimkou zařízení podle § 44 odst. 1 písm. e) může hmotnost výstupu skupiny 4 představovat nejvýše 20 % z celkové hmotnosti výstupů ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v kalendářním roce. Pokud vznikne výstup skupiny 4, musí provozovatel zařízení ověřit nastavení technologie a procesního modelu a, pokud to je možné, provést dodatečnou ú pravu vzniklého výstupu. <P ALIGN=CENTER>§ 52</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Limitní hodnoty koncentrací rizikových látek a limitní hodnoty<BR>pro indikátorové organismy ve výstup ech ze zařízení určeného<BR>k nakládání s biologicky r ozložitelnými odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Limitní hodnoty vybraných rizikových látek a prvků podle jednotlivých skupin výstupů ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady jsou stanoveny v tabulce č. 30.1 příloh y č. 30 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Limitní hodnoty pro indikátorové organismy ve výstupu ze zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a metody jejich stanovení jsou uvedeny v příloze č. 28 k této vyhlášce. Limitní hodnoty se ověřují u odpadů vymezených v tabulce č. 25.5 příloh y č. 25 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Požadavky na jakost jednotlivých skupin výstupů jsou stanoveny v tabulce č. 30.2 v příloz e č. 30 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Plnění požadavků podle odstavců 1 a 2 se ověřuje v četnosti podle tabulky v příloze č. 31 k této vyhlášce, pokud nebyla povolením vydaným podle § 21 odst. 2 zákona stanovena četnost vyšší.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Podrobnosti vzorkování výstupů ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů jsou uvedeny v příloz e č. 31 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 53</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Kritéria, při jejichž splněn í přestávají být výstupy<BR>ze zařízení určeného k nakládání s biologicky<BR>rozložite lnými odpady odpadem</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Bioplyn vystupující ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady přestává být odpadem v okamžiku, kdy splní požadavky na paliva podle jiný ch právních předpisů14).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady přestávají být odpadem, pokud splní požadavky na výstupy skupin 1 a 2 stanovené touto vyhláškou, v okamžiku, kdy splní všechny požadavky stanovené touto vyhláškou a v případě výstupů skupiny 1 rovněž požad avky zákona o hnojivech.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Náležitosti průvodní dokumentace pro výstupy, které přestávají být odpadem, jsou stanoveny v příloz e č. 32 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P A LIGN=CENTER>HLAVA VI</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>KO MUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 54</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Technologické požadavky na zprac ování rostlinných zbytků<BR>v komunitní kompostárně a technické požada vky na její vybavení</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Při zpracování rostlinných zbytků v komunitní kompostárně musí být dodrženy technologické požadavky pro provoz kompostárny zpracovávající biologicky rozložitelné odpady. V případě komunitní kompostárny, která svou kapacitou odpovídá malému zařízení, postačuje, pokud jsou splněny požadavky na technologický postup kompos tování v malém zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Komunitní kompostárna musí být technicky vybavena jako kompostárna zpracovávající biologicky rozložitelné odpady. V případě komunitní kompostárny, která svou kapacitou odpovídá malému zařízení, postačuje, pokud její technické vybavení odpovídá poža davkům na malé zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Komunitní kompostárna musí mít zpracovaný procesní model v rozsahu písmene e) přílohy č. 26 k této vyhlášce v podobě dokumentace a postupovat podle t ohoto procesního modelu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 55</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Provozní deník k omunitní kompostárny</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> Obsah provozního deníku komunitní kompostárny je vymezen v příloz e č. 33 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 56</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Evidence a ohlašování množství zpracovanýc h rostlinných zbytků</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Průběžná evidence množství zpracovaných rostlinných zbytků se vede při každém převzetí rostlinných zbytků podle příloh y č. 34 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Hlášení údajů o množství zpracovaných rostlinných zbytků se podává podle příloh y č. 35 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (3) Hlášení údajů o komunitních kompostárnách provozovaných na území obce je součástí ročního hlášení a zasílá se podle listu 5 příloh y č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí kontrolu hlášení uvedených v odstavcích 2 a 3. Kontroluje úplnost a správnost podaných řádných a opravných hlášení a vyzývá ohlašovatele k provedení doplnění nebo oprav nesprávných údajů. Zpracované údaje z hlášení zasílá ministerstvu v datovém standardu prostřednictvím k tomu zřízených informačních systémů nebo s využitím dálkového přístupu do Informačního systému odpadového hospodářství.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (5) Obecní úřad obce s rozšířenou působno stí v hlášení kontroluje<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>údaje o provozovateli komunitní kompo stárny,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o komunitní kompo stárně,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o množství rostlinných zbytků,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>údaje o obci, ze které ros tlinné zbytky pocházejí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </BLOCKQUOTE></P></FONT><P AL IGN=CENTER>HLAVA VII</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>KALY Z ČI STÍREN ODPADNÍCH VOD</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 57</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Požadavky na ověření technologie úpravy kalů<BR>z hlediska ú činnosti hygienizace</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> Ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizac e se provádí podle § 50.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 58</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Podmínky soustřeďová ní a označování kalů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Kaly lze soustřeďovat za splnění následujících podmínek:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>shromažďování, skladování nebo dočasné uložení upravených kalů před jejich použitím na zemědělské půdě je v souladu s programem použit í kalů,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>kaly nesmí obsahovat méně než 4 % sušiny, pokud jsou shromažďovány, skladovány nebo dočasně uloženy ve speciálních nádobách, kontejnerech, obalech, jímkách a ná držích,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>při soustřeďování kalů jiným způsobem než podle písmene b) nesmí upravené kaly obsahovat méně než 18 % sušiny,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>musí být zabráněno přítoku povrchových nebo srážkových vod a úniku kalů a výluhů z nich na vodohospodářsky nezabezpečené plochy nebo d o půdy,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>upravené kaly musí být před použitím na zemědělské půdě soustřeďovány odděleně a označeny podle čistírny odpadních vod nebo zařízení na úpravu kalů, kde byly upraveny, a programu použití kalů, který se na ně vz tahuje,</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>pokud jsou jednotlivé kaly soustřeďovány jiným způsobem než podle písmene b), musí být dodržena maximální výška uložených nebo skladovaných upravených kalů 3 m, a pokud v takovém případě není oddělení jednotlivých upravených kalů řešeno jiným technickým způsobem, musí být od sebe jednotlivé kaly vzdáleny minimál ně 1 m.</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Místo soustřeďování kalů musí splňov at následující podmínky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>v případech, kdy se zachází s kaly ve větším rozsahu15) nebo kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je schváleno havarijním plánem podle vodního zákona16); obsah programu použití kalů a havarijního plánu si musí odp ovídat,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>jeho minimální vzdálenost od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m, s výjimkou obytné zástavby, která je součástí areálu, kde je kal uložen nebo skl adován.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Způsob označení kalu podle § 67 odst. 2 zákona je vymezen v příloz e č. 36 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 59</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Technické podmínky použití upravených kal ů na zemědělské půdě</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Upravené kaly lze na zemědělské půdě používat pouze za splnění těchto podmínek:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>upravené kaly musí být použity nebo umístěny na půdní blok, kde budou použity, do 8 měsíců ode dne jejich výstupu z technologie úpravy,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>pokud je překročena lhůta podle písmene a), musí být před použitím upravených kalů ověřeno splnění mikrobiologických kritérií pro jejich použití; časový odstup od odběru vzorku pro provedení analýz do jejich použití nebo alespoň umístění na půdní blok, kde budou použity, nesmí být delší než 30 dní,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>upravené kaly mohou být v množství podle písmene f) umístěny v rámci půdního bloku, kde budou použity, nejvýše 30 dnů před jejich po užitím,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>nejpozději do 48 hodin od rozprostření upravených kalů na půdní blok musí být upravené kaly zapraveny d o půdy,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>potřeba dodání živin do půdy na dílu půdního bloku určeného k použití upravených kalů musí být doložena výsledky rozborů agrochemických vlastností půd uvedenými v evidenčním listu využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 37 k této vyhlášce, použití výsledků rozborů je možné 2 roky od jejich pro vedení,</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>na 1 ha může být použito nejvýše 5 t sušiny kalů; upravené kaly musí být na jednom dílu půdního bloku použity v jedné agrotechnické operaci a v jednom souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek; pokud použité kaly obsahují méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků, může množství kalů dosáhnout 10 t sušiny kalů na 1 ha, </B LOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>po dobu 3 let následujících po použití upravených kalů nesmí být na dotčených dílech půdního bloku použity žádné další kaly; to platí pro celý díl půdního bloku, i když bylo použití upravených kalů provedeno jen na jeho části,</B LOCKQUOTE></P><P>h) </P><BLOCKQUOTE><P>dávka dusíku dodaného v kalech nepřekročí limit dusíku stanovený pro hnojenou plodinu podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu17); množství a doba užití kalů se řídí též požadavkem rostlin na živiny s přihlédnutím k přístupným živinám a organické složce v půdě, jakož i ke stanovištním pod mínkám,</B LOCKQUOTE></P><P>i) </P><BLOCKQUOTE><P>při přímém použití upravených kalů musí být minimální obsah sušiny ka lu 4 %,</B LOCKQUOTE></P><P>j) </P><BLOCKQUOTE><P>kaly mohou být míseny, pouze pokud je to vhodné s ohledem na nutriční potřeby rostlin nebo s ohledem na zlepšování kvality půdy, a to pouze se zeminou, pískem, hnojivy nebo pomocnými půdními látkami podle zákona o hnojivech nebo exkrementy, slámou nebo jinými přírodními látkami ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností a běžně se využívají v zemědělství v souladu se zákonem o hno jivech.</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Při umístění upravených kalů podle odstavce 1 písm. c) musí být od okamžiku umístění upravených kalů do jejich použití splně ny následující podmínky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" > <BR>  </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>upravené kaly obsahují minimálně 18 % sušiny,</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>umístění upravených kalů je v souladu s programem použit í kalů,</B LOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>minimální vzdálenost umístěných upravených kalů od povrchových vod nesmí být menší než 50 m při zohlednění místní hydrologické s ituace,</B LOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>minimální vzdálenost umístěných upravených kalů od zdrojů pitné vody nesmí být menší než 100 m při zohlednění místní hydrologické s ituace,</B LOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>minimální vzdálenost umístěných kalů od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m,</B LOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>umístění upravených kalů je možné pouze na pozemcích, které nejsou meliorovány, nejedná se o trvale zamokřené půdy vymezené hlavními půdními jednotkami 65 až 76 nebo lehké písčité - silně propustné p ůdy15),</B LOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>v případech, kdy se zachází s upravenými kaly ve větším rozsahu15) nebo kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je vypracován a schválen havarijní plán podle vodního zákona18); obsah programu použití kalů a havarijního plánu si musí odp ovídat,</B LOCKQUOTE></P><P>h) </P><BLOCKQUOTE><P>úložiště kalů musí být zabezpečeno proti úniku tekutého podílu z úlo žiště, </B LOCKQUOTE></P><P>i) </P><BLOCKQUOTE><P>sklon svahu, na kterém jsou upravené kaly uloženy, dosahuje maximál ně 5o a</B LOCKQUOTE></P><P>j) </P><BLOCKQUOTE><P>jednotlivé upravené kaly musí být odděleny a označeny podle čistírny odpadních vod nebo zařízení na úpravu kalů, kde byly upraveny, a programu použití kalů, který se na ně vztahuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </BLOCKQUOTE></P></FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 60</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Mezní hodnoty koncentrací vybraných r izikových látek a prvků,<BR>které mohou být do zemědělské půdy přid ány v průběhu 10 let</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> (1) Celkový povolený vnos rizikových látek do zemědělské půdy použitím upravených kalů v průběhu 10 let je určen povolenou dávkou kalů uvedenou v § 58 odst. 1 písm. f) a mezními hodnotami koncentrací rizikových látek a prvků uvedených v příloz e č. 38 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> (2) Kaly není možné používat na zemědělské půdě, kde bylo zjištěno překročení preventivních hodnot podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 153/2016 Sb., o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve zn ění pozdějších předpisů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT> <P ALIGN=CENTER>§ 61</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků<BR>v upravených kalech a mikrobiologi cká kritéria pro použití<BR>upravených kal ů na zemědělské půdě</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B><BR> Na zemědělskou půdu mohou být použity po uze upravené kaly, které<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif" >  <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>nepřekračují mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedené v příloze č. 38 k této vyh lášce a</B LOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>vyhovují mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloz e č. 28 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </BLOCKQUOTE></P></FONT><P ALIGN=CENTER><B>Postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></B> ></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>D ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) Odběry a analýzy vzorků půdy (dále jen "monitoring půdy") na dílech půdního bloku určených k použití upravených kalů a odběry a analýzy vzorků kalů (dále jen "monitoring kalů") zajišuje osoba, která provedla úpravu kalů. Návrh monitoringu půdy a monitoringu kalů na dílech půdního bloku urč ených k použití upravených kalů je součástí programu použití kalů.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Monitoring půdy se provádí vždy ke každému programu použití kalů podle § 63 prostřednictvím osob pověřených Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, v souladu s vyhláškou o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišování půdních vlastností lesních pozemků19) a v rozsahu uvedeném v příloze č. 37 k této vyhlášce. Pokud dochází k použití upravených kalů z různých čistíren odpadních vod nebo z různých technologií úpravy kalů na stejný díl půdního bloku, je možné provést pouze jeden monitoring půdy. Výsledky moni toringu půdy jsou platné po dobu 2 let ode dne odběru vzorků půdy.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Při monitoringu kalů se provádí odběry a chemické a mikrobiologické analýzy kalů v rozsah u a četnosti uvedených v přílohách č. 28, 38 a 39 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) Odběry a analýzy vzorků kalů pro ověření splnění podmínek podle § 58 odst. 1 písm. b) zajišuje osoba, která provádí dočasné uložení nebo skladování upravených kalů. Pr o odběry a analýzy vzorků kalů platí obdobně požadavky podle § 63.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (5) Výsledky monitoringu kalů a monitoringu půdy se uvádí na evidenčním listu využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 37 k této vyhlášce. Protokoly o provedeném monitoringu půdy a monitoringu kalů a výsledky odběru a analýzy upravených kalů pro ověření splnění podmínek podle § 58 odst. 1 písm. b) uchovává osoba, která jednotlivé o dběry a analýzy zajišuje podle odstavce 1 nebo 4, po dobu 10 let.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 63</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif "> </FONT><BR> Pro monitoring kalů platí dále tyto požadavky:<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>stanovení polychloro vaných bif enylů v kalech se provádí jednou ročně,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>odběry vzorků kalů se provádí podle ČSN EN ISO 5667-13 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů a podle p rogramu vz orkování zpracovaného podle této normy,</BLOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>při stanovení mikrobiologických kritérií pro jednu analýzu musí být odebráno vždy 5 vzorků během jednoho dne, každý z těchto vzorků musí být stanoven samostatně, tak, aby byl monitorován celý profil posuzovaného množství kalu, množství jednoho odebraného vzorku kalu musí být minimálně 0,5 kg; vzorky kalů pro mikrobiologická stanovení musí být odebrány, uchovávány a přepravovány tak, aby nedošlo k jejich smísení, seku ndární kon taminaci nebo pomnožení mikroorganismů,</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>vzorkovnice se plní nejvýše do 80 % jejich kapacit a v případě biologic ky aktivní ho kalu nejvýše do 50 % jejich kapacit,</BLOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOC KQUOTE><P>vzorkovnice se uzavírá volně,</BLOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>během pře pravy se v zorky uchovávají při teplotě 1 až 8 °C,</BLOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>analýza vzorku se provádí do 72 hodin od jeho odběru a v případě biologicky aktivního kalu do 24 hodin od jeho odběru.<BR><FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,t imes,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT><P ALIGN=CENTER>§ 64</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Program použití kalů</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) Program použití kalů musí být zpracován pro upravený kal z konkrétní čistírny odpadních vod nebo z konkrétní technologie úpravy kalů a musí být zřejmé, na jakých dílech půdního bloku se bude tento upravený kal aplikovat. Při jakékoliv změně s kutečností podle odstavce 2 musí být program použití kalů upraven.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </FONT><BR> (2) Program použití kalů obsahuje<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě v so uladu s př ílohami č. 28, 37 a 38 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>popis technologie úpravy kalů včetně ověření úči nnosti tec hnologie úpravy z hlediska hygienizace,</BLOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>celkové množství upravených kalů, na které se program použití kalů vztahuje,</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>výčet dílů půdního bloku určených k použití upravených kalů včetně ukazatelů pro jejich hodno cení podle listu 2 přílohy č. 37 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>popis způsobu zabezpečení podmínek podle § 58 odst. 2, dočasného uložení a skladování upravených kalů před jejich použitím včetně popisu způsobu doložení délky doby podle § 58 odst. 1 písm. c), dočasného uložení či skladování včetně data prvního a posledního dne této doby a způsobu označení jednotlivých uložených upravených kalů,</BLOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>hydrologická situace v zájmovém území použití upravených kalů,</BLOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>zařa zení použi tí upravených kalů do osevního postupu,</BLOCKQUOTE></P><P>h) </P><BLOCKQU OTE><P>náv rh monitoringu kalů a monitoringu půdy,</BLOCKQUOTE ></P><P>i) </P><BLOCKQUOTE><P>plán odběru vzorků,</BLOCKQUOTE></P><P>j) </P><BLOCKQUOTE ><P>opatře ní na ochranu zdraví při práci s kaly a</BLOCKQUOTE></P><P>k) </P><BLOCKQUOTE><P>evidenční lis ty využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 37 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,s erif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT><P ALIGN=CENTER>HLAVA VIII</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 65</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=C ENTER><B>Metody pro stanovení celkové koncent race polychlorovaných<BR>bifenylů v látkách, které je obsahují</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) Požadavky na metody pro stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů jsou splněny, pokud jsou použity metody uvedené v příloze č. 40 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Odběry vzorků pro účely vedení evidence zařízení provádějí pouze osoby, které kromě obecných požadavků na vzorkování mus í splňovat odbornou způsobilost podle jiných právních předpisů20).<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 66</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  ;</FONT><P ALIGN=CENTER><B>Podmínky pro dekontaminaci zařízení</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) Dekontaminací zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly se rozumí postup, kterým se provede trvalé snížení koncentrace polychlorovaných bifenylů v zařízení pod 50 mg/kg nebo náhrada polychlorovaných bifeny lů jinými vhodnými látkami neobsahujícími polychlorované bifenyly.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Náhradní kapaliny nebo provozní náplně, které neobsahují polychlorované bifenyly, musí představovat znatelně nižší rizika.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Dekontaminace mimo provozní pozici m ůže být prováděna pouze v zařízení určeném pro nakládání s odpady.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) Provozovatel zařízení nebo vlastník provádějící dekontaminaci na provozní pozici nebo demontហzařízení před přepravou do zařízení, ve kterém je provedena dekontaminace, provede před jejím započetím opatření minimalizující riziko úniku provozní náplně ze zařízení do životního prostředí. Za tímto účelem musí vždy vybavit provozní pozici zařízení bez vlastní záchytné jímky nebo provozní pozici netěsného zařízení záchytnou jímkou nepropustnou pro provozní kapalinu s obsahem polychlorovaných bifenylů o obsahu větším nebo rovném maximálnímu obsahu provozní náplně v zařízení. Pokud to není možné, musí přijmout alternativní technické opatření vedoucí k zabránění ún iku provozní náplně a k minimalizaci ohrožení životního prostředí.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (5) Soustřeďování zařízení obsahujících polychlorované bifenyly a po stup dekontaminace jsou stanoveny v příloze č. 41 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 67</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  ;</FONT><P ALIGN=CENTER><B>Způs ob označování zařízení obsahujících<BR>polychlorované bifenyly</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> Provozovatel a vlastník zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly jsou povinni označovat toto zařízení a v případě, že se jedná o zařízení uvnitř objektu, rovněž přístupové dveře objektu, kde je toto zařízení umístěno, neodstranitelným reliéf ním nebo rytým štítkem podle bodu A přílohy č. 42 k této vyhlášce.<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 68</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< P ALIGN=CENTER><B>Způsob označování dekontaminovaných zařízení</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> Provozovatel a vlastník dekontaminovaného zařízení jsou povinni označovat toto zařízení a v případě, že se jedná o zařízení uvnitř objektu, rovněž přístupové dveře objektu, kde je toto zařízení umístěno, neodstranitelným reliéf ním nebo rytým štítkem podle bodu B přílohy č. 42 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 69</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN =CENTER><B>Způsob prokazování existence polychlorovaných bifenylů ,<BR>evidence zařízení a lá tek s obsahem polychlorovaných bifenylů<BR>a způsob ohlašování</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) Provozovatel nebo vlastník zařízení podle § 81 odst. 1 písm. d) zákona prokazuje existenci polychlorovaných bifenylů v zařízení ministerstvu na evidenčním listu podle přílohy č. 43 k této vyhlášce. V případě prokazování existence polychlorovaných bifenylů analytickým stanovením je přílohou evidenčního listu rovněž protokol o stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) U zařízení, která obsahují původní provozní kapalinu dodanou výrobcem, se kterou nebylo dále manipulováno v podobě filtrace, regenerace, doplňování nebo výměny, může být protokol o stanovení obsahu polychlorovaných bifenylů nahrazen čestn ým prohlášením výrobce zařízení, které obsahuje následující údaje:<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> < /FONT><BR> a) <BLOCKQUOTE><P>identifikaci výrobce,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>základní údaje o zaří zení; ales poň druh zařízení, typ a výrobní číslo,</BLOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE ><P>druh p rovozní kapaliny a její obchodní název,</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>koncentra ci polychl orovaných bifenylů v provozní kapalině,</BLOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQ UOTE><P>podpis zodpovědné osoby výrobce zařízení.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Evidence a ohlašování podl e § 83 odst. 1 zákona se vede podle přílohy č. 43 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) Evidence a ohlašování převodu nebo přechodu vlastnického nebo užívacího práva se vede na evidenčním listu 5 podle přílohy č. 43 k této vyhlášce a činí tak provozovatel nebo vlastník zařízení , který provedl první ohlášení podle § 81 odst. 1 písm. d) zákona.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </P></FONT><P ALIGN=CENTER>HLAVA IX</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>ODPAD RTUTI</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 70</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Ohlašování, osvědčení a výkaz</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) Vzor formuláře pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) přímo použitelného předpisu E vropské unie o rtuti21) je uveden v příloze č. 44 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 přímo použitelného předpisu E vropské unie o rtuti21) je uveden v příloze č. 45 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 přímo použitelného předpisu E vropské unie o rtuti21) je uveden v příloze č. 46 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 71</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Odstraňování odpadní rtuti</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> Odpadní rtu může být odstraněna pouze na skládce skupiny S-nebezpečný odpad v samostatném sektoru. Kromě požadavků této vyhlášky pro skládku skupiny S-nebezpečný odpad musí být při trvalém uložení odpadní rtuti splně ny požadavky uvedené v bodech A a B přílohy č. 47 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>HLAVA X</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  ;</FONT><P ALIGN=CENTER>ODPADY ZE ZDRAVOTNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 72</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí být odděleně soustřeďov ány od okamžiku svého vzniku, a to alespoň v následujícím rozsahu:<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> <BR>& nbsp;</FON T><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>ostré předměty,</BLOCKQUOTE> </P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>nepoužitelná léčiva,</BLOCKQUOTE></P>< P>c) </P>< BLOCKQUOTE><P>odpady určené ke spálení,</BLOCKQUOTE></P><P>d) < /P><BLOCKQ UOTE><P>odpady určené k dekontaminaci a</BLOCKQU OTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>komunální odpad.</BLOCKQUOTE></P><P> (2) Soustřeďovací prostředky na odpady ze zd ravotní nebo veterinární péče musí splňovat následující požadavky:<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE>< P>musí být certifikovány pro daný způsob použití,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907 ( 85 4002) O chrana před poraněním ostrými předměty,</BLOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>nádoby pro nebezpečný odpad musí být pev né, neprop ustné, nepropíchnutelné a uzavíratelné,</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3, tlouška materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tlouška materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí b ýt z dezin fikovatelného a čistitelného materiálu,</BLOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>kromě obecných požadavků musí být dále označeny<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,t imes,se rif"> <BR> </FONT><BR>1. <BR>čase m vznik u odpadu,<BR>2. <BR>konkrétním oddělením, kde odpad vznikl, <BR>3. <BR>jménem osoby zodpově dné za nakládání a označení,<BR>4. <BR>údajem o hmotnosti odpa du a<BR>5. <BR>údajem o dalším způsobu nakládání.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Odpady se z pracoviště zdravotnického zařízení nebo místa poskytování veterinární péče odstraňují denně.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) Vysoce infekční odpad musí být bezprostředně po vzniku upraven dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením22).<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </P></FONT><P ALIGN=CENTER>§ 73</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče jsou stanoveny v příloze č. 48 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Kategorie zaměstnanců pro účely školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a vete rinární péče jsou vymezeny v bodě 1 přílohy č. 49 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Požadavky na obsah školení pro nakládání s odpady ze zdravotní a vete rinární péče jsou vymezeny v bodě 2 přílohy č. 49 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 74</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Úprava odpadů ze zdravotní a veterinární péče</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) V provozním řádu zařízení určeného pro nakládání s odpady, které provádí odstranění nebezpečné vlastnosti HP9 infekčnost (dále jen "dekontaminace odpadů"), musí být uveden způsob a četnost kontroly účinnosti dekontaminace odpadů včetně nastavení fyzikálních, chemických a biologických indikátorů. Součástí provozního řádu musí být i nastav ení způsobu záznamu o průběhu jednotlivých dekontaminačních cyklů.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Provozovatel zařízení podle odstavce 1 je povinen průběžně kontrolovat nastavení technických parametrů, které ovlivňují účinnost dekontaminačního procesu, a minimálně jedenkrát ročně provádět kontrolu zařízení autorizovanou servisní firmou. O provedených kontrolá ch vede záznamy v provozním deníku zařízení a dokumenty archivuje.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Za účinnou dekontaminaci odpadů lze považovat dosažení alespoň úrovně účinnosti dekontaminace třídy III. V případě kontaminace rezistentními bakteriemi Staphylococcus aureus se vyžaduje úroveň IV. Třídy úrovně účinnosti dekontaminace odpadů jsou uvedeny v příloze č. 50 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 75</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Odpad léčiv z domácností</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) Odpad léčiv z domácností se v lékárnách shromažďují v pevných, nepropíchnutelných a nepropustných nádobách. Náklady na pořízení, udržování, vyprazdňování, výměnu a odstraňování nádob jsou součástí nákladů vzniklých s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich odstraněním, které osobám přebírajícím bezúplatně nepoužit elná léčiva od lékáren hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Provozovatel lékárny předává krajskému úřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností předaného do zařízení pro na kládání s odpady na formuláři podle přílohy č. 51 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Provozovatel lékárny splní povinnost zaslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady ve vztahu k odpadu léčiv z domácností, pokud předá krajskému úřadu údaje o množství odpadu léčiv z domácností za všechny 4 kalendářní čtvrtletí daného roku.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) Krajský úřad zasílá ministerstvu souhrnné údaje o množství odpadu léčiv z domácností předaných provozovateli lékáren do zařízení určených pro nakládání s odpady podle jednotlivých druhů odpadu prostřednictvím Informačního systému odpadového hospodářství nebo s využitím d álkového přístupu do Informačního systému odpadového hospodářství.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>HLAVA XI</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>ODPADNÍ OLEJ</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 76</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Odpadní olej</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> (1) Zařízení určené pro nakládání s odpady př ijímající odpadní olej podle § 92 odst. 1 zákona musí být vybaveno<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>nádržemi pro oddělený příjem jednotlivých druhů odpadních olejů vybavenými indikačním sy stémem pro ti přeplnění; nádrže musí být odděleny,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>zařízením pro příjem a vý dej odpadního oleje, včetně mechanické filtrace. </BLOCKQUOTE></P><P> (2) V zařízení ke zpracování odpadního oleje podle § 92 odst. 1 zákona musí být sledovány následující ukazatele kvality odpadních olejů:<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>a) </ P><BLOCKQU OTE><P>obsah polychlorovaných bifenylů,</BLOCKQUOTE></P ><P>b) </P ><BLOCKQUOTE><P>obsah celkového chloru,</BL OCKQUOTE>< /P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>obsah vody,</BLOCKQUOTE></P><P>d ) </P><BLO CKQUOTE><P>obsah mechanických nečistot,</BLOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P> výhřevnost, v případě jeho energetického využití.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů uvedených v odstavci 2 musí být použity vhodné odborné metody, tento požadavek je splněn, pokud jsou využity technické normy ČSN 65 6234 (656234) Ropné oleje. Obsah chlóru spalováním v trubici a dále ČSN 6 5 6690 (656690) Odpadní oleje pro obsah polychlorovaných bifenylů.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Ro man,times,serif"> </P></FONT><P ALIGN=CENTER><B>ČÁST OSMÁ</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>EKONOMICKÉ NÁSTROJE</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT></B><P ALIGN=CENTER>§ 77</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Technologické odpady</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> Technologickým odpadem je každý odpad vymezený v příloze č. 52 k této vyhlášce, pokud je na skládku ukládán od děleně od dalších druhů odpadů do samostatných sektorů nebo kazet.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>ČÁST DEVÁTÁ</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><P ALIGN=CENTER>ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT></B><P ALIGN=CENTER>§ 78</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Oznámení</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER><B>Přechodná ustanovení</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT></B><P ALIGN=CENTER>§ 79</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) V případě zařízení určeného pro nakládání s odpady provozovaného na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, v souladu s § 153 odst. 2 zákona je dostačující, pokud do konce platnosti souhlasu vymezené v § 153 odst. 2 zákona splňuje požadavky na provozní řád a provozní deník podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklád ání s odpady, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Mobilní zařízení ke sběru odpadu m usí být označeno podle § 3 odst. 5 této vyhlášky od 1. ledna 2022.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Do 31. prosince 2022 nemusí být splněny požadavky na soustřeďování odpadů podle této vyhlášky, pokud soustřeďování odpadu splňuje požadavky na shromažďování nebo skladování odpadů podle § 5 a 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinností zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) Do 31. prosince 2023 mohou být odpady využívány k zasypávání za splnění podmínek pro využívání odpadů na povrchu terénu podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Odpady, které nejsou inertním matriálem, nesmí být využívány k zasypávání ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (5) Odpad katalogového čísla 20 03 07 produkovaný v rámci obecního systému se do 31. prosince 2022 považuje za upravený pro účely uložení na skládku rovněž v případě, pokud je při jeho soustřeďování zajištěno oddělené soustřeďování využitelných složek komunálního odpadu v rozsahu požadovaném podle § 34 až 37.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (6) Do 31. prosince 2022 se na nebezpečné odpady, kterou jsou vymezeny v bodě C př ílohy č. 4 k této vyhlášce, nevztahuje omezení podle § 14 odst. 2.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 80</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) Do 31. prosince 2021 může provozovatel skládky odlišně od § 16 odst. 2 až 4 využívat jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky, k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, k vytváření uzavírací těsnicí vrstvy skládky nebo k vytváření ochranné a svrchní rekultivační vrstvy skládky odpady vymezené pro tyto účely v rozhodnutí, na zá kladě kterého je skládka provozována, nebo v jejím provozním řádu.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na údaje, které je povinna předat osoba předávající odpad do zařízení nebo obchodníkovi s odpady, splněny, pokud údaje odpovídají požadavkům přílohy č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Do 31. prosince 2021 jsou požadavky na základní popis odpadu splněny, pokud základní popis odpovídá požadavkům přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Při předání odpadů na skládku ale musí být ode dne nabytí účinnosti této vyhl ášky předán rovněž údaj o výhřevnosti předávaného odpadu v sušině.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) V letech 2021 a 2022 se průběžná evidence vede a roční hlášení za tento rok se podává podle požadavků vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Pokud bude roční hlášení ohlášeno v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, považují se všechny údaje, které jsou součástí ročního hlášení podle § 27, za ohlášené. V letech 2021 a 2022 se ne vede průběžná evidence odpadů podle přílohy č. 14 k této vyhlášce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (5) Zařízením určeným pro nakládání s odpady podle § 31 odst. 7 provozovaným přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které neměly přidělené samostatné identifikační číslo zařízení, se samostatné identifikační číslo zařízen í přidělí až při prvním vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (6) Do 31. prosince 2022 se přeprava nebezpečných odpadů ohlašuje podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 81</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) Požadavky na parametry kamerového systému podle § 41 odst. 4 a 5 musí být splněny od 1. ledna 2022.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) V případě zařízení určeného pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady provozovaného na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, v souladu s § 153 odst. 2 zákona nebo kladného vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, v souladu s § 153 odst. 5 zákona je dostačující, pokud do konce doby platnosti souhlasu vymezené v § 153 odst. 2 zákona nebo do konce platnosti vyjádření vymezené v § 153 odst. 5 zákona splňuje požadavky na vybavení, technologické požadavky a proces zpracování podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona. Výstupy z těchto zařízení se po dobu uvedenou ve větě první hodnotí a zařazují podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Provozovatel komunitní kompostárny musí zajistit j ejí vybavení v souladu s § 54 odst. 2 nejpozději od 1. ledna 2025.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) Technologie úpravy kalů, u níž bylo přede dnem nabytí účinnosti zákona provedeno ověření účinnosti technologie podle § 10 vyhlášky č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, se považuje za ověřenou v souladu s touto vyhláškou. Technologie úpravy kalů se považuje za ověřenou v souladu s touto vyhláškou rovněž, pokud byla považována za ověřenou podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 437/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (5) Do 31. prosince 2022 je dostačující, pokud jsou při použití kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě splněny požadavky vymezené v § 12 odst. 2, 3 a 4 vyhlášky č. 437/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (6) Technologie úpravy kalů v čistírnách odpadních vod a zařízeních na úpravu kalů, které produkují upravené kaly a které splňují limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů uvedené v příloze č. 28 k této vyhlášce nebo v tabulce č. 7.1 nebo 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, se do 31. p rosince 2022 považují za ověřené z hlediska účinnosti hygienizace.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 82</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) Kaly z čistíren odpadních vod, které vyhovují mikrobiologickým kritériím uvedeným v tabulce č. 7.1 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, v případě kalů kategorie I nebo v tabulce č. 7.2 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, v přípa dě kalů kategorie II se považují do 31. prosince 2022 za upravené.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Ustanovení § 58 odst. 2 písm. c) se nevztahuje na místa soustřeďování kalů, která jsou vzdálena alespoň 100 m od obytné zástavby a byla před 1. lednem 2017 v souladu se stavebními před pisy určena k uložení nebo skladování kalů nebo statkových hnojiv.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (3) Při prozatímním uložení odpadní rtuti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o rtuti21) musí provozovatel zařízení, ve kterém je odpadní rtu uložena, splnit požadavky uvedené v příloze č. 47 k této vyhlášce. Zařízení pro prozatímní uložení o dpadní rtuti se přiděluje samostatné identifikační číslo zařízení.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (4) V případě zařízení podle § 50 provozovaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, u kterých doposud nebylo provedeno ověření technologie z hlediska účinnosti hygienizace, musí být ověření technologie z hlediska účinnosti hygie nizace provedeno do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (5) Do 31. prosince 2023 se evidence a ohlašování podle § 69 odst. 3 a 4 provádí podle vyhlášky č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakl ádání s PCB), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (6) Původce odpadů zajistí oddělené soustřeďování st avebních materiálů podle § 42 odst. 1 nejpozději od 1. ledna 2022.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>§ 83</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (1) Omezení podle § 51 odst. 7 se neuplatní do 31. prosince 2022.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (2) Do 31. prosince 2024 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu odpadem, pokud jde o inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztříd ění na velikostní frakce a současně splňuje následující požadavky:<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>je vyroben výhradně z odpadu, který je minerálním inertním materiálem, katalogových čísel 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 nebo 17 05 08 pocház ejícího z dřívější stavební konstrukce,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>je určen k využití některým z následujíc ích způsobů, pro který splňuje požadavky jiných právních předpisů:<BR> <FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>1. <BR>recyklované kamenivo jako náhrad a příro dního kameniva pro použití stanovená v technických normách,<BR>2. <BR>konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních komunikací nižších tříd, místních komunikací, parkov iš a chodníků, letištních nebo obdobných dopravních ploch,<BR>3. <BR>ochranná v rstva p ozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní ploch y,<BR>4 . <BR>nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,<BR>5. <BR>o bsypy i nženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě,<BR>6. <BR>ne stmelen é a prolévané konstrukční vrstvy stavby železničních tratí,<BR>7. <BR>nestmelen é a pro lévané vrstvy účelových komunikací a ploch na staveništích,<BR>8. <BR>podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro vyrovnání terénu pro následné pozemní a inženýrské stavby a pod základové desky při stavbě nižších budov; pokud nedojde k následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby nebo základové desky a budovy, musí b ýt recyklo vané kamenivo z místa použití odebráno,</BLOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>obsah škodlivin v sušině nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty podle tabulky č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve zn ění účinné m přede dnem nabytí účinnosti zákona, a</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nepřekročí limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II v příloze č. 5 k této vyhlášce; do 31. prosince 2023 je dostačující, pokud výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nepřekročí limity stanovené v tabulce č. 10.2 sloupci II v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.</BLOCKQUOTE></P><P> (3) Průvodní dokumentace recyklátu z e stavebního a demoličního odpadu podle odstavce 2 musí obsahovat:<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR>a) </P><BLOCKQUOTE><P>název, identifikační číslo a adresu zařízení určeného pro nakládání s odpady, které vyrobilo recyklát ze stavebního a demoličního odpadu, a název nebo jméno a identif ikační čís lo osoby provozovatele tohoto zařízení,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>popis recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu , alespoň pokud jde o materiál a velikost frakce,</BLOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>výčet způsobů použití podle odstavce 2 písm. b), ke kterým je možné re cyklát ze stavebního a demoličního odpadu použít,</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>dokumenty prokazující splnění požadavků na stavební v ýrobky umožňující dané způsoby použití,</BLOCKQUOTE></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>hmotnost recyklátu ze stavebního a demoličního odp adu, ke kt erému se průvodní dokumentace vztahuje,</BLOCKQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>podpis provozovatele zaříze ní nebo zá stupce, který za provozovatele jedná, a</BLOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>protokol o provedeném vzorkování a protokol o laboratorních zkouškách, na základě kterých bylo ověřeno splnění podmínek podle odsta vce 2 písm. c) a d), nebo kopie těchto protokolů.</BLOCKQUOTE></P><P> (4) Do 31. prosince 2023 je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem, pokud splní požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (5) Do 31. prosince 2023 přestává být znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi odpadem, pokud splní požadavky vyhlášky č. 130/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (6) Vymezení recyklovatelných odpadů v bodě E přílohy č. 4 k této vyhlášce se do 31. prosince 2021 nepoužije.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> (7) Zařízení určené pro nakládání s odpady provozované na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona, v souladu s § 153 odst. 2 zákona nemusí do konce doby platnosti souhlasu podle § 153 odst. 2 zákona splňovat požadavky na vybavení podle § 3, pokud je vybaveno v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </P></FONT><P ALIGN=CENTER><B>ČÁST DESÁTÁ</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>ÚČINNOST</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT></B><P ALIGN=CENTER>§ 84</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif">&nb sp;</FONT><P ALIGN=CENTER>Ministr:<BR>Mgr. <B>Brabec</B> v. r.</P><BR> <FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR>&nbs p;<BR>___________ _______ __________________________________________<BR> </FONT><BR>1) <BLOCKQUOTE><P>Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 807/2003/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady 21 9/2009/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853.<BR>Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, ve znění směrnice Rady 91/692/EHS, nařízení Rady 80 7/2003/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/853.<BR>Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB /PCT), ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 596/2009/ES.<BR>Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 1882/2003/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady 1137/2008/ES, směrnice Rady 2011/97/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850.<BR>Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění nařízení Komise 1357/2014/EU, směrnice Komise 2015/1127/EU, nařízení Rady (E U) 2017/997 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851.<BR>Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisí ch (integr ované prevenci a omezování znečištění).</BLOCKQUOTE></P><P>2) </P><BLOCKQUOTE><P>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 10 13/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, v platném znění.<BR>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852 ze d ne 17. května 2017 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.<BR>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních org anických z nečišujících látkách, v platném znění.</BLOCKQUOTE></P><P>3) </P><BLOCKQUOTE><P>Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>4) </P><BLOCKQUOTE><P>§ 3a odst. 12 zákona č. 252/1997 Sb., o zem ědělství, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>5) </P><BLOCKQUOTE><P>Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zá konů (vodn í zákon), ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>6) </P><BLOCKQUOTE><P>Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákon ů (lázeňsk ý zákon), ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>7) </P><BLOCKQUOTE><P>Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>8) </P><BLOCKQUOTE><P>Příloha č. 12 k vyhlášce č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>9) </P><BLOCKQUOTE><P>Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu v ozidla), ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>10) </P><BLOCKQUOTE><P>Nařízení Evropského parlam entu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů.</BLOCKQUOTE></P><P>11) </P><BLOCKQUOTE><P>Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>12) </P><BLOCKQUOTE><P>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o p erzistentní ch organických znečišujících látkách.</BLOCKQUOTE></P><P>13) </P><BLOCKQUOTE><P>Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a subst rátech a agrochemickém zkoušení půd, ve znění pozdějších předpisů.<BR>Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení po žadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>14) </P><BLOCKQUOTE><P>Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišování a jejím zjišování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>15) </P><BLOCKQUOTE><P>Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním p rogramu, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>16) </P><BLOCKQUOTE><P>§ 2 písm. b) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich š kodlivých n ásledků, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>17) </P><BLOCKQUOTE><P>§ 7 odst. 1 až 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním p rogramu, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>18) </P><BLOCKQUOTE><P>§ 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zá konů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>19) </P><BLOCKQUOTE><P>Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišování půdních vlastnos tí lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>20) </P><BLOCKQUOTE><P>Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrot echnice, ve znění pozdějších předpisů.</BLOCKQUOTE></P><P>21) </P><BLOCKQUOTE><P>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852 ze dne 17. května 201 7 o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008.</BLOCKQUOTE></P><P>22) </P><BLOCKQUOTE><P>Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnick ých zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.<BR><FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> </BLOCKQUOTE></P></FONT><P ALIGN=RIGHT>   &nbs p;   <B>Příloha č. 1 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Obsah provozního řádu zařízení</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1. Základní údaje o zařízení:<BR><FONT f ace="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) název zařízení,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo vlastníka zařízení, je-li právnickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li vlastník zařízení podnikající fyzickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu bydl iště a telefonní číslo je-li vlastník nepodnikající fyzická osoba,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>c) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo provozovatele zařízení je-li právnickou osobou, včetně jmen a příjmení zástupců, kteří za právnickou osobu jednají, a jejich telefonního čísla, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu, sídlo a telefo nní číslo je-li provozovatel zařízení podnikající fyzickou osobou,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><BR>d) jména vedoucích pracovníků zařízení,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>e) významná telefonní čísla, alespoň jednotka požárn í ochrany, zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>f) adresy sídel příslušných kontrolních orgánů, alespoň příslušného územního pracoviště České inspekce životního prostředí, příslušného krajského úřadu, příslušného obecního úřadu, příslušného obecníh o úřadu obce s rozšířenou působností a krajské hygienické stanice,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT ><BR>g) adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>h) údaje o posledním rozhodnutí podle stavebního zákona vztahujícím se k zařízení vydaném před předložením provozního řádu krajs kému úřadu, alespoň označení stavebního úřadu, č.j., datum vydání,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>i) odpovídaj ící základní kapacitní údaje zařízení podle přílohy č. 3 k zákonu,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nb sp;</FONT><BR>j) údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2. Charakter a účel zařízení:<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) typ zařízení - název technologie/ činnosti a činnost podle přílohy č. 2 k zákonu,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) způsob naklád ání s odpady v zařízení podle příloh č. 5 a 6 k zákonu p řiřazených<BR>k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 k zákonu,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>c) seznam druhů odpadu zahrnující katalogové číslo a název podle Katalogu odpadů a kategorii odpadu, pro něž je zařízení určeno , přiřazených k jednotlivým činnostem podle přílohy č. 2 k zákonu,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman, times,serif"> </FONT><BR>d) účel, k němuž je zařízení určeno,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>e) údaj o tom, zda v zařízení dochází ke zpětnému odběru výrobků s ukončenou životností a jejich výčet,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>f) vymezení v ěcí a materiálů, které vstupují do zařízení a nejedná se o odpady.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>3. Stručný popis zařízení:<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) popis technického a technologického vybavení za řízení, alespoň soustřeďovací prostředky a manipulační prostředky,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) popis zařízení určených pro přejímku odpadů, alespoň zařízení na určování hmotnosti, c) situační nákres provozovny s vyznačením hranice zařízení a míst charakteristických pro provoz zařízení, například přístupové cesty do zařízení, umístění zařízení k zjišování hmotnosti, demontážní pracoviště, manipulační plocha, shromaždiště nebezpečných odpadů, administrativní zázemí.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </FONT><BR>4. Technologie a obsluha zařízení:<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) povinnost i obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) postup při přejímce odpadu - popis administrativního postupu a praktického postupu kontroly kvality odpadu, které zahrnují alespoň zjištění hmotnosti odpadu, provedení vizuální kontroly, provedení zápisu údajů o odpa dech a o osobě předávající odpad, vystavení příslušných dokumentů,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>c) popis způsobu vedení provozního deníku, nastavení odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>d) nakládání s odpadem - z působ značení odpadu, balení odpadu, umísování odpadů v zařízení.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR>5. Monitorování provozu zařízení:<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a pracovní prostředí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování, zejména měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu s jinými právními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových v od v souladu s jinými právními předpisy, meteorologické ukazatele.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT><BR>6. Organizační zajištění provozu zařízení:<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Alespoň počet pracovníků, kteří zajišují provoz, vymezení funkcí a činn osti pracovníků a povinností, které jsou spojeny s jejich výkonem.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>7. Způsob vedení evidence odpadů</B> přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů. Součástí je vždy nastavení zp ůsobu uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie:<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) způsob zajišt ění minimalizace vlivů zařízení na okolní prostředí a zdraví lidí,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR>c) opatření pro případ havárie,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>d) opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení neb ude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí</B> včetně pokynů k bezpečnosti provozu pro ochranu životního prostředí, zdraví lidí a bez pečnosti práce, včetně první pomoci a osobních ochranných pomůcek.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>10. Provozní řád zař ízení na úpravu, využití, nebo odstranění odpadu</B> obsahuje dále<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) podrobnou kvalitat ivní charakteristiku odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) popis využitelných materiálů nebo energie získávaných v z ařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>c) údaje o energetické náročno sti zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>d) výčet odpadů, odpadních vod a emisí do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>e) údaje o hmotnostním podílu odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vy pouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>11. Zařízení k biologic kému zpracování odpadů a zařízení na úpravu kalů</B> dále obsahují<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) popis suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii používány,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) způsob sledování a řízení kvality biologických pr ocesů a účinnosti technologie včetně hodnocení zdravotního rizika.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>   &nbs p;   <B>Příloha č. 2 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  ;</FONT><P ALIGN=CENTER>Náležitosti provozního deníku zařízení</P><BR><FON T face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>Provozní deník zařízení k nakládá ní s odpad y musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:<BR> <BR>a) všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení - alespoň jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zaříze ní - množs tví přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování,<BR> <BR>b) další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsl edků monit orování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu,<BR> <BR>c) záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontr olách v za řízení, o uložených sankcích nebo nápravných opatřeních,<BR> <BR>d) záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životn í prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření.<BR> <BR>V provozním deníku musí být dohledatel né všechny výše u vedené údaje za poslední 3 roky provozu zařízení.<BR> </FONT><P ALIGN=RIGHT>   &nbs p;   <B>Příloha č. 3 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=C ENTER>Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> &nbs p;</B></FONT></FONT><TABLE BORDER C ELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Údaje o převzatých odpadech a z ařízeních, kterým byly odpady předá ny</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=2 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Vykazovaný rok</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Iden tifi kace obce - oznámení určeno pro obe c:</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>IČO</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3> Ulice č.p., č.o.</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPA N=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Obec</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>PSČ</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> <B>Identifikace oznamovatele - škol y:</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>IČO</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>IČP</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Název</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3> Ulice č.p., č.o.</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPA N=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Obec</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>PSČ</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3><B>Oznámení vyplni l:</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Datum</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3> Jméno a příjmení</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Telefon</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Adresa el ektronické pošty</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Převzaté odpa dy</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3><B> Druh odpadu:</B></P></FONT></TD><TD WIDT H=99 COLSPAN=3 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3><B>Katalogové číslo</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Název</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=99 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3>< B>Množství odpadu (t)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=285 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Cal ibri" size=3><B>Identifik ace partnera</B></ P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=102 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=99 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>Převzato (celkem)<BR>(+)</P></FONT></TD><TD WIDTH=87 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" siz e=3>Z toho předáno<BR>(-)</P></FONT></TD><TD WIDTH=285 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3><B>Zařízení pro nakládání s odpady<BR>IČO, obchodní firma / n ázev / jméno a příjmení, IČZ/ IČOB, adresa</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>20 01 01</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Papír a lepenka</P></FONT></TD> <TD WIDTH=99 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=87 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 85 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>20 01 39</P></FONT></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size= 3>Plasty</P></FONT></TD> <TD WIDTH=99 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=87 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 85 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>20 01 40</P></FONT></TD><TD WIDTH =86 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Kovy</P></FONT></TD> <TD WIDTH=99 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=87 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 85 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR>< TD WIDTH=102 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=86 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=99 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=87 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 85 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR>< TD WIDTH=102 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=86 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=99 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=87 VALIGN=TOP> <P>  ;</P></TD> <TD WIDTH=285 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR ></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Vykazovaný rok</B> - uvede se kalendářní rok, za který jsou údaje poskytnuty.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace obce</B> - uvedou se údaje o obci, pro kterou je oznámení určeno.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif "> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo obce.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ</B> - uved ou se adresní údaje obce, které se údaje o školním sběru oznamují.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace oznamovatele - školy</B> - u vedou se údaje o škole, která údaje o školním sběru oznamuje obci.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo školy.<BR><FONT f ="Calibri" size=3><B>Limitní hodnota</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=265 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>As</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P ALI����Äe.›úL m>�˜Rв face="Calibri" size=3>Specifikace místa odběru</P></FONT></TD></T ozovny školy. Pokud provozovna nemá přid ěleno identifikační číslo provozovny, vyplňuje se zde interní číslo provozovn y, které si škola zvolí sama.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>N ázev</B> - uvede se název školy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o, obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje ško ly, která údaje o školním sběru oznamuje obci.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Oznámení vyplnil</B> - uvedou se jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby vyplňující oznámení.<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum</B> - uvede se datum vyhotovení oznámení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Převzaté odpady, d ruh odpadu</B> - uvede se katalogové číslo odpadu a název odpadu podle Katalogu odpadů pro každý druh případně poddru h odpadu na samostatný řádek.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR><B>Převzaté odpady, množství odpadu (t)</B> - uvedou se převzaté odpady a celková roční hmotnost odpadů v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Převzato (+)</B> - uvede se hmotnost školou převzatých odpadů v tunách, a to pro každý druh případně poddruh odpadu (papíru, plastu, kovu) jednotlivě na samostatný řádek.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if"> </FONT><BR><B>Z toho předáno (-)</B> - uvede se hmotnost školou pře daných odpadů do zařízení pro nakládání s odpady v tunách, a to jednotlivě pro každé zařízení na samostatný řádek pro odpad papíru, plastu a kovu.<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace part nera</B> - uvedou se údaje o zařízení pro nakládání s odpady nebo údaje o o bchodníkovi s odpady, kterému škola předala odpady ve vykazovaném roce.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo osoby, která převzala odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZ / IČOB</B> - uve de se identifikační číslo zařízení pro nakládání s odpady, které odpad převzalo nebo identifikační číslo obchodníka s odpady, který odpad převzal.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Adresa</B> - uvedou se adresní údaje zařízení pro nakládání s odpady, které odpad převzalo. V případě mobiln ího zařízení ke sběru odpadů nebo obchodníka s odpady se uvedou adresní údaje sídla nebo odštěpného záv odu provozovatele zařízení nebo obchodníka.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>      &nbs p;<B>Příloha č. 4 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Seznam odpadů, jejichž ukládání na skládku, využívání k zasypává ní, využívání jako<BR>technologického materiálu pro technické zabezpečení skládek nebo pro účely<BR>uzavírání a rekultivace skládek je omezeno</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR>A. Seznam odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky všech skupin, využívat k zasypávání, jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek nebo pro účely uzavírání a rekultivace skládek<BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 1. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi, s výjimkou kovové rtuti, která je jako odpad přijímána k dočasnému skladování.<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 2. Odpady perzistentních organi ckých znečišujících látek, které jsou vymezeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišujících látkách12).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 3. Nebezpečné odpady, které mají něk terou z následujících nebezpečných vlastností: HP 1 Výb ušné, HP 2 Oxidující, HP 3 Hořlavé, HP 9 Infekční, HP 12 Uvolňování akutně to xického plynu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 4. Odpady, které prudce reagují při styku s vodou.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR> 5. Odpady chemických a biologických látek vznikajících při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou no vé a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR> 6. Veškerá léčiva, návykové látky a přípr avky, makovina a prekursory drog. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR> 7. Biocidy - zejména pesticidy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 8. Odpady silně zapáchající.<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 9. Odpady s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR> 10. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu tit aničitého.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </FONT><BR> 11. Odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou.<BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>B. Další odpa dy, které je zakázáno využívat k zasypávání<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 1. Nebezpečné odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR> 2. Ostatní odpady, které vznikly úpravou nebezpečných odpadů s výjimkou př ípadů odstranění nebezpečných složek v odpadu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 3. Odpady katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07 a výstupy z jejich úpravy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>x4. Stavební a demoliční odpady s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, inertního minerálního recyklovaného kameniva a vybouraných betonových nebo železobetonových bloků využívaných jako náhrada z a lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklované kamenivo, pokud je jejich použití nezby tné z důvodu stabilizace terénu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> Odpady na bázi sádry, kovů, plastu, textilu, odpady kompozitních obalů, pryže, asfaltu, skla, papíru a dřeva.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>C. Nebezpečné odpady, kter é je zakázáno ukládat na skládku, protože je t echnicky možné je zpracov at ve spalovnách nebezpečného odpadu nebo v zařízeních pro materiálové nebo energetické využití odpadu provozovaných na území České republiky</B></FONT><TABLE BORDER CELL SPACING=0 CELLPADDING=0>< TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3><B>Katalogové číslo</B ></P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Název odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=T OP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>03 01 04*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky</P></FONT> </TD ></TR><TR><TD WIDTH=100 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 02 01*</P></ FONT></TD><TD WIDTH=559 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva</P></F ONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 02 02*</ P></FONT></TD><TD WIDTH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřev a</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 02 03*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Organokovová činidla k impregnaci dře va</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 02 04*</P></FONT></TD><T D WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Anorganická činidla k impregnaci dřeva</P></FONT></TD></T R><T R><TD WIDTH=100 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>03 02 05*</P></FONT></T D><TD WIDTH=559 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR> <TR> <TD WIDTH=100 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>04 01 03*</P></FONT></TD> <TD WIDTH=559 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z odmašování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze</P></FONT> </TD ></TR><TR><TD WIDTH=100 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>04 02 14*</P></ FONT></TD><TD WIDTH=559 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla</P></ FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>04 02 16*< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>04 02 19*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebe zpeč né látky</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>05 01 02*</P></FO NT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Kaly z odsolovacích zařízení< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>0 5 01 07*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Ca libri" size=3>Kyselé deht y</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >05 01 08*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize= 3>Jiné dehty</P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>05 01 12*</P> </FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> Ropa obsahující kyseliny< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>0 5 06 01*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Ca libri" size=3>Kyselé deht y</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >05 06 03*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>Jiné dehty</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>08 03 19*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Disperzní olej</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>08 0 4 09*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Odpa dní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla n ebo jiné nebezpečné látky</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>08 0 4 17*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Kalafunový olej</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>08 05 0 1*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní isokyanáty</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =100 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>12 01 06*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>12 01 07*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)</P></FONT ></T D></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>12 01 08*</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny</P></FONT>< /TD> </TR><TR><TD WIDTH=100 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>12 01 09*</P></F ONT></TD><TD WIDTH=559 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní řezné emulze a roztoky neo bsah ující halogeny</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>12 01 10*</ P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Syntetické řezné oleje< /P>< /FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>12 01 19*</P></FONT></TD><TD W IDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Snadno biologicky rozložitelný ře zný olej</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>13 01 01*</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Hydraulic ké o leje obsahující PCB</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>13 01 04*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> Chlorované emulze</P></FO NT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>13 01 05 *</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nechlorované emul ze</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>13 01 09*</P></FONT></TD><T D WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Chlorované hydraulické minerální oleje </P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>13 01 10*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nechlorované hydraulické mi nerá lní oleje</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>1301 11*</P></FO NT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Syntetické hydraulické oleje</P></FO NT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=10 0 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>13 01 12*</P ></FONT></TD><TD WIDTH=55 9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Snadno biologicky rozložitelné hyd raulické oleje</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>13 01 13*</ P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné hydr aulické oleje</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>13 05 06*</P ></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Olej z odlučovačů olej e</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >13 05 07*</P></FONT></TD ><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zaolejovaná voda z odlučovačů ole je</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>14 06 03*</P></FONT></TD><T D WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>15 02 02*</P></FONT></TD><TD WID TH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Absorpční činidla, filtrační materiá ly (včetně olejových filt rů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>15 01 10*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t ěmit o látkami znečištěné</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>16 01 13*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Brzdové kapaliny</P></F ONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>16 01 14*</ P></FONT></TD><TD WIDTH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =100 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>16 05 07*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>16 05 08*</P></FONT></TD><TD WIDTH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezp ečné látky</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>19 02 07*</P></FONT ></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Olej a koncentráty ze separace</P></FONT ></T D></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 02 08*</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky</P></FO NT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=10 0 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 02 09*</P ></FONT></TD><TD WIDTH=55 9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látk y</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 02 11*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné odpady obsahující nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>19 08 10*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 1 9 08 09</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>19 12 06*</P></FONT></ TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Dřevo obs ahující nebezpečné látky< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>2 0 01 13*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>Rozpouště dla</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>20 01 14*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Kys eliny</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>20 01 15*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>Zásady</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 17*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>Fotochemikál ie</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3>20 01 19*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pesticidy </P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 0 1 26*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Olej a tuk neuvedený pod čís lem 20 01 25</P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>20 01 31*</P> </FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nepoužitelná cytostatika</P></FONT></T D></ TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 32*</P></FON T></TD><TD WIDTH=559 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 2 0 01 31< /P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 37*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Dřevo obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B> D. Biologicky rozložitelné odpady s menšinovým podílem biologicky rozložitelné složky a výstupy z jejich úpravy, které je možné ukládat na skládku<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 1. Biologicky rozložitelné odpady je možné ukládat na skládku pouze v případě, jedná-li se o biologicky rozložitelnou složku odpadů katalogových čísel 20 03 01, 20 03 02 , 20 03 03 a 20 03 07, a to pouze v případě, že původce zajišuje oddělené soustřeďování biologických odpadů v rozsahu stanoveném touto vyhláškou.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><BR> 2. Výstupy ze zařízení na využití biologicky rozložitelných odpadů je možné ukládat na skládku pouze, pokud jde o výstupy, které nesplní požadavky pro zařazení do skupin 1 až 3 podle přílohy č. 29 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> 3. Výstup z úpravy biologicky rozložitelných odpadů je možné ukládat na skládku, pouze pokud splňuje parametr biologické stability A T4 uvedený v tabulce č. 1 a od roku 2027, pouze pokud zároveň nepřesahuje výh řevnost v sušině 6,5 MJ/kg T yto parametry jsou kritickým ukazatelem, k terý se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 2.<BR><FON T face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Tabulka č. 1.< /B></FONT><TABLE BORDER C ELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=345 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Pa rametr</P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Limi tní hodnota</P></FONT></T D><TD WIDTH=159 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Jednotka</P></FO NT></TD></TR><TR><TD WIDTH=345 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>sp otřeba kys líku po 4 dnech (AT4)*)</P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10</P></FONT></TD><TD WIDTH=159 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibr i" size=3>mg O2 /g sušiny</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> &nbs p;<BR>AT4 - test respirač ní aktivity, testovací metoda pro hodnocení stability biologicky rozložitel ných odpadů na základě mě ření spotřeby O2 za 4 dny.<BR> <BR>Tabulka č 2.<TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WID TH=239 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3><B>Roční produkce odpadu</B></P>< /FONT></TD><TD WIDTH=420 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Četnost kontrol v pra videlných intervalech</B> </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>0 - 1000 t</P></FONT></TD><TD WIDTH=420 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>2 x za rok</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>1001 - 5000 t</P></FONT></TD><TD WIDTH=420 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>4 x za rok</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>5001 a více t</P></FONT></TD><TD WIDTH=420 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>12 x za rok</P></FONT></T D></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="C alib ri" size=3><B>E. Odpady, které je zakázáno ukládat od roku 2030 na skládku, protože je možné je za stávajícího stavu věd eckého a technického pokroku účelně recyklovat</B></FONT><TABLE BORDER CELL SPACING=0 CELLPADDING=0>< TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Katalogové číslo </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3><B>Název odpadu</B ></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>020110</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FON T fa ce="Calibri" size=3>Kovov é odpady</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>050117</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>As falt</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>060105*</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kysel ina dusičná a kyselina dusitá </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3>060106*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libr i" size=3>Jiné kyseliny</ P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> 060203*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Hydroxi d am onný</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>060204*</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Hydr oxid sodný a hydroxid draseln ý</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>060205*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné alkálie </P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>0 60313*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy</P></FONT></TD>< /TR> <TR><TD WIDTH=100 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>060314</P></FONT></ TD><TD WIDTH=559 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>060315*</P></FON T></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Oxidy kovů obsahující těžké k ovy< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>060316</P></FONT></TD>< TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>100101</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>Škvára, Struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)</P></FONT></TD ></T R><TR><TD WIDTH=100 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>100105</P></FONT ></TD><TD WIDTH=559 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pevné reakční produkty na bázi vápn íku z odsiřování spalin</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>100 202</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize= 3>Nezpracovaná Struska</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>1 00210</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Okuje z válcován í</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1 00402*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pěna a stěry (z první ho a druhého tavení)</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>100404* </P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>P rach z čištění spalin</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10 0405*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiný úlet a pr ach< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>100407*</P></FONT></TD> <TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kaly a filtrační koláče z čištěn í pl ynu</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>100501</P></FONT></T D><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Strusky (z první ho a druhého tavení)</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>100503 *</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Prach z čištění spalin</P> </FO NT></TD></TR><TR><TD WIDT H=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10051 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 1 0 05 10</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>100601</P></FONT></ TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Strusky (z prvního a druhého taven í)</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >100602</P></FONT></TD><T D WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pěna a stěry (z prv ního a druhého tavení)</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> 100604</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiný úlet a pr ach</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>100701</P></FONT></ TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Strusky (z prvního a druhého taven í)</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >100702</P></FONT></TD><T D WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pěna a stěry (z prv ního a druhého tavení)</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> 100704</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiný úlet a p rach </P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>100705</P></FONT></TD> <TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kaly a f iltr ační koláče z čištění ply nu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>100804</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Úlet a pra ch</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >100808*</P></FONT></TD>< TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Solné Str usky z prvního a druhého tave ní</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>100809</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné strusky</P> </FO NT></TD></TR><TR><TD WIDT H=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10081 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné stěry a pěny neu vedené pod číslem 10 08 1 0</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>100903</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pecní Struska</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>100906</P></FONT></TD><TD W IDTH=559 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>100908</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Licí formy a jádra použitá k odlévání neu vedená pod číslem 10 09 0 7</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>101003</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pecní Struska</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>101006</P></FONT></TD><TD W IDTH=559 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>101008</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 0 7</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>101011*</P></FONT></TD ><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiný úlet obsahující nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=10 0 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>101109*</P></FONT></TD><TD WIDTH=55 9 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>101111*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek )</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> 101112</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11</P></FONT></TD> </TR ><TR><TD WIDTH=100 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>101116</P></FONT> </TD><TD WIDTH=559 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15</P></ FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>101201< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní keramické hm oty před tepelným zpracováním </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>101206</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vyřazené formy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>101208</P></FONT></TD><TD WIDTH =559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracován í)</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >101211*</P></FONT></TD>< TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z glazování obsahující těžké kovy</P>< /FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH =100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>101212 </P></FONT></TD><TD WIDTH =559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z glazování neuvedené pod čísl em 10 12 11</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>101314</P></ FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní beton a betonový kal</P></FON T></ TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>110109*</P ></FONT></TD><TD WIDTH=55 9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky</P></FONT ></T D></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>110110</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09</P></F ONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>110114</ P></FONT></TD><TD WIDTH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z odmašová ní n euvedené pod číslem 11 01 13</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>110501</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>T vrdý zinek</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>110503*</P></ FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pevn é od pady z čištění plynu</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>11 0504*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Upotř eben é tavidlo</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>120101</P></F ONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Piliny a t řísky železných kovů</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>12 0102</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Úlet žel ezný ch kovů</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>120103</P></FON T></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Piliny a t řísk y neželezných kovů</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>1201 04</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Ú let neželezných kovů</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>120 113</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady ze svařování< /P>< /FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>12 0114*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky</P></F ONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>120115</ P></FONT></TD><TD WIDTH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné kaly z obrábění neuved ené pod číslem 12 01 14</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>120 117</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z otryskávání</P></FONT></TD></TR><TR><T D WI DTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>120118</P></FONT></TD><TD WI DTH=559 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>120121</P></FONT></TD><TD WIDTH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Upotřebené brusné nástroje a brusné materiál y ne uvedené pod číslem 12 01 20</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>150104</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alib ri" size=3>Kovové obaly</ P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >150105</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>Kompozitní obaly </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>150107</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alib ri" size=3>Skleněné obaly </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>150109</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Textilní obaly</P ></F ONT></TD></TR><TR><TD WID TH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1601 12</P></FONT></TD><TD WID TH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Brzdové destičky neuvedené p od č íslem 16 01 11</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>160116</ P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize= 3>Nádrže na zkapalněný pl yn</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>160117</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>Železné kovy </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>160118</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>Neže lezné kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>160120</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Sklo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>160801</P></FONT></T D><T D WIDTH=559 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Upotřebené katalyzátory o bsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>160802*</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>160803</P></F ONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Upotřebené kat alyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené</P></FONT></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=100 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>160805*</P></F ONT></TD><TD WIDTH=559 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Upotřebené kataly záto ry obsahující kyselinu fo sforečnou</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>170101</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TO P><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Beton</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>170102</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>Cihly</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>170103</ P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Tašky a keramické výrobky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>1701 07</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Směs i nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramickýc h vý robků neuvedené pod čísle m 17 01 06</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>170202</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Sklo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1703 02</ P></FONT></TD><TD WIDTH=5 59 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Asfaltov é směsi neuvedené pod čís lem 17 03 01 (pouze asfaltové směsi ZAS-T1 a ZAS-T2 s celkovým obsahe m PA U nižším než 50 mg/kg)</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> 170401</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>Měď, bron z, mosaz</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>170402</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP ><P> <FONT face="Calibri" size =3>Hliník</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>170403</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TO P><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Olovo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>170404</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>Zine k</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>170405</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Že lezo a ocel</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>170406</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P ><FO NT face="Calibri" size=3> Cín</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>170407</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Směsné kovy</ P></ FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>170 409*</P></FONT></TD><TD W IDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látk ami</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>170411</P></FONT></ TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10</P></FONT></TD></T R><T R><TD WIDTH=100 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>170802</P></FONT></T D><TD WIDTH=559 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>180101</P></FONT></T D><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ostré předměty (kromě čísla 18 01 0 3)</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>180201</P></FONT></T D><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)</P></FONT>< /TD> </TR><TR><TD WIDTH=100 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>190102</P></F ONT></TD><TD WIDTH=559 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Železné materiály získané z pevných zby tků po spalování</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>191001 </P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3 >Železný a ocelový odpad< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3>191002</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>Neželezný odp ad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>191202</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>Železné kovy </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>191203</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>Neže lezné kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>191205</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>Sklo</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>191209</P></ FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>Nerosty (např. píse k, kameny)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>200102</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>Sklo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>200140</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALIGN=TOP><P><FON T face=" Calibri" s ize=3>Kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200202</P></FONT></TD><TD WIDTH=559 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zemina a kameny</P></FONT></TD></TR></T ABLE><BR> <P ALIGN=RIGHT>     &n bsp; <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< P ALIGN=CENTER>Kritéria pro využívání odpa dů k zasypávání</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Tabu lka č. 5.1 Nejvýše přípus tné koncentrace škodlivin v sušině odpadů</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACI NG=0 CELLPADDING=0><TR><T D WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3><B>Ukazatel</B></P></F ONT></TD><TD WIDTH=133 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size= 3><B>Jednotka</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=1 63 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3><B>I. <BR>Limitní hodnota</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>II. <BR>Limit ní hodnota</B></P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>As</ P></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Cali bri" size=3>mg/kg sušiny< /P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10< /P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>30</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cd< /P></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Cali bri" size=3>mg/kg sušiny< /P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>1</P></FONT ></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size =3>2,5</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>Cr celkový</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>100</ P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>200</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>Hg</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Cali bri" size=3>mg/kg sušiny< /P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,8 </P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>1</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>Ni</ P></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Cali bri" size=3>mg/kg sušiny< /P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>65< /P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>80</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>Pb</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>100< /P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>200</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>V</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>180</ P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>180</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>Cu</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>100</ P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>170</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>Zn</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>300</ P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>600</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ba</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>600</ P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>600</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Be< /P></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Ca libri" size=3>mg/kg sušin y</P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD> <TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3>uhlovodíky C10-C40</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>200</P></ FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>300</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>benzen</P ></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>mg/kg sušiny</P ></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>0,4</P></FONT></ TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 0,7</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>benzo(a)pyren</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibr i" s ize=3>mg/kg sušiny</P></F ONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>0,005</P></F ONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" s ize=3>0,015</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>PAU1)</P> </FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alib ri" size=3>mg/kg sušiny</ P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>0,05</P ></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibr i" size=3>-</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>PCB2’</P> </FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri " size=3>mg/kg sušiny</P> </FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>0,05</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,2</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>EOX3)< /P></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibr i" size=3> mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP> <P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>2</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>1) PAU - p olycyklick é aromatické uhlovodíky (suma benzo(b)fluorantenu, be nzo(k)fluo rantenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu a benzo(a)antracenu)<BR> <BR>2) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)<BR>  ;<BR >3) EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabul ka č. 5.2 Nejvýše přípust né koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACI NG=0 CELLPADDING=0><TR><T D WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Ukazatel</B></P>< /FON T></TD><TD WIDTH=144 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Jednotka< /B></P></FONT></TD><TD WI DTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< B>Limitní hodnota</B></P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>DOC</P ></FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3>mg/l</P></FONT></TD> <TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3>50</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3>Jednosytné fenoly</P> </FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>mg/l</P></FO NT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>0,1</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Ca libri" size=3>Chloridy</P ></FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>mg/l</P></F ONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>80</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="C alibri" size=3>Fluoridy</ P></FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>mg/l</P> </FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>1</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="C alibri" size=3>Sírany</P> </FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>mg/l</ P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>100</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>As</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>mg/l</P ></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>0,05</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT f ace="Calibri" size=3>Ba</ P></FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>mg/l </P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>2</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace= "Calibri" size=3>Cd</P></ FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>mg/l</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>0,004</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>Cr celkový</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>mg/l</P ></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>0,05</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>Cu</P> </FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>mg/l</ P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>0,2</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace= "Calibri" size=3>Hg</P></ FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>mg/l</P> </FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>0,001</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>Ni</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>mg/l</P ></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>0,04</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>Pb</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>mg/l</P ></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>0,05</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace= "Calibri" size=3>Sb</P></ FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>mg/l</P> </FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>0,006</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>Se</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>mg/l</P ></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>0,01</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>Zn</P> </FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>mg/l</ P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>0,4</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>Mo</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>mg/l</P ></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>0,05</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=271 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" si ze=3>RL</P></FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><P ALI GN=C ENTER><FONT face="Calibri " size=3>400</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B> Tabulka č. 5.3 Limitní h odnoty ekotoxikologických testů</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDIN G=0><TR><TD WIDTH=105 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Zkušební organ ismus</B></P></FONT></TD> <TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Doba půs obení</B></P></FONT></TD> <TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3><B>I.</B></P></FONT></T D><TD WIDTH=240 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>II.</B></P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=105 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Bakterie<BR><I>Aliivibrio fischeri</B></I></P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B >15 minut a 30 minut</B>< /P></FONT></TD><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Neprokáže se inhibice světelné emise bakterií větší než 25 % při expozici 15 minut a ani při expozici 30 mi nut. </P></FONT></TD><TD WIDTH =240 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Neprokáže se inhibice nebo stimulace světelné e mise bakterií větší než 25 % při expozici 15 minut a ani při expozici 30 minut.</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WID TH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Perloočka<BR><I>Daphnia magna Straus</B></I></P> </FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>48 hodin</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P><FON T fa ce="Calibri" size=3>Proce nto imobilizace perlooček nesmí přesáh nout 30 %.</P></FONT></TD><TD WIDTH=240 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" siz e=3>Procento imobilizace perlooček nesmí přesáhnout 30 %.</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Řasa<BR><I>Desmodesmus subspicatus</B></I></P></FONT></TD><TD WI DTH=97 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3><B>72 hodin</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Neprokáže se inhibice růst u řa s větší než 30 % ve srovn ání s kontrolou.</P></FONT></TD><TD WID TH=240 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Neprokáže se inhibic e nebo stimulace růstu řas větší než 30 % ve srovnání s kontrol ou</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Salát<BR><I>Lactuca sativa</B></I></P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3><B>120 hodin</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=217 VALIGN =TOP><P> <FONT face ="Calibri" size=3>Neprokáže se inhibice růstu kořene salátu větší než 50 % ve srovnání s kontrolou.</P></FONT></TD><TD WIDTH=240 VALIGN=TOP><P ><FONT fac e="Calibri" size=3>Nesleduje se.</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>1. Zkoušky s bakteriemi, perloočkou a řasami se provádějí s vodným výluhem pevného odpadu, zkouška s e salátem se provádí s pevným odpadem.<BR> <BR>2. Koncentrace zkoušeného vzorku pevného odpadu činí 50 % hm. Vzorku, tj. 500 g sušiny odpadu + 500 g sušiny umělé půdy. Umělá půda slouží zároveň jako kontrola.<BR> <BR>3. Vodný výluh se používá neředěný s přidáním stejných živin a ve stejné koncentraci jako v kontrole, podle odpovídající technické normy. V případě zkoušky s luminiscenčními bakteriemi <FONT face="Calibri" size=3><I>Aliivibrio fischeri</I> to znamená, že se k 0,5 ml vzorku s upravenou salinitou podle pokynů uvedených v technické normě ČSN EN ISO 11348-1,2 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi <I>Vibrio fischeri</I> (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi, část 2: Metoda se sušenými bakteriemi přidá 0,5 ml suspenze ba kterií. Zkoušená koncentrace je 50 % obj. V případě zkoušky s řasami <I>Desmo desmus subspicatus</I> se jedná o neředěný vodný výluh s přídavkem živin, přídavek řasové suspenze nesmí být větší než 1 % obj. zkoušeného vzorku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>4. Příprava výluhu:<BR>ČSN EN 12457-4: Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřova cí zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vs ádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm, a to bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním.<BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Při přípravě výluhu se pos tupuje podle uvedené normy. Pro filtraci se použijí membránové filtry 0,45 ľm z PTTE nebo nylonu místo filtrů z acetylcelulózy nebo nitrocelulózy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>V případě odpadů obsahujících anorganická pojiva (vápno, hydraulické vápno, cement a další silikáty může být pH výluhu upraveno na hodnotu odpovídající doporučenému pH v netoxické kontrole podle odpovídající normy pro daný zkušební organismus a pH pevného vzorku pro zkoušku se salátem může být upraveno roztokem kyseliny sírové na h odnotu 6,0 ą 0,5. Koncentrace kyseliny potřebná k úpravě hodnoty pH vzorku má být taková, aby změna objemu byla co nejmenší. Přídavek kyseliny nemá způsobit srážení nebo komplexaci, v takovém případě se úprava pH neprovádí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>5. Dop lňující podmínky pro provedení zkoušky se zkušebním organismem Salát Lactuca sativa podle ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišujících látek na půdní flóru - Část 1: Me toda měření inhibice růstu kořene:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><BR>Zkouška se provede se semeny salátu hlávkového k rychlení <I>Lactuca sativa</I> var. capitata, <I>Safír</I>.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Pro zkoušku se vybírají nepoškozená semena stejné velikosti, chemicky neošetřená. Semena salátu se nechají předklíči t ve zkušební nádobě na vrstvě filtračního papíru zvlhčeného vodou po dobu 24 h až 48 h, při laboratorní teplotě, bez regulace osvětlení. Pro zkoušku se vybírají naklíčená semena, popř. s kořínkem, který je kratší než 2 mm.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Do zkušební nádoby se vloží 200 g až 300 g zvlhčeného zkoušeného vzorku ředěného v hmotnostním poměru 1:1 umělou půdou nebo kontroly - pouze umělá půda. Výška vrstvy vzorku v nádobě musí být minimálně 3 cm. Rozvrhne se pravoúhlá sí, např. 5x3 body. Do vytvořených jamek asi 0,5 cm až 1 cm hlubokých se pinzetou rovnoměrně rozmí stí po 15 naklíčených semenech salátu, kořínkem směrem dolu. Semena se ke vzo rku přitlačí, vzorkem se nezakrývají a takto připravené nádoby uzavřené víkem se umístí do termostatu s teplotou 24 °C ą 2 °C bez přístupu světla.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR>Zkouška se provádí ve třech paralelních stanoveních. Po 120 h ą 2 h inkubace se salát šetrně oddělí od vzorku a změří se a zaznamenává délka všech kořenů ve zkoušeném vzorku a v kontrole s přesností na 1 mm.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Základem pro hodnocení zkoušky inhibice růstu je průměrná délka kořene zjištěná v kontrole a zkoušeném vzorku. Jestliže pře dklíčené semeno nevytvoří kořínek, započítává se tato hodnota do střední hodn oty jako nulová. Variační koeficient paralelních stanovení nesmí překročit 20 %. Průměrná délka kořene salátu v kontrole musí být minimálně 15 mm.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR>Doporučuje se pravidelně provádět zkoušku s referenční látkou. Stanov uje se EC50 kyseliny borité za použití umělé půdy, přičemž doporučená hodnota EC50 se pohybuje v rozmezí 300,0 mg/kg sušiny až 650,0 mg/kg sušiny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR>Aby se prokázala jednotnost laboratorních zkušebních podmínek, jsou do každé zkoušky inhibice růstu kořene zahrnuty tři zkušební nádoby naplněné pískem, po 6 semenech předklíčeného salátu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Vyhodnocení zkoušky se provádí v soul adu s normou ČSN EN ISO 11269-1 Kvalita půdy - Stanov ení účinků znečišujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibi ce růstu kořene.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FON T><BR>Doporučená střední hodnota délky koř ene je 30 mm.<BR><FONT face=" Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 5.4 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACI NG=0 CELLPADDING=0><TR><T D WIDTH=265 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Ukazatel</B></P>< /FON T></TD><TD WIDTH=176 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Jednotka </B></P></FONT></TD><TD W ><FONT face="Calibri" size=3>161104</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických pr oces ů neuvedené pod číslem 16 11 03</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALI����´eţ› ÚíNm�°Xs�W& face="Cali NTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 18 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>30</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=26 5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>Cd</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3>2,5</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=265 VA LIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3>Cr celkový</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=21 8 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>200</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=26 5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>Hg</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=21 8 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>0,8</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=2 65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>Ni</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 76 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 18 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>80</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=26 5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>Pb</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 76 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 18 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>100</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=2 65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>V</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=21 8 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>180</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=26 5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>Cu</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=21 8 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>100</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=26 5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>Zn</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=21 8 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>600</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=2 65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>Co</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 76 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 18 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>30</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=26 5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>Ba</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=21 8 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>600</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH= 265 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>Be</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =265 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>EOX1)</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=265 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>uhlovodíky C10-C40</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>300</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=26 5 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>BTEX2)</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3>0,4</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=26 5 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>PAU3)</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>0,05</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=2 65 VALIG N=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>PCB4)</P></FO NT></TD><T D WIDTH=176 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>m g/kg sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,2</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> < BR>1) EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny<BR> <BR>2) BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenz enu a xylenů<BR> <BR>3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3- cd)pyrenu a benzo(a)antracenu)<BR> <BR>4) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)<BR> <P ALIGN=RIGHT>       <FONT face="Calibri" s ize=3><B>Příloha č. 6 k vyhlášce č. 273/2021 S b.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><P ALIGN=CENTER>Kritéria pro využívání Strusky k zasypávání</P><BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times, seri f"> </FONT><BR>1. Ne jvýše přípustné koncentrace škodlivin<BR><FONT face="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif" > </FONT><BR>6.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu vyz rálé strusky</B></FONT><T ABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3><B> Ukazatel</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibr i" size=3><B>Jednotka</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3><B>Limitní hodnota</B></P></FONT></TD></TR><T R><T D WIDTH=263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>pH</P></FONT></TD><TD WIDT H=198 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 98 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>9-11</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH= 263 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>Chloridy</P></FONT></TD><TD WIDTH= 198 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH= 198 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>700</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=263 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Fluoridy</P></FONT></TD><TD WI DTH=198 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WI DTH=198 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>6</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH= 263 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>Sírany</P></FONT></TD><TD WI DTH=198 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WI DTH=198 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1 000</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=263 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>As</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,03</P></FONT></TD></TR><T R><T D WIDTH=263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ba</P></FONT></TD><T D WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><T D WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>3</P></FONT></TD></TR><TR><T D WI DTH=263 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cd</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3>0,005</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>Cr, celkový</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,2</P></FONT></TD></TR><T R><T D WIDTH=263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cu</P></FONT></TD><T D WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><T D WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=263 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Hg</P></FONT></TD><TD WID TH=198 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WID TH=198 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,0008</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Mn</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,3</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Na</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>400</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=263 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ni</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,03</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Mo</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,5</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=263 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Pb</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,05</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=263 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Sb</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,07</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Se</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,1</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>V</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,3</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDT H=263 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Zn</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></T D><T D WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,6</P></FONT></TD></TR></ TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>6.2 Nejvýše přípustná koncentrace škodlivi n v sušině vyzrálé strusk y</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=263 VALIGN=T OP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>Ukazatel</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3>Jednotka</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>Limitní hodnota</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>As</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>45</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cd</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>20</P></FONT></TD></TR><TR><T D WI DTH=263 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cr</P></FONT></TD><TD WI DTH=198 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WI DTH=198 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2 00</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=263 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cu</P></FONT></TD><TD WID TH=198 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WID TH=198 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>7 000</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Hg</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=263 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ni</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>500</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=263 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Pb</P></FONT></TD><TD WID TH=198 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WID TH=198 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1 000</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=263 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Zn</P></FONT></TD><TD WIDTH =198 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WIDTH =198 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 000</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH =263 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>TOC</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD ><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>30 000</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>PAU (? Benz o[a] pyren, Benzo(b)fluoraten, Benzo(k)fluoranten, Indeno(1,2,3-cd)pyren)</P></FONT></TD><TD WID TH=198 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=263 VALIGN= TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>PCDD/F</P></FONT></TD><T D WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>ng I-TEQ/kg23)</P></FONT></TD><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 10</P></FO NT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>_________________________________ _________________________<BR>23) V případě, že koncentrace kongeneru/ů je niž ší než kvantifikační limit (LOQ), dosazuje se do výpočtového vzorce souhrnné koncentrace l-TEQ h odnota rovná nule.<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>2. Technické p ožadavky na strusku<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Maximální povolená zrnitost v případě zpr acované Strusky vzniklé spalováním odpadu je 63 mm.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Maximální množství materiálu o hustotě nižší než voda v representativním vzorku frakce 4/63 mm je ? 15 cm3/kg, stanovení podle EN 933-11.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Maximální množství materiál u o zrnitosti nižší než 0,063 mm je ? 9 %.<BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT ><BR>Maximální množství m ateriálu o zrnitosti větší než 31,5 mm je ? 15 %.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT><BR>3. Požadavky na využití Strusky v definovaných aplikacích</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPA DDIN G=0><TR><TD WIDTH=253 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Způsob použití</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=406 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Požadavky na využi tí Strusky v definovaných aplikacích</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=253 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pozemní komunikace s výjimkou polních a l esních cest, parkoviště a manipulační plochy v průmyslových zónách</P></FONT></TD><TD WIDTH=406 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Použití jako podkla dová vrstva: Nepropustný povrch s odvodem vody z povrchu. Maximální mocnost vrstvy 1 m.</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=253 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Základy a podlahy konstrukce průmyslových a skladových budov</P></FONT></TD><TD WIDTH=4 06 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Použití jako podkladová vrstva: Nepropustný povrch s odvodem vody z povrchu. Maximální mocnost vrstvy 1 m. Použití odpadu v základech a podlahách nesmí mít za následek zhoršení kvality vnitřního ovzduší.</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=253 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nepropustným povrche m se roz umí asfalt ová směs, beton nebo podobné materiály, které snižují mn ožství vody, která tímto materiálem pronikne. Odvádění vody z povrchu musí om ezit množství srážkové vody, která se dostane do kontaktu s odpadním materiálem, na nejvýše 10 %.</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>4. Vzorkování strusky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ze vzorkovaného celku musí být úměrně odebráno nejméně 50 bodových vzorků o hmotnosti 2 kg. Vzorky lze odebírat postupně během produkce nebo při skladování. 50 bodových vzorků se spojí do 100 kg směsného vzorku, jehož následné zpracování a dělení musí probíhat v souladu s níže uvedenými pokyny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1) Ma ximální velikost vzorkovaného celku je 5000 tun.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2) Směsný vz orek o velikosti 100 kg se proseje přes 45 mm síto.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>3) Z nadsítné frakce se odstraní nezpracovatelný materiál, například kovové předm ěty. Množství takto odstraněného materiálu se zaznamená.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>4) Nadsítná frakce zbavena nezpracovatelných materiálů se podrtí na velikost částic menší než 45 mm a znovu proseje přes 45 mm síto.<BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>5) Podsítná frakce se dělí pomocí děličů, nástrojů pro mechanické dělení nebo kvartaci na vzorek o velikosti 5 kg.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif "> </FONT><BR>6) Materiály, které nelze podrtit nebo u kterých existuje riziko poškození přístr ojového vybavení, jsou vyseparovány. Množství a typ vyseparovaného materiálu je zaznamenáno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>       Příloha č. 7 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><B R><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Podí ly odpadu vznikajícího při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů, který může být spalován v zařízení na energetické využití, nebo odstraněny< /P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s Ne w Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR>Tabul ka č. 7.1<BR>Podíl odpadu vznikajícího při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklov atelných komunálních odpa dů, který může být spalován v zařízení na energetické využ ití</B></FONT><TABLE BORD ER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=140 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD WI DTH=101 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>2021 a 20 22</P></FONT></TD><TD WI DTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>2023 a 2024</ P></ FONT></TD><TD WIDTH=109 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>2025 až 202 9</P></FONT></TD><TD WIDT H=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>203 0 až 2034</P></FONT></TD> <TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>2035 a dále</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=140 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Plast </P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>45 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>40 %</P></FO NT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>35 %</P></F ONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>35 %</P></ FONT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>30 %</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=140 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> Kov</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3 >0 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>0 %</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>0 %</P></F ONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>4 %</P></FO NT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>4 %</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=140 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Papí r</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1 0 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>10 %</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>5 %</P></ FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>7 %</P></ FONT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>7 %</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=140 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>S klo</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3 >0 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>0 %</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>0 %</P></FONT></TD><T D WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>4 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >4 %</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=140 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Biologický odpad </P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>10 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=102 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri " size=3>1 0 %</P></FONT ></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10 %</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>Poznámky:<BR> <BR>a) Podíl zahrnuje i odpady jiného materiálu, kte ré byly so učástí celkového množství odděleně soustřeďovaného recyklovatelného odpadu materiálu podle tabulky vstupujícího do procesu úpravy. Podí l podle ta bulky č. 7.1 může být navýšen o množství, pro které nebyla využita možnost o dstranění odpovídající tabulce č. 7.2.<BR> <BR>b) Vstu p kovů není omezen, pokud má zařízení na energetické využití odpadů technické vybavení pro následnou separaci kovů z popelu.<BR> <BR>c) Pro rok 2021 se započte poměrná část roku od účinnosti této vyhlášky.<BR>& nbsp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Ta bulk a č. 7.2<BR><FONT face="T imes New Roman CE, Times New Roman,times,ser if"> </FONT><BR>Podíl odpadu vznikajícího při úpravě o dděleně soustřeďovaných r ecyklovatelných komunálních odpadů, který může být odstraněn</B ></F ONT><TABLE BORDER CELLSPA CING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH =208 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>2021 až 2029</P></FONT></TD>< TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> 2030 a dále</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Plast</P></F ONT></TD><TD WIDTH=208 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>15 %</P></F ONT></TD><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>5 %</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Kov</P></FON T></TD><TD WIDTH=208 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>10 %</P></FON T></TD><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>3 %</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Papír</P></FO NT></TD><TD WIDTH=208 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>10 %</P></FO NT></TD><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " si ze=3>3 %</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Sklo</P></FONT></TD><TD WIDTH=208 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >10 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>3 % </P></FO NT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Biologický odpad</P></FONT></TD><TD WIDTH=208 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>10 %</P></FONT></TD><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>5 %</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>Poznámka: Podíl zahrnuje i odpady jiného materiálu, které byly součástí celkového množství odděleně soustřeďovaného recyklovatelného odpadu materiálu podle tabulky vstupují cího do pr ocesu úpravy. Na tyto materiály, které nelze považovat za odděleně soustř eďované re cyklovatelné odpady podle § 35 a 36 zákona, a nevztahuje se na ně do konce roku 2029 omezení pro odstraňování v podobě podmínky výh řevnosti nižší než 6,5 MJ/kg v sušině odpadu.<BR> <BR>Pro rok 2021 se za počte poměrná část roku od účinnosti této vyhlášky.<BR> <P ALIGN=RIGHT>&nb sp;      <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 8 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Přípustné způsoby a postupy úpravy před uložením na skládku</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> <B>D8 - Biologická úprava</B> - řízené působení biologicky aktivní složky na odpad za účelem změn y vlastností odpadu spočívající např. ve snížení obsahu či uvolňování škodliv ých látek obsažených v odpadu do roztoku, snížení objemu či hmotnosti odpadu nebo významné snížení patogenních biologických činitelů za účelem odstranění nebezpečné vlastnosti H9 - Infekčnost.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> Technologie patřící do této skupiny úpravy odpadů využívají k úpravě odpadů přirozené i vybrané mikrobiální kultury. Účinnost úpravy, zejména pokud se jedná o selektivní biodegradaci škodlivých látek v odpadu, například ropných látek, musí být sledována ve vztahu k celkové hmotnosti upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv ředění tohoto o dpadu dalšími látkami, zejména výrobky, materiály a odpady, přidávanými k něm u v rámci technologie úpravy. Účinnost technologie s cílem snížení nebo odstranění patogenních biologických činitelů musí být sledována pomocí fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>D9 - Fyzikálně-chemická úprava</B> - např. odpařování, sušení, kalcinace, změna reakce (změna pH - neutralizace), řízené zvlhčování, změna chemického složení, odvodnění, srážení, f iltrace, zpevňování (solidifikace), zapouzdření (enkapsulace), zeskelnění (vi trifikace), zatavení do skla (vitrifikace), zatavení do asfaltu (bitumenace), zatavení do síry, kombinace uvedených postupů atd., při nichž může dojít k úplné nebo částečné stabilizaci odpadu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> Uvedenými způsoby se upravují odpady, jejichž využ ití není možné nebo je ekonomicky i technologicky velmi náročné a jejichž ods tranění by bez úpravy nepřiměřeně zvyšovalo riziko pro zdraví lidí, pro jednotlivé složky životního prostředí nebo by nebylo možné vzhledem k omezením vyplývajícím z obecně závazných předpisů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> D<B>13 - Úprava složení odpadů</B> - úprava složení odpadu zahrnuje i třídění odpadu - tj. oddělení jednotlivých složek odpadu, prováděné především za účelem jejich využití, s nimiž je zpravid la dále nakládáno rozdílným způsobem, přičemž nejméně jedna vytříděná složka je odstraňována uložením na skládku. Při smísení odpadů musí být dodržen zákaz ředění a mísení nebezpečných odpadů podle zákona a další omezení vyplývající z této vyhlášky a citovaného zákona.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR> U odpadu 20 03 07, u kterého nebylo zajištěno odděl ené soustřeďování využitelných složek odpadu v souladu s § 11 odst. 3, musí být před uložením na skládku zajištěno vytřídění využitelných složek, a to alespoň papír, plasty, sklo, kovy, dřevo.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR> D<B>14 - Jiné způsoby úpravy odpadů</B> - zahrnuje způsoby úpravy odp adů, jejichž přiřazení k výše uvedeným kódům není možné, např. balení odpadů včetně jejich umístění do speciálních kontejnerů, a rovněž kombinace postupů zahrnutých pod výše uvedenými postupy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR> V případě směsného komunálního odpadu se za úpravu považuje rovněž případ, kdy je původcem zajištěno oddělené soustřeďování v souladu se zákonem a tout o vyhláškou.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>      & nbsp;<B>Příloha č. 9 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><P ALIGN=CENTER>Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky</P><BR><FONT fa ce="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></B><BR> Při ukládání odpadů na skládky musí být minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> Mísitelnost je kritérium pro posuzování možnosti společného ukládání dvou nebo více druhů odpadů na skládku. Odpady jsou navzájem mísitelné, pokud při jejich společném uložení na skládku nedochází k reakcím s nežádoucími projevy. Za nežádoucí projevy chemických reakcí mezi odpady ukládanými na více druhové skládky je považován zejména v ývin tepla s možností zahoření, vývin hořlavýc h nebo toxických plynů a vytvoření podmínek umožňujících významné zvýšení vyl uhovatelnosti škodlivých látek z odpadu do vnitřních skládkových vod.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>1. Postup hodnocení mísitelnost! odpadu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> Původce odpadu nebo oprávněná osoba v základním popisu odpadu vyhodnotí, zda chemické látky a přípravky obsažené v odpadu nemohou způsobit při smíchání s jinými odpady nežádoucí reakce. Pokud takové riziko existuje, uvede v základním popisu odpadu, s jakými chemickými látkami, přípravky a/nebo odpady nelze odpad směšovat, případně jaká mají být při ukládání odpadu učiněna opatření, aby bylo nežádoucím reakcím zamezeno. Při každé přejímce odpadu na skládku musí provozovatel sklá dky posoudit, zda chemické látky a přípravky obsažené v přejímaném odpadu neb udou ve stavu a množství, v jakých jsou přítomny v tomto odpadu, reagovat s odpady umístěnými v aktivní vrstvě skládky za vzniku nežádoucích projevů, včetně vyhodnocení neutralizační kapacity.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2. Sluč itelnost odpadů<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> Do jednoho sektoru skládky nebo do sklád ky nerozdělené na sektory nesmějí být ukládány zejména:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) odpady upravené - stab ilizované anorganickými pojivy a odpady s vysokým obsahem síry s odpady podlé hajícími biologickému rozkladu,<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) odpady se zvýšeným obsahem ko vů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if"> </FONT><BR>c) odpady s obsahem dusičnanů s odpady s obsahem ropných látek,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>d) odpady s o bsahem kyanidů s odpady podléhajícími biologickému rozkladu nebo s odpady s k yselou reakcí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT> &nbs p;     Příloha č. 10 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P>< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1. Vyluhovatelnost odpadů a třídy vyluhovatelnosti<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) Pro upravené odpady některým ze způsobů pod kódem D9 zejména solidifikace, vitrifikace, bitumenace, zatavení do síry, mající konzistenci pevnou, charakteru skla nebo stavebních materiálů zejména, pojených cementem nebo asfaltem, se laboratorní vzorek upraveného odpadu pro přípravu výluhu zhotoví ve tvaru válce o průměru 4 cm a o hmotnosti 100 g +/- 10 g a je vyluhován celý bez drcení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,se rif"> </FONT><BR>b) Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů škodlivin ve vod ném výluhu odpadu (v mg/l) pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 10.1.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Tim es New Roman,times,serif" > </FONT><BR>Tabulka č. 10.1<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </ FONT><BR>Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vy luhovatelnosti</B></FONT ><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=303 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Výluhová třída</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=9 0 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3><B>I</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN =TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>IIa</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>lIb</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3><B>III</B></P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=303 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Jednotka</P></FONT> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD>< TD W IDTH=80 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD W IDTH=80 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>mg/l</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=303 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>DOC</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>50</P></FONT>< /TD> <TD WIDTH=80 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>80</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>80</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>100 </P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=303 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" siz e=3> Jednosytné fenoly</P></FO NT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,1</P></FONT></ TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=303 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Chloridy</P></FON T></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>80</P></FONT></TD>< TD W IDTH=80 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1500</P></FONT></TD><TD WIDTH= 80 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>1500</P></FONT></TD><TD WID TH=106 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5000</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=303 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Fluoridy</P> </FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT> </TD ><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>30</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>15</P></FONT></TD><TD W IDTH=106 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>50</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=303 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>sírany</P></FONT ></TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>100</P></FONT></TD>< TD W IDTH=80 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>3000</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2000</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5000</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=303 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>As</P></FON T></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,05</P></FONT></T D><T D WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2,5</P></FONT></TD><T D WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,2</P></FONT></TD> <TD WIDTH=106 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2,5</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=303 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ba</P> </FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2</P></FONT> </TD ><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>30</P></FONT></TD> <TD WIDTH=80 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>30</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=303 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cd</P></FONT ></TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,004</P></FONT></T D><T D WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,5</P></FONT></TD><TD WIDTH= 80 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,1</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 06 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,5</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=303 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cr celkový</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,05</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=80 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>7</P></FONT></T D><TD WIDTH=80 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD> <TD WIDTH=106 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>7</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=303 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Cu</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,2</P></FONT ></T D><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10</P></FONT></TD ><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=303 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Hg</P></FONT> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,001</P></FONT></TD ><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,2</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,02</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,2</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=303 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ni</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,04</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=80 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4</P></FONT></T D><TD WIDTH=80 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD>< TD WIDTH=106 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=303 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Pb</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,05</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=80 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></T D><TD WIDTH=80 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><T D WIDTH=106 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=303 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Sb</P></FONT> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0.006</P></FONT></TD ><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,5</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,07</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,5</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=303 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Se</P></FONT ></TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,01</P></FONT></TD ><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,7</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,05</P></FONT></TD><T D WIDTH=106 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,7</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=303 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Zn</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,4</P></FONT ></T D><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>20</P></FONT></TD ><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD><T D WIDTH=106 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>20</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=303 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Mo</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,05</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=80 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>3</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3>3</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=30 3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>RL (rozpuštěné látky)</P></FONT ></TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>400</P></FONT></TD><TD WID TH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>8000</P></FONT></TD><TD WI DTH=80 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>6000</P></FONT></TD><TD WIDTH =106 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3>10 000</P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=303 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>pH</P></FON T></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENT ER><FONT f ace="Calibri" size=3>>= 6</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>>= 6</P></FONT></TD><TD WIDTH=106 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR>c) Pokud je stanovena ho dnota ukazatele RL (rozpuštěné látky), není nutné stanovit hodnoty koncentrac í síranů a chloridů a naopak.<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>2. Nejvýše přípustné k oncentrace škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT>< BR>Tabulka č. 10.2<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>N ejvýše přípustné koncentr ace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládky skupiny S - inertní odpad</B></FONT><TAB LE B ORDER CELLSPACING=0 CELLP ADDING=0><TR><TD WIDTH=259 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3><B>Ukaz atel</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=400 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3><B >Limitní hodnota (mg/kg sušiny)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=259 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3>BTEX</P></FONT></TD><TD WIDTH=400 VALIGN=T OP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>6</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=259 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3>Uhlovodíky C10-C40</P></FONT></TD><TD WIDT H=40 0 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>500</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=259 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>PAU</P></FONT></TD><TD WI DTH= 400 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>80</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=259 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>PCB</P></FONT></TD><TD WIDTH=400 VA LIGN=TOP ><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=259 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>TOC</ P></FONT>< /TD><TD WIDTH=400 V ALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>30 000 (3 % )</P></FON T></TD></TR></TABLE><BR> <BR>V případě zeminy může být nejvýše přípus tná hodnot a ukazatele TOC 3 % překročena za předpokladu, že ukazatel DOC nepřekročí 50 mg/L<BR> <BR>Použité zkratky<BR> <BR>BTEX - suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů<BR> <BR>C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkovýc h atomů v molekule<BR> <BR>PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo (a)antrace nu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluor anthenu, b enzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranth enu, fluor anthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)<BR> <BR>PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)<BR> <BR>TOC - celkový organický uhlík<BR> <BR>DOC - rozpuštěný organický uhlík<BR>&nb sp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>3. Nejvýše přípustné koncentrace škodli vin pro odpady, kte ré smějí být ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena nejvýše přípustná hodnota rozpuštěného organického uhlíku uvedená v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Tabulka č. 10.3<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR>Nejvýše přípustné konc entr ace škodlivin pro odpady, které smějí být ukládány na skládku S-OO3, pokud je překročena nejvýše pří pustná hodnota ukazatele rozpuštěného organického uhlíku uvedená v tabulce č. 10.1 pro výluhovou třídu číslo IIa</B></FONT><T ABLE BORDER CELLSPACING=0 CEL LPADDING=0><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Ukazatel</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri " size=3><B>Limitní hodno ta mg/kg sušiny</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=266 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3>Uhlovodíky C10-C40</P></FONT></TD><TD WIDT H=39 3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>750</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>PAU</P></FONT></TD><TD WIDTH=393 VAL IGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>80</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>Benzo(a)pyren</P></FONT></TD><TD WID TH=393 V ALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>50</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=266 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>EOX</P></FONT></TD><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>50</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>C10 - C40 - uhlovodíky obsahující 10 až 40 uhlíkovýc h atomů v molekule<BR> <BR>PAU - polycyklické aromatick é uhlovodí ky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(a)pyrenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(k)fluoranthenu, fluoranthenu, fenanthrenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)<BR>  <BR>EOX - extrahovatelné organicky vázané halogeny<BR> <P ALIGN=RIGHT>     ;   <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 11 k vyhlášce č. 273/202 1 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P A LIGN=CENTER>Seznam odpadů, které mohou být vy užívány jako technologický materiál pro technické<BR>zabezpečení skládek, k vytváření vy rovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrs tvou <BR>skládky, odplyňovací vrstvy, uzavírací těsnicí vrstvy skládky, ochranné vrstvy skládky<BR>a svr chní rekultivační vrstvy skládky</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</B></FONT></FONT><TAB LE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3><B>Kód odp.</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri " size=3><B>Název odpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3><B>Ktg.</B></P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Pouze pro S-NO</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=10 1 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Technologický materiál pro technické zabezpečení<BR>skládky a vyrovnávací v rstv a</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< B>Odplyňovací vrstva</B>< /P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Těsnící, ochranná a rekultivační vrstva</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 65 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size =3>010102</P></FONT></TD> <TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpad y z těžby nerudných nero stů</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P>< /TD><TD WIDTH=86 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>010306</P></FONT> </TD><TD WIDTH=239 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiná hlušina neuvedená po d čísly 01 03 04 a 01 03 05</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=65 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>010409</P ></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpadní písek a jíl</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>1</P></FONT> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>010413</P></FONT></TD><TD WI DTH=239 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Odpady z řezání a broušení kamene ne uvedený pod číslem 01 04 07</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>1</P></FONT> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>&nb sp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3>100101</P></FONT></T D><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3>Škvára, Struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uve deného pod číslem 10 01 04)</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>1</P></FONT> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3 >1</P></FONT></TD><TD WI DTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibr i" size=3>100102</P></FON T></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Popílek ze spalování u hlí</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P ></TD><TD WIDTH=86 VALIG N=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>100103</P></FON T></TD><TD WIDTH=239 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Popílek ze spalování ra šeliny a neošetřeného dř eva</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER> </P></T D><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDT H=65 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3>100126</P></FONT></T D><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odp ady z čištění chladící v ody</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=65 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>100202</P> </FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nezpracovaná stru ska</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>1</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri " size=3>100207*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3>Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER> </P></TD ><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH =65 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>100308*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Solné strusky z druhého tavení</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>1004 01*</P></FONT></TD><TD WI DTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Strusky (z prvního a z druhého tave ní)</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD> </TR><TR><TD WIDTH=65 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>100 903</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Pecní stru ska</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>1</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 0905*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Licí form y a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>100 906</P></FONT></TD><TD WIDTH=23 9 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání ne uvedená pod číslem 10 09 05</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>1</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER> < /P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3> 100907*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Licí fo rmy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P> </ P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1 00908</P></FONT></TD><TD WIDTH= 239 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Licí formy a jádra použitá k odlévání ne uvedená pod číslem 10 09 07</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>1</P></FONT> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH =86 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>100910</P></FONT> </TD><TD WIDTH=239 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Prach z čištění spalin ne uvedený pod číslem 10 09 09</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH= 86 VALIGN=TOP><P> < /P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3> 101007*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Licí fo rmy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P> </ P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1 01008</P></FONT></TD><TD WIDTH= 239 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Licí formy a jádra použitá k odlévání ne uvedená pod číslem 10 10 07</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=65 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>1012 06</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Vyřazené fo rmy</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>1</P></FONT> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER> </P></T D></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>101208 </P></FONT></TD><TD WIDTH=239 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a stavi va (po tepelném zpracová ní)</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>1</P></FONT> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1< /P></FONT></TD><TD WIDTH =86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD></TR><TR><TD WI DTH=65 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>101314</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>O dpadní beton a betonový kal</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>1</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER>  </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>120116*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" s ize=3>120117</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Odpadní materiál z otryskávání ne uvedený pod číslem 12 01 16</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>O</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VA LIGN=TOP><P> </P></ TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>12011 8*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Kovový kal ( brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD> <TD WIDTH=86 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibr i" size=3>130508*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER> </P></T D><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDT H=65 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>160708*</P></FONT></TD><T D WIDTH=239 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Odpady obsahující ropné látky</P ></FONT></TD><TD WIDTH=3 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH " size=3>Ano</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Převod odpadu<BR>Množst ví odpadu převedené z min ulého roku k 1. lednu vykazovaného roku</P></FONT></TD><TD WI DTH=42 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>C00</P></FONT></TD>���� Źeś›ú…ąR6�xiĆŘßy fac TER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>161105*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>161106</P></FONT></TD><T D WIDTH=239 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických proc esů neuvedené pod číslem 16 11 05</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDT H=65 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170101</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Beton</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDT H=65 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170102</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Cihly</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>170103</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Tašky a keramické výrobky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>17 0106*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Směsi neb o oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>170 107</P></FONT></TD><TD WIDTH=23 9 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výro bků neuvedené pod číslem 17 01 06</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD><TD WIDTH =101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><T D WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD></TR><TR><TD W IDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size= 3>170301*</P></FONT></TD> <TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Asfal tové směsi obsahující de het</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD> </TR><TR><TD WIDTH=65 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170302</ P></FONT></TD><TD WIDTH= 239 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (pouze asfaltové směsi ZA S-T1 a ZAS-T2 s celkovým obsahem PAU vyšším než 50 mg/k g)</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD><TD WIDTH =101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=65 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170503*</ P></FONT></TD><TD WIDTH=2 39 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zemina a kamení obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></ TR><TR><TD WIDTH=65 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>17050 4</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Zemina a kam ení neuvedené pod číslem 17 05 03</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><T D WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=65 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170505*</P ></FONT></TD><TD WIDTH=23 9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=65 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>170506 </P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Vytěžená hluš ina neuvedená pod číslem 17 05 05</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=65 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170507*</P></FONT></TD ><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P>< /TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WI DTH=65 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170508</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Š těrk ze železničního svr šku neuvedený pod číslem 17 05 07</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>170903*</P></FO NT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Jiné stavební a demoli ční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>N</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>170904</P></FONT></ TD><TD WIDTH=239 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čí sly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=65 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>190112</P> </FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiný popel a Stru ska neuvedené pod číslem 19 01 11</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD><TD WIDTH =101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD>< TD WIDTH=86 VALIGN=TOP>< P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri " size=3>190304*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3>Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, ne uvedený pod číslem 19 03 08</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER> </P></TD> <TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH= 65 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size =3>190305</P></FONT></TD> <TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Stabilizovaný od pad neuvedený pod číslem 19 03 04</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD><TD WIDTH =101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER>  </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=65 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>190306*</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Solidifikovaný odpa d hodnocený jako nebezpe čný</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></ TD><TD WIDTH=89 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>190503</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" si ze=3>Kompost nevyhovující jakos ti</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=65 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>191004</P> </FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Lehké frakce a pr ach neuvedené pod číslem 19 10 03</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD><TD WIDTH =101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDT H=86 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>191211*</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu ob sahujícího nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>191212</P></FONT></T D><TD WIDTH=239 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size =3>Jiné odpady (včetně sm ěsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod čísle m 19 12 11 (pouze odpady , které jsou inertním materiále m)</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER > </P></TD><TD WIDTH =101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P>< /TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WI DTH=65 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>191301*</P></FONT></TD> <TD WIDTH=239 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné lá tky</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri " si ze=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 1</P></FONT></TD><TD WIDT H=101 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1 </P></FONT></TD><TD WIDT H=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=86 V ALIGN=TOP><P> </P>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=65 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3>200202</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Zemina a kame ny</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>O</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=47 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </ P></TD><TD WIDTH=86 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDT H=65 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" siz e=3>200203</P></FONT></TD><TD WIDTH=239 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Jin ý biologicky nerozložitelný odp ad</P></FONT></TD><TD WI DTH=32 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENT ER><FONT f ace="Calibri" size=3>O</P></FONT></TD><TD WIDT H=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=101 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR>& nbsp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </FONT><BR>Odpady mohou být pro daný způsob použity, poku d je v daném sloupci u nich uvedeno číslo 1.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>  &nbs p;    Příloha č. 12 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Údaje o předávající osobě a odpadu a zák ladní popi s odpadu</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>1. Předávající osoba poskytne osobě provozující příslušné zařízení určené pro nakládání s odpady a obchodníkovi s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:<BR> <BR>a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení osoby předávající odpad odpadu, identifikační číslo obchodníka s odpady, pokud je předávající osobou obchodník s odpady, identifikační číslo zařízení, ze kterého je odpad předáván, pokud je předávající osobou provozovatel zařízení, identifikační číslo provozovny, pokud je předávající osobou původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo p rovozovnu se uvede kód SO ORP / SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,<BR> <BR>b) katalogové číslo odpadu, kategorie a v případě nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech, a dále ident ifikační l ist nebezpečného odpadu, jeho kopii nebo údaje nezbytné pro zpracování identifikačního listu nebezpečného odpadu, a v případě odpadu skupiny 19 původem ze skupin 20 a 15 01 a 17 podle Katalogů odpadů rovněž údaj o tom, jaká hmotnost z předávaného odpadu je původem z každé z těchto skupin,<BR> <BR>c) dal ší údaje o vlastnostech odpadu v případech, kdy ověření specifických vlastností pro přijetí odpadu do zařízení vyžadují právní p ředpisy ne bo povolení provozu zařízení, včetně kopií protokolů o zkouškách a k nim kopie příslušných pr otokolů o odběru vzorků, pokud jsou zkoušky pro tento účel nezbytné,<BR> <BR>d) v případě odpadu katalogových čísel 16 11 01*, 16 11 03* a 16 11 0 5* musí být uveden údaj, zda obsahují azbest,<BR> <BR>e) kopii osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností, pokud bylo pro daný odpad vydáno,<BR>&n bsp;<BR>f) v případě, že je původcem odpadu fyzická osoba nepodnikající, poskytne při předá ní název obce, na jejímž území odpad vzn ikl.<BR> <BR>2. Základní popis odpadu obsahuje údaje podle bodu 1 písmene a) a b) a dále:<BR> <BR>a) popis vzniku odpadu zahrnující popis vstupních materiálů,<BR> <BR>b) fyzikální vlastnosti odpadu, alespoň skupenství, barva a zápach,<BR> <BR>c) údaje o slože ní odpadu, <BR> <BR>d) údaje o jednotlivých parametrech rozhodných pro možnost uložení odpadu na příslušnou skupinu skláde k nebo vyu žití k zasypávání včetně protokolů o vzorkování a zkouškách odpadu, pokud z této vyhlášky nevyplývá, že vzorkov ání a zkou šení nemusí být v daném případě prováděno,<BR> <BR>e) odůvodnění toho, proč s odpa dem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospod ářství,<BR> <BR>f) skupinu skládky, na kterou může být odpad uložen, nebo způ sob, jaký m může být odpad použit k zasypávání,<BR> <BR>g) v případě zamýšleného opakovaného dodávání odpadu vymezení kritických ukazatelů,<BR>  <BR>h) v případě odpadu předávaného na skládku dále</FONT><BR>- <BLOCKQUOTE><P>údaje o mísitelnosti odpadu s jinými druhy odpadů,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>popis provedeného způsobu úpravy před uložením na skládku, nebo odůvodnění toho, proč není možné úpravu provést,</BLO CKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>v případě potřeby údaje o opatřeních, které je třeba na skládce učinit po přijetí některých druhů odpadu, zejména překryv u odpadů obsahujících azbest nebo zákaz mísení odpadů.</BLOCKQUOTE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> <BR>3. Krit ické ukazatele se ověřují alespoň jednou ročně, v případě odpadů vzniklých soustřeďováním odpadů jednoho druhu od více původců alespoň dva krát ročně. Výhřevnost odpadu v sušině je kritický parametr, který se ověř uje s následující četností:</ FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR ><TD WIDTH=278 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Roční produkce odpadu nebo výs tupu</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=118 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B> Četnost kontrol</B></P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=278 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" s ize=3>0 - 1000 t</P></FONT></TD><TD WIDTH=118 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1x za rok</P></FON T></TD></T R><TR><TD WIDTH=278 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1001 a více</P></FONT></TD><TD WIDTH=118 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>4x za rok</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>4. Odpady, jejichž základní popis není třeba vypracovávat na základě výsledků zkoušek, jsou:<BR> <BR>a ) odpady, jejichž hodnocení pro účely přijetí do zařízení lze provést odborným úsudkem na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úpravy a dalších informací; úsudek musí být v základním popisu podrobně zdokumentován ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení,<BR> <BR>b) odpady, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a jejichž základní popis s e zpracovává na základě úsudku; úsudek musí být v základním popisu podrobně z dokumentován ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do přísl ušného zařízení.<BR> <P ALIGN=RIGHT>        <FONT face="Calibri" si ze=3><B>Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Hlášení sou hrnných údajů z průběžné evidence</P><BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 1 - Identifikace</B><P AL IGN= RIGHT>      ;  strana č. /</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> < /FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=100 CO LSPA N=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Vykazovaný rok:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP / SOP:</P></F ONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nulové hlášení (Ano/Ne)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3><B>Identifikace ohlašo vatele Původce odp adu / Provozovatele zařízení / Obch odníka s odpady</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=1 30 COLSPAN=3 VAL IGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Ide ntifikace Provozovny / Zařízení pro nakládání s odpady/ Místa vzni ku odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3><B>Typ hlášení:<BR>o Provozovna< BR>o Sklad původce<BR>o Stacionární zařízení<BR>o Vznik odpadu mimo provozovnu - činn ost na území SO ORP / SOP<BR>o Mobilní zařízení ke sběru odpadů<BR>o Mobilní zařízení k úpravě / využití / od stranění odpadů<BR>o Obchodování s odpady</B></P></FONT></TD>< /TR> <TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Ide ntifikační číslo provozovny (IČP) /<BR>Identifikační číslo zařízení (ICZ ) /<BR>Identifikační čísl o obchodníka (IČOB)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =100 COLSPAN=3 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Obchodní firma / n ázev / jméno a příjmení</ P></FONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Název provozovny</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Ulice </P></FONT></TD><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>č.p.</P></FONT></TD><TD WIDTH= 155 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>č.o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=130 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Uli ce</P></FONT></TD><TD WIDTH=99 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>č.p.</P></FONT></TD><T D WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>č.o.</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " si ze=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH= 130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP/SOP< /P>< /FONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP/SOP</P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FON T></ TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vyplnění hlášení a kontaktní údaje:</P></FON T></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec ohl ašuj e údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady (Ano / Ne)</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=100 COLSPA N=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum</P> </FONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Provozovna v sídle (Ano / Ne)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=2 VALIGN=TO P><P ><FONT face="Calibri" size=3>Jméno< /P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>P říjmení</P></FONT></TD><T D WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Smluvní zapojení do obecn ího systému nakládání s kom unálními odpady (Ano / Ne)</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Adresa e lektronické pošty</P></ FONT ></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri " size=3>Telefon</P></FONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pozná mka< /P></FONT></TD><TD WIDTH=130 COLSPA N=3 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Odpady, s nimiž je zapojení do obecního systé mu nakládání s komunálními odpady</ P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN= 3 VALIGN =TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Provozovna je ma lý / střední podnik (Ano/Ne)< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDTH=130 COLSPAN=3 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Provozovna provádí spotřební či nnost (Ano /Ne) </P></FONT> </TD></TR></TABLE>< BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Potvrzení o událos ti</P></FONT></TD> <TD WIDTH=253 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>o Hotel, restaurace, catering<BR> o Ob chod<BR>o Kanceláře<BR>o Škola<BR>o Sektor služeb<BR>o Veřejný sektor, veřejné budovy<BR>o Nemocnice, sociální, zdravotní služby</P></FONT></TD>< /TR> <TR><TD WIDTH=329 VALIGN= TOP><P> </P>< /TD><TD WIDTH=253 COLSPAN=2 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Typ zařízení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=32 9 VALIGN=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=25 3 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>BAT technologie</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WI DTH= 253 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Cal ibri" size=3>Povolení a p ovolené činnosti</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =253 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Pr o zařízení bylo vydáno in tegrované povolení (Ano / Ne)</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=253 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PI D(IP PC kód zařízení)</P></FON T></TD><TD WIDTH=7 7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>MZP</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WI DTH= 253 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Cal ibri" size=3>Zařízení podpořené z O PŽP (poslední OP) (Ano / Ne)</P></FONT></ TD></TR><TR><T D WIDTH=329 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=253 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Typ či nnosti na území SO ORP / SOP</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=253 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>o Stavební<BR>o Servisní<BR>o Jiná</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WID TH=329 VAL IGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=253 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Produkovali jste nebo nakládali s odpady, které obsahují perzistentní organické látky podle přílohy IV nař ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021? (Ano/Ne)</P></FONT></TD></TR>< /TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size =3><B>List 2 - Souhrnné údaje<P ALIGN=CENTER>Hlášení souhrnných údajů z pr ůběžné evidence</P></B>< P ALIGN=RIGHT>     &nbs p; strana č. /</P>< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT></FO NT><TABLE BORDER CELLSP ACIN G=0 CELLPADDING=0><TR><T D WIDTH=67 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>IČO</P> </FONT></TD><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> </P></FO NT></TD><TD WIDTH=66 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČP / IČZ</P>< /FONT></ TD><TD WID TH=67 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><T R><T D WIDTH=67 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH=65 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3> IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> </P>< /FONT></TD></TR></TABLE><BR>  <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3><B>Pořad, číslo</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=79 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Zařazení odpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=54 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3><B>Množství odpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Evid ence odpadu</B></P></FON T></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3><B>Evidence od padu po úpravě</B> </P></FONT></TD><TD WIDT H=91 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Partner (předávající / přebírající)</B></P>< /FONT></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size =3><B>Číslo osvědčeni</B ></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH= 79 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>Katalogové číslo odpadu</P></FONT></TD ><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Kategorie odpadu</P></FONT></ TD><TD WIDTH=57 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Název druhu odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>Původ odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=54 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>Celkem (+) (t)</P></ FONT></TD><TD WIDTH=85 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size= 3>Z toho podle evidenčního kódu (-) (t)< /P></FONT></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Evidenční k ód (produkce / převzetí / nakládání / předání)</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P><FONT face="Calibri" size=3>Množství odpadu po úpravě (t)</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód konečného využití / odstranění</P></FONT></ TD><TD WIDTH=91 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>IČO, obchodní firma / název/jméno a příjmení IČZ / IČP (SO ORP / SOP) / IČOB n ázev provozovny / zařízení / obchodníka, adresa provozovny / zařízení / obchodníka, I ČZÚJ provozovny/ zařízení / obchodníka</P></FONT></TD><TD WID TH=74 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>2</P></FONT></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>3</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>4</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=54 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>6</P></FONT></TD><TD WIDTH=85 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>7</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>8</P></ FONT></TD><TD WIDTH=67 V ALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size =3>9 </P></FONT></TD><TD WIDT H=79 VALIGN=TOP BG COLOR=#e6e6e6><P ALIGN=C ENTER><FONT face=" Calibri" size=3>10</P></ FONT></TD><TD WIDT H=91 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>11</P> </FONT></TD><TD WI DTH=74 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>12</ P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD><TD WIDTH=85 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=73 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=67 VALIG N=TOP BGCOLOR=#e6e 6e6><P> </P></TD><T D WIDTH=79 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=52 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=6 8 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =54 VALIGN=TOP><P>  ;</P></T D><TD WIDT H=85 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>  ;</P></TD><TD WIDTH=79 VA LIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=91 VALIGN=TOP><P> < /P></TD><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <B R><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 1 - Identifikace<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Vykazovaný rok</B> - uvede se rok, za který jsou informace poskytovány.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód s právního obvodu obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad provádí kontrolu a zpracování hlášení nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přeneseno u působností, který provádí kontrolu hlášení a zpracování hlášení.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Nulové hlášení</B> - uvede se „Ano“, pokud zařízení pro nakládání s odpady po celý uplynulý kalendářní rok nenakládalo s odpady a nepřerušilo provoz. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR><B>Identifikace ohlašovatele</B> (původce odpadu / provozovatele zařízení / obchodníka s odpady) - uvedou se identifikační údaje původce odpadu / provozovatele zařízení / obchodníka s odpady vztahující se k jeho síd lu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo původce odpadu / provozovatele zařízení / obchodníka s odpady; pokud je IČO m éně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst. Uvede se, bylo-li přiděleno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnost enském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje původce odpadu / provozovatele zařízení / obchodníka s odpady.<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém má původce odpadu / provozovatel zařízení / obchodník s odpady sídlo.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifika ční číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má původce odpadu / provozovatel zařízení / obchodník s odpady sídlo. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR v ydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Vyplnění hlášení a kontaktní úd aje</B> - uvedou se údaje k vyplnění hlášení a osobě vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Da tum </B>- uvede se datum vyplnění hlášení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Jméno a příjmení</B> - uvede se jméno a příjmení osoby vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Adresa elektronické pošty, <B>telefon</B> - uvedou se kontaktní údaje na osobu vyplňující hlášení .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Poznámka</B> - v případě potřeby uvede ohlašovatel pozn ámku k podanému hlášení, jedná se o doplňující informace pro zpracovatele hlá šení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Potvrzení o události</B> - v případě použití kódu XN63 v ročním hlášení ohlašovatel událost doloží připojením dokumentu s p otvrzením.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nb sp;</FONT><BR><B>Identifikace provozovny / zařízení pro nakládání s odpady / mí sta vzniku odpadu</B> - uvedou se identifikační údaje vztahující se k provozo vně nebo zařízen í pro nakládání s o dpady nebo místu vzniku od padu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><BR><B>Typ hlášení</B> - uvede se jedna z možností za koho je hlášení podáváno: <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>- Provozovna<BR>- Skla d původce<BR>- Stacionární zařízení<BR>- Vznik odpadu mimo provozovnu - činnost na území SO ORP<BR>- Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů<BR>- Mobilní zařízení k úpravě / využití / odstranění<BR>- Obchodování s odpady<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pro vozovna</B> - jednotka na dané adrese, kde vzniká odpad a za kterou ohlašuje původce, pokud překročil zákonné limity pro ohlašování nebo vyprodukoval nebo nakládal s odpadem perzistentních organických znečišujících látek.<BR><FON T face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>S klad původce</B> - zařízení s výjimkou z povolení provozu, za které ohlašuje původce, pokud překročil zákonné limity pro ohlašování nebo vyprodukoval nebo nakládal s odpadem perzistentních organických znečišujících látek.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Stacionární zařízení</B> - zařízení umístěné na zemi a neschopné samostatného pohybu. Zařízení s povolením podle zákona nebo zařízení s výjimkou z povolení, tedy zařízení uvedená v příloze č. 4 k zákonu, kromě zařízení bod 12. - sklad u původce).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Vznik odpadu mimo provozovnu</B> - činnost na území SO ORP / SOP - jedná se o vznik odpadu mimo provozovnu původce a vznikající odpad je evidován jako vznik odpadu na území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu Prah y s přenesenou působností. V případě, kdy původce vzniklý ostatní odpad v mno žství nejvýše 20 tun jednorázově z jednoho místa neprodleně přepraví po jeho vzniku do své vhodné provozovny, nejedná se o vznik odpadu mimo provozovnu (činnost na území SO ORP / SOP), ale o vznik odpadu v dané provozovně.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikační číslo provozovny (IČP)</B> - vyplňuje se v případě hlášení za původce, uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. V případě v zniku odpadu mimo provozovnu se zde vyplňuje kód SO ORP / SOP z číselníků spr ávních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny a nejedná se o hlášen í za činnost, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikační číslo zařízení (IČ Z)</B> - uvede se identifikační číslo zařízení pro nakládání s odpady přiděle né krajským úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikační číslo obchodníka (IČOB)< /B> - uvede se identifikační číslo obchodníka s odpady přidělené krajským úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>N ázev provozovny</B> - uvede se užívaný název provozovny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakl ádání s komunálními odpady</B> - uvede se „Ano“ pokud je za obec podáváno hlá šení na listu 5, v opačném případě „Ne“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Provozovna v sídle</B> - uvede se „Ano“ pokud provozovna je umístěna v sídle nebo „Ne“ pokud není.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Smluvní zapojení do obecního systému nakládání s komunálními odpady</B> - pokud pr ovozovna/zařízení má podle zákona uzavřenou smlouvu s obcí o zapojení do obec ního systému nakládání s komunálními odpady, například využíváním kontejnerů na tříděný sběr nebo zajištěním svozu odpadu, uvede se „Ano“, pokud nemá smlouvu a zajišuje si nakládání s odpady jiným způsobem, uvede se „Ne“.<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Odpady, s nimiž j e zapojení do obecního systému nakládání s komunálními odpady</B> - uvedou se katalogová čísla odpadů a názvy odpadů podle Katalogu odpadů, s nimiž je provozovna zapojena do obecního systému nakládání s komunálními odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Provozovna spadá pod malý podnik</ B> - uvede se „Ano“ pokud se jedná o malý podnik s počtem pod 50 zaměstnanců podle klasifikace zavedené Evropskou komisí. Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </FONT><BR><B>Provozovna spadá pod střední podnik</B> - u vede se „Ano“ pokud se jedná o střední podnik s počtem 50 až 250 zaměstnanců podle klasifikace zavedené Evropskou komisí. Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu.<B R><FONT face="Times New Roman CE, Times New Ro man,times,serif "> </F ONT><BR><B>Provozov na provádí spotřební činnost</B> - u vede se „Ano“ pokud podnik provádí aspoň je dnu z následujících činností. Označí se daná činnost:<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>- Hotel, restaurace, catering<BR>- Obchod<BR>- Kanceláře<BR>- Škola<BR>- Sektor služeb<BR>- Veřejný sektor, veřejné budovy<BR>- Nemocnice, sociální, zdravotní služby<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Typ zařízení</B> - uvede se zařazení z Informačního systému odpadového hospodářství MŽP (ISOH) Regis tru zařízení provedené krajským úřadem. Údaj doplněn z ISOH Registru zařízení .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>BAT technologie</B> - uvede se podle údaje z ISOH Registru zařízení zaznamenaného krajským úřadem. Údaj doplněn z ISOH Registru zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Povolení a povolené činnosti</B> - uvede se, zda se jedná o zařízení pro nakládání s odpady podle § 21 odst. 2 zákona, podle § 21 odst. 3 přílohy č. 4 k zákonu nebo § 64 odst. 2 zákona. Dále se uvedou všechny krajským úřadem povolené činnosti v zařízení pro nakládání s odpady podle přílohy č. 2 k zákonu. Údaje jsou doplněny z ISOH Registru zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení</B> - uve de se „Ano“ pokud bylo pro zařízení k nakládání s odpady vydáno integrované p ovolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman, times,serif"> </FONT><BR><B>PID (IPPC kód zařízení)</B> - uvede se podle identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence MŽP. Identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu složeného z MZP a čísel.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><BR><B>Zařízení podpořené z OPŽP (poslední OP)</B> - uvede se „Ano“ pok ud bylo pro zařízení finančně podpořeno z Operačního programu životní prostředí pro období, tí m je myšleno poslední období vyhlášeného OPŽP. Uvede se každoročně bez vazby na konkrétní r ok, ve kterém byla podpo ra přidělena.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </FONT><BR><B>Typ činnosti na území SO ORP / SOP</B> - uvede se jedna z nabízených činností. Činnost:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>- Stavební<BR>- Servisní<BR>- Jiná<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B >Produkovali jste nebo jste nakládali s odpady, které obsahují perzistentní o rganické látky podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021?</B> - uvede se „Ano“ pokud ohlašovatel produkuje tyto odpady nebo nakládá s takovými odpady nebo „Ne“ v případě, že tyto odpady nemá.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje, kde se nachází provozovna nebo stacionární zařízení pro nakládání s odpady nebo provozovna v sídle obchodníka s odpady. V případ ě mobilního zařízení ke sběru odpadů se uvedou adresní údaje sídla provozovat ele zařízení z ISOH Registru zařízení. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvedou adresní údaje SO ORP / SOP. V případě mobilního zařízení k úpravě / využití / odstranění odpadů se uvedou adresní údaje SO ORP / SOP.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém se nachází provozovna nebo stacionární zařízení pro nakládání s odpady nebo mobilní zařízení k úpravě / využití / odstran ění odpadů. V případě mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů se uvede kó d SO ORP / SOP sídla provozovatele zařízení z ISOH Registru zařízení. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód SO ORP / SOP, kde odpad vzniká. V případě obchodníka s odpady se uvede kód SO ORP / SOP jeho sídla.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><BR>< B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpo vídající uvedeným adresním údajům. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>List 2 - Souhrnn é údaje<BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Pořad, číslo< /B> - uvede se pořadové číslo evidenčního záznamu (vznik, převzetí, nakládání, předání) u druhu případně poddruhu odpadu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR ><B>Zařazování odpadu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR>Katalogové číslo odpadu</B> - uvede se katalogové číslo druhu odpadu podle Katalogu odpadů. V případě , že se jedná o poddruh odpadu, uvede se katalogové číslo poddruhu odpadů pod le Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kategorie odpadu</B> - uvede se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona a Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Název druhu odp adu</B> - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů. U odpadů končící ch na dvojčíslí „99 - odpady jinak blíže neurčené“, se uvede bližší popis odpadu, například technický nebo běžně užívaný název. V případě, že se jedná o poddruh odpadu, uvede se název poddruhu odpadů podle Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Původ odpadu</B> - zařízení pro nakládání s odpady, ve kterém probíhá proces konečného využití nebo odstranění odpadu uvede v případě zaznamenání kódů konečného využití nebo odstranění odpadu pro odpady ze skupiny 19 Katalogu odpadů, kromě odpadů podskupin 19 08 a 19 09, původ odpadu, z něhož odpad skupiny 19 pochází. Uvede se „20“, pokud odpad skupiny 19, kromě odpadů podskupin 19 08 a 19 09, pochází z odpadu skupiny 20 Katalogu odpadů nebo se uvede „15 01“, pokud pochází z odpadu podskupiny 15 01 Katalogu odpadů nebo se uvede „17“ pokud pochází z odpadu skupiny 17 Katalogu odpadů nebo se uvede „Dovoz a přeshraniční přeprava (Dovoz)“ pokud pochází z přeshraničn ě přepraveného / dovezeného odpadu, v ostatních případech se uvede původ „Jiný“. Pro každý jednotlivý původ odpadu se provede evidenční záznam na samostatném řádku s vyplněním údajů ve všech sloupcích vyjma sloupců 9 a 10.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství odpadu</B> - uvede se hmotnost druhu případně poddruhu odpadu v tunách maximálně na šest desetinných míst. Součet souhrnných množství uvedených ve sloupci 6 se musí rovnat součtu souhrnných množství podle jednotlivých evidenčních kódů, včetně zůstatku odpadu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených v sloupci 7. U kalů z čistíren odpadn ích vod (dále jen „ČOV“) se uvádí množství v původním stavu.<BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Celkem (+)</B> - na samostatném řádku se uvede u každého druhu případně poddruhu odpadu souhrnné množství vzniku, převzetí, převodu odpadu z minulého roku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Z toho podle evidenčního kódu (-) </B> - z toho hmotnost zpracovaného, předaného odpadu. Zpracováním se rozumí úprava, využití nebo o dstranění. Na samostatném řádku se uvede u každého druhu případně poddruhu odpadu souhrnné množství podle evidenčního kódu.<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Evidence odp adu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Evidenční kód</B> - uvede se evidenční kód produkce odpadů, převzetí, nakládání, předání odpadu podle zákona a tabulky č. 1 této vyhlášky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Mn ožství odpadu po úpravě</B> - uvede se identifikované množství odpadu z původ ního katalogového čísla odpadu v tunách, které po provedené úpravě odpadu, to znamená kódy R12a, R12b, R12c, R12d, R12e, R12f, R12j, D8, D9, D13, D14, by lo směřováno do následného konečného procesu využití nebo odstranění.<BR><FON T face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód konečného využití / odstranění</B> - uvede se kód konečného procesu využití nebo odstranění, do kterého je odpad po provedené úpravě směřován.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Partner (předávající / přebírající)</B> - uvedou se údaje o osobě předávající / přebírající odpad. Uvedou se údaje o provozovně partnera nebo zařízení pro nakládání s odpady nebo o obchodníkovi s odpady. Uvede se identifikační číslo zařízení nebo identifikační číslo obchodníka s odpady. V ostatních případech se uvádí identifikační číslo provo zovny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><BR>Uvede se IČO - identifikační číslo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, která odpad převzala. Obchodní firma / název / jméno a příjmení se uvede, jak je zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>V případě převzetí odpadu, který vznikl mimo provozovnu, se v údajích o provozovně uvede na místě identifikačního čísla provozovny kód příslušného SO ORP / SOP podle místa vzniku odpadu, na místě názvu se uvede typ činnosti, dále adresa a IČZUJ obce SO ORP / SOP podle místa vzniku odpadu. V případě převzetí odpadu nebo výrobku s ukončenou životností, který není přebírán v režimu zpětného odběru, od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, na jejímž území odpad vznikl nebo byl výrobek s ukončenou ž ivotností byl předán. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odp adu se uvede zkrácený kód státu a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy. Správný kód státu je použit vždy, pokud je použit kód podle ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Číslo osvědčení</B> - uvede se čí slo osvědčení o vyloučení neb ezpečných vlastností odpadu vydané pověřen ou o sobou pro hodnocení nebez pečných vlastností odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><B R><B>Tabulka č. 1<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT>< BR>Evidenční kódy</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=393 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3><B>Evidenční kódy</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VA LIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3><B>Kód</B></P></FONT></TD><TD W IDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3><B>Množ ství odpadu ( + )/(-)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3><B>Partner</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Primární produkce odpadu<BR>Vlastní vy prod ukovaný odpad</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>A00</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></F ONT></TD><TD WIDTH=57 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P></FO NT></TD></TR><TR><TD WIDT H=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Primární produk ce odpadu<BR>Produkce př evzetím odpadů od fyzické osoby - občana mimo obecní systém sběru ko muná lních odpadů</P></FONT></ TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>A10</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</ P></FONT></TD><TD WIDTH= 57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Primární produkce odpadu<BR>Produ kce převzetím lékárnou odpadu léčiv (20 01 31*, 20 01 32*) od fyzick é os oby - občana</P></FONT></ TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>A20</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Primární produkce odpadu<BR>Pro dukce prvním převzetím z pětně odebraných výrobků s ukončenou životností (elektrozařízen í, baterie a akumulátory, pneumatiky) jejich zpracovatelem od kolektivního systému nebo výrobce, kteří zajišují zpětný odběr podle § 65, 85, 86, 87 a 97 zákona o výrobcích s ukonč enou životností.</P></FONT></ TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>A30</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></FONT></TD><TD WID TH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Primární produkce odpadu<BR>Produkce prvním převzetím výrobků s ukončenou životností nebo odpadních dopravních prostředků z různých druhů dopravy a strojů<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< BR>- Produkce prvním převzetím elektrozařízení zpracovatelem odpadních elektr ozařízení podle § 64 zákona o výrobcích s ukončenou životností od fyzické osoby - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby nebo od posledního prodejce podle § 66 zákona o výrobcích s ukončenou životností.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR>- Produkce prvním převzetím automobilových a průmyslov ých baterií nebo akumulátorů a pneumatik do zařízení pro nakládání s odpady podle § 83 odst. 2 a § 96 zákona o výrobcích s ukončenou životností od fyzické osoby - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>- Produkce prvním převzetím vozidla s ukončenou životností nebo jeho části do za řízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle § 108 zákona o výrobcích s ukončenou životností od fyzické osoby - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby nebo obce, pokud bylo současně vydáno potvrzení podle § 108 odst. 1. písm. c) zákona o výrobcích s ukončenou životností.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif" > </FONT><BR>- Produkce prvním převzetím odpadních dopravn ích prostředků z různých druhů dopravy (kolejová, leteck á, lodní a další) a stro jů do zařízení pro nakl ádán í s odpady od fyzické oso by - občana nebo fyzické osoby podnikající nebo právnic ké osoby.</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>A40</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER> </P></T D><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH= 393 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Primární produkce odpadu<BR>Produkce odkli zením odpadu, jehož půvo dce není znám nebo zanikl, staré zátěže nebo následků živelní pohro my v četně povodně</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3>A60</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3>(+)</P></FONT></TD> <TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3>Ne</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Převzetí odpadu<BR>Odpad převzatý od původce, od zařízení pro nakládání s odpady nebo od obc hodn íka s odpady</P></FONT></ TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3>B00</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></FONT></TD><TD WID TH=57 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=393 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Převzetí odpadu<BR>Odpad (20 0 1 31*, 20 01 32*) převza tý zařízením pro nakládání s odpady od lékárny (odpad léčiv pocházej ícíc h od občanů)</P></FONT></ TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>B22</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3 >(+)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FO P></FONT></TD><TD WIDTH=1 82 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Ko munitní kompostování (ko munitní kompostárna)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=231 VALI GN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>rostlinné materiály z údržby zeleně</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P> </P></TD>ôe����ôe šÚ˛łRB�ĐŁ† ¨Cč face="Calibri" size=3>Specifikace místa odběru</P></FONT></TD></TR><TR><T 57 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Vznik sekundárního odpadu po úpravě přijatého odpadu v zaří zení pro nakládání s odpady (produkce odpadu stejného katalogového čísl a, kdy nedošlo k jeho změ ně)</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>BN40</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vznik sekundárn ího odpadu po úpravě při jatého odpadu v zařízení pro nakládání s odpady. Jedná se o odpa dy z podskupin 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 a od pady vzniklé při úpravě (demontáži vozidel s ukončenou životností) z podskupin: 16 01, 16 0 6, 1 6 08 01, 16 08 02, 16 08 03.</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>BN41</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vznik sekundárního odpadu po upuštění od odděleného soustřeďování v zařízení pro nakládání s odpady (po úpravě přijaté ho odpadu). Při upuštění od odděleného soustřeďování v zařízení pro nakládání s odpady se odpady zařazují přednostně do skupiny 19 Katalogu odpadů (vyjma odpa dů podskupin 19 08 a 19 0 9).</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>BN44</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" siz e=3>(+)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size =3>Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>N akládání s odpadem<BR>Upuštění od odděleného soustředění v zařízení pro nakládání s odpady (úpra va).</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>BN4</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(-)</P></FONT></T D><TD WIDTH=57 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=393 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Předání odpadu<BR>Před ání odpadu (vlastního ne bo přijatého nebo ze zásob z předchozího roku) do zařízení pro naklá dání s odpady nebo obchodníko vi.</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN3</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(-)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Předání pneumatik a automobilových či průmyslových baterií a akumulátorů s ukončenou životností po demontáži vozidla s ukončenou životností a předání přenosných průmyslových baterií s ukon čenou životností po demo ntáži elektrozařízení do systému zpětného odběru podle zákona o výrobcích s ukončenou živ otností. Jako partner se uvede výrobce nebo kolektivní systém, se kterým má zařízení sm louvu o zřízení místa zpětného odběru podle § 12 odst. 1 zákona o vý robc ích s ukončenou životnost í.</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN33</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>(-)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=393 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Zůstatek odpadu (vlastního nebo přijatého) k 31 . prosinci vykazovaného r oku.</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN5</P></FONT></TD><TD WID TH=167 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(-)</P></FONT></TD><TD WI DTH=57 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=393 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Přeshraniční přeprava odpadu z člen skéh o státu Evropské unie do ČR.</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>BN6</P></FONT></TD><TD WIDT H=167 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></FONT></TD><TD WID TH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=393 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Přeshraniční přeprava odpadu do čle nské ho státu Evropské unie z ČR.</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN7</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(-)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=393 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Dovoz odpadu ze státu, který nen í čl enským státem Evropské un ie</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>BN16</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=393 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vývoz odpadu do státu, který nen í čl enským státem Evropské un ie</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN17</P> </FONT></TD><TD WIDTH=16 7 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(-)</P> </FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Inventurní rozd íl - vyrovnání nedostatku odp adu</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN50< /P></FONT></TD><TD WIDTH =167 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(+)< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P ></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=393 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Inventurní ro zdíl - vyrovnání přebytku odp adu</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN53</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>(-)</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=393 VALI GN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Inventurní rozdíl vzniklý v důsledku živelní pohromy, povodně , požáru, krádeže odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>XN63</P></FONT></TD><TD WIDTH=167 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>(-)</P></FONT></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ne</P> </FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>V průbě žné evidenci odpadů a ročním hlášení o odpadech se používají výše uvedené evidenční kódy odpadů.<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Produkce odpadů</ B> v území je dána součtem evidenčních kódů:<BR><FONT face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>A00 + A10 + A20 + A30 + A40 + A60.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Prod ukce odpadů původce odpadů je dána součtem evidenčních kódů: A00 + A60.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>V případě, že je v evidenčním kódu uvedeno X, pak je možno X = A pro vlastní odpad, X = B pro odpad převzatý, X = C pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Dále platí pro používání evidenčních kódů pro způsoby využití , odstranění, úpravy a skladování odpadu následující: XY, kde X = A pro vlast ní odpad, X = B pro odpad převzatý, X = C pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku. Y = kód způsobu využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu podle přílohy č. 5 a 6 k zákonu a evidenční kód po dle přílohy č. 13 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství odpadu (+) / (-)</B> se vztahuje ke sloupcům Množství (+) a Množství (-) Tabulky č. 1 a sloupcům 6 a 7 Listu 2. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR>Znaménko (+) znamená, že odpad přibývá, tedy že odpad vzniká nebo je přijat nebo převeden z minulého roku, (-) znamená, že odpad ubývá, tedy že odpad je předán, upraven, recyklován, využit, odstraněn nebo jde o zůstatek na konci roku.<BR><FONT face="Ti mes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Dále musí být zachována vyrovnaná ABC bilance na straně (+) a (-).<BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR ><B>Partner</B> „Ano“ znamená, že partner musí být uveden v průběžné evidenci a ročním hlášení o odpadech.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR><B>Partner</B> „Ne“ znamená, že se partner neuvede.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Partner</B> se neuvádí v případě použití kódů konečného využití nebo odst ranění.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if"> </FONT><BR>V případě použití kódu XN63 v ročním hlášení ohlašovatel událost doloží připojením dokumentem (potvrzením, zápisem, protokolem Policie České republiky, Hasičského zá chranného sboru atd.) nebo čestným prohlášením ve formátu pdf.<P ALIGN=CENTER><B>Hlá šení souhrnných údajů z průběžné evidence< /P>< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT ><BR>List 3 - Údaje o slo žení kalu</B><P AL IGN=RIGHT>  &nb sp;    strana č. /</P><BR><FONT face ="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif ">&n bsp;</FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING =0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD WI DTH=223 VALIGN=TOP><P>< FONT fac e="Calibri " size=3>IČP / IČZ</P></FONT></TD><TD WIDT H=16 4 VALIGN=TOP><P> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=164 VALIGN=TOP> <P> </P></TD><TD W IDTH =223 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VA LIGN=TOP><P> </P></T D></TR></TABLE><BR>&nbs p;<TABLE BORDER CE LLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=26 5 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Odpad (kal)</P></FONT></TD><TD WIDTH=394 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><T D WIDTH=265 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Typ subjektu</P></FONT></TD><TD WID TH=394 VALIGN=TOP><P> </P></TD ></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>< FONT face="Calibri" size=3><B>Ukaza tel (rizikový prvek, látka)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=2 5 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Jednotka</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" siz e=3> <B>Průměrná roční hodnota složení u praveného kalu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>sušina kalu</P></FONT></TD> <TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>%</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P> </P></TD></TR><TR>< TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >pH</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COL SPAN=2 VALIGN=TOP><P>&n bsp; </P></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Cd</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>mg/kg sušiny kalu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Cu</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>mg/kg sušiny kalu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Hg</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>mg/kg sušiny kalu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Pb</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>mg/kg sušiny kalu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Zn</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>mg/kg sušiny kalu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>As</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>mg/kg sušiny kalu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Cr</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>mg/kg sušiny kalu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ni</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>mg/kg sušiny kalu</P> </FO NT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>A OX</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COL SPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny ka lu</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 COL SPAN=2 VALIGN=TOP><P>&n bsp; </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COL SPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PCB (součet kongenerů 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180)</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>mg/kg sušiny kalu</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VALIGN=TO P><P> </P></TD></TR><TR><TD W IDTH=227 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PAU (suma antracenu, benzo(a)antracenu , benzo(b) fluoranthenu , be nzo(k) fluoranthenu, benzo(a) pyren u, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, i ndeno(1,2,3- cd) pyrenu, naftalenu a pyrenu)</P></FONT></TD><TD WIDTH=25 COLSPAN=2 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3>mg/kg suš iny kalu</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Příloha č. 28</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Př íloha č. 7 k vyhláškce č. 437/2016 Sb. tabulky č. 7.1</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=141 COLSPAN= 2 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> <B>Příloha č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. tabulky č. 7.2</ B></P></FONT></TD><TD WID TH=141 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=227 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Mikrobiologické ukazate le</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=141 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>mi n. hodnota</P></FONT></TD><TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>max. ho dnota</P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>Enterokok y</P></FONT></TD><TD WIDTH=16 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>KTJ/g sušiny ka lu</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=227 VALIG N=TOP><P><FONT face="Ca libr i" size=3>Escherichia coli</P></FON T></TD><TD WIDTH=16 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</ P></FONT></TD><TD WIDTH=1 03 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>KTJ/g sušiny kalu</ P></FONT></TD><TD WIDTH=1 41 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=1 47 VALIGN=TOP><P>  </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN =3 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Termotol erantní koliformní bakterie</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >KTJ/g sušiny kalu </P></FONT></TD><TD WIDTH =141 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=147 VALIGN=TOP ><P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WID TH=1 41 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Četnost</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 227 COLSPAN=4 VALIGN=TOP> <P> </P></TD> <TD WIDTH=141 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3> Pozitivníc h</P></FONT></TD><TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Negativních</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Salmonella spp.</P></FONT></TD><TD WIDTH=141 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 3 - Údaje o složení kalu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČO </B> - uvede se identifikační číslo provozovatele zařízení; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZ / IČP</B> - uvede se identifikační číslo zařízení nebo identifikační čís lo provozovny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území se nachází provozovna / zařízení. Číslo se uvede podle jednot ného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Ti mes New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR><B>Odpad (kal)</B> - jedná se odpady 19 08 05, 02 02 04, 02 0 3 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05. Uvede se katalogové číslo druhu odpadu ( kalu) podle Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </FONT><BR><B>Typ subjektu</B> - uvede se jeden typ z:<BR><FONT fac e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1. Provoz ovatel ČOV, který provádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2. Provozovatel ČOV, který neprovádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>3. Provozovatel zaříze ní na úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona.<BR><FONT face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>4. Provozovatel zařízení na ú pravu kalů, který neprovádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><BR>5. Provozovatel zařízení ke skladování kalů určený ch k použití na zemědělské půdě.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><BR>6. Provozovatel zařízení ke sběru, skladování, úpr avě, využití nebo odstranění kalů neurčených k použití na zemědělskou půdu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>7. Provozovatel zařízení k použití upravených kalů na zemědělskou půdu -zemědělec.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ad 1. Provozovatel ČOV, který provádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona -provozovatel ČOV provádí hygienizaci kalů, která je podmínkou pro použití kalů na zeměděl skou půdu. Nejedná se o zařízení pro nakládání s odpady podle zákona. Jako provozovatel ČOV, se neoznačí provozovatel ČOV, která je provozována jako zařízení určené pro nakládání s odpady provádějící úpravu kalů podle § 67 odst. 1 zákona.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ad 2. Provozovatel ČOV, který neprovádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona -provozo vatel ČOV neprovádí hygienizaci kalů, protože kaly nepředává k použití na zemědělskou půdu. Pokud hygienizaci provádí, tak pro jiný účel nakládání než použití na zemědělskou půdu. Nejedná se o zařízení pro nakládání s odpady podl e zákona.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR>Ad 3. Provozovatel zařízení na úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona - jedná se o zařízení pro nakládání s odpady podle zákona, které provádí hygienizaci kalů, která je podmínkou pro použití kalů na zemědělskou půdu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ad 4. P rovozovatel zařízení na úpravu kalů, který neprovádí úpravu kalů podle § 67 o dst. 1 písm. b) zákona - jedná se o zařízení pro nakládání s odpady podle zákona, které neprovádí hygienizaci kalů, před použitím na zemědělskou půdu. Pokud hygienizaci provádí, tak pro jiný účel nakládání než použití na z emědělskou půdu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR>Ad 5. Provozovatel zařízení ke skladování kalů podle zákona, které budou následně předány na zemědělskou půdu - zařízení pro nakládání s odpady, které hygienizované kaly předává zemědělci k použití na zemědělskou půdu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ad 6. Provozovatel zařízení ke sběru, skla dování, úpravě využití nebo odstranění kalů neurčených k použití na zemědělsk ou půdu - jedná se o zařízení pro nakládání s odpady podle zákona, které má oprávnění přijímat hygienizovaný nebo nehygienizovaný kal určený k jinému způsobu nakládání než použití na zemědělsk ou půdu např. kompostárna, bioplynová stanice.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ad 7. Pro vozovatel zařízení k použití upravených kalů na zemědělskou půdu (zemědělec) -jedná se o zemědělce, který používá upravené kaly na zemědělské půdě včetně jejich dočasného uložení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Subjekty 5, 6 a 7 údaje o kalech na listu 3 nevyplňují.<BR><FONT face="Times New Rom an CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sušina kalu</B> - údaj vyplňuje pouze původce kalů. Původce kalů vyplňuje údaj o % sušině kalů i v případě jiného využití než použití na zemědělské půdě. Pokud se jedná o kal určený k jinému využití než použití na zemědělské půdě, vyplňuje se pouze tento údaj.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><BR><B>Průměrná roční hodnota složení upraveného kalu</B> se stanoví jak o podíl součtu hodnot sledovaných ukazatelů za rok a počtu analýz jednotlivých ukazatelů za rok. Tyto hodnoty vyplní provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona.<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Údaje podle přílohy č. 28 - vyplní provozovatel ČOV nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří využívají mikrobiologická kritéria pro upravený kal uvedená v příloze č. 28 k této vyhlášce. V tomto případě se uvede „Ano“, v opačném případě se nevyplňuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Údaje podle přílohy č. 7 k vy hlášce č. 437/2016 Sb.</B> tabulky č. 7.1 - vyplní provozovatel ČOV nebo prov ozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří využívají mikrobiologická kritéria pro upravený kal uvedená v tabulce č. 1 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. (kal kategorie I). V tomto případě se uvede „Ano“, v opačném případě se nevyplňuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Údaje podle přílohy č. 7 k vyh lášce č. 437/2016 Sb.</B> tabulky č. 7.2 - vyplní provozovatel ČOV nebo provo zovatel zařízení na úpravu kalů, kteří využívají mikrobiologická kritéria pro upravený kal uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 7 k vyhlášce č. 437/2016 Sb. (kal kategorie II). V tomto případě se uvede „Ano“, v opačném případě se nevyplňuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Mikrobiologické ukazatele</B> - vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů , kteří provádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona. Pokud byly pr ovedeny rozbory pro indikátorový mikroorganismus enterokoky, uvede se „Ano“, v opačném případě se nevyplňuje. Pokud byly provedeny rozbory pro indikátorový mikroorganismus Escherichia coli, uvede se „Ano“, v opačném případě se nevyplňuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Enterokoky</B> - uvede se rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce, tedy minimální hodnota - maximální hodnota. Tyto hodnoty vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona, pokud provedli rozbory pro indikátorový mikroorganismus enterokoky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Escherichia coli</B> - uvede se rozmezí hodnot získaných z prov edených rozborů ve vykazovaném roce, tedy minimální hodnota - maximální hodno ta. Tyto hodnoty vyplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona, pokud provedli rozbory pro indikátorový mikroorganismus Escherichia coli.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Termotolerantní koliformní bakterie</B> - uvede se rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů ve vykazovaném roce, tedy minimální hodnota - maximální hodnota. Tyto hodnoty vy plní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úpravu kalů, kteří provádí úpravu kalů podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona, pokud provedli rozbory pro indikátorový mikroorganismus termotolerantní koliformní bakterie.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Salmonella spp.</B> - u vede se pozitivní či negativní přítomnost Salmonely. Tyto hodnoty v yplní provozovatel čistírny odpadních vod nebo provozovatel zařízení na úprav u kalů, kteří provádí úpravu kalu podle § 67 odst. 1 písm. b) zákona, jeh ož výsledkem je vznik kalů kategorie I. Nevyplňuje se v případě, že se j edná o kal kategorie II.“.<P ALIGN=CENTER><B>Hlášení souhrnných údajů z průběžné evi dence</P><BR><FONT face="Times New Roman C E,Ti mes New Roman,times,serif "> </FONT><BR>List 4 - Údaje o stavu vytvořen é rezervy a volné kapacit ě skládky</B><P AL IGN=RIGHT>  &nb sp;    strana č. /</P><BR><FONT face ="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif ">&n bsp;</FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING =0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD WI DTH=223 VALIGN=TOP><P>< FONT fac e="Calibri " size=3>IČP / IČZ</P></FONT></TD><TD WIDT H=16 4 VALIGN=TOP><P> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WID TH=164 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>IČZÚJ</P></FONT></TD ><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CEL LPADDING=0><TR><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Typ skl ádky</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Ozn ačení</B></P></FONT></TD> <TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3><B>Volná kapacita (m 3)</B></P></FONT>< /TD><TD WIDTH=131 VALIGN= TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3><B>Volná kapacita (t)</B></P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jedno skupinová</P></FONT></TD> <TD WIDTH=164 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>S-IO</P></ FONT ></TD><TD WIDTH=147 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=131 VALIG N=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=217 VALI GN=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=164 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>S-00</P></ FONT ></TD><TD WIDTH=147 VALIG N=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=131 VALIGN=TOP><P> </ P></TD></TR><TR><TD WIDTH =217 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>S-NO</P></F ONT></TD><TD WIDTH=147 VA LIGN=TOP><P> </P>< /TD> <TD WIDTH=131 VALIGN=TOP> <P> </P></TD> </TR><TR><TD WIDTH=217 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Víceskupinová</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>z toho S-IO</P></FONT></ TD>< TD WIDTH=147 VALIGN=TOP>< P> </P></TD>< TD WIDTH=131 VALIGN=TOP>< P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>z toho S-OO</P></FONT></ TD>< TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=131 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>z toho S-NO</P></FONT></TD><TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=131 VA LIGN =TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=217 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Stav finanční rezervy k 31. prosin ci vykazovaného roku</P></FONT></TD ><TD WIDTH=147 COLSPAN= 2 VA LIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>   ;     <FONT face="Calibri" size=3>Kč</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=217 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kopie výpisu z bankovního účtu s finanční rezervou</P></FONT></TD><TD WIDTH=147 COLSP AN=2 VAL IGN=TOP><P > </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=217 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zaplacené poplatky za uložení od padů na skládku</P></FONT></TD><TD WIDTH=147 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>       <FONT face="Calibri" si ze=3>Kč</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR>List 4 - Údaje o stavu vytvořené rezervy, volné kapa citě skládky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR>IČO</B> - uvede se identifikační číslo provozovatele zařízení ; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZ</B> - uvede se identifikační číslo zařízení pro nakládání s odp ady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území se nachází zařízení pro nakládání s odpady. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Typ skládky</B> - uvede se, zda se jedná o jednoskupinovou nebo víceskupinovou skl ádku. Jednoskupinová skládka - uvede se ve sloupci „Označení“ skupina skládky (S-IO, S-OO nebo S-NO). Víceskupinová skládka - v tomto případě se sloupce „Označení“ a „Volná kapacita“ vyplňují pro každý sektor skládky na samostatný řádek. Ve sloupci „Označení“ se uvede skupina skládky (z toho S-IO, S-OO nebo S-NO).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Volná kapacita skládky</B> (m3, t) - uvede se rozdíl objemu celkové projektované kapacity a objemu všech odpadů uložených na skládku od zahájení provozu, stav platný k 31. prosinci vykazovaného roku. Přepočet při jatých odpadů na skládky z metrů krychlových na tuny se provede pomocí zjištěných údajů provedeného monitoringu skládky podle normy ČSN 83 8 036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek. Údaj o kapacitě se udává s pře sností na celá čísla.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Stav finanční rezervy k 31. prosinci vykazovaného roku</B> - uvádí se stav finanční rezervy v Kč, doložený výpisem z bankovního účtu .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT ><BR><B>Kopie výpisu z bankovního účtu s finanční rezervou</B> - výpis z bankovního účtu s finanční rezervou provozovatele skládky ve formátu podle přenosového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy ve formátu pdf .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT ><BR><B>Zaplacené poplatky za uložení odpadů na skládku</B> - uvede se celková, souhrnná částka zaplacených poplatků za uložení odpadů na sklád ku ve vykazovaném roce v Kč.<P ALIGN=CENTER><B>Hlášení souhrnných údajů z průběžné e vidence</P><BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,ser if"> </FONT><BR>List 5 - Údaje o obecním syst ému nakládání s komunální mi odpady</B><P AL IGN=RIGHT>  &nb sp;    strana č. /</P><BR><FONT face ="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif ">&n bsp;</FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING =0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD WI DTH=223 VALIGN=TOP><P>< FONT fac e="Calibri " size=3>IČP / IČZ</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP ><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=108 VALI GN=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=223 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>I ČZÚJ</P></FONT></TD><TD WID TH=164 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 1</B></FONT>< TABLE BORDER CELLSPACING =0 CELLPADDING=0>< TR><TD WIDTH=458 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Počet obyvatel obce </P> </FONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>P očet obyvatel účastnících se obecn ího systému</P></FONT>< /TD> <TD WIDTH=48 VALIGN=TOP>< P> </P></TD><TD WIDTH=153 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>%</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Počet původců (IČO) smluvně zapojených do ob ecní ho systému</P></FONT></TD ><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Množství odpa dů od původců smluvně zapojených d o obecního systému</P>< /FON T></TD><TD WIDTH=48 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>t</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Počet škol prová dějících školní sběr (využitelných složek komunálních odpadů ) v obci</P></FONT></TD><TD W IDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec má nastaven systém nakládání se s tavebními odpady od občanů</P></FONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Obec má nastaven limit na množství stavebních odpadů na občana na rok</P></FONT></TD><TD WIDTH =48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>kg/obyv./rok</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec sbírá movité věci v rámc i předcházení vzniku odpadů</P></F ONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libr i" size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec sbírá výrobky s uko nčenou životností (VUŽ) jako služb u pro výrobce (místa zpětného odběru v obci)</P></FONT></TD> <TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Obec má obecně závaznou vyhlá šku k obecnímu systému</P></FONT></TD><TD WIDTH=48 CO LSPA N=2 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Podíl odděleně so ustřeďovaných recyklova teln ých složek komunálního od padu</P></FONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>%</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Internetová stránka (odkaz) na zv eřej něnou OZV</P></FONT></TD> <TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec info rmuje občany o správném sběru a na kládání s odpady</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=48 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Internetová stránka (o dkaz) s informacemi o s práv ném sběru a nakládání s o dpady</P></FONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Název zpravodaje obce (s informacemi o správném sběr u a nakládání s odpady)</ P></FONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Fre kvence zveřejnění informací ve zpr avodaji o správném sběr u a nakl ádání s od pady</P></FONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P > </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=458 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Počet kusů jednoho čísl a zpravodaje s informacemi o správn ém sběru a nakládání s odpady</P></FONT></TD><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR>&n bsp; <BR>Vysvětlivka: OZV - Ob ecně závazná vyhláška<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 2</B ></FONT><TABLE BORDER CEL LSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=460 COLSPAN=2 VALIGN= TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Aktivity v oblasti předcházení vzniku odpadů</B> </P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Domá cí n ebo komunitní kompostován í</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zelené zakázky a n ákup y</P></FONT></TD><TD WIDT H=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Opatření na úřadech a institucích zřízených obcí</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Informační aktiv ity v oblasti odpadového hospodářství (přednášky, besedy, ti sk a pod.)</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Second handy, bazary, burzy, bleší trh apod.</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=199 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Charita (textil, oblečení, hra čky, jídlo, výměnný bazar )</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>Ano / Ne</P></FO NT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Re-use centra (opě tovné použití movitých věcí - vybavení domácností, nábytek, hrač ky, sportovní vybavení, k nihy)</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3>Bezobalov é prodejny</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jin é</P ></FONT></TD><TD WIDTH=19 9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3><B>Aktivity, informování a motivace obyvatel ke zvyšování separace využi teln ých složek komunálních od padů</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nezvyšování / snižování poplatku za komunální odpad pro v šechny občany při vysoké úrovni třídění</P></FONT></TD><TD W IDTH =199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Mate riální odměna pro občany (tašky na tříděný odpad, pytle, nád oby apod.)</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=460 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Propagační materiály, společe nské hry apod.</P></FONT></TD ><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size= 3>Soutěže, pochvaly, články v tisku apod.</P></FONT></TD><TD WIDTH=19 9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>An o / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FON T></ TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 3:</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPA CING =0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=371 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Systém sběru sm ěsného komunálního odpadu Systém sběru využitelných složek</B></P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=371 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B> Způsob sběru</B></P></FO NT></TD></TR><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3><B >Sbíraná složka</B></P></ FONT></TD><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3><B>Nádobový sběr</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3 ><B>Počet nádob</B ></P></FONT></TD><TD WID TH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Pytlový s běr< /B></P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>P apír</P></FONT></TD><TD W IDTH=108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TO P><P> </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne< /P>< /FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Plasty směsné</P></FONT> </TD><TD WIDTH=108 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD> </TR ><TR><TD WIDTH=371 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PET lahve (pouze sam ostatně)</P></FONT></TD>< TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Ano / Ne</P></FONT></TD> <TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Skl o čiré</P></FONT></TD><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>An o / Ne</P></FONT></TD><T D WIDTH=90 VALIGN= TOP><P> </P></TD><T D WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / N e</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Sklo směsné</P></FONT></TD><TD WIDTH=108 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN= TOP><P> </P></TD><T D WIDTH=90 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=371 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Sklo kombinované (dělený kontejner pro č iré a směsné)</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Ano / Ne</P></FONT> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Ano / Ne</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kovy</P></FONT> </TD><TD WIDTH=108 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=90 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD> </TR ><TR><TD WIDTH=371 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kompozitní a nápojový karto n</P></FONT></TD><TD WIDT H=108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD><TD WID TH=90 VALIGN=TOP>< P> </P></TD><TD WID TH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P> </FO NT></TD></TR><TR><TD WIDT H=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Biologický odpad< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne< /P></FONT></TD><TD WIDTH =90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></ FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jedlé tuky a oleje</P></F ONT></TD><TD WIDTH=108 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=90 VA LIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT>< /TD> </TR><TR><TD WIDTH=371 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Textil (v režimu odpadů)</P></FONT></TD><TD WIDTH= 108 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH= 90 VALIGN=TOP><P> < /P></TD><TD WIDTH= 90 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH= 371 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Textil (v režimu předcházení vzniku odpadů)</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT ></TD></ TR><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Směsn ý komunální odpad</P></FONT></TD><TD WIDTH =108 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR>  ;<BR ><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Tabulka č. 4</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Společný sběr složek</B ></P ></FONT></TD><TD WIDTH=19 9 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Společně do nádoby sbíra né s ložky</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>/</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=460 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Společně do pytle sbírané složky</P></FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>/</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=4 60 COLSPAN=2 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3><B>Sběrná sí</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Počet sběrných stanoviš („hnízd“) na veřejném prostranství (kontejnery na tříděný sběr využite lných sl ožek)</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD></TR><TR><TD WIDTH=460 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Počet nádob na tříděný sběr vyu žitelných složek pro jednotlivé rodinné / bytové domy (individuálně pro domácnosti)</P></FONT></TD ><TD WIDTH=199 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR></TABLE><BR > <TABLE BORDER CELL SPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=374 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3><B>Školní sběr na školách<BR>(škola od žáků / studentů š koly přebírá odpady papíru, p lastů a kovů)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=374 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3><B>Školní sběr </B></P></FONT></TD><TD WID TH=164 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3><B>Množství t/rok</B></P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=374 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Papír (20 01 01)</ P></FONT></TD><TD WIDTH=1 21 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD></ TR><TR><TD WIDTH=374 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Plasty (20 01 39) </P></FONT></TD><TD WIDTH =121 VALIGN=TOP><P><FON T fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=374 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kovy (20 01 40)</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VA LIGN =TOP><P> </P></TD></ TR><TR><TD WIDTH=374 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3><B>Komunální odpady p ředané fyzickými osobami do zařízení pro nakládání s odpady (zejména ke sběru odpadů - „sběrny“) nezahrnutých do obec ního systému, tj. mimo obecní systém)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=374 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Odpad</B></P ></F ONT></TD><TD WIDTH=121 CO LSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< B>Množství komunálních odpadů od ob čanů (t/rok)</B></P></F ONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=3 74 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Papír (20 01 01)< /P></FONT></TD><TD WIDTH=121 COLSPA N=2 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 374 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Plasty (20 01 39)</P></FONT></TD><TD WID TH=121 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WID TH=374 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Sklo (20 01 02)</P></FONT></TD><TD WID TH=121 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 74 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kompozitní a nápojový k arton (20 01 01)</P></FONT></TD><TD WIDTH= 121 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=374 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kovy (20 01 40)</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABL E><B R> <BR><FONT face="C alibri" size=3><B>Tabulka č. 5< /B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=227 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Sběrn é dvory, sběrná místa pr o odpad, místa zpětného odběru VUŽ a další způsoby sběru odpadů</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER> </P></ TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Sběrné místo obce (sběrný dvůr) </B>(nepovolené zařízení podle zákon a</P></FONT></TD><TD WID TH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Sběrný dvůr obce (obecní zařízení) </B>(povolené zařízení podle zákona)</P></FONT></TD><TD WIDTH=78 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3><B>Sběrný dvůr (zahrnutý do obecního systému)</B> (povolené zařízení podle zákona)</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3><B>Zařízení k e sběru odpadů („s běrna“) (zahrnuta do obecního systému) < /B>(povolené zaříz ení podle zákona)</P></FONT></TD><TD WID TH=69 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Mobilní sběr</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Jiný</B></P></ FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P> </P>< /TD><TD WIDTH=89 V ALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P>< /TD><TD WIDTH=77 VALIGN =TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P>  ;</P></TD><TD WIDTH=78 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Umístěn v j iné obci Ano/Ne</P ></FONT></TD><TD WIDTH=7 7 VALIGN=TOP BGCOL OR=#e6e6e6><P> </P> </TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6 e6><P> </P></ TD><TD WIDTH=42 VALIGN=T OP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD></TR><TR><TD W IDTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Počet</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN= TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=78 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=77 VALIGN =TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" siz e=3>/rok</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP BG COLOR=#e6e6e6><P> < /P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>I dentifikace</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD W IDTH=77 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>IČ Z</P></FONT></TD><TD WIDTH=78 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>IČZ</P></ FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>IČZ</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALI GN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>IČZ</P></FONT></TD>< TD WIDTH=42 VALIGN =TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDT H=227 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Lokalizace </P></FONT></TD><T D WIDTH=89 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>GPS souřad nice </P></FONT></TD><TD WIDTH =77 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=78 VALIGN =TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P> </TD><TD WIDTH=77 VALIG N=TO P BGCOLOR=#e6e6e6><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP BG COLOR=#e6e6e6><P> < /P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3><B>Sbí raná složka</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=89 COLSPAN=6 V ALIGN=TOP><P> </P>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Papír, pla st, sklo, kompozitní a nápojový karton</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=77 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=69 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=42 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=227 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kovy</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Biologický odpad</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=22 7 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Jedlé tuky a oleje</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" siz e=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" siz e=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" siz e=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALI GN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Textil (v režimu odpadů)</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Texti l (v režimu předcházení vzniku odpadů)</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Směsný komunální odpad</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VAL IGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VAL IGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VAL IGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=227 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Objemný odpad</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nebezpečný odpad</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALI GN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALI GN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALI GN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=227 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Stavební odpad</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=69 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=42 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zpětn ý odběr výrobků s ukonče nou životností (místa zpětného odběru)</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>A no / Ne</P></FONT></TD> <TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Množství celkem (t)</P></F ONT></TD><TD WIDTH=89 CO LSPAN=6 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH =227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Elektrozařízení</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FON T></ TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=4 2 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=227 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Množství (t)</P></FONT></ TD><TD WIDTH=89 COLSPAN= 6 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Baterie a akumulátory</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>An o / Ne</P></FONT></TD><T D WIDTH=69 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD><TD WID TH=42 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3 >Množství (t)</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH= 77 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=78 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD W IDTH=77 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=69 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Pneumatiky</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH= 78 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FON T></TD>< TD WIDTH=6 9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></ FONT></TD><TD WIDTH=42 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=227 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Množ ství (t)</P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR>  <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 6</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><T D WI DTH=378 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Svoz odpadu zajištěn</B></P></FONT> </TD><TD WIDTH=124 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Složky tříděné s běru</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Sm ěsný komunální odpad</B></P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=378 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Přeprava (z obce do zaří zení)</P></FONT></TD><TD WIDTH=124 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=378 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Mobilní sběr (pro více obcí)</P></FONT></ TD>< TD WIDTH=124 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>An o / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=378 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calib ri" size=3><B>Stanovení hmotnosti odpadu při svozu</B></P></FONT></TD></TR><TR><T D WI DTH=378 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3><B>Způsob stanovení hmotnosti odpadu</B></P></FONT></TD><T D WIDTH=124 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3><B>Složky tříděné sběru</B ></P></FONT></TD><TD WIDT H=157 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Směsný ko muná lní odpad</B></P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=378 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zvážením vozidla / odpadu v zařízení</P></FO NT></TD><TD WIDTH=124 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FO NT></TD><TD WIDTH=157 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=378 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vozidlo je vybaveno váhou a váží hmotnost odpadů každé obce z vl᚝</P></FONT></TD><TD WIDTH=124 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne </P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=378 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vozidlo je vyb aveno váhou a váží každou nádobu zvl᚝</P></FONT></TD><TD WIDTH=124 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=378 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ruč ní zvážení pytlů</P></FON T></TD><TD WIDTH=124 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FON T></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>A no / Ne</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=378 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Vážení spojené s identifikací (čipy apod.)</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 24 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VA LIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=378 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Jinak</P></FONT></TD><TD WID TH=124 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT ></T D></TR></TABLE><BR>  <BR><FONT face="Calibri" size=3 ><B>Tabulka č. 7</B></FON T><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=231 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3><B>Předcházení v zniku biologického odpadu Sběr a zpracování rostlinných zbytků</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=231 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER> </P></TD> <TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Domácí kom postování (domácí a komun itní kompostéry)</ > </FONT><BR>Platby jiné obci za využití sběrného dvora - uvedou se náklady na ú hrad u služeb sběrného dvora n ebo sběrného místa na území jiné obce, a to včetně nákladů spojených s další m nakládáním s odpady ses bíranými v rámci tohoto sběrného dvora.<����Ä edÚqKm �PÍZ HĽŔ face="Calibri" size=3>Specifikace místa odběru</P></FONT></TD></TR><TR><TD ce=" Calibri" size=3>Ano / Ne< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=231 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >rostlinné materiály ze z ahrad</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=231 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>rostlinné materiály z domácností</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=T OP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=231 CO LSPAN=3 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3><B>Zpracován í rostlinných zbytků domácím kompostováním a komunitním kompostováním</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =231 COLSPAN=2 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Počet využívaných komp osté rů k domácímu kompostování</P></FON T></TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=231 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Celkový objem využívaných kompostérů k domácímu kom postování</P></FONT></TD> <TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>m 3</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =231 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce (zbytků z úd ržby zeleně, ze zahrad a domácností) v komunitní kompostárně</P></FONT></TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>t</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=231 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3><B>Informační podpora domácího kompostování a komunitního kompostování</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 231 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Obecně závazná vyhláška obce< /P>< /FONT></TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=231 COLSPAN=2 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Informační kampaň (obecní zpravodaj, tisk apod.)</P> </FO NT></TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=231 COLSPAN=2 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Informační kampaň (brožu ry, letáky, semináře apod.)</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=231 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" siz e=3>Zapůjčení kompostérů</P></FONT></TD><TD WIDTH=182 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 231 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jinak</P></FONT></TD><TD WIDTH=182 VALIGN=TOP><P ><FO NT face="Calibri" size=3> Ano / Ne</P></FONT></TD></TR></ TABLE><BR> <BR><FON T face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 8</B></FONT><TABLE BORDER CEL LSPACING=0 CELLPADDING=0 ><TR><TD WIDTH=198 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3><B>Způ sob sběru biologického odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=198 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Nádobový s běr</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Pytlový sběr</B></P></FONT>< /TD> <TD WIDTH=88 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3><B>Sběrný dvůr/ sběrné místo</B></P></ FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Velkoobjem ové kontejnery</B></P></ FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3><B>Přímo v zař ízení k využití</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 98 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Odpad z údržby zeleně</P></FONT></T D><TD WIDTH=84 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=66 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=88 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=133 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=198 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Odpad ze zahrad</P></FONT></T D><TD WIDTH=84 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=66 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=88 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>Kuchyňský odpad rostlinný z domácností</P></FONT></T D><TD WIDTH=84 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=66 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=88 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Ano / Ne</P></FONT> </TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT ></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Kuchyňský odpad rostlinný a živočišný z domácností</P></FONT></T D><TD WIDTH=84 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=66 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=88 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></ FONT></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=198 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odp ad z kuchyním jídelen a s travoven (zapojených do obecního systému)</P></FONT></T D><TD WIDTH=84 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=6 6 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD> <TD WIDTH=88 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><T D WIDTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Ano / Ne</P></FONT ></TD></TR></TABLE><BR> <B R><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Tabulka č. 9</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLP ADDING=0><TR><TD WIDTH=27 9 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Sm ěřování ke konečnému vyu žití biologického odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=279 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER> </P></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3><B>Kompos tárna</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Ca libri" size=3><B>Bioplyno vá stanice</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3><B>Malé zařízení</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3><B>ZEVO</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3><B>Jiné</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=27 9 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Odpad z údržby zeleně</P></FONT></T D><TD WIDTH=96 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=105 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=52 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=279 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Odpad ze zahrad</P></FONT></T D><TD WIDTH=96 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=105 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=279 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size =3>Kuchyňský odpad rostlinný z domácností</P></FONT></T D><TD WIDTH=96 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=105 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=279 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Kuchyňský odpad živočišný z domácností</P></F ONT></TD><TD WIDTH=96 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT>< /TD> <TD WIDTH=105 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>-</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=50 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></ FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=279 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Odpad z kuchyní, jíde len a stravoven (zapojených do obecního systému)</P></F ONT></TD><TD WIDTH=96 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FON T></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>-</P></FONT></TD><T D WIDTH=52 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D></ TR></TABLE><BR> <BR> <FONT face="Calibri" size=3><B> Tabulka č. 10</B></FONT> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=196 C OLSPAN=7 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Směřování k vyu žití nebo odstranění směsného komu nálního odpadu a objemného odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=196 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3><B>Skládka </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3><B>ZEVO</B></P></ FONT></TD><TD WIDTH=55 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Spalování</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH=126 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3><B>Mechan ická úprava</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3><B> Jiné</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=196 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>Směsný komunální odpad</P></FONT></TD><TD WIDT H=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=55 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=126 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Objemný odpad</P></FONT></TD><TD WIDT H=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=55 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=126 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Množství směsného k omunálního odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>        <FONT face="C alibri" size=3>t</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>     & nbsp; <FONT face="C alibri" size=3>t</P></FONT></TD><TD WIDTH=55 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>    &n bsp;   <FONT face="C alibri" size=3>t</P></FONT></TD><TD WIDTH=126 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>         <FONT face="Calibri" size=3>t</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>         <FONT face="Calibri" size=3>t</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Množství objemného odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>        <FONT face="C alibri" size=3>t</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>     & nbsp; <FONT face="C alibri" size=3>t</P></FONT></TD><TD WIDTH=55 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>    &n bsp;   <FONT face="C alibri" size=3>t</ P></FONT></TD><TD WIDTH= 126 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>         <FONT face="Calibri" s ize=3>t</P></FONT> </TD><TD WIDTH=57 VALIGN= TOP><P ALIGN=RIGHT >     ;   <FON T fa ce="Calibri" size=3>t</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=55 COLSPAN=2 VA LIGN =TOP><P> </P></TD><T D WIDTH=126 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=196 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Cena za odstranění na skl ádce odpadů nebo využití v zařízení k energetickému využití odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=196 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=98 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Cena za ods tranění na skládce za 1 tunu odpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=38 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3><B>Cena za využití v ZEVO za 1 tunu odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Sm ěsný komunální odpad</P></FON T></TD><TD WIDTH=98 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>&nbs p;     &n bsp;<FONT face="Calibri" size=3>Kč/t</P></FONT></TD><TD WIDTH=38 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>&nbs p;     &n bsp;<FONT face="Calibri" size=3>Kč/t</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>O bjemný odp ad</P></FONT></TD><TD WIDTH=98 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIG N=RIGHT>     &nbs p;&n bsp;<FONT face="Calibri" size=3>Kč /t</P></FONT></TD><TD WIDTH=38 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>       <FONT face="Calibri" size =3>Kč/t</P></FONT></TD></TR></TABL E><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 11</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELL PADDING=0><TR><TD WIDTH= 48 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Náklady obce na odpadové ho spodářství (náklady včetně DPH)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Je obec plátcem DPH v oblasti služeb nakládání s odpady?</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Poskytla obci svozová firma rozpis nákladů po komoditách?</ P></FONT></TD><TD WIDTH=7 7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3><B>Náklady za</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size =3><B>Nádobový a pytlový sběr a nakládání (Kč)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=114 VAL IGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3><B>Sběrný dvůr a sběrná místa a nakládání (Kč)</B></P></FONT></ TD>< TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Mobilní sběr a nakládání (Kč)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=96 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3><B >Ostatní sběr a nakládání (Kč)</B></P></FON T></TD><TD WIDTH=77 VALI GN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>N áklady celkem (Kč) </B></P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=48 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Sběr využitelných složek (tříděný sběr)</P ></FONT></TD><TD WIDTH=11 5 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=114 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH= 96 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=9 6 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=7 7 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><T D WIDTH=48 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3><I>Z toho:</ I></ P></FONT></TD><TD WIDTH= 113 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3><I>Papír</I></P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=1 14 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=9 6 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=9 6 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=7 7 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><T D WIDTH=48 VALIGN=TOP>< P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=1 13 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3><I>Plasty</I></P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH =114 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH =96 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =96 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =77 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=48 VALIGN=TOP ><P>  </P></TD><TD WIDTH =113 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3><I>Sklo</I></P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=114 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDT H=96 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =96 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =77 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=48 VALIGN=TOP> <P> </P></TD><TD W IDTH =113 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3><I>Kompozitní a nápo jový karton</I></P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH =114 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH =96 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =96 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =77 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=48 VALIGN=TOP ><P>  </P></TD><TD WIDTH=113 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><I>Kovy</I></P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=114 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TO P><P> </P></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TO P><P> </P></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TO P><P> </P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=48 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Sběr biologického odpadu (z domácností)</P></FONT></TD><TD WIDT H=115 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDT H=114 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDT H=96 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDT H=96 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDT H=77 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD></TR><TR><TD WIDT H=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Sběr jedlých tuků a olejů</P></FONT> </TD><TD WIDTH=115 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=114 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=96 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=96 VALIGN =TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=77 VALIGN =TOP><P> </P></TD> </TR ><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Sběr textilu</P></FONT></TD><TD WIDTH=115 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=114 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=96 VA LIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=96 VA LIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=77 VA LIGN=TOP><P> </P></ TD></TR><TR><TD WIDTH=4 8 CO LSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Sběr směsného komunálního odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=114 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Sběr objemného odpadu</P></FONT></TD><TD WID TH=115 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=114 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=96 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=96 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=77 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WID TH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Sběr nebezpečných odpadů</P></FONT></TD><TD W IDTH=115 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=114 VALIGN= TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=T OP><P> </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=48 COLS PAN= 2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Sběr stavebních odpadů</P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6> <P> </P></TD><TD WIDTH=114 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDT H=96 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDTH=96 VALI GN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH =77 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Platby jiné obci za využití sběrného dv ora</P></FONT></TD ><TD WIDTH=115 COLSPAN=4 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6 e6e6 ><P> </P></TD><TD WIDTH=77 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Úklid a vysypávání košů na veřejné m prostranství</P> </FONT></TD><TD WIDTH=11 5 COLSPAN=4 VALIGN=TOP BGCO LOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ú klid veřejných prostrans tví (smetky)</P></FONT> </TD ><TD WIDTH=115 COLSPAN=4 VALIGN=TO P BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR><TD WI DTH=48 COLSPAN=2 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Če rné skládky</P></FONT></TD><TD WIDTH=115 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P> </P></T D><TD WIDTH=77 VALIGN=TO P><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3><B>Celkové náklady</B> </P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Další specifi cké náklady</B></P></FON T></TD><TD WIDTH=77 VAL IGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 ><B>Náklady celkem (Kč)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ce lkové náklady na provoz sběrného dvora (povolen ého nebo sběrného místa) (včetně naklá dání s odpady)</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR> <TR><TD WIDTH=48 COLSPAN =6 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3><I>Z toho náklad y na provoz sběrného dvora pouze pro ohlašující obec</I></P></FONT ></TD><TD WIDTH=77 VALIG N=TOP><P> </P></TD ></T R><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z údržby veřejné zeleně</P></FONT></TD><T D WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Informační aktivity</P ></FONT></TD><TD WIDTH= 77 VALIG N=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Administrativ a</P ></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TO P><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=48 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiné</P></FONT></TD><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P> </P ></T D></TR></TABLE><BR>  <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 12</B></FONT><TABLE B ORDER CELLSPACING=0 CELL PADDING=0><TR><TD WIDTH=121 COLSPAN=9 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibr i" size=3><B>Způsob úhrady za službu svozu a nakládání s odp ady (obec - svozová spol ečnost)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=121 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3><B>Způsob úhrady</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=48 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3><B>Pap ír</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=51 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Pl asty</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=40 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Sk lo</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Kompozitní a n ápojový karton</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Kovy</B></P></FONT ></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Textil </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>B iologický odpad</B></P>< /FONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3><B>Směsný ko munální odpad</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Za nádobu /výsyp nádoby</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=5 0 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 03 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=121 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Za hmotnost</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Ano / Ne</P></FONT> </TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Ano / Ne</P ></FONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ano / N e</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP> <P> </P></TD><TD WI DTH=48 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kč /t</P></FONT></TD><TD WI DTH=51 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kč /t</P></FONT></TD><TD WI DTH=40 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kč /t</P></FONT></TD><TD WID TH=115 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kč/t</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kč/t</P></FONT></TD><TD WID TH=50 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Kč/t</P></FONT></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Kč/t</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Kč/t</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =121 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Za obsloužený objem</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=10 3 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=121 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Za obyvatele</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=5 0 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 03 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=121 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Za ujeté km</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=121 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Paušální částka</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3> Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3> Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3 >Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=121 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Podle prodaného množství odpadů</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=121 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiný</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH=50 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH=86 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WI DTH=103 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=121 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zdarma</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WID TH=45 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Zahrnuto v platbě za SKO</P></FONT></T D><TD WIDTH=48 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=51 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=40 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><TD WIDTH=115 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=4 5 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P><FON T fa ce="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Cal ibri" size=3><B>Tabulka č. 13</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDT H=58 0 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Příjmy obce v odpadovém hospodářství</B></P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH= 580 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Pol ožka</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Příjmy (Kč)</B></P></ FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=580 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>P oplatek za obecní systém odpadového hospodářství</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><T D WIDTH=580 VALIGN=TOP> <P>< FONT face="Calibri" size= 3>Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=580 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3 >Úhrada za zapojení původců do obecního systému</P></FONT></TD><TD WID TH=79 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WID TH=580 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Výnosy z prodeje využitelných odpadů (druhotných surovin)</P></FON T></TD><TD WIDTH=79 VALI GN=TOP><P> </P></T D></ TR><TR><TD WIDTH=580 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Výnosy ze sběru textilu</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> < /P></TD></TR><TR><TD WID TH=580 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Výn osy ze sběru odpadu jedlých tuků a olejů</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=580 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" si ze=3>Příjmy od autorizo vaný ch obalových společností za obalové odpady</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=580 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Příjm y od kolektivních systémů (vý robců) za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH =580 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Příj my od jiných obcí (za vyu žívání sběrného dvora)</P></FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=58 0 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Pří jmy z poplatku za ukládání od padu na skládku (pokud je obec příjemcem poplatku)</P></FO NT></TD><TD WIDTH=79 VAL IGN=TOP><P> </P></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=580 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Výnosy z prodeje nemovitých v ěcí (re-use centra apod. )</P></FONT></TD><TD WI DTH=79 V ALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=580 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Jiné příjmy</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=580 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Celkové příjmy</B>< /P>< /FONT></TD><TD WIDTH=79 V ALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 14</B> </FONT><TABLE BORDER CEL LSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=5 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Poplatky za komunální odpad</B></P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=223 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Poplatek za obecní s ysté m odpadového hospodářství </B></P></FONT></T D><TD WIDTH=43 VALIGN=TO P><P><FONT face="C alibri" size=3>Ano /Ne</P ></FONT></TD><TD WIDTH=137 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Výše popl atku (Kč/rok)</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Kč/obč an/rok</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P>& nbsp ;</P></TD><TD WIDTH=43 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=137 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Osvobození od po</P></FONT> </TD><TD WIDTH=160 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>platku je používá no</P></FONT></TD><TD WID TH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=223 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Poplatek za odkládání komunálního o dpadu z nemovité věci</B ></P></FONT></TD><TD WIDTH=43 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Ano /Ne</P></FONT ></TD><TD WIDTH=13 7 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size= 3><B>Dílčí základ poplatk u</B></P></FONT></ TD><TD WIDTH=160 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Hmotnostní (hmotnost odpadu)</P></FO NT></TD><TD WIDTH=96 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=223 VAL IGN=TOP><P> < /P></TD><TD WIDTH=43 VAL IGN=TOP><P> < /P></TD><TD WIDTH=137 VAL IGN=TOP><P> < /P></TD><TD WIDTH=160 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Objemový (objem odpadu)</P></FONT></TD><TD WIDTH =96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH =223 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =43 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =137 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=160 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kapacitní (kapacita sběrných prostředků)</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Ano / Ne</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=43 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD W IDTH =137 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Minimální dílčí z áklad poplatku</B> </P></FONT></TD><TD WIDTH =160 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Hmotnostní</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP>< P ALIGN=RIGHT> &nbs p;     <FONT face="Calibri" size=3>kg</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 VALIGN =TOP ><P> </P></TD><TD WI DTH=43 VALIGN=TOP> <P> </P></TD><TD WI DTH=137 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD WI DTH=160 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Objemový</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP>< P ALIGN=RIGHT> &nbs p;     <FONT face="Calibri" size=3>l</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 VALIGN= TOP> <P> </P></TD><TD WID TH=43 VALIGN=TOP>< P> </P></TD><TD WID TH=137 VALIGN=TOP> <P> </P></TD><TD WID TH=160 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kapacitní</P></FONT ></TD><TD WIDTH=96 VALIGN =TOP><P ALIGN=RIGHT>       <FONT face=" Calibri" size=3>l</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=43 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH= 137 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>< B>Sazba poplatku</B></P> </FONT></TD><TD WI DTH=160 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Pro hmotnostní díl čí základ</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT> &n bsp;   &n bsp; <FONT face="Calibri" size=3>Kč / kg</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P> </P></T D><T D WIDTH=43 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=137 VALIGN=TOP><P > </P></TD><T D WIDTH=160 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calib ri" size=3>Pro objemový d ílčí základ</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT> & nbsp;   & nbsp; <FONT face="Calibri" size=3>Kč /l</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=43 VALIGN=TOP><P> </P>< /TD><TD WIDTH=137 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=160 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pro kapacitní dílčí základ</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT>   ;     ; <FONT face="Calibri" size=3>Kč /l</P></FONT></TD></TR ><TR ><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec v OZV stanovila poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dílčí základ tohoto poplatku a minimální dílčí základ tohoto poplatku< /P>< /FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3 ><B>Obec informuje plátce poplatku o hmotnosti nebo objemu směsného komunálního odpadu odloženého z ne movité věci</B></P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Dopisem</P></FONT ></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Elektronickou poš tou</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Letákem</P></FONT></TD><TD W IDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</ P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3 >Na internetových stránkách obce</P ></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Ano / Ne</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>Ve zpravodaji</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Ano / Ne</ P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P ><FO NT face="Calibri" size=3>V místním tisku</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Jinak</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P>< /FONT></ TD></TR><T R><TD WIDTH=223 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Podíl poplatkových subjektů, kteří nezaplatili obci poplatek za komu nální odpad</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P ALIGN=RIGHT> & nbsp;     <FONT face="Calibri" size=3>%</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Tabulka č. 1<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><BR>Počet obyvatel obce - uvede se počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku, za který je ohlašováno, a který byl použit pro výpočet slevy za ukládání o dpadů na skládku v daném roce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Ro man,times,serif"> </FONT><BR>Počet obyvatel účastnících se obecního systému - uvede se počet obyvatel, kteří jsou se svým odpadem zapojeni do obecního systému. Počet obyvatel účastnících s e obecního systému v % dopočte informační systém.<BR><FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému - uvede se počet fyzických osob podnikajících a právnických osob na základě písemné sm louvy s obcí zapojených do obecního systému.<BR><FONT face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Množství odpadů od původců smluvně zapojených do obecního systému - uvede se skutečná nebo odhadnutá hmotnost odpadů, které pochází od zapojených fyzických osob podnikajících a právnických osob.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Počet škol provádějících školní sběr využitelných složek komunálních odpadů v obci - uvede se počet škol na území obce, které provádí školní sběr papíru, plastů, kovů.<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Obec má nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů - uvede se „Ano“ pokud má obec nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů. V opačné případě se uvede „Ne“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif "> </FONT><BR>Obec má nastaven limit na množství stavebních odpadů na občana na rok - obec může zvolit hmotnostní limit stavebních odpadů na občana za rok, které zahrne do obecního systému. Uvede se tento hmotnostní limit v kg/obyv./rok.<BR><FONT face="Times New Rom an CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Obec sbírá movité věci v rámci předcházení vzniku odpadů - uvede se „Ano“ pokud obec má zaveden sběr různých movitých věcí v režimu předcházení vzniku odpadů. V opačné případě se uvede „Ne“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Obec sbírá výrobky s ukončen ou životností (VUŽ) jako službu pro výrobce (místa zpětného odběru v obci) - uvede se „Ano“ pokud obec provádí službu pro výrobce a má na svém území zřízená místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životn ostí. V opačné případě se uvede „Ne“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Obec má OZV k obecnímu systému sběru a nakládání s odpady - uvede se „Ano“ pokud obec má stanovenu obecně závaznou vyhlášku pro obecní systém sběru a nakládání s odpady. V opačné případě se uvede „ Ne“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR>Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu - obec doloží plnění cíle. Uvede se podíl odděleně soustřeďovaných rec yklovatelných složek komunálního odpadu v % vypočtený podle přílohy č. 18 k t éto vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Internetová stránka (odkaz) na zveřejněnou OZV - uvede se internetová adresa obce, na které je zveřejněna obecně závazná vyhláška pro obecní systém.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Obec informuje občany o správném sběru a nakládání s odpady - uvede se „Ano“ pokud obec různými způsoby inform uje své občany o správném sběru a nakládání s odpady, například prostřednictvím internetových stránek, letáků nebo zpravodajů. V opačné případě se uvede „Ne“. Dále se uvede konkrétní internetová adresa s těmito informacemi a název zpravodaje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR>Frekvence zveřejnění informací ve zpravodaji o správném sběr u a nakládání s odpady -uvede se, jak často se informace o sběru a nakládání s odpady ve zpravodaji zveřejňují, tedy měsíčně / čtvrtletně / ročně. Dále se uvede, v jakém počtu kusů, je vydáváno jedno číslo takového zpravodaje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Tabulka č. 2<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Akt ivity v oblasti předcházení vzniku odpadů</B> - uvede se „Ano“ pokud obec pro vádí aktivity v oblasti předcházení vzniku odpadů. Vybere se typ aktivity z nabízených možností a uvede se „Ano“. Pokud není prováděná činnost v nabízených možnostech, tak se uvede „Ano“ <B>v položce „Jiné“ a tato blíže se slovně specifikuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Aktivity, informování a motivace obyvatel ke zvyšování separace využitelných složek komunálních odpadů</B> - uvede se „Ano“ pokud obec provádí aktivity v oblasti poskytování informací a motivace obyvatel ke zvyšování tř íděného sběru využi telných složek komunálních odpadů, Vybere se typ aktivity z nabízených možnos tí a uvede se „Ano“. Pokud není prováděná činnost v nabízených možnostech, tak se uvede „Ano“ v položce „Jiné“ a tato blíže se slovně specifikuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 3<BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Systém sběru směsného komunální ho odpadu a systém sběru využitelných složek</B> - uvedou se informace, jak je v obci sbírán směsný komunální odpad a využitelné složky (komodity). V řádcích jsou uvedeny jednotlivé sbírané odpady, například papír nebo směsný komunální odpad.<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>U každé sbírané slož ky se uvede pomocí „Ano“, pokud je sbírána do nádob nebo pytlů. Pokud tato složka není sbírána, uvede se „Ne“. V případě nádobového sběru se uvede počet nádob. Informace se uvádějí o obecním systému včetně zapojených podnikatelských subjektů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 4<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR>Společný sběr složek</B> - uvede se „Ano“ pokud je společně do jedné n ádoby nebo pytle sbíráno více využitelných složek komunálních odpadů (komodit). Specifikují se společně do nádoby nebo pytle sb írané složky, vybere se například kompozitní nápojový karton/plasty, kov/ kompozitní a nápojový karton, plasty/kov.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sběrná sí</B> - specifikuje se sběrná sí.<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Počet sběrných stano viš („hnízd“) na veřejném prostranství (kontejnery na tříděný sběr využitelných složek) - uvede se počet stanoviš, na kterých jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, a to bez ohledu na to, kolik nádob jednotlivá stanoviště (hnízda) obsahují.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Počet nádob na tříděný sběr využitelných složek pro jednotlivé rodinné / bytové domy (individuálně pro domácnosti) - uvede se počet nádob, které jsou určeny ke sběru odpadů pro jednotlivé konkrétní domácnosti, například rodinné domy nebo vchody v bytových domech. Občané mají nádoby většinou umístěné na vlastním pozemku u domů, a proto nejsou veřejně přístupné. Tento systém většinou bývá zaveden na části území obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Školní sběr na školách</B> - obec může po dohodě se školou určit školu jako místo k odkládání vybraných složek komunálních odpadů. Škola může od žáků nebo studentů přebí rat odpady papíru, plastů a kovů z domácností. Uvede se „Ano“ pokud na území obce školy provádí školní sběr. Pokud škola sbírá příslušnou využitelnou složku např. papír -uvede se „Ano“, v případě, že ji nesbírá, uvede se „Ne“. Množství - uvede se hmotnost sebrané komodity, tedy papír, plasty nebo kovy za rok v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Komunální odpady před ané fyzickými osobami do zařízení pro nakládání s odpady (zejména ke sběru od padů</B> - „sběrny“) nezahrnutých do obecního systému, tj. mimo obecní systém - uvedou se informace o množství odpadů předaných občany příslušné obce do zařízení pro nakládání s odpady nezahrnutých do obecního systému, tj. mimo obecn í systém.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR><B>Mno žství komunálních odpadů od občanů</B> - pro jednotlivé odpady, tedy papír, p lasty, sklo, kompozitní a nápojový karton a kovy, se uvede množství, které v daném roce občané obce předali do zařízení mimo systém obce v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 5<BR><FONT face="Ti mes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Sběrné dvory, sběrná místa pro odpad, místa zpětného odběru VUŽ (výrobků s ukončenou životností) a další způsoby sběru odpadů</B> - specifikují se způsoby sběru odpadů v obci. Obec uvede jak místa zajištěná obcí / městem, tak jednotlivými městskými částmi.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sběrné místo obce (sběrný dvůr), (nepovolené zařízení podle zákona)</B> - sběrné místo zřízené obcí, je v rámci obecního systému určeno k odkládání odpadů od občanů. Nejedná se o stanoviště kontejnerů na tříděný sběr (sběrné hnízdo). Sběrné místo může mít podobu sběrného dvora, tedy může jít například o oplocený, uzamčený objekt. Sběrné místo slouží pouze občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému. Uvede se počet sběrných míst v obci (v obecním systému) a jejich identifikace pomo cí GPS souřadnic. Uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného sběrného místa ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sběrný dvůr obce (obecní zařízení), (povolené zařízení podle zákona)</B> - je zařízení ke sběru odpadů označované jako sběrný dvůr, jehož provoz je povolen příslušným krajským úřadem. Podmínky jeho provozu stanovuje schválený provozní řád. Provozovatelem sběrného dvora je obec. Sběrný dvůr je v obecním systému, takže slouží občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému a eventuálně dalším. Uvede se počet sběrných dvorů (povolených zařízení) v obecním systému v obci a jejich identifikace pomocí IČZ (identifikačního čísla zařízení).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sběrný dvůr (zahrnutý do obecního systému), (povolené zařízení podle zákona)</B> - je zařízení ke sběru odpadů označované jako sběrný dvůr, které má podle zákona ke svému provozu uděleno povolení příslušného krajského úřadu. Podmínky jeho provozu stanovuje schválený provozní řád. Provozovatelem sběrného dvora není obec podávající roční hlášení. Sběrný dvůr je zahrnut do obecního systému, takže slouží občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému a eventuálně dalším. Uvede se počet sbě rných dvorů (povolených zařízení) zahrnutých do obecního systému obce a jejic h identifikace pomocí IČZ (identifikačního čísla zařízení). Pokud je tento sběrný dvůr umístěn v jiné obci a na základě dohody s touto jinou obcí slouží občanů obce podávající roční hlášení, tak se uvede „Ano“ u položky „Umístěn v jiné obci“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Zařízení ke sběru odpadů („sběrna“) (zahrnuté do obecního systému povolené zařízení podle zákona)</B> - je zařízení ke sběru odpadů, které má podle zákona ke svému provozu uděleno povolení příslušného krajského úřadu. Podmínky jeho provozu stanovuje schválený provozní řád. Toto zařízení je zahrnuto do obecn ího systému a slouží občanům obce a subjektům zapojeným do obecního systému k odkládání svých odpadů. Uvede se počet zařízení ke sběru odpadů („sběren“) v obecním systému obce a jejich identifikace pomocí IČZ (identifikačního čísla zařízení).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n bsp;</FONT><BR><B>Mobilní sběr</B> - je způsob sběru odpadů, kdy mobilní zařízení ke sběru odpadů je několikrát za rok přistaveno v obci a občan é do něho přinášejí své odpady. Uvede se počet uskutečněných mobilních sběrů odpadů v obci za rok.<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Jin ý - pokud je v obci zaveden jiný způsob sběru odpadů od občanů, tak se v poli „Identif ikace“ slovním popisem uvede, o jaký sběr se jedná.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Šedá pole se nevyplňují.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>U jednotlivých sbíraných složek se uvede pomocí „Ano“ jakým způsobem jsou sbírány.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </FONT><BR>Textil (v režimu odpadů) - textil je v obci sbírán v režimu odpadů. Textil může být připraven k opětovnému použití, recyklován, využit nebo odstraněn. K jednotlivým odpadům se vyplní příslušná pole podle způsobu jejich sběru.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR>Textil (v režimu předcházení vzniku odpadů) - textil je v obc i sbírán v režimu předcházení vzniku odpadů pro darování a charitativní účely. Pokud je textil v tomto režimu sbírán, tak se rovněž uvede jeho množství za rok, tj. hmotnost textilu sebraného v obci v režimu předcházení vzniku odpadů v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </FONT><BR>Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností ( místa zpětného odběru) - uvede se, zda jsou v obci zřízena místa pro zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a vyberou se způsoby zpětně odebíraných výrobků s ukončenou životností, tedy elektrozařízení, baterie a akumulátory a pneumatiky.<BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>M nožství celkem (t) - uvede se celkové množství v tunách za rok zpětně odebraných výrobků s ukonč enou životností v místech zpětného odběru zřízených v obci, s rozlišením množství (t/rok) pro elektrozařízení, baterie a akumulátory a pneumatiky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 6<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR>Svoz odpadu zajištěn</B> - uvede se pomocí „Ano“, zda je svoz sl ožek tříděného sběru a svoz směsného komunálního odpadu zajištěn jako přeprava odpadů (svoz z obce na zařízení pro nakládání s odpady) nebo jako mobilní sběr (svozový prostředek jede a sbírá odpad v obci a následně v několika dalších obcích).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Stanovení hmotnosti odpadu při svozu</B> - uvede se pomocí „Ano“ způsob stanovení hmotnosti odpadu při svozu složek tříděného sběru a svozu směsného komunál ního odpadu. Možné způsoby jsou: zvážení vozidla / odpadu v zařízení pro nakl ádání s odpady nebo vozidlo je vybaveno váhou na nástavbě a dokáže zvážit hmotnost odpadů každé obce zvl᚝ nebo vozidlo je vybaveno váhou na vyklápěči a váží každou nádobu zvl᚝. Dalším způsobem je ruční vážení jednotlivých pytlů s odp adem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><BR>Vážení spojené s identifikací, například čipy- uvede se „Ano“ v případě, že obec používá systém identifikace nádob na třídě ný sběr, nebo pytlů s tříděným sběrem pomocí čárových kódů, čipů nebo jiných moderních technický ch prostředků.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><BR>Jinak - pokud v obci probíhá vážení odpadů jinak, uvede se „Ano“ a v dalším řádku se slovně specifikuje, o jaký způsob se jedná.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 7<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Předcházení vzniku biologického odpadu a sběr a zpracování rostlinných zbytků</B> - poskytnou se informace o aktivitách v oblasti předcházení vzniku biologických odpadů, uvede se, jakým způsobem jsou jednotlivé druhy rostlinných zby tků, tedy rostlinné materiály z údržby zeleně, rostlinné materiály ze zahrad občanů a rostlinné materiály z domácností občanů, sbírány a zpracovány. Uvede se „Ano“, pokud jsou rostlinné materiály kompostovány v domácích ne bo komunitních kompostérech občany nebo v komunitní kompostárně, v opačném př ípadě se uvede „Ne“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Zpracování rostlinných zbytků domácím kompostováním a komunitním kompostováním </B>- uvedou se informace ke zpracování rostlinných zbytků.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Počet využívaných kompostérů k domácímu kompostováním - uvede se předpokládaný počet kompostérů k domácímu kompostování využívaných občany obce v daném ohlašovaném roce. Je možné uvést počet kompostérů, o kterých má obec přehled, jelikož je občanům v př edchozích letech zapůjčila, darovala nebo jinak poskytla a je předpoklad, že jsou v ohlašovaném roce stále funkční. Jedná se o poskytnuté domácí nebo komunitní kompostéry za posledních cca 5 let. Počet funkčních domácích kompostérů je možné rovněž zjistit případně prověři t např. dotazníkovým šetřením mezi občany obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Celkový objem využívaných kompostérů pro domácí kompostování - uvede se ce lkový objem podle předchozího bodu v m3.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Ti mes New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Množství zkompostovaných rostlinných zbytků z území obce, tedy zbytků z údržby zeleně, ze zahrad a domácností, v komunitní kompostárně - uvede se hmotnost kompostovaných rostlinných zbytků v tunách.<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>Informační podpora domácího kompostování a komunitního kompostování</B> - uvede se, jak obec informuje občany o možnosti domácího kom postování a komunitního kompostování rostlinných zbytků. Pokud obec provádí a ktivitu, uvede se u ní „Ano“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nb sp;</FONT><BR>Jinak - pokud v obci probíhá jiná informační podpora, uvede se „Ano“ a v dalším řádku se slovně specifikuje, o jaký způsob se jedná.<BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 8<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Způsob sběru biologického odpadu</B> - specifikují se způsoby sběru biologického odpadu v obci.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>U jednotlivých sbíraných odpadů, tedy odpad z údržby zeleně, odpad ze zahrad, kuchyňský odpad rostlinný z domácností, kuchyňský odpad rostlinný a živočišný z domácností, odpad z kuch yním jídelen a stra voven zapojených do obecního systému, se uvede „Ano“ u způsobu, jakým jsou sb írány, například nádobový sběr, pytlový sběr, sběrný dvůr nebo sběrné místo, velkoobjemové kontejnery nebo v zařízení k využití např. kompostárně.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 9<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </FONT><BR>Směřování ke konečnému využití biologického odpadu</B> - uve de se, jak je nakládáno s biologickým odpadem, což je odpad z údržby zeleně, odpad ze zahrad, kuchyňský odpad rostlinný z domácností, kuchyňský odpad živočišný z domácností, odpad z kuchyní, jídelen a stravoven zapojených do obecního systému.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Biologický odpad může být směřov án do zařízení k využití, například do kompostárny, bioplynové stanice, maléh o zařízení, nebo zař ízení k energetickému využití (ZEVO). U zařízení k využití, do kterého je bio logický odpad obce směřován se uvede „Ano“. V případě, že je s biologickým odpadem nakládáno jiným způsobem, tak se uvede „Ano“ v položce „Jiné“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 10<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Směřování k využití nebo odstranění směsného komunálního odpadu a objemného odpadu</B> - uvede se, jak je nakládáno se směsným komunálním odpade m a objemným odpadem. Odpad může být směřován na skládku odpadů, do zařízení k energetickému využití (ZEVO) tj. „spalovny komunálního odpadu“ nebo do spalovny odpadů k odstranění nebo k mechanické úpravě před konečným nak ládáním. V případě, že je s odpadem nakládáno jiným způsobem, tak se uvede „A no“ v položce „Jiné“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Množství směsného komunálního odpadu a objemného odpadu - uvede se hmotnost odpadu směřovaného do zařízení pro nakládání s odpadem v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Cena za odstranění na skládce odpadů nebo využití v zařízení k ener getickému využití odpadu</B> - uvede se cena v Kč placená obcí za odstranění na skládce odpadů 1 tuny směsného komunálního odpadu a 1 tuny objemného odpadu. Dále se uvede cen a v Kč placená obcí za energetické využití v ZEVO (tj. spalovně komunálních odpadů) 1 tuny směsného komunálního odpadu a 1 tuny objemného odpadu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 11<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Náklady obce na odpadové hospodářství</B> - uvedou se náklady obce v celých Kč včetně DPH vynaložené n a odpadové hospodářství obce. Pokud obec nemá náklady v dané položce, uvede se „0“.< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< BR>Pokud je obec plátcem DPH v oblasti služeb nakládání s odpady, uvede se „Ano“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Pokud svozová firma poskytuje obci rozpis nákladů po komoditách, uvede se „Ano“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Jedná se o provozní náklady, nejsou uváděny náklady na jednorázové investice, například nákup nádob nebo výstavba sběrného dvora. Uvedou se hrubé náklady na sběr, svoz a nakládání s odpadem nesnížené o případné příjmy, například o odměny od autorizovaných obalových společností.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Nákla dy za sběr využitelných složek (tříděný sběr) - uvedou se náklady v Kč vynaložené na tříděný sběr, svoz, využití komodit za jednotlivé způsoby sběru -nádobový a pytlový sběr, sběrný dvůr a sběrná místa, mobilní sběr, ostatní sběr a nakládání.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Náklady celkem - uvede se součet všech nákladů v daném řá dku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR>Samostatně se rozepíšou náklady spojené se sběrem a svozem využitelných složek, tedy papíru, plastů, skla, kompozitního a nápojového kartonu, kovů, a náklady na jejich další využití. Náklady se uvedou podle jednotlivých způsobů sběru.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Dále se uvedou náklady na sb ěr, svoz a další nakládání s biologickým odpadem, odpadem jedlých tuků a olejů a dalších odpadů, vždy rozdělené podle jednotlivých způsobů sběru. Nepatří sem náklady spojené s nakládáním s odpady vznikajícími při údržbě veřejné zeleně v obci.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Ro man,times,serif"> </FONT><BR>Uvedou se náklady spojené se sběrem a naklá dáním se stavebními odpady od občanů, pokud je obec zahrnula do obecního systému. Jestliže obec stanovila hmotnostní limit stavebních a demoličních odpadů připadajících na občana v obecním systému, tak obec uvede náklady jen do tohoto limit P></TD><TD WIDTH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>9. Z ařízení na výrobu a zpracování plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=327 CO LSPAN=2 VALIGN=TOP><P>����D"e$‘úBmz� ~Q8ďş případě jiných zařízení než bi oplynová stanice popisem procesního modelu, který zajistí splnění podmínek provozu kompostárny, a který obsahuje:<BR> <BR>1. popis příjmu odpadů a dalších materiálů, popis kontroly odpadů z hlediska jejich vhodnosti pro přijetí ke zpracování z hlediska jejich vlastností, zejména obsahu nečistot; nastavení pravidel pro odmítnutí odpadů nebo materiálů a nastavení mechanismu odstranění nečistot; popis ostranství (smetky) - uvedou se náklady sběr, svoz a odstranění uličních smet ků (volně odhozených odpadů), konkrétně provozní náklady, tj. náklady na metaře, použití techniky a odstranění odpadů. Do nákladů je možné zahrnout také náklady spojené s úklidem okolo stanoviš sběrných nádob na komunální odpady. Nezahrn ují se náklady na strojní čištění ulic, kropení nebo obdobné náklady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Černé skládky - uvedou se náklady na odstranění odpadů z nelegálních „černých“ skládek včetně nákladů na jejich konečné odstranění na skládce či ve spalovně.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Celkové náklady</B> - uvede se součet všech celkových nákladů v jednotlivých řádcích kromě řádků (z toho papír, plasty, sklo, kompozitní a nápojového kartonu, kovy), tj. součet prvního řádku „Sběr využitelných složek (tříděný sběr)“ až posledního řádku „Černé skládky“. Pokud sběrný dvůr slouží i jiný m obcím, pak se v následujícím řádku „Z toho náklady na provoz sběrného dvora pouze po ohlašující obec“ - uvede jen patřičná část nákladů odpovídajících nákladům obce, za jejíž obecn í systém se podává hlášení. Od celkových nákladů se odečtou náklady na odpady jiných obcí. Zjednodušeně lze odečíst místo nákladů na odpady jiných obcí příjmy od jiných obcí za využívání sběrného dvora,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Další specifické náklady</B> - uvedou se dal ší náklady obce související s odpadovým hospodářstvím.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Celkové náklady na provoz sběrného dvora (povoleného nebo sběrného místa), (včetně nakládání s o dpady) - uvedou se celkové náklady spojené s provozem sběrného dvora včetně r ežijních nákladů a nákladů na nakládáním s odpady - využití nebo odstranění.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Odpady z údržby veřejné zeleně - uvedou se náklady spojené se sběrem a svozem odpadu vzniklého z údržby zeleně, včetně nákladů na nakládání s odpadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR>Informační aktivity - uvedou se náklady na propagací třídění odp adů, na informování občanů o správném nakládání s odpady, na informování o vý sledcích a nákladech odpadové hospodářství obce. Příprava informačních materiálů, například letáků, pře dnášek nebo edukačních akcí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif">  ;</FONT><BR>Administrativa - náklady na pracovníky pracující v administrativě odpadového hospodářství obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Jiné - pokud má obec ještě nějaké jiné náklady související s odpadovým hospodářst vím uvedou se zde.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,se rif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 12<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Způsob úhrady za službu svozu a nakládání s odpady (obec - svozová společnost)</B> - specifikují se využívané způsoby platby za služby v odpadovém hospodářství mezi obcí a svozovou firmou.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Pro jednotlivé odpady, zejména papír, plasty, sklo, kompozitní a nápojový karton, kovy, textil, biologický odpad a směsný komunální odpad, se uvede pomocí „Ano“ způsob úhrady, který obec používá, například za nádobu, za výsyp nádoby, za hmotnost, za obsloužený objem, za obyvatele, za ujeté kilometry, nebo je použita nějaká paušální částka, nebo je úhrada pro vedena podle prodaného množství odpadů nebo je služba provedena zdarma. Pokud je uvedeno „Ano“ úh rada „za hmotnost“, pak se u daného druhu případně poddruhu odpadu uvede také cena v Kč za 1 tunu svezeného odpadu. Jiný - uvede se „Ano“ pokud je používán jiný způsob úhrady. Svoz nějakého druh u odpadu může být i zahrnut v platbě za svoz směsného komunálního odpadu, pak se uvede „Ano“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 13<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Příjmy obce v odpadovém hospodářství </B> - uvedou se příjmy obce v Kč, které obec v odpadovém hospodářství získá. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - uvedou se příjmy obce z poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Úhrada za zapojení původců do obecního systému - uvedou se příjmy obce od fyzických osob podnikajících a právnických osob, které jsou na základě písemné smlouvy s obcí zapojené do obecního systému.<BR>Výnosy z pro deje využitelných odpadů (druhotných surovin) - uvedou se výnosy z prodeje využitelných složek odpadů (druhotných surovin), pokud s nimi obec sama obchoduje nebo je -li tento údaj obci znám z fakturace služby od svozové společnosti. Do těchto příjmů se neuvádí odměny od autorizovaných obalových společností.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><BR>Výnosy ze sběru textilu - uvedou se výnosy ze sběru textilu, a to ja k v režimu předcházení vzniku odpadů, tak v režimu odpadů, pokud je obci poskytována odměna.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Výnosy ze sběru odpadu jedlých tuků a olejů - uvedou se výno sy ze sběru odpadu jedlých tuků a olejů, pokud je obci poskytována odměna.<BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Příjmy od autorizovaných obalových společností za obalové odpady - uvedou se příjmy za služby, které poskytuje obec autorizovaným obalovým společnostem v oblasti odpadovéh o hospodářství za zpětný odběr a využití obalových odpadů.<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Příjmy od kolektivních systémů (výrobců) za zpětný odběr výrobků s ukončenou životností -uvedou se příjmy za služby, které poskytuje obec kolektivním systémům, výrobcům -umístění míst zpětného o dběru výrobků s ukončenou životností na území obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Příjmy od jiných obcí (za využívání sběrného dvora) - uvedou se příjmy za službu, kdy obec poskytne k využívání svůj sběrný dvůr okolním obcím, respektive občanům jiných obcí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Příjmy z poplatku za ukládání odpadu na skládku (pokud je obec příjemcem po platku) -uvedou se příjmy plynoucí obci z poplatku za ukládání odpadů na sklá dku, která se nachází na území obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR>Výnosy z prodeje nemovitých věcí, například re - use centra - uvedou s e výnosy z prodeje nemovitých věcí určených k opětovnému použití, pokud je obec nabízí k prodeji např. v reuse centrech.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>J iné příjmy - v případě, že obec má nějaké jiné příjmy v oblasti odpadového ho spodářství, uvede je zde Kč.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  ;</FONT><BR><B>Celkové příjmy</B> - uvede se součet všech celkových příjmů v jednotlivých řádcích, tj. součet prvního řád ku „Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství“ až posledního řádku „J iné příjmy“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 14<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Poplatky za komunální odpad</B> - uvedou se informace o poplatku placeném občanem podle zákona o míst ních poplatcích.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR><B>Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství</B> - uvede se, zda je využit tento poplatek, dále se uvede výše poplatku v Kč/občana/rok. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1200 Kč. Dále se uvede, zda je využívána zákonná možnost osvobození od poplatku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci</B> - uvede se, zda je využit tento poplatek, dále jaký dílčí základ popl atku obec zvolila, a to buď podle hmotnosti odpadu nebo podle objemu odpadu n ebo podle objednané kapacity sběrných prostředků. Dále se uvede, zda obec stanovila minimální základ dílčího poplatku, což je nejvýše 10 kg, 60 I. Dále se uvede sazba poplatku vztažená k hmotnosti odpadu Kč/kg, což je nejvýše 6 Kč nebo k objemu odpadu nebo kapacitě sběrných prostř edků, což je nejvýše 1 Kč.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obec informuje plátce poplatku o hmotnosti nebo objemu směsného komunálního odpadu odloženého z nemovité věci</B> - uvede se „Ano“ podle toho, jakými způsoby a prostředky obec informuje své občany.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><BR><B>Podíl poplatkových subjektů, kteří ne zaplatili obci poplatek za komunální odpad</B> - uvede se podíl počtu poplatk ových subjektů, kteří mají nedoplatek na poplatku za komunální odpad bez ohledu na jeho výši k celkovému počtu všech povinných poplatkových subjektů. V případě p oplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci jsou započítáni plátci.<P ALIGN=CENTER><B>Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes ,serif"> </FONT><BR> List 6 - Údaje o obsahu perzistentních organických látek podle přílohy IV n ařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 2019/1021 u odpadů zde vymezených</B><P ALIGN=RIGHT>&n bsp;   &nb sp;  strana č . /< /P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT></FONT ><TABLE BORDER CELLSPACIN G=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 64 VALIGN= TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=223 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>IČP / IČZ</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD></ TR><TR><TD WIDTH=108 VAL IGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=223 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN =TOP><P> </P></TD></ TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=111 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3><B>Katalogové číslo odpadu</B></P></FONT></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3><B>Kategorie odpadu</B></P></FONT></T D><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Název druhu odpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=132 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>< B>Název perzistent ní organické látky</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri " size=3><B>Číslo CAS</B> </P></FONT></TD><T D WIDTH=45 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calib ri" size=3><B>Číslo ES</ B></P></FONT></TD> <TD WIDTH=151 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Obsah perzistentní organické látky ( mg/kg)</B></P></FONT></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=151 VAL IGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WID TH=111 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=87 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=86 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=132 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=47 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=45 VALIGN= TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=151 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=111 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=87 VAL IGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=132 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=45 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=151 VALIGN=TOP><P> < /P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 6 - Údaje o obsahu perziste ntních organických látek podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 u vymezených odpadů<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Katal ogové číslo odpadu</B> - uvede se katalogové číslo druhu případně poddruhu odpadu podle Katalogu odp adů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR><B>Kategorie odpadu</B> - uvede se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona a Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Název druhu odpadu</B> - uve de se název druhu případně poddruhu odpadu podle Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Název perzistentní organické látky</B> - uvede se název perzistentní organické látky podle přílohy IV Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021.<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Číslo CAS</B> - uvede se mezinárodní jednoznačný číselný kód, používaný pro identifikaci chemické látky. Identifikační číslo látky v Chemical Abstracts Services. Seznam látek, které mají přiděleno CAS číslo je možné vyhledat na internetových stránkách ministerstva. Číslo je uv edeno i v příloze IV Nařízení č. 2019/1021.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Číslo ES </B>- uvede se identifikační číslo látky uvedené v jednom ze sezn amů látek: Seznam obchodovatelných látek (Einecs), Seznam nových lá tek (Elincs) a Seznam látek nepovažovaných za polymery (Nlp). Číslo je uveden o i v příloze IV Nařízení č. 2019/1021.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obsah perzistentní organické látky</B> - uvede se hmotnostní koncentrace obsahu perzistentní organické látky v mg/kg.<P ALIGN=CENTER><B>Hlášení s ouhr nných údajů z průběžné ev idence</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR>Li st 7 - Údaje o příjmu zař ízení obsahujících PCB a odpadů PCB</B><P ALIGN=RIGHT>&n bsp;   &nb sp;  strana č . /< /P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT></FONT ><TABLE BORDER CELLSPACIN G=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 64 VALIGN= TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=223 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>IČP / IČZ</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR> <TR><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 64 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACIN G=0 CELLPADDING=0><TR><T D WIDTH=71 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Pořadové čí slo</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=90 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Identifikace zařízení s PCB nebo odpadů PCB</B></P></FONT></TD><TD WIDT H=73 COLSPAN=2 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" siz e=3><B>Hmotnost (t)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B >Evidenční kód</B></P></ FONT></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Part ner vlastník (držitel) / provozovatel / zařízení pro nakládání s odpady</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=71 VA LIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Výrobní číslo zařízení (jiná identifi kace)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size =3><B>Kód druhu zařízení </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3><B>Upřesnění druhu zařízení</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3><B>Hermetiza ce zařízení</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Ka talogové číslo odpadu</B ></P></FONT></TD>< TD WIDTH=71 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Kategorie odpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Hmotnost zařízení</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=73 VALIGN =TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size =3><B>Hmotnost provozní kapaliny v zařízen í</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO, obchodní firma / název / jméno a příjmení IČZ / I ČP název provozovn y / provozovatel / zařízení, adres a provozovny / zařízení IČZÚJ provozovny / zařízení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =76 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>P ouze pro kódy zařízení 30, 7 0 a 90</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 COLSPAN= 2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pouze pro kódy za řízení 81, 82, 83, 90</P ></FONT></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WI DTH=73 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WID TH=95 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>2</P></FONT></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>3</P></FONT></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>4</P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>5</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3>6</P></FONT></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce=" Calibri" size=3>7</P></F ONT></TD><TD WIDTH =73 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>8</P></ FONT></TD><TD WIDT H=73 VALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>9</P>< /FONT></TD><TD WID TH=71 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3>10</P ></FONT></TD><TD W IDTH=95 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>11< /P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=71 VALIG N=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WID TH=57 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=76 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD W IDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=73 VALIGN=TO P><P> </P></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></T ABLE><BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 7 - Úd aje o příjmu zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Jedná o specifikaci příj mu zařízení s PCB a odpadů PCB, v případě, že existuje evidenční list inventa rizace.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Pořad, číslo</B> - uvede se pořadové číslo evidenčního záznamu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ve sloupcích 2 až 7 - uvede se identifikace zařízení s PCB nebo odpady PCB:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR><B>Výrobní číslo zařízení (jiná identifikace)</B> - uvede se výr obní číslo zařízení nebo jiná identifikace ze štítku výrobce, rozumí se výrobní číslo základního zařízení nebo výrobní číslo oddělené části naplněné provozní kapalinou, která má své vlastní výrobní číslo, nebo jiná identifikace uskladnění provozní kapaliny s PCB, to platí pro kódy zařízení 81, 82, 83 a 90.<BR><FONT face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód druhu zařízení</B> - u vede se kód druhu zařízení nebo způsobu uskladnění, na které se vztahuje vedení evidence podle § 83 odst. 1 zákona, a to podle tabulky č. 2 Seznam druhu zařízení nebo způsobu uskladnění včetně přiřazených kódů pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB uvedené v příloze č. 42 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Upřesnění druhu zařízení</B> - u vede se upřesnění druhu zařízení pro kódy zařízení 30, 70 a 90, tj. uvede se druh zařízení či způsob uskladnění, na které se vztahuje vedení evidence a na které nelze použít jiný kód zařízení, a to podle tabulky č. 2 Seznam druhu zař ízení nebo způsobu uskladnění včetně přiřazených kódů pro inventarizaci zaříz ení obsahujících PCB a odpadů PCB uvedené v příloze č. 42 k této vyhlášce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Hermetizace zařízení</B> - uvede se hermetizace zařízení; vyplní se "H" v případě <B>hermetizovaného zařízení a "N" u nehermetizovaného zařízení< /B>.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Katalogové číslo odpadu</B> - uvede se katalogové číslo druhu odpadu pod le Katalogu odpadů pouze pro kódy zařízení 81, 82, 83 a 90. Jedná se o odpady PCB 13 01 01*, 13 03 01*, 16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*, 17 09 02*.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kategorie odpadu</B> - uvede se kategorie odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona a Katalogu odpadů pro kódy zařízení 81, 82, 83 a 90.<BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Hmotnost zařízení nebo hmotnost provozní kapaliny v zařízení</B> - uvede se hmotnost v tunách, na šest desetinných míst. Uvede se ta hmotnost, která byla zjištěna při nakládání. Hmotnost zařízení se rozumí hmotnost celého zařízení, s nímž j e nakládáno. Hmotnost provozní kapaliny je hmotnost provozní kapaliny případn ě odpadu PCB.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Evidenční kód</B> - uvede se evidenční kód podle zákona a tabulky č. 1 listu 2 podle skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání se zařízením s PCB nebo odpady PCB s hmotností uvedenou ve sloupci 8 a 9.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Partner</B> - uvedou se údaje o vlastníkovi (držiteli), provozovateli zařízení nebo zařízení pro nakládání s odpady (jejich provozovně / zařízení), od kterého bylo zařízení PCB nebo odpad PCB převzat zařízením pro nakládání s odpady. Uvedou se údaje o provozovně partnera nebo zařízení pro nakládání s odpady. Uvede se identifikační číslo zařízení. V ostatních případech se uvádí identifikační číslo provozovny. V případě převzetí odpadu, který vznikl mimo provozovnu, se v údajích o provozovně uvede na místě identifikačního čísla provozovny kód příslušného SO ORP / SOP podle místa vzniku odpadu, na místě názvu se uvede typ činnosti, dále adresa a IČZÚJ obce SO ORP / SOP podle místa vzniku odpadu. V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného výrobku s ukončenou životností od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukován nebo zpětně odebraný výrobek odevzdán. V případě dovozu, vývozu nebo přeshran iční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN, a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy. Správný kód státu je použit vždy pokud je použit kód podle ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1 : Kódy zemí.<P ALIGN=CENTER><B>Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence</P><BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Ro man, times,serif"> </FONT ><BR>List 8 - Údaje o vstupech a výstupech ze zaří zení k mechanické úpravě, třídění, dotříděn í (třídící, dotřiďovací l inka, mechanicko-biologická úprava)</B><P ALIGN=RIGHT>&n bsp;   &nb sp;  strana č . /< /P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT></FONT ><TABLE BORDER CELLSPACIN G=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 64 VALIGN= TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=223 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>IČ P / IČZ</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=223 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></F ONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORD ER C ELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=90 COLSPAN= 3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3><B>VSTUP</B></P></FONT></TD><TD WID TH=86 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size= 3><B>VÝSTUP</B></P></FONT></TD><TD WIDTH =67 COLSPAN=4 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3><B>ALOKACE ODPADU</B></P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=90 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=86 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=6 7 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B> 20</ B></P></FONT></TD><TD WI DTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>1 501</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=89 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Dovoz/ přeshranič ní přeprava</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P AL IGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3><B>Jiný</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Od pad ze zdroje</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B >Množství (t)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=40 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3><B>Podíl (%)</B ></P></FONT></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3><B>Směřování ke konečnému zpracování</B> </P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Množství (t)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=41 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Podíl (%)</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Množství <BR>   ;     (t)</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Množství <BR>  &nbs p;&n bsp;   (t )</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIGN =CENTER><FONT face="Cali bri" size=3><B>Množství <BR>&nb sp;   &nb sp;  (t) </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3><B>Množství <BR>&nb sp;  &nb sp;   (t) </B></P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3><B>20</B></P></FONT ></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></ TD><TD WIDTH=40 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="C alibri" size=3><B>Recykl ace<BR>(R kódy)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=41 VALIGN =TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=67 VALIGN=TOP BGCOLOR= #e6e6e6><P> < /P></TD><TD WIDTH=68 VAL IGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=8 9 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD>< TD WIDTH=68 VALIGN=TOP B GCOLOR=#e6e6e6><P>  </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=90 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibr i" size=3><B>15 01 </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTE R> </P></TD><TD WIDTH=40 VALIGN=TOP ><P> </P></TD ><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3><B>Ener geti cké využití<BR>(R1)a<BR> Spalování </B>(D10)</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=41 VALIG N=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=67 VALIGN=TOP BGCOLOR =#e6e6e6><P> </P></ TD><TD WIDTH=68 VA LIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6 ><P> </P></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP BG COLOR=#e6e6e6><P> </P>< /TD><TD WIDTH=68 VALIGN= TOP BGCOLOR=#e6e6e 6><P> </P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3><B> Dovoz/ přeshraniční přeprava</B></P></FO NT></TD><TD WIDTH= 69 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P> </TD><TD WIDTH=40 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=8 6 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3><B>Sklá dkování<BR>(D1)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=41 VALIG N=TOP><P> </P></TD><TD WID TH=67 VALIGN=TOP BGCOLOR =#e6e6e6><P>  </P></TD><TD WIDTH=68 VA LIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TO P BGCOLOR=#e6e6e6><P>&nb sp;</P></TD><TD WI DTH=68 VALIGN=TOP BGCOLO R=#e6e6e6><P>  ;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=90 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3><B>Jiný</B> </P></FONT></TD><T D WIDTH=69 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>&n bsp;</P></TD><TD W IDTH=40 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIGN=TOP><P ><FO NT face="Calibri" size=3 >Úbytek (do 100 %) x</P></FONT></TD><TD WID TH=67 VALIGN=TOP>< P> </P></TD><TD WID TH=41 VALIGN=TOP>< P> </P></TD><TD WID TH=67 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOL OR=#e6e6e6><P> </P> </TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6 e6><P> </P></ TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6 e6><P> </P></ TD></TR><TR><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P> </P></TD><T D WIDTH=40 VALIGN= TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=86 VALIG N=TOP><P><FONT face="Ca libr i" size=3>Předání k dalš í úpravě (Ano / Ne)</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=41 VALIGN=TOP><P> </P></TD><T D WIDTH=67 VALIGN=TOP BG COLOR=#e6e6e6><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH= 68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD W IDTH=89 VALIGN=TOP BGCOL OR=#e6e6e6><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR =#e6e6e6><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=90 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" s ize=3>Celkem</P></ FONT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER> </ P></TD><TD WIDTH=40 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=86 V ALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Celkem</P></FONT></TD><T D WIDTH=67 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=41 VALIGN=TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD>< TD WIDTH=68 VALIGN=TOP BGCOLOR=#e6e6e6><P> </P></TD></TR></TABLE><BR>&nb sp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>VSTUP</B> - uvedou se údaje o odpadu vstupujícím do zařízení k mechanické úpravě, mechanicko-biologické úpravě (třídící linka, dotřiďovací linka, mechanicko-biologická úprava).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Odpad ze zdroje</B> - uv ede se zdroj, původ vstupujícího odpadu. Vstupující tok odpadu se rozdělí na čtyři subtoky podle původu - odpad z e skupiny 20 Katalogu odpadů („20“), odpad z podskupiny 15 01 Katalogu odpadů („15 01“), odpad přeshraničně přepravený nebo dovezený do ČR („Dovoz / přeshraniční přeprava“), jiný odpad („Jiný“).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství (t</B>) - uvede se množství vstupujícího toku odpadu rozděleného do příslušného subtoku v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Podíl (%)</B> - uvede se podíl vstupujícího toku odpadu rozděleného do přísluš ného subtoku v % (až na jedno desetinné místo). Celkem součet % dává 100 %.<B R><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>VÝSTUP</B> - uvedou se údaje o odpadu vystupujícím ze zařízení, například zařízení k mechanické úpravě nebo mechanicko-biologické úpravě. Typicky to může být třídící linka, dotřiďovací linka nebo mechanicko-biologická úprava.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Směřování ke konečnému zpracování</B> - uvedou se údaje k jakému konečné mu zpracování je odpad vystupující ze zařízení směřován. Na samostatný řádek se uvede množství odpadu směřovaného do „Recyklace“, „Energetické využití“ společně se „Spalování“ a „Skládkování“. Dále se uvede procentní po díl odpadu směřovaného do „Recyklace“, „Energetické využití“ společně se „Spa lováním“ a „Skládkování“. „Úbytek“ představuje dopočet do celkového množství a do 100 %.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství (t)</B> - uvede se množstv í vystupujícího toku odpadu rozděleného do příslušného subtoku v tunách až na šest desetinných míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B> Podíl (%)</B> - uvede se podíl vstupujícího toku odpadu rozděleného do příslu šného subtoku v % až na jedno desetinné místo.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>ALOKACE ODPA DU</B> - systémem bude proveden dopočet údajů o nakládání s jednotlivými subt oky odpadu podle jejich původu, které jsou směřovány k příslušnému konečnému zpracování.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství (t)</B> - bude pro veden dopočet množství příslušného konečného zpracování subtoku odpadu v tunách až na šest desetinných m íst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR><B>Ztráta (%)</B> - systémem bude proveden výpočet „ztráty“ z údajů o množství odpadu na vstupu a výstupu ze zaříze ní.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN =RIGHT>       ;&nb sp;<B>Příloha č. 14 k vyhlášce č. 2 73/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Průběžná ev iden ce odpadů v zařízení určeném pro n akládání s odpady, které přijímá vybrané kovové odpady</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </B></FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING =0 C ELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=38 COLS PAN=19 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Průběžná evidence odpadů v zařízení ke sběru kovových odpadů</B></P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=38 COLSPAN=9 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zařízení ke sběru kovových odpadů</P></FONT></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=10 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>IČZ :</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=38 COLSPAN=9 VALIGN=TOP><P>       &nbs p;<FONT face="Calibri" size=3>Adresa:</P></FONT></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=10 VALIGN=TOP><P>       <FONT fa ce="Calibri" size=3>Jméno a příjme ní osoby odpovědné za vedení průběžné evidence:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=38 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3><B>Převzetí o dpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=70 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3><B>Údaje o fyzi cké osobě podnikající nebo právnické osobě, která předala odpad do zaříze ní</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=61 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Údaje o fyzické osobě, která fyzick y př edala odpad do zařízení< /B></P></FONT></TD><TD WIDTH=79 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" si ze=3><B>Převzatý odpad</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3><B>Platba</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=69 COLSPAN= 3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Nakládání s odpadem</B></P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDT H=38 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>1</B> </P></FONT></TD><TD WIDT H=49 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>2</B> </P></FONT></TD><TD WIDT H=29 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>3</B> </P></FONT></TD><TD WIDT H=70 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>4</B> </P></FONT></TD><TD WIDTH=31 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>5</B></P></FONT ></TD><TD WIDTH=75 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>6</B></P></FONT> </TD><TD WIDTH=61 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>7</B></P></FONT>< /TD><TD WIDTH=62 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>8</B></P></FONT></ TD><TD WIDTH=36 COLSPAN= 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>9</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>10</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>11</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>12</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>13</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>14</B></P></FON T></ TD><TD WIDTH=50 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>15</B>< /P></FONT></TD><TD WIDTH =69 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>17</B></P></FO NT></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size= 3><B>18</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>19</B></P></FO NT></TD></TR><TR><TD WIDTH=38 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Po ř. číslo</P></FONT></TD><TD WIDTH=49 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum</P></FONT></TD><TD WI DTH=29 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Čas</P></FONT></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ob chodní firma / název / jméno a příjmení</P></FONT></TD><TD WIDTH=31 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>IČO</P></FONT></T D><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa sídla f yzické osoby podnikající nebo právnické osoby</P></FONT></TD><TD WIDTH=61 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jm éno a příjmení fyzické osoby</P></FONT></TD><TD WIDTH=62 VALIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu< /P></FONT></TD><TD WIDTH =36 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo prů kazu totožnosti</P></FON T></TD><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Katalogové číslo odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Kategorie od padu</P></FONT></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Název odpadu </P></FONT></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Množství (t) ( + )</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Stručný popis předmětů umožňující do datečnou identifikaci (u vedení písmen, číslic, symbolů apod.)</P></FONT></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Výše platby (Kč)</P>< /FON T></TD><TD WIDTH=69 VALI GN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Z to ho množství podle způsobu nakládání (t) (- )</P></FONT></TD>< TD WIDTH=69 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Cali bri" size=3>Evidenční kó d způsobu nakládán í</P></FONT></TD><TD WID TH=68 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" s ize=3>Partner IČO, obchodní firma / název/ jméno a příjmení, IČZ, IČP, IČOB, adresa</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=38 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=49 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=29 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=31 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=61 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=62 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P> </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=38 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=49 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=29 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=31 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=61 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=62 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P> </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=38 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=49 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=29 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=31 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=61 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=62 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P> </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=38 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=49 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=29 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=31 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=61 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=62 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P> </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=38 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=49 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=29 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=31 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=61 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=62 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=79 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P> </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=38 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=49 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=29 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=31 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=75 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=61 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=62 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=36 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P> </P></TD ><TD WID TH=79 VALI GN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=70 VALIGN=TO P><P> </P></TD><TD WIDTH=56 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=66 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=84 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=50 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=69 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=68 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< BR>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</B> - uvede se identifikační číslo zařízení ke sběr u odpadů včetně kovových odpadů přidělené krajským úřadem.<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Poř. č.</B> - uved e se číslo pořadí převzetí druhu případně poddruhu odpadu.<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum</B> - uvede se den, měsíc, rok ve formátu DD.MM.YYYY, kdy byl odpad převzat.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR><B>Čas</B> - uvede se hodina a minuty ve formátu HH: MM, kdy byl odpa d převzat.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvedou se údaje o fyzické osobě podnikající nebo právn ické osobě, která předala odpad do zařízení. Uvede se, jak je zapsáno v obchodním nebo živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikač ní číslo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, která předala odpad do zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> </FONT><BR> <B>Adresa sídla fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby</B> - uvedou s e adresní údaje sídla fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, která předala odpad do zařízení ke sběru kovových odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Ti mes New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Jméno a příjmení</B> - uvedou se údaje o fyzické osobě, která fyzicky předala odpad do zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Adresa místa trvalého pobytu nebo místa pobytu</B> - uvedou se adresní údaje fyzické osoby, která f yzicky předala odpad do zařízení ke sběru kovových odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Číslo průkazu totožnosti</B> - uvede se číslo průkazu totožnosti fyzické osoby, která fyzicky předala odpad do zařízení ke s běru kovových odpadů ve tvaru DD.MM.YYYY.<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Katalogové číslo odpadu</B> - uvede se katalogové číslo převzatého odpadu podle Katalogu odpadů. Evidence se vede podle tohoto formuláře pro všechny přijímané odpady. U odpadů, které nejsou kovovými odpady, se pole vztahující se ke kovovým odpadům nevyplňují.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR><B>Kategorie odpadu</B> - uvede se kategorie převzatého odpadu v souladu s postupem zařazování odpadů podle zákona a Katalogu odpa dů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR><B>Název odpadu</B> - uvede se název převzatého odpadu podle Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství</B> - uvede se hmotnost druhu případně poddruhu převzatého odpadu v tunách. Hmotnost může být uvedena až na šest desetinných míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< BR><B>Stručný popis předmětů umožňující dodatečnou identifikaci</B> - uvede s e pouze v případě, že byl zařízením ke sběru kovových odpadů převzat stanovený odpad podle § 18 odst. 4 zákona, zejména strojní zařízení, obecně prospěšné zařízení, umělecké dílo, pietní, bohoslužebné předměty. Uvádí se identifik ační znaky, číslice, symboly a další, které se nacházejí na těchto předmětech .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Výše platby</B> - uvede se výše platby v Kč provedená převodem peněžních prostředků prostřednictvím osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu.<BR><FONT face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Z toho množství podle způs obu nakládání</B> - uvede se množství druhu případně poddruhu odpadu v tunách až na šest desetinných míst podle jednotlivých způsobů nakládání uvedených ve sloupci 18 z celkového množství druhu případně poddruhu odpadu uvede ného ve sloupci 13. Každý jednotlivý způsob nakládání se uvede na samostatný řádek.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><BR><B>Evidenční kód způsobu nakládání</B> - uvede se kód způsobu naklá dání podle tabulky č. 1 s evidenčními kódy přílohy č. 13 k této vyhlášce odpovídající nakládání s množstvím odpadu uvedeným ve sloupcích 13 (+) a 17 (-).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman, times,serif"> </FONT><BR><B>Partner</B> - uvedou se údaje o osobě předávající / přebírající odpad.<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Uvedou se údaje o provozovně partnera nebo zařízení pro nakládání s odpady nebo o obchodníkovi s odpady předávajícím odpad.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif"> </FONT><BR>Dále se uvedou údaje o zařízení k nakl ádání s odpady nebo obchodníkovi s odpady přebírajícím odpad od daného zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Uvede se identifikační číslo zařízení nebo identifikačn í číslo obchodníka s odpady. V ostatních případech se uvádí identifikační čís lo provozovny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Uvede se IČO - identifikační číslo fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, která odpad převzala. Obchodní firma / název / jméno a příjmení se uvede, jak je zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>V případě převzetí odpadu nebo výrobku s ukončenou životností, který není přebírán v režimu zpětného odběru, od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, na jejímž území odpad vznikl nebo výrobek s ukončenou životností předán.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </FONT><BR>V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede zkrácený kód státu a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy. Správný kód st átu je použit vždy pokud je použit kód podle ČSN EN ISO 316-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZ</B> - uvede se identifikační číslo z ařízení pro nakládání s odpady, které odpad předalo nebo převzalo.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČP - uvede se identifikační číslo provozovny, která odpa d předala.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nb sp;</FONT><BR>IČOB - uvede se identifikační číslo obchodníka s odpady, který odpad předal nebo převzal.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČZÚJ - uvede se v př ípadě převzetí odpadu od nepodnikající fyzické osoby název a IČZÚJ obce, na jejímž území odpad vznikl.<B R><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><B R><B>Adresa</B> - uvedou se adresní údaje, tedy ulice, č.p., č.o., PSČ, zařízení pro nakládán í s odpady, které odpad přebralo.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIG HT>     &nb sp; <B>Přílo ha č. 15 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P ><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení,<BR>přerušení nebo obnovení provozu zař ízen í</P><BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>Hlášení urč eno pro krajský úřad:<BR> </FO NT><BR><B>List 1: Identifikace</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WI DTH= 163 COLSPAN=5 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Ident ifikace ohlašovatele zaří zení pro nakládání s odpady</B></P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=163 COLSPA N=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=163 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Obchodní fir ma / název / jméno a příjmení</P></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=163 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Ulice</P></FONT></TD><TD WIDTH=122 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>č.p .</P></FONT></TD><TD WIDTH=111 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>č.o.</P></FONT ></T D><TD WIDTH=149 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=114 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>PSČ</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 COLSPAN =5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 COLSPA N=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vyplnění hlášení a kontaktní údaje:</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=163 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Datum</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 63 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>J méno</P></FONT></TD><TD WIDTH=111 C OLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Příjmení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =163 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty</P></FONT></TD><TD WIDTH=111 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Telefon</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WID TH=221 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3><B>Identifikace zařízení</B ></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Zařízení ke skladování, sběru, úpravě , využití nebo odstranění odpadu povolené podle § 21 odst. 2</B> zákona nebo podle zá kona o integrované prevenci</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=111 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Malé zařízení </B>provo zované na základě souhlas u <B>podle § 64 odst. 2 </B>zákona</P></FONT></TD><TD WIDTH= 111 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3><B>Zařízení k využití odpadu </B>provozované na zák ladě výjimky <B>podle § 21 od st. 3 </B>zákona <B>a vymezené v příloze č. 4 k </B>zákonu</P></FONT></ TD><TD WIDTH=111 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 COLSPAN=2 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3 >Zařízení podpořen é z OPŽP</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 11 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=221 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri " size=3>Podidentifikace zařízení</ P></FONT></TD><TD WIDTH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>1. Zařízení na výrobu papír u nebo lepenky</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>2. Zařízení na výrobu skla</P></FONT></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=221 VAL IGN=TOP><P> < /P></TD><TD WIDTH=327 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>3. Zařízení na výrobu kovů</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 VALIGN= TOP> <P> </P></TD><TD WID TH=327 COLSPAN=2 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>4. Bioplynová stanice zpracovávající biomasu a vedlejší produkty zemědělské výro by</ P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=221 VALIGN =TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=32 7 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>5. Používání upravených kalů na zemědělské půd ě (z emědělec)</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH =221 VALIGN=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>6. Zasypávání zeminou neb o ka mením</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=221 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD W IDTH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>7. Využití sedimentů na zemědělském půdním fondu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=221 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WID TH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FON e nebezpečné vlastnosti, kterou v době vzniku neměl</P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>HP 15 Odpad schopný vyk azov at při nakládání s ním ně kterou z výše uved ených nebezpečných vlastností, kter ou v době vzniku neměl<BR>Na štítku se uvede název nebezpečné vlastnosti následovně:<BR>Následně nebezpečný.</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR ><FO NT face="Calibri" size=3> <B>Vysvětlivky<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR>� $e���� $e(‘úłRi�ŔŻ˝ĐŻa face="Calibri" size=3>Specifikace místa odběru< trozaříz ení -výhra dně k přípravě k opětovnému použití</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>11. Zařízení ke zprac ován í odpadních pneumatik - výhradně st udená nebo teplá metoda protektorování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=221 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=327 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>12. Sklad odpadů , které vznikly při činnosti provozovatele zařízení</P></FONT></TD></TR></TABLE>< BR> <BR><FONT face=" Calibri" size=3><B>List 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpa du</B></FONT><TABLE BORDE R CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=541 COLSPAN=2 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3><B>Hlášení o zařízení provozovaném podle povolení podle § 2 1 odst. 2 zákona nebo int egrovaného povolení</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=5 41 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</P></FONT></TD><TD WIDT H=118 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD></TR><TR><TD WIDT H=541 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Integrované povolení</P></FONT></TD><TD WIDTH=118 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> Ano / Ne</P></FONT></TD ></T R><TR><TD WIDTH=541 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PID (IPPC kód zařízení)</P></FONT></TD><T D WIDTH=118 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" s ize= 3>MZP</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=541 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum zahájení pr ovozu zařízení</P></FONT> </TD><TD WIDTH=118 VALI GN=TOP>< P> </ P></TD></TR><TR><TD WIDTH=541 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)</P></FONT></TD><TD WIDTH=118 VAL IGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WID TH=5 41 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Datum obnovení provozu zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=118 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=541 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum ukončení provozu zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=118 VALIGN=TOP>< P>&n bsp;</P></TD></TR></TABLE><BR>  ;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>List 3 Ohlášení údajů o provozu zařízení vymeze ném v příloze č. 4 k zákonu a o pro vozu malého zařízení</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 C ELLP ADDING=0><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN= 6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Hlášení o zařízení provozovaném po dle § 21 odst. 3 zákona a vymezeném v příloze č. 4 k zákon u a hlášení o malém zařízení provozovan ém na základě souhlasu podle § 64 odst. 2 zákona</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 C OLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>První ohlášení za účelem získání IČZ</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=243 COLSPAN=2 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=102 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo zaříze ní ( IČZ)</P></FONT></TD><TD WIDTH=243 C OLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Pro zařízení bylo vydán o in tegrované povolení</P></FONT></TD>< TD WIDTH=243 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VAL IGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>PID (IPPC kód zařízení) </P></FONT></TD><TD WIDTH=243 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>MZP</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Datum zahájení provozu zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=243 COLSPAN=2 VALIGN =TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Datum přerušení provozu zařízení (odstávky)</P></FONT></TD><TD WIDTH=243 COLSPA N=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum ob nove ní provozu zařízení</P></ FONT></TD><TD WIDTH=243 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Datum ukončen í provozu zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=243 COL SPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></ TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3>První ohlášení nebo změna *:</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=102 COLSPAN=6 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa umístění zařízení:</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=102 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Ulice</P></FONT></TD><TD WIDTH=71 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>č.p.</P></FONT ></T D><TD WIDTH=70 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>č.o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=3 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></ FONT></TD><TD WIDTH=170 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=102 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDT H=71 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P> </TD><TD WIDTH=243 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>SOORP/SOP</P></FONT></TD><TD WIDTH=170 VALIGN=T OP><P> </P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení:</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 43 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Zeměpisná šířka -N</P></FONT></TD><TD WIDTH= 170 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>DD MM SS.sss</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=10 2 CO LSPAN=4 VALIGN=TOP><P> </P></T D><TD WIDTH=243 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zeměpisn á dé lka -E</P></FONT></TD><TD WIDTH=170 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>DD MM SS.sss</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN =6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Technologie:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " si ze=3>BAT</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 43 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FO NT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=6 VALIGN=TO P><P ><FONT face="Calibri" size=3>Název zařízení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=4 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3>Používání upravených kalů bez jejich dočasného uložení</P></FONT></TD><T D WI DTH=243 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Používání upravených kalů s jejich dočasným uložením</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=102 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P ><FO NT face="Calibri" size=3>Výrobce te chnologie</P></FONT></TD></TR></TABLE><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN= 5 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Popi s te chnologie</P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=100 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kapacity**:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" siz e=3> Roční projektovaná kapacita zařízen í (t/rok)</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPA N=4 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ro ční projektovaná zpracovatelská kapacit a zařízení (t/rok)</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR>< TD WIDTH=100 COLSPAN=4 VA LIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>Roční projektovaná zpr acovatelská kapacita povolené činnosti (t/rok)</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=100 COLSPAN= 4 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (t/den)</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P>  ;</P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPA N=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Maximální okamžitá kapac ita zařízení (t)</P></FON T></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=4 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Maximální okamžitá kapacita za říze ní včetně výrobků z odpadu (t)</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 COLSPAN=5 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady přijímané do zaří zení:</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=100 COLSPAN=2 VALI GN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>K atalogové číslo odpadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=138 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Kateg orie</P></FONT></TD><TD WID TH=132 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Název odpadu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLS PAN= 2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Kódy způsobu nakládání s od</P></FONT></TD><TD WIDTH=138 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>odpadem</P></FONT></TD><TD WIDTH=132 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P> </P></TD> </TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Č.j. souh lasu ORP</P></FONT></TD><TD WIDTH=132 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</ P></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSP AN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Rozhodnutí stavebního úřadu</P ></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COL SPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Označení stavebního úřad u</P></FONT></TD><TD WIDT H=138 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Č.j . rozhodnutí</P></FONT></ TD><TD WIDTH=132 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Datum vydání</P></FONT></ TD><TD WIDTH=121 VALIGN =TOP><P> <FONT face ="Calibri" size=3>Doba platnosti</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Závěr zjišovacího řízení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Oz načení příslušného úřadu</P></FONT></TD><TD WIDTH=138 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Č.j.</P></FONT></TD><TD WIDTH=132 VALIGN=T OP><P><FONT face="C alibri" size=3>Datum vydání</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><I>*) V následujících polích se vyplňují údaje pouz e v případě, že se jedná o první ohlášení provozu zařízení. V případě ohlášen í změny se vyplňují aktuáln í údaje pouze u těch položek, u kterých došlo ke změně<BR>**) Uvedou se relev antní kapacity související s provozem.<BR><FONT face="Times New Rom an CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Vysvětlivky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Krajský úřad</B></I> - uvede se název příslušného krajského úřadu, který provádí kontrolu a zpracování hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR><B>List 1: Identifikace<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><BR>Identifikace ohlašovatele</B> - zařízení pro nakládání s od pady<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo provozovatele zařízení; pokud je IČO méně než osmim ístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvede se jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o, obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje sídla nebo odštěpného záv odu provozovatele zařízení, jak jsou zapsány v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uve de se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správn ím území má provozovatel zařízení pro nakládání s odpady sídlo nebo odštěpný závod. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statisti ckým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR><B>Vyplnění hlášení a kontaktní údaje</B> - uvedou se údaje o vyplnění hlášení a osobě vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT><BR><B>Datum</B> - uvede se datum vyplnění hlášení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </FONT><BR><B>Jméno a příjmení</B> - uvede se jméno a př íjmení osoby vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Adresa elektronick é pošty, <B>telefon</B> - uvedou se kontaktní údaje na osobu vyplňující hláše ní.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace zařízení< /B> - uvede se označením „Ano“, za jaké zařízení pro nakládání s odpady jsou ohlašovány údaje o provozu zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Zařízení podpořené z OPŽP - uvede se „Ano“ pokud v době hlášení mělo přidělenu podporu z Operačního pr ogramu Životní prostředí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR><B>List 2: Ohlášení údajů o provozu zařízení ke sklado vání, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Vyplňuje se v případě ohlášení údajů o provozu zařízení provozovaném podle povolení po dle § 21 odst. 2 zákona nebo integrovaného povolení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</B> - uvede se identifikační číslo zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení</B> - uvede se „Ano“ pokud bylo pro zařízení pro nakládání s odpady vydáno integrované povolení podle zákona o integrované prevenci, v opačném p řípadě se uvede "Ne".<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>PID (IPPC kód zařízení)</B> - Pokud bylo pro zařízení pro nakládání s odpady vydáno integro vané povolení podle zákona o integrované prevenci, uvede se identifikace zařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu složeného z MZP a čísel.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum zahájení provozu zařízení</B> - uvede se den, měsíc a rok zahájení provozu zařízení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>Datum přerušení provozu (odstávky) zařízení</B> - v případě dočasného odstavení se uvede den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byl provoz zařízení přerušen, například poruch a nebo pozastavení činnosti. Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provoz u zařízení bude delší než 2 měsíce. U skládky s IČZ pro 2. fázi je datem přerušení provozu den, měsíc a rok ukončení 2. fáze rekultivace a zahájení 3. fáze provozu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum obnovení provozu zařízení</B> - v případě obnovení provozu zařízení po přerušení (dočasném odstavení) se uvede den, měsíc a rok obnovení provozu zařízení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><BR><B>Datum ukončení provozu zařízení</B> - v případě ukončení provozu zařízení se uve de den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR. U skládky s IČZ pro 1. fázi je dat em ukončení provozu den, měsíc a rok ukončení provozu 1. fáze skládky, kdy již není možné na skládku přijímat odpady k uložení na skládku. U skládky s IČZ pro 2. fázi je datem ukončení provozu den, měsíc a rok ukončení provozu 3 . fáze skládky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>List 3: Ohlášení údajů o provozu zařízen í vymezeném v příloze č. 4 k zákonu a o provozu malého zařízení<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>První ohlášení za účelem získání IČZ</ B> - pokud se jedná o první ohlášení zařízení pro nakládání s odpady, uvede s e „Ano", v opačném případě "Ne".<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</B> - uvede se identifikační číslo zařízení, pokud již bylo přísluš ným krajským úřadem přiděleno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Ro man,times,serif"> </FONT><BR><B>Mobilní zařízení</B> - pokud se jedná o mobilní zařízení, označí se "Ano", v opačném případě "Ne".<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení</B> - uvede se „Ano“ pokud bylo pro zařízení pro nakládání s odpady vydáno integrované povolení podle zákona o integrované prevenci, v opačném p řípadě se uvede "Ne".<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>PID (IPPC kód zařízení)</B> - Pokud bylo pro zařízení pro nakládání s odpady vydáno inte grované povolení podle zákona o integrované prevenci, uvede se identifikace z ařízení v informačním systému integrované prevence Ministerstva životního prostředí - identifikátor zařízení ve formátu 12místného kódu složeného z MZP a čísel.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum zahájení provozu zařízení</B> - uvede se den, měsíc a rok zahájení provozu zařízení ve formátu DD.MM.RRRR. Vyplňuje se den, kdy do zařízení byly nebo budou poprvé přijímány odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum přerušení provozu (odstávky) zařízení</B> - v případě dočas ného odstavení se uvede den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému by l provoz zařízení dočasně pozastaven, například porucha nebo pozastavení činnosti. Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení provozu zařízení bude delší než 2 měsíce. V pří padě zařízení na používání upravených kalů na zemědělské půdě se o přerušení nejedná v období, kdy nedochází k používání upravených kalů, protože je v daném období není možné používat s ohledem na podmínky používání upravených kalů stanovené v této vyhlášce.<BR><FONT face=" Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum obnovení provozu zařízení</B> - v p řípadě obnovení provozu zařízení po přerušení (dočasném odstavení) se uvede den, měsíc a rok obnovení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum ukončení pro vozu</B> - v případě ukončení provozu zařízení se uvede den, měsíc a rok ve f ormátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Adresa umístění zařízení:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Ulice, č.p., č.o., ob ec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje, kde se nachází stacionární zařízení pr o nakládání s odpady. V případě mobilního zařízení se uvedou adresní údaje sídla (odštěpného závodu) provozovatele zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající uvedeným adresním údajům, kde je zařízení umístěno. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení</B> - uvede se zeměpisná šířka a délka středu místa ohlašovaného stacionárního zařízení ve formátu DD MM SS.sss, uvedená v souřadnicovém systému WGS 84 (World Geodetic System) používaná běžně přístroji Globálního polohového systému (GPS). Nevyplňuje se v případě mobilních zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>V případě zařízení č. 5 „Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec)“ se uvedou adresní údaje umístění zařízení a zeměpisné souřadnice přibližného středu místa stacionárního zařízení údaje vztahující se k místu, které slouží k dočasnému uložení kalů podle této vyhlášky. Pokud je takových míst u jedné osoby užívající půdu více, uvede se místo s největší kapacitou. Pokud osoba užívající půdu takové místo nemá, uvedou se údaje vztahující se k provozovně této osoby, která používání upravených kalů převá žně zajišuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>V případě zařízení č. 6 „Zasypávání zeminou nebo kamením“ nebo zařízení č. 7 „Využití sedimentů na zemědělském půdním fondu“ se uvede jako adresa umístění zařízení a zeměpisné souřadnice přibližného středu místo zas ypávání zeminou nebo ukládání sedimentů. Pokud je takových míst u jedné osoby více, uvede se místo s největší kapacitou.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B >BAT</B> - uvede se „Ano“ v případě že se jedná o nejlepší dostupnou techniku (BAT - Best Available Techniques) definovanou jako nejúčinnější a nej pokročilejší stadium vývoje technologií, činností a způsobů jejich provozování. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR><B>Název zařízení</B> - uvede se totožně s názvem provozovatele zařízení nebo zažitý název charakterizující druh zaříz ení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR>V případě zařízení č. 5. „Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec)“ se rozliší, zda j de o „Používání upravených kalů bez jejich dočasného uložení“ nebo „Používání upravených kalů s jejich dočasným uložením“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR><B>Technologie</B> - uvede se komerční název technolog ie, výrobce technologie a stručný popis provozované technologie.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><BR><B>Kapacity</B> - uvedou se údaje ke kapacitám zař ízení pro nakládání s odpady s přesností na celá čísla.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><BR><B>Roční projektovaná kapacita zařízení (t/rok)</B> - uvede se podle tabulky přílohy č. 3 k zákonu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< BR><B>Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení (t/rok)</B> - uvede se podle tabulky přílohy č. 3 k zákonu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,se rif"> </FONT><BR><B>Roční projektovaná zpracovatelská kapacita povolené činnosti (t/rok)</B> - uvede se podle tabulky přílohy č. 3 k zákonu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><BR><B>Projektovaná denní zpracovatelská kapacita (t/de n)</B> - uvede se podle tabulky přílohy č. 3 k zákonu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>< B>Maximální okamžitá kapacita zařízení (t)</B> - uvede se podle tabulky přílo hy č. 3 k zákonu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Maximální okamžitá kapacita zařízení včetně výrobků z odpadu (t)</B> - uvede se podle tabulky přílohy č. 3 k zákonu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>V případě zařízení č. 5 „Používání upravených kalů na zemědělské půdě (zemědělec)“ se položky „Technologie“ a „Kapacity“ nevyplňují.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR>V případě zařízení č. 6 „Zasypávání zeminou nebo kamením“ nebo zařízení č. 7 „Využití sedimentů na zemědělském půdním fon du“ se položka „Technologie“ neuvádí.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Odpady přijímané do zařízení</B> - uvedou se jednotlivá katalogová čísla odpadů, kategorie a názvy odpadů v souladu s Katalogem odpadů vstupujíc ích do zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR><B>Kódy způsobu nakládání s odpadem</B> - uvedou se kódy způsobu využití, odstranění, úpravy a skladování odpadu podle přílohy č. 5 a 6 k zákonu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Č.j. souhlasu ORP</B> - v případě malého zařízení se uvede číslo jednací souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na základě které ho může být malé zařízení provozováno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Rozhodnutí stavebního úřadu</B> - uvede se rozhodnutí příslušného stavebního úřadu včetně čísla jednacího, na jehož základě je zařízení provozováno. V případě pozemků se jedná o územní rozhodnutí nebo územní souhlas; v případě staveb se jedná o kolaudační rozhodnutí, oznámení o užívání nebo kolaudační souhlas nebo povolení stavby, není-li vyžadována kolaudace podle stavebního zákona<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR><B>Závěr zjišovacího řízení</B> - uvede se „Ano“ pokud záměr lze zařadit do některého z bodů přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n a životní prostředí, a podléhá tak zjišovacímu řízení podle tohoto zákona, a uvede se identifikace dokladu, jímž bylo ukončeno zjišovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posu zování vlivů na životní prostředí, v opačném případě se uvede "Ne".<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times ,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>&n bsp;      <B >Pří loha č. 16 k vyhlášce č. 273/2021 S b.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n bsp;</FONT><P ALIGN=CENTER>Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zpro stře dkovatele nakládání s odpady, dopra vce odpadů a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnost i</P><BR><FONT face="Times New Rom an CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>Hlášen í určeno pro krajský úřad :<BR>¨ </FONT><BR><B>List 1: Identifikace</B></FONT><TAB LE B ORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>< TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Iden tifikace ohlašovatele<BR>Obchodník a / Zprostředkovatele / Dopravce odpadů</B></P></FONT></TD>< /TR> <TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Obchodník s odpady</B></P></FON T></TD><TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></T D><T D WIDTH=194 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>IČOB</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=1 32 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Zprostředkovatel nakládání s odpady</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=74 CO LSPA N=3 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=132 COLSPAN= 3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Dopr avce odpadů</B></P></FON T></TD><TD WIDTH=74 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN =6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>IČO</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 CO LSPA N=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Obchodní firma / název / jméno a příjmen í</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=132 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ulice</P ></FONT></TD><TD WIDTH=98 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>č.p.</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=99 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>č.o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=75 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=61 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >PSČ </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 132 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>S tát< /P></FONT></TD><TD WIDTH=74 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód stá tu</P></FONT></TD><TD WIDTH=194 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>ZIP</P></FONT></TD></ TR>< TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vyplnění hlášení a kontaktní údaje:< /P></FON T></TD></T R><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Jméno</P></FONT> </TD ><TD WIDTH=100 COLSPAN=4 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Příjmení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické po šty< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 100 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Telefon</P></F ONT></TD></TR></TABLE><BR > <BR><FONT face=" Cali bri" size=3><B>List 2: Oh lášení údajů o činnosti a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo ob novení činnosti</B></FONT ><TABLE BORDER CELLSPAC ING= 0 CELLPADDING=0><TR><TD W IDTH=330 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Hlášení o činnosti a údajů o zahájení, uk onče ní, přerušení nebo obnove ní činnosti</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Datum zahájení činnost i</P></F ONT></TD>< TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR> <TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum přerušení č innosti</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datu m obnovení činnosti</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD ></TR><TR><TD WIDTH=330 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum ukončení činnosti</P></FONT></TD ><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>H lášení určeno pro krajský úřad</B> - uvede se název správního obvodu krajského úřadu, který provádí kontrolu a zpracování hl ášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><BR><B>List 1: Identifikace<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Identifikace ohlašovatele - činnosti (Obchodníka s odpady / Zprostředkovatele nakládání s odpady / Dopravce odpadů)<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Obchodník s odpady / Zprostředkovatel nakládání s odpady / Dopravce odpadů - </B>su bjekt se identifikuje a označí „Ano“.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo obchodníka / zprostře dkovatele / dopravce; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst. Uvede se, bylo-li přiděleno. V případě subjektu se sídlem mimo Českou republiku se uvede identifikát or přidělený Informačním systémem plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) při registraci subjektu do systému tzv. ISPOP ID.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR><B>IČOB - </B>uvede se identifikační číslo obchodníka s odpady p řidělené příslušným krajským úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT ><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení - </B>uvede se tak, jak je zapsáno v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o, obec, PSČ - </B>uvedou se adresní údaje sídla obchodníka / zprostředkovatele / dopravce .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT ><BR><B>ZIP - </B>v případě subjektu se sídlem mimo Českou republiku se uvede zahraniční poštovní směrovací číslo<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR><B>IČZÚJ - </B>uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním úze mí má obchodník / zprostředkovatel / dopravce sídlo. Číslo se uvede podle jed notného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Stát </B>a kód státu - v případě subjektu se sídlem mimo Českou republiku se uvede kó d státu z podle ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1 : Kódy zemí.<BR><B>Vyplnění hlášení a kontaktní údaje - </B>uvedou se údaje k vyplnění hlášení a osobě vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT><BR><B>Datum - </B>uvede se datum vyplnění hlášení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>Jméno a příjmení - </B>uvede se jméno a příjmení osoby vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Adresa elektronické pošty, <B>telefon - </B>uvedou se kontaktní údaje na osobu vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>List 2: Ohlášení údajů o činnosti a o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if"> </FONT><BR>Datum zahájení činnosti - </B>uvede se den, měsíc a rok zahájení činnosti ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum přerušení činnosti - </B>v případě přerušení činnosti se uvede den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR, ke kterému byla činno st dočasně pozastavena. Ohlašuje se pouze v případě, že přerušení činnosti bu de delší než 2 měsíce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>< B>Datum obnovení činnosti - </B>v případě obnovení činnosti po přerušení resp . dočasném odstavení se uvede den, měsíc a rok ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum ukončení činnosti - </B>uvede se den, měsíc a rok ukončení činnosti ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>   &nbs p;   < B>Příloha č. 17 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIG N=CENTER>Hlášení krajského úřadu o vydaných rozhodnutích podle zákona, o ohlášených<BR>údají ch o zařízeních, o obchodnících, přidělovaných identifikačních číslech zaříze ní<BR>a obchodníků a hlášení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích podle zákona</P><BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>Hl ášení obsahuje:<BR> </FONT><BR><B>1) identifikaci ohlašovatele:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><BR>a) identifikační číslo krajského úřadu nebo obec ního úřadu obce s rozšířenou působností,<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) název úřadu,<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>c) adresu úřadu,<BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>d) jméno a příjmení osoby zp racovávající hlášení, včetně kontaktních údajů, tedy telefon, adresa elektronické pošty,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </FONT><BR>2) informaci o vydaných a platných rozhodnutích obsahující:<BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) číslo jednací,<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) věc, předmět řízení,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>c) datum zahájení řízení, datum vydání rozhodnutí a datum nabytí právní moci,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>d) dobu platnosti, po kud je rozhodnutí vydáno na dobu určitou nebo termín předložení zprávy o revi zi,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>e) identifikaci účastníků řízení podle správního řádu podle stavu platného v době vydání rozhodnutí zahrnující: identifikační číslo os oby, identifikační číslo základní územní jednotky, obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, jde-li o právnickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjme ní, obchodní firmu a sídlo, jde-li o fyzickou osobou,<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><BR>g) označení ustanovení zákona o odpadech nebo zákona o výrobcích s ukončenou životností, podle kterého bylo v řízení rozhodováno, a to podle číselníku, který je součástí přenosového datového standardu ministerstva,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>i) zařízení určené pro nak ládání s odpady, ke kterému se řízení vztahuje, IČZ,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>j) případě povolení provozu zařízení rovněž<BR><FONT face=" Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1. seznam od padů, pro které je zařízení určeno, a odpady vystupujících ze zařízení, katalogové číslo odpadu, kategorie odpadu a název odpadu podle Katalogu odpadů, a po kud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též popis výrobků vystupujících ze zaří zení,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2. název, typ zařízení, povolené činnosti v zařízení, relevantní kapacity zařízení podle přílohy č. 3 k zákonu,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>k) v případě povolení k obchodování s odpady seznam druhů a kategorie odpadu podle Katalogu odpadů, na kt eré se uděluje povolení k obchodování s odpady,<BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>3) rozhodnutí podle zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností a provozní řád zařízení ve formátu, který je stanoven v přenosovém datovém standa rdu ministerstva. V odůvodněných případech, zejména z technických důvodů a ek onomických důvodů, je možné upustit od elektronické podoby mapových, obrazových a grafických podkladů, které jsou součástí provozního řádu,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>4) údaje ohlášený ch zařízení k využití odpadu provozovaných na základě výjimky z povolení podle § 21 odst. 3 zákona, ú daje ohlášených malých zařízení provozovaných na základě souhlasu podle § 64 odst. 2 zákona.<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> </FONT><BR>5) identifikační číslo zaříze ní, identifikační číslo obchodníka, PID u zařízení povolených podle integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>       Příloha č. 18 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Způsob výpočtu plnění cíle obce </P><BR><FONT fac e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>Obec vypočítá podle vzorc e a tabulek č. 1 a č. 2 podíl součtu množství odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunáln ího odpadu v rámci obecního systému a těchto recyklovatelných složek komunálního odpadu odděleně sou středěných občany obce mimo systém obce k součtu celkového množstv í komunálního odpadu vyprodukovaného obcí a převzatého od občanů obce mimo sy stém ob ce. Získaný podíl se vynásobí 100 a uvede se v %.<BR> </FONT><BR><B>Vzor ec<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <I>[(msl ožka KO1+msložka KOn) z obecního syst.] + [(msložka KO1+msložka KOn) mimo obecní syst.]<BR>Cíl = ______________________________________________________ ___________________________________ <BR> [(m produkce KO z obecního syst.)+ (m KO mimo obecní syst.)]<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><BR>[%]<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR>Vysvětlivky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Cíl</B></I> - podíl odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu vyjádřený v %. Výsledek se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR>Čitatel - celková hmotnost odděleně soustředěných recyklo vatelných složek komunálního odpadu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Jmenovatel - celková hmotnost komun álního odpadu, tj. komunálního odpadu vznikajícího v rámci obecního systému a komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, který není předán do obecního systému a je nepodnikajícími fyzickými osobami předán mimo tento ob ecní systém.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>(msložka KO1-n) z obecního systému</B> - hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu sebrané v rámci obecního systému.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><BR><B>m produkce KO z obecního systému</B> - hmotnost komunálního odpadu vznikajícího v rámci obecního systému.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>(msložka KO1-n) mimo obecní systém</B> - hmotnost odděleně soustředěné recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnik ajících fyzických osob, která není předána do obecního systému a je nepodnika jící fyzickou osobou předána mimo tento obecní systém.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>m celkem KO</B> - hmotnost komunálního odpadu vznikajícího v rámci obecního systému a komunálního odpadu vzn ikajícího na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které ne jsou předány do obecního systému a jsou nepodnikajícími fyzickými osobami předány mimo tento obecní systém.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><B R><B>m KO mimo obecní systém</B> - hmotnost komunálního odpadu vznikajícího n a území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, který není předán do obecního systému a je nepodnikajícími fyzickými osob ami předán mimo tento obecní systém.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if"> </FONT><BR>Seznam odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu, které je možné zahrnout do výpočtu čitatele v podílu podle vzorce je stanoven v tabulce č. 1 této přílohy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </F ONT><BR>Seznam odpadů představujících komu náln í odpad zahrnutý do výpoč tu jmenovatele v podílu podle vzorce je stanoven v tabulce č. 2 .<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabu lka č. 1<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR>Seznam odpadů před stavujících odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálníh o od padu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FO NT><BR>(m složka)</B></FO NT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WID TH=1 64 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Katalogové číslo</P></FONT></TD>< TD WIDTH=495 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Název odpadu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>200101</P ></FONT></TD><TD WIDTH=495 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Papír a l epenka</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3 >200102</P></FONT></TD><TD WIDTH=495 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Sklo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>200108</P></F ONT></TD><TD WIDTH=495 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Biologicky ro zložitelný odpad z kuchyní a stravoven</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH =164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200110</P></FONT></TD><TD WIDTH =495 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Oděvy</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH =164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200111</P></FONT></TD><TD WIDTH =495 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Textilní materiály</P></FONT></TD></ TR>< TR><TD WIDTH=164 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>200125</P></FONT></ TD><TD WIDTH=495 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jedlý olej a tuk</P></ FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200138< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 495 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Dřevo</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=164 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>200139</P></FO NT></TD><TD WIDTH=495 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Plasty</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200140</P></FONT></TD><TD WIDTH=495 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=164 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>200201</P></FONT></TD ><TD WIDTH=495 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Biologicky rozložitelný odpad</P></FONT></TD></TR ></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 2< BR>< FONT face="Times New Rom an CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>S eznam odpadů představujíc ích komunální odpad, které se započítají do celkového mn ožst ví komunálních odpadů<BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR> (m celkem KO)</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>200101 </P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Papír a lepenka</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP ><P> <FONT face="Calibri" siz e=3>200102</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Sklo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Ca libri" size=3>200108</P> </FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>200110</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Oděvy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=77 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>200111</P></FONT></TD><TD WIDT H=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Textilní materiály</P></FONT></TD>< /TR> <TR><TD WIDTH=77 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200113*</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=582 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Rozpouštědla</P></FONT></TD></T R><T R><TD WIDTH=77 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>200114*</P></FONT></T D><TD WIDTH=582 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Kyseliny</P></FONT></TD></TR ><TR ><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>200115*</P></FONT></T D><TD WIDTH=582 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Zásady</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200117*</P></FONT></TD><TD WIDT H=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Fotochemikálie</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>200 119*</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pes ticidy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200125</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Jedlý olej a tuk</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=77 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>200126*</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Olej a tuk neuved ený pod číslem 20 01 25</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>2001 27*</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Barvy, tiskařsk é ba rvy, lepidla a pryskyřic e obsahující nebezpečné látky</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>200128</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Cal ibri" size=3>Barvy, tisk ařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200129*</P>< /FON T></TD><TD WIDTH=582 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Detergenty obsa hující nebezpečné látky</ P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200130</P></FONT></TD><TD WI DTH= 582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200131*</P></FONT></TD ><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Nepoužitelná cytostatika </P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 0132 *</P></FONT></TD><TD WID TH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jiná nepoužitelná léčiva neuv edená pod číslem 20 01 31</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=77 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>200137*</P></FONT></TD><TD WIDTH=5 82 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Dřevo obsahující nebezpečné látky</P ></F ONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>2001 38</P></FONT></TD><TD WID TH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Dřevo</P></FONT></TD></TR> <TR> <TD WIDTH=77 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>200139</P></FONT></TD> <TD WIDTH=582 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Plasty</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP ><P> <FONT face="Calibri" siz e=3>200140</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>200141</P></FONT></TD ><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Odpady z čištění komí nů</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200199 </P> </FONT></TD><TD WIDTH=58 2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Další fra kce jinak blíže neurčené< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3 >200201</P></FONT></TD>< TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Biologicky rozložitelný odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>200203</ P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Jiný bio logicky nerozložitelný odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VAL IGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>200301</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Směsný komunální odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=77 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>200302</P></FONT></TD><TD WID TH=582 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Odpad z tržiš</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=77 VALIGN=TOP><P ><FONT f ace="Calib ri" size=3>200303</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Uliční smetky</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>200307</P></FONT></TD><TD W IDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Objemný odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=77 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>200399</P></FONT></TD><TD WIDTH=582 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Komunál ní odpady jinak blíže neurčené</P></FONT>< /TD> </TR></TABLE><BR> <P ALIGN=RIG HT>       <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 19 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><P ALI GN=CENTER>Formulář pro oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických<BR>osob obc i, n a jejímž území odpad vznikl</P><BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B></FONT></FONT>< TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPAD DING=0><TR><TD WIDTH=31 7 CO LSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3><B>Oznámení o komunálních odpadech p řevzatých zařízením od fyzických o sob obci, na jejímž úze mí o dpad vznikl</B></P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=317 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3><B>Určeno obci, na j ejímž území odpad vznik l</B ></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =317 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo oso by ( obce) (IČO)</P></FONT></TD><TD WIDT H=45 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDT H=317 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3 >Obe c</P></FONT></TD><TD WIDTH=45 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>IČZ UJ obce</P></FONT></TD> <TD WIDTH=45 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Identifikace zařízení</B ></P></FONT></TD></TR>< TR>< TD WIDTH=317 COLSPAN=2 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Název zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=45 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=317 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo osob y (IČO)</P></FONT></TD><TD WIDTH=4 5 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=31 7 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</P></FONT></TD ><TD WIDTH=45 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ul ice č.p. / č.o.</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=45 COLSPAN= 2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 COLSPAN=2 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=45 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> < /P></TD></TR><TR><TD WIDT H=317 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Převzaté komunáln í od pady od fyzických osob:</ B></P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=317 COLSPAN=3 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B >Druh odpadu:</B></P></ FONT ></TD><TD WIDTH=253 VALIG N=TOP><P> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 VALIG N=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Kat alogové číslo</B></P></ FONT ></TD><TD WIDTH=44 COLSPA N=2 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3><B>Náz ev odpadu</B></P>< /FONT></TD><TD WIDTH=253 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="C alibri" size=3><B>Množstv í odpadu (t)</B></ P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 17 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=4 4 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 53 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 17 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=4 4 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 53 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 17 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=4 4 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 53 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 17 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=4 4 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 53 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 17 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=4 4 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=2 53 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 17 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=4 4 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=253 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 VALIGN=TOP><P> </P></TD><T D WI DTH=44 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=253 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 VALIGN=TOP><P> </ P></ TD><TD WIDTH=44 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=253 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 V ALIGN=TOP><P> </P> </TD ><TD WIDTH=44 COLSPAN=2 V ALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=253 VALIGN=TOP>< P> </P></TD></TR><TR><TD WIDT H=317 COLSPAN=4 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Oznámení vyplnil:</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Datum</P></FONT></ TD><TD W IDTH=44 CO LSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR>< TD WIDTH=317 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jméno a příjmení</P></ FONT></TD><TD WIDTH=44 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=317 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Telefon</P></FONT></TD><TD WIDTH=44 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WIDTH=317 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty</P></FONT></TD><TD WIDTH=44 COLSPAN=3 VALIG N=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE>< BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Určeno obci, na jejímž území odpad vznikl - </B>provozovatel zařízení identifikuje obec, pro kterou je oznámení určeno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>IČO - </B>uvede se identifikační číslo osoby (obce).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obec - </B>uvede se název obce.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B >IČZUJ obce - </B>uvede se IČZÚJ obce, kde byl odpad vyprodukován, když to nelze zjistit, pak se uvede IČZÚJ obce, na jejímž území se nachází za řízení ke sběru odpadů. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vyd aného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace zařízení - </B>provozovatel zařízení ke sběru odpadů identifikuje své zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Název zařízení - </B>uvede se název nebo zařízen í pro nakládání s odpady, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnoste nském listu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO - </B>uvede se identifikační číslo provozovatele zařízení ke sběru odpadů; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celk ový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR><B>IČZ - </B>uvede se identifikační číslo zařízení ke sběru odpadů přidělené krajským úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o, obec, PSČ - </B>uvedou se adresní údaje, kde se nachází stacionární zařízení ke sběru odpadů. V případě mobilního zařízení ke sběru odpadů se uvedou adresní údaje sí dla (odštěpného závodu) provozovatele zařízení.<BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Převzaté komunální odpady od fyzických osob - </B>uvedou se převzaté komunální odpady od fyzických osob. Uvede se druh příp adně poddruh a souhrnné množství převzatého komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok. Uvede se katalogové číslo a název komunálního odpadu v soulad u s katalogem odpadů a hmotnost v tunách pro každý druh případně poddruh odpadu na samostatný řádek.<BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>Oznámení vyplnil - </B>uvedou se jméno, příjmen í a kontaktní údaje osoby vyplňující oznámení.<BR><FONT face="Times New Ro man CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum - </B>uvede se datum vyhotovení oznámení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>    &nbs p; &n bsp;<B>Příloha č. 20 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Označování nebezpečných odpadů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>1. Prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem pro nebezpečnou vlastnost.<BR> <BR>2. Označení kódem a názvem nebezpečné vlas tnosti, ná pisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku. Označovací štítek, název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpad y. Název o dpadu a jeho katalogové číslo mohou být součástí štítku, v takovém případě musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad“. Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se n ezapočítává do minimálníc h rozměrů štítku podle bodu 4.<BR> <BR>3. V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastno stí, je prostředek pro soustřeďování nebezpečných odpadů označen štítkem s kódy, názvy a výstraž nými grafickými symboly v šech těchto nebezpečných vlastností.<BR> <BR>4. Označovací štítek a každý výstražný grafický symbol musí dosahovat alespoň rozměru podl e tabulky č. 1.<BR>  </FONT><BR><B>Tabulka č. 20.1</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDIN G=0><TR><TD WIDTH=177 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Velikost obalu (I)</B></P></FONT ></TD><TD WIDTH=162 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Rozměr štítku (v milimetrech)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=320 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Rozměry každého z výstražných grafických symbolů (v milimetrech)</B> </P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>menší n ebo rovno 3</P></FONT></T D><TD WIDTH=162 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>pokud mož no a lespoň 52 x 74</P></FONT> </TD><TD WIDTH=320 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>pokud možno alespoň 1 6 x 16 nikdy však méně ne ž 10 x 10</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3 >větší než 3 a menší nebo rovno 50</P></FONT></TD><TD WIDTH=162 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calibr i" size=3>alespoň 74 x 105</P></FONT></TD><TD WIDTH=320 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>alespoň 23 x 23</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>větší než 50 a menší nebo rovno 500</P></FONT></TD><TD WIDTH =162 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>alespoň 105 x 148</P></FONT></TD><TD WIDTH=320 VALIGN=TOP ><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>alespoň 32 x 32 </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>větší než 500</P></FONT></TD><TD WIDTH=162 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>alespoň 148 x 210</P></F ONT></TD><TD WIDTH=320 VALIGN=TOP><P ALIGN =CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>alespoň 46 x 46</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>5. Výstražné gr afické symboly pro jednot livé nebezpečné vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2.<BR> <BR><FONT face="C alibri" size=3><B>Tabulka č. 20.2<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Gra fick é symboly mají černý zna k na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně vid itelný.</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>< TR><TD WIDTH=81 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Pořadové číslo< /B>< /P></FONT></TD><TD WIDTH =246 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< B>Grafický symbol</B></P> </FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Ne bezpečná vlastnost</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=81 VALIGN =TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3> </P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>HP 1 Výbušné</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=81 VALIGN =TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>2</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3> </P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>HP 2 Oxidující</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=81 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size =3>3</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3> </P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>HP 3 Hořl avé</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=81 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4 </P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENT ER><FONT face="Calibri" size=3> </P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>HP 4 D ráždivé - dráždivé pro oči a kůžia)<BR>HP 8 Žíravé</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=8 1 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" s ize=3>5</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FON T face="Calibri" size=3> </P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>HP 4 Dráždivé - dráždivé pro oči a kůžib)<BR>HP 15 Následně nebezpečný</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=81 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>6</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3 > </P></FONT></TD>< TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " si ze=3>HP 6 Akutní toxicit a<BR>HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=81 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>7</P></FON T></TD><TD WIDTH=246 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> </P></FONT></ TD>< TD WIDTH=332 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>HP 5 Toxicita pro specifické c ílové orgány/Toxicita při vdechnutí<BR>HP 7 Karcinogenní<BR>HP 10 Toxické pro reproduk ci<BR>HP 11 Mutagenní<BR> HP 13 Senzibilizující</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=81 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3>8</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3> </P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>HP 9 Infekční</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=81 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>9</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> </P></FONT></TD><TD WIDTH=332 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>HP 14 Ekotoxický</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=81 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Cal ibri" size=3>10</P></FONT></TD><TD WIDTH=246 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Grafický symbol se doplní podle proj 4. popis míst možného vývinu emisí pachových látek a popis přijatých technicko-organizačních opatření k zamezení vzniku a záchytu emisí pachových látek při běžném provozu zařízení i při mimořádných stavech,<BR> <BR>5. popis způsobu nakládání s rekultivačním digestátem, včetně upřesnění způsobu nakládání s digestátem vzn iklým při havarijních nebo jiných mimořádných situacích,<BR> <BR>����$&e <•úBm �ŘíÎ 0ą face="Calibri" size=3>Specifikace místa odběru</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum odběru vzorku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo vzorku</P></FONT></TD></ o kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>b) Pro nebezpečné odpady obsahující látky nebo směsi klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpe čnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí).<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR>V případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky neb o směsi uv edené v písmeni a) i v písme ni b), pak se použije grafický sy mbol uvede ný pod písmenem a).<BR><FONT face="Times Ne w Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT ><P ALIGN= RIGHT>&nbs p;  & nbsp;   Přílo ha č. 21 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Obsah identifikačního lis tu nebezpečného odpa du</P><BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif">& nbsp;</B><BR>1. Název odpadu:<BR> <BR>2. Kód odpad u:<BR> <BR>3. Kód podle ADR nebo COTIF ):<BR>&nb sp;<BR>4. Původce odpadu nebo oprávněn á osoba:<BR > <BR>Obchodní firma/název/jméno a příjmení:<B R>Sídlo:< BR>Ulice:<BR>Obec a PSČ:<BR>IČO (bylo-li přiděleno):<BR>Identifikační číslo zařízení (bylo-li přiděleno):<BR>Osoba oprávněná jednat za původce odpadu nebo oprávněné osoby:<BR>Telefon/Adresa elektronické pošty:<BR>Razítko: Podpis :<BR>  <BR>5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:</FONT><BR>5.1 <BLOCKQU OTE><P>Vzhled odpadu:</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>skupenství:</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>barva:</BLOCKQUOTE></P><P>5.2 </P><BLOCKQUOTE><P>Chemická stabilita:</BLOCKQ UOTE></P><P >- </P><BLOCKQUOTE><P>uvede se alespoň, zda odpa d je stab ilní nebo nestabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných teplotních a tlakových podmínek při skladování a manipulaci, neslučitelné materiály</BLOCKQUOTE></P><P>5.3 </P><BLOCKQ UOTE><P>Možnost nebezpečných reakcí:</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQU OTE><P>uvede se alespoň možnost nebezpečn ých reak cí, v jakých případech odpad reaguje za uvolňování nadměrného tlaku nebo tepla nebo vytváří jiné nebezpečné podmínky</BLOCKQUOTE></P><P>5.4 </ P><BLOCKQUOTE><P>Další informace:</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>uvedou se zejména podmínky, kterým je z hlediska bez pečn osti práce, ochrany zdraví nebo živ otního prostředí nutno zabránit, jiné nepříznivé účinky a mobilita v půdě</BLOCKQUOTE ></P ><BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR>6. Identifikace nebezpečnosti:</FONT><BR> 6.1 <BLOCKQUOTE><P>Klas ifik ace nebezpečného odpadu ( nebezpečné vlastnosti - označí se křížkem nebo se uvede příslušná vl astnost):</BLOCKQUOTE></P ><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman, times,serif"> </FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLP ADDING=0><TR><TD WIDTH=33 0 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>< FONT face="Calibri" size= 3>Kód a název nebezpečné vlastnosti</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3><B>HP 1</B> Výbušné</P></FONT ></T D><TD WIDTH=329 VALIGN=TO P><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>HP 2</B> Oxidující</P></FONT></ TD><TD WIDTH=329 VALIGN=T OP><P> </P></TD></ TR>< TR><TD WIDTH=330 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>HP 3</B> Hořlavé</P></FONT></TD><TD W IDTH=329 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR>< TD W IDTH=330 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3><B>HP 4</B> Dráždivě - dráždivě pro kůži a pr o oči</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P >&nb sp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>HP 5</B> T oxicita pro specifické cí lové orgány/Toxicita př i vd echnutí</P></FONT></TD><T D WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3><B>HP 6</ B> A kutní toxicita</P></FONT> </TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3><B>HP 7</B> Karci noge nní</P></FONT></TD><TD WI DTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3><B>HP 8</B> Žír avé< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3><B>HP 9</B> Infekční </P></FONT></TD><TD WID TH=3 29 VALIGN=TOP><P> </ P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B> HP 10</B> Toxické pro rep rodukci</P></FONT></TD> <TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3><B>HP 11</B> Mut agenní</P></FONT></TD>< TD W IDTH=329 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>HP 12</B> Uvolňování akutně toxického plynu</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calib ri" size=3 ><B>HP 13</B> Senzibilizující</P></F ONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD ></TR><TR>< TD WIDTH=330 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3><B>HP 14</B> Ekotoxický</P></FONT></TD><TD WI DTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>HP 15</B> Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v do bě vzniku neměl</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3>6.2 <BLOCKQ UOTE><P>Další nebezpečnost:</BLOCKQUOTE></P><P>6.3 </P><BLOCKQUOTE><P> Složení:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f">  ;</FONT><BR>(informace o nebezpečných složkách (neb ezpečných chemických látkách nebo chemických směsích podle přímo p oužitelné ho evropského předpisu o klasifikaci, označování a balení l átek a směs í24))</BLOCKQUOTE></P><P>6.4 </P><BLOCKQUOTE><P>Grafický symbol / symboly nebez pečné vla stnosti /vlastností podle bodu 6.1 o velikosti minimálně 17 x 17 mm:</BLOCKQUOTE></P><BR><FO NT face=" Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif "> <BR>7. Požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu:</FONT><BR>7.1 <BLOCKQUOTE><P>Technická opatření:</ BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>způsob bezpečné pře pravy:</ BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>požadavky na soustřeďování:< /BLOCKQUO TE></P><P>7.2 </P><BLOCKQUOTE><P>Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:</BLOCKQUOTE></P><P>- </ P><BLOCKQUO TE><P>dýchací orgány:</BLOCKQUOTE></P><P>- < /P><BLOCK QUOTE><P>oči:</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>ruce:</ BLOCKQUOTE> </P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>ostatní části těla:</BLOCKQUOTE></P><BR><FONT face="Tim es New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> <BR>8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:< /FONT><BR>8 .1 <BLOCKQUOTE><P>Opatření v případě náhodného úniku:</BL OCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>opatření na ochranu zdraví osob, opatření na oc hranu životního prostředí</BLOCKQUO TE>< /P><P>8.2 </P><BLOCKQUOTE ><P>První pomoc:</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>popis poskytnutí první pomoci</BLOCKQUOTE></P> <P>8.3 </P><BLOCKQUOTE><P>Metody a materiály pro omezení úniku, dalš í po kyny:</BLOCKQUOTE></P><P> 8.4 </P><BLOCKQUOTE><P>Protipožární vybavení, například hasiva a pokyny pro hasiče:</BLOCKQUOTE ></P><P>8.5 </P><BLOCKQUOTE><P>Významná telefonní čísla:</BLOCKQUOTE ></P ><BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT></FONT><TABLE CELLSPACIN G=0 CELLPADDING=0><TR><T D WIDTH=349 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jednotné číslo tís ňového volání:</P></FONT> </TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size= 3>112</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=349 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Hasičs ký záchr anný sbor: </P></FONT></TD><TD WIDTH=47 V ALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>150</P></FONT ></TD></TR ><TR><TD WIDTH=349 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Zdravotn ická záchranná služba:</P></F ONT></TD>< TD WIDTH=4 7 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>155</P></FONT> </TD></TR> <TR><TD WIDTH =349 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Policie České republiky:</P></FONT></TD><TD WIDTH=47 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>158</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>9. Ostatní důležité údaje:<BR> <BR>10. Identifikační list nebezpečné ho odpadu zpracoval:<BR> <BR>Jméno a příjmení:<BR>Telefon/Adresa elektronické pošty:<BR> <BR>Datum vyhotovení: Podpis:<BR> <BR> <BR>___________________________________________________________________<BR> <BR >Poznámky: <BR> <BR>Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.<B R> <BR>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1 907/2006.<BR> <BR>Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 64/1987 Sb. , o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpis ů.<BR> <BR>_____________________________________________________________ _<BR><FONT face="Calibri" size=3>24) <BLOCKQUOTE><P>Nařízení (ES) č. 1272/2008 z e dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zruš ení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zm ěně nařízení (ES) č. 1907/2006.</BLOCKQ UOTE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif"> </FONT><P ALIG N=RIGHT>       <B>Příloha č. 22 k vyhlášce č . 27 3/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN =CENTER>Ohlašovací list pro přeprav u nebezpečných odpadů po území ČR</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B></FONT ></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDT H=118 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> <B>I ČOL</B></P></FONT></TD><T D WIDTH=171 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Kyvadlová p řeprava Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3><B>Odesílatel</B></P>< /FONT></TD><TD WIDTH=171 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B> Příj emce / vykládka</B></P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Typ odesílate le</P></FONT></TD><TD WIDTH=171 COL SPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH= 217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZ/IČP</P></FONT> </TD><TD WIDTH=171 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=153 VALIGN=TOP ><P> <FONT face="Calibri" size=3>IČZ</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Obch odní firma / název / jméno a příjmení</P></FONT></TD><TD WIDT H=17 1 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Obchodní firma / název/jméno a př íjmení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3 >Ulice, č.p., č.o.</P></FONT></TD>< TD WIDTH=171 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Ulice, č.p., č.o.</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>Obec, PSČ</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=171 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Obec, PSČ</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=118 COLSPAN =2 VALIG N=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT ></T D><TD WIDTH=171 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Telefon</P></FONT></TD><TD WIDTH=171 COLSPAN=2 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Te lefon</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libr i" size=3>Připojené doklady:</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=118 COLSPAN=4 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR></TABLE ><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDT H=51 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Nakládka nebezpečného odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=51 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Místo nakládky:</P></FONT></TD><TD WIDTH=99 COLSPA N=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pořadové číslo místa nakládky:</P></FONT></TD></TR><T R><T D WIDTH=51 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH =99 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>IČZ / IČP</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=51 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Obchodní firma / název/jméno a příjmení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=51 CO LSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Ulice, č.p., č.o.</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WID TH=51 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> Obec, PSČ</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=51 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>IČZÚ J</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=51 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1.</P></FONT></TD><TD WI DTH=196 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>2.</P></FONT></TD><TD WIDTH=98 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>3.</P></FONT></TD><T D WIDTH=112 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>4.</P ></FONT></TD><TD WIDTH=10 3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>5.</P></FONT></TD> </TR ><TR><TD WIDTH=51 VALIGN =TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Poř. č. </P></FONT></TD><T D WIDTH=196 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size= 3>Katalogové číslo nebezp ečného odpadu podl e Katalogu odpadů</P></FO NT></TD><TD WIDTH=98 CO LSPA N=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Název nebezpečného od padu podle Katalog u odpadů</P></FONT></TD><TD WIDTH= 112 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>Množství (t)</P ></FONT></TD><TD WIDTH=10 3 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>Počet k usů</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=51 VA LIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP> <P> </P></TD> <TD WIDTH=98 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=112 VA LIGN=TOP><P> </P>< /TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDT H=51 VALIGN=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=98 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>  </P> </TD><TD WIDTH=112 VALIGN =TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P > </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=51 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=196 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=98 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=112 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR></TAB LE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=326 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3><B>Os oba provádějící přepravu< /B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=326 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH=333 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pořadové čí slo osoby provádějící pře pravu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=326 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Obchodní firma / náze v/jméno a příjmení</P></FONT></TD><TD WIDTH=333 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>Registrační značka tažného vozu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=32 6 VA LIGN=TOP><P> </P></T D><TD WIDTH=333 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Registrační značka návěsu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=326 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Ulice, č.p., č.o.</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=333 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Registrační značka přívěsu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=326 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Ob ec, PSČ</P></FONT></TD><TD WIDTH=333 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Číslo železn ičního vagónu</P></FONT ></TD></ TR><TR><TD WIDTH=326 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></ TD><TD WIDTH=333 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo vodní, letecké zásilky</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WID TH=326 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Telefon</P></FONT></TD><TD WIDTH =333 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Razítko / podpis</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=326 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód druhu dopravy*) </P> </FONT></TD><TD WIDTH=333 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WID TH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Náklad předán osobě provádějící přep ravu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=3 29 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Náklad předá n příjem ci</B></P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Datum< /P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Datum</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Odes ílatel Razítko / podpis</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Příjemce Razítko / podpis</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Poznámka</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>1 - silniční, 2 - železniční, 3 - lodní, 4 - letecká, 5 - kombinov aná<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Způsob vyplňování Ohlašovacího listu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČOL</B> - Identifikační číslo ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, které k oh lášené přepravě automaticky přiřazuje Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností - samostatný modul Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kyvadlová přeprava</B> - „Ano“ se uvede v případě, že se jedná o přepravu podle § 40 odst. 2 této vyhlášky. Pokud kyvadlovou přepravu nebezpe čných odpadů vykonává více osob provádějících přepravu, identifikují se na jednom ohlašovacím listu včetně použitých dopravních prostředků.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Odesílatel</ B> - Původce odpadu nebo zařízení pro nakládání s odpady, kteří odesílají odp ad ze své provozovny / zařízení. V případě přepravy mobilním zařízením ke sběru odpadů je to vždy provozovatel tohoto zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR><B>Typ odesílatele:</B> uvede se jeden ze čtyř typů (1. původce / stacionární zařízení, 2. mobilní zařízení ke sběru odpadu, 3. mobilní zařízení ke zpracování odpadu, 4. činnost na území obce s rozšířenou působností (SO ORP / SOP).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo původce nebo zařízení pro nakládání s odpady; pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZ / IČP</B> - uvede se i dentifikační číslo zařízení určeného pro nakládání s odpady, v případě původc e odpadu se uvede identifikační číslo provozovny původce odpadu. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu při činnosti na území správního obvodu se zde uvede kód ORP / SOP.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvede se název nebo jméno původce nebo zařízení pro nakládání s odpady, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnost enském listu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </FONT><BR><B>Ulice, Obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje provozovny původce nebo zařízení pro nakládání s odpady podle typu odesílatele. V případě mobilního zařízení ke sběru odpadů se uvede adresa sídla provozovatele zařízení. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu při činn osti na území správního obvodu se uvedou adresní údaje ORP / SOP. V případě m obilního zařízení ke zpracování odpadů v SO ORP se uvedou adresní údaje ORP.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo zákla dní územní jednotky obce odpovídající adrese provozovny původce nebo zařízení pro nakládání s odpady. Uvád í se podle jednotného číselníku obcí ČR. Číslo se uvádí podle jednotného číse lníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Připoj ené doklady</B> - uvede se seznam dokladů vyplývajících z jiných právních pře dpisů25) pro jednotlivé druhy přepravy.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR><B>Příjemce / vykládka</B> - uvede se zaříze ní pro nakládání s odpady, do kterého se odpad přepravuje.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo osoby; pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZ</B> - uvede se identifikační číslo zař ízení určeného pro nakládání s odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvede se název / jméno provozovatele zařízení určeného pro nakládání s odpady, jak je zapsá n v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR><B>Ulice, Obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje zařízen í určeného pro nakládání s odpady, do kterých byl odpad přepraven.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídající adrese zařízení určeného pro nakládání s odpady. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Nakládka nebezpečného odpadu<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Místo nakládky</B> - informace o místu naložení odpadu včetně předávajícího a předávaných odpadů . V případě mobilního zařízení ke sběru odpadů: Pokud je v rámci jedné ohlášené přepravy více míst nakládek nebo více předávajících původců nebo zařízení k naklád ání s odpady, od kterých je odpad přebírán, každý se zapisuje samostatně pod jednotlivým pořadovým číslem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pořadové číslo místa nakládky</B> - uvede se pořadové číslo nakládky vzestupně od č. 1.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>IČO</B> - vyplňuje se identifikační číslo osoby předávající odpady; pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZ / IČP</B> - uvede se identifikační číslo zařízení určeného pro nakládání s odpady, v případě původ ce odpadu se uvede identifikační číslo provozovny původce odpadu. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu při činnosti na území správního obvodu se zde uvede kód ORP / SOP.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvede se název nebo jméno původce nebo zařízení pro nakládání s odpad y, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, Obec, PSČ</B> - uvádí se adresní údaje místa na kládky a to i v případě, že je nakládka uskutečněna mimo areál předávajícího. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovída jící adrese místa nakládky. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.<BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sloupec 1</B> - Pořadové číslo - uvede se pořadové číslo druhu případně poddruhu přepravovaného odpadu v rámci nakládky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><BR><B>Sloupec 2</B> - Katalogové číslo nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů - uvede se katalogové číslo druhu případně poddruhu odpadu podle Katalogu o dpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><BR><B>Sloupec 3</B> - Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů - uvede se název d ruhu případně poddruhu odpadu podle Katalogu odpadů. Je možno uvést i zkrácen ý název.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sloupec 4</B> - Mn ožství - uvede se hmotnost přepravovaného odpadu v tunách. Zaokrouhluje se obvykle na tři desetinná místa, v případě potřeby lze až na šest desetinných míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Sloupec 5</B> - Počet kusů - uvede se počet kusů obalů, ve kterých je odpad přepravován.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Osoba provádějící p řepravu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </FONT><BR>Osoba provádějící přepravu</B> - uvedou se údaje o osobě provádějící přepravu, která zahajuje přepravu odpadu od odesílatele. Jde o externí osobu vykonávající přepravu odpadu nebo odesílatele nebo příjemce odpadu , pokud sami zajišují přepravu. Pokud přepravu zajišuje více osob, uvedou s e samostatně pod jednotlivými pořadovými čísly. Uvedou se identifikační údaje k použitým dopravním prostředkům, zejména registrační zna čky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </F ONT><BR>V případě kyvadlové přepravy nebezpečných odpadů, kterou vykonává více osob provádějících přepravu, se vyplňují u každé osoby identifikační údaje jednotl ivých použitých dopravních prostředků, zejména registrační značky.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pořadové číslo osoby provádějící přepravu</B> - uvede se jednotlivě pořadové číslo osoby provádějíc í přepravu vzestupně od č. 1.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo osoby provád ějící přepravu, pokud má osoba IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení</B> - uvede se název neb o jméno osoby provádějící přepravu, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, Obec, PSČ</B> - uvedou se adresní úd aje sídla osoby provádějící přepravu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚ J</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce odpovídají cí adrese sídla osoby provádějící přepravu. Uvádí se podle jednotného číseln íku obcí ČR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FONT><BR><B>Razítko / podpis:</B> Osoba provádějící přepravu potvrdí účast na přepravě odpadů aspoň jedním potvrzením, například podpisem odpovědné osob y.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FON T><BR><B>Náklad předán osobě p rovádějící přepravu:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT><BR>Datum předání</B> odpadu osoby pro vádějící přepravu ve tvaru DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace odesílatele, razítko / podpis:</B> Odesílatel potvrdí účast na přepravě odpadů aspoň jedním potv rzením, například podpisem odpovědné osoby.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Náklad předán příjemci:<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Dat um předání</B> odpadu příjemci ve tvaru DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace příjemce, razítko / podpis:</B> Příjemce potvrdí účast na přepravě odpadů aspoň jedním potvrzením, například podpisem odpovědné osoby.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Poznámka: prostor pro vložení poznámky osob zú častněných na přepravě nebezpečných odpadů.<BR>______________________________ ______________________________<BR>25) Např. zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Doho da o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957), Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečných věcí (RID).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>       <B>Příloha č. 23 k vyhlášce č. 273/2 021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,ser if"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Vymezení kovových odpadů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1. Kovové odpady, u nichž je p rovo zovatel zařízení povinen při jejich převzetí zaznamenat údaje o fyzické osobě, k terá fyzicky předala odpa d do zařízení, a přebíraných odpadů, a kovové odpady, za které mů že p rovozovatel zařízení posk ytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v § 19 odst. 3 zá kona</B></FONT><TABLE BOR DER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3><B>Kód druhu odpadu </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3><B>N ázev druhu odpadu</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Ca libri" size=3>02 01 10</P ></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Kovové odpa dy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="C alibri" size=3>12 01 01</ P></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Piliny a tř ísky železných kovů</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Ca libri" size=3>12 01 03</P ></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Piliny a tř ísky neželezných kovů</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>15 01 04< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 493 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size =3>Kovové obaly</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>16 01 04*</P></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Vozid la s ukončenou životností</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>16 01 06</P></FONT></TD><TD WIDTH=493 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jin ých< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=166 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>nebezpečných součástí</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 166 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>16 01 17</P></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Železné kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3 >1601 18</P></FONT></TD>< TD WIDTH=493 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Neželezné kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=493 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Upotřebené katal yzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium,</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3 >16 08 01</P></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu</P> </FO NT></TD></TR><TR><TD WIDT H=166 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=493 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>uvedeného pod číslem 16 08 07)</P></FONT></TD> </TR ><TR><TD WIDTH=166 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 04 01</P></FONT> </TD><TD WIDTH=493 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Měď, bronz, mosaz</P> </FO NT></TD></TR><TR><TD WIDT H=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 04 0 2</P></FONT></TD><TD WIDT H=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Hliník</P></FONT> </TD ></TR><TR><TD WIDTH=166 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 04 03</P></ FONT></TD><TD WIDTH=493 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Olovo</P></FON T></ TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 04 04</P> </FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zinek</P></FONT></TD ></T R><TR><TD WIDTH=166 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 04 05</P></FONT ></TD><TD WIDTH=493 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Železo a ocel</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH= 166 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>17 04 06</P></FONT></TD><TD WIDTH= 493 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Cín</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=166 V ALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>17 04 07</P></FONT></TD><TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Směsné kovy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 04 11</P></FONT></TD><TD WIDTH= 493 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Kabely neuvedené pod 17 04 10</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 40</P></FONT></TD> <TD WIDTH=493 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kovy</P></FONT></TD>< /TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>2. K ovové odpady, za které nesmí provozovatel zařízení poskytovat úplatu v případ ě převzetí od nepodnikajících fyzických osob<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Kovový odpad mající povahu<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>a) uměleckého díla nebo jeho části nebo předmětu kulturní hodnoty26),<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </ FONT><BR>b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravní znač ení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení, nebo<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR>e) části vybraného výrobku s ukončenou životností s výjimkou kompl etní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást vozidla s uk ončenou životností.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>_____________________________________________ ___________<BR>26) Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kultu rní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>         Příloha č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb .</P><BR> <FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif">&n bsp;</FONT><P ALIGN=CENTER>Vybourané stavební materiá ly, výrob ky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady , které m usí být soustřeďovány odděleně</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>1. Neznečiš těné vybo urané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoličn í odpady, které je možné recyklovat:</FONT><BR>- <BLOCKQUOTE><P>stacionární stroje,</BL OCKQUOTE> </P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>elektrické př ístroje,< /BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>podlahové konstrukce ,</BLOCKQ UOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>sanitární technika, </BLOCKQU OTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>sklo, ploché s klo, izol ační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQU OTE><P>dř evo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P> <BLOCKQUO TE><P>dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOC KQUOTE><P >rostliny,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>beton a betonové konstrukce,</BLOCKQUOTE></P> <P>- </P> <BLOCKQUOTE><P>cihly a zdicí prvky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>střešní tašky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQ UOTE><P>k eramické obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,</BLOCKQUOTE></P>< P>- </P>< BLOCKQUOTE><P>asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>zemina a kamení, které neobsahují nebezpečné látky,</BLOCKQUOT E></P><P> - </P><BLOCKQUOTE><P>štěrk ze železničního svršku, který neobsahuje nebezpečné látk y,</BLOCK QUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi s ádry, kte ré neobsahují nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>konstrukčn í kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>plastové výrobky a materiály z PVC (Pol yvinylchl orid) - okenní profily, podlahové krytiny, hydroizolační fólie, střešní krytina a další,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUO TE><P>plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,</BLOCKQUOTE> </P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky, </BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>minerál ní vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P>< BLOCKQUOTE><P>směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>polyvin ylchlo rid (okenní profily, podlahové krytiny, hydroizolační fólie, střešní krytina). </BLOCKQUOTE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes,seri f"> <BR>2. Vybourané stavební materiály, které jsou vedlejším produktem.</FONT><BR>- <BLOCKQUOTE><P>zeminy a kame ní,</BLOC KQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>znovuzískané asfaltové směsi.</BLOCKQUOT E></P><BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR>3. St avební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:</FONT><BR>- <BLOCKQUOTE>< P>izolačn í materiály s obsahem azbestu,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>stavební materiály obsahují cí azbest,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečn é látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUO TE><P>asf altové směsi katalogové číslo 17 03 01*,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>zemina a kamení ob sahující nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky,</B LOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>štěrk ze železničního svršku obsahujíc í nebezpe čné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- < /P><BLOCK QUOTE><P>jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>stavební materiály na bázi sádry zn ečištěné nebezpečnými látkami,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>stavební a demoliční od pady obsa hující rtu,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>stavební a dem oliční od pady obsahující PCB,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>jiné stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoli čních odpadů, obsahující nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLO CKQUOTE><P>škvára obsahující nebezpečné látky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. ply nové lamp y obsahující Hg, zářivky, úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými izolačními kapalin ami),</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>chladicí látky a izolační mater iály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými chlor-fluorovanými uhlovodíky,< /BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>materiály obsahující polycyklické aro matické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uveden é pod katalogovým číslem 17 03 01*,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>s tavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje n ebo fenolový olej.</BLOCKQUOTE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>   & nbsp;   <B>Příloha č. 25 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P>< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times Ne w Ro man,times,serif"> </ FONT><P ALIGN=CENTER>Biologicky rozložitelné odpady</P><BR><FONT face="Times New Roma n CE ,Times New Roman,times,se rif"> </FONT><BR>Tabulka č. 25.1<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,t imes,serif"> </FONT> <BR>Seznam biologicky rozložitelných odpadů podle § 63 odst. 1 zákona<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>h 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spot řebě nebo zpracování</B></FON T><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>02 0 1 01 Kaly z praní a z čištění</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>02 0 1 03 Odpad rostlinných pletiv</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> 02 01 06 Zvířecí trus, mo č a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku1)</ P></ FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 01 07 Odpady z lesnictví</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>02 02 01 K aly z praní a z čištění</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotře bě n ebo zpracování</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 02 04 Kaly z či štěn í odpadních vod v místě j ejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 03 01 Kaly z pr aní, čištění, loupání, odstře ďování a separace</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 9 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=65 9 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alib ri" size=3>02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin</P>< /FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH =659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 07 02 Odpad z destilace lihovin</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 0 1 01 Odpadní kůra a korek</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 01 05 Pili ny, hobliny, odřezky, dře vo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 01 Odpadní kůra a dřevo</P>< /FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH =659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky (pouze odpad kar tonu )</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 09 Odpadní kaustifikační kal< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povr chov é vrstvy z mechanického t řídění</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 11 Kaly z čistění odpad ních vod v místě jejich vznik u neuvedené pod číslem 03 03 10</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>04 01 01 Odpadní klihovka a št ípen ka</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>04 01 07 Kaly ne obsa hující chrom, zejména kal y z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></T R><T R><TD WIDTH=659 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tu k, v osk)</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě j ejic h vzniku neuvedené pod 04 02 19</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>15 01 03 Dřevěné obaly</P></FONT></TD> </TR ><TR><TD WIDTH=659 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 02 01 Dřevo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 05 0 3 Kompost nevyhovující ja kosti</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunáln ího odpadu2)</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerob ního zpracování komunálního o dpadu2)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů ži voči šného a rostlinného původ u</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracová ní ž ivočišného a rostlinného odpadu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 08 05 Kaly z čištění ko muná lních odpadních vod</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 0 8 09 Směs tuků a olejů z odlu čovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>19 08 12 Kaly z biologického čištění odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 09 0 2 Kaly z čiření vody</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 1 2 06</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 12 12 Jiné odp ady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 (pouze odpad, který vznikl v zařízení u rčen ém pro nakládání s biolog icky rozložitelným odpadem úpravou biologicky rozložitelných odpadů uvedených v tomto sezn amu) </P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 08 Biologicky roz ložitelný odpad z kuchyní a stravoven</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size =3>20 01 2 5 Jedlý olej a tuk</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> 20 02 01 Biologicky rozlo žitelný odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>20 03 02 Odpad z tržiš </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=659 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 03 04 Kal ze septiků a žump</P></FONT></TD></TR>< /TAB LE><BR> <BR><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 25.2<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif "> </FONT><BR>Seznam odpadů využitelných v malém zařízení</B></FONT><TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WID TH=100 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv</P></FONT></TD> </TR><TR ><TD WIDTH =100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného půvo du</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 38 Dřev o ne uvedené pod číslem 20 01 37</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 02 01 Biologicky rozložiteln ý odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>2 0 03 02 Odpad z tržiš</P ></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 25.3<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Seznam odpadů využite lnýc h ve vermikompostárně</B> </FONT><TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>02 01 01 Kaly z praní a z čištění</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 01 03 Odp ad rostlinných pletiv</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy ), kapalné odpady soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 1)2)</P></FON T></ TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 01 07 Odpady z lesnictví</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> 02 0 3 01 Kaly z praní, čištěn í, loupání, odstřeďovaní a separace</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><T D WI DTH=100 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>02 07 02 Odpady z destilace lihovin</P></ FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dře vo, dřevotřískové desky a dýh y, neuvedené pod číslem 03 01 04</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>03 03 01 Odpadní ků ra a dřevo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>15 01 01 Papírové a lepenkové obal y</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 02 01 Dřevo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>19 08 02 Odpady z lapáků písku2)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP> <P>< FONT face="Calibri" size= 3>19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod2)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=10 0 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06</P></FONT></TD> </TR><TR ><TD WIDTH =100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 08 01 Biologicky rozložite lný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 VALIGN= TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad</P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>2 0 03 02 Odpad z tržiš</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>1) Statková hnojiva nemusí být při předání do zařízení zařazena jako odpad.<BR> <BR>2) Pouze pokud se nejedná o vý stup z úpravy směsného komuná lního odpadu.<BR> <BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 25.4<B R><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Odpady, jejichž zpracovávání podléhá souhlasu veterinárn í sp rávy</B></FONT><TABLE CEL LSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 01 06 Zvířecí trus, moč a h nůj (včetně znečištěné sl ámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 02 01 Kaly z praní a z čištění</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alib ri" size=3>02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=10 0 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka</P></FONT></TD></TR>< TR><TD W IDTH=100 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>20 01 08 Biologicky rozložiteln ý od pad z kuchyní a stravoven s výjimkou odpadu 20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu </P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 25 Jedlý olej a tuk</P>< /FON T></TD></TR></TABLE><BR>& nbsp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 25.5 Odpady, jejichž zpracovává ní podlé há povinno sti ověření účinnosti technologie a pravidelnému ověřování limitních hodnot indikátorových organismů</B></FONT><TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 08 02 Odpady z lapáků písku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" siz e=3>20 03 04 Kal ze septiků a žump</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>A dále vedlejší produkty živočišného původu a materiály III. kategorie, pokud to vyžaduje Nařízení E vropského parlamentu a Rady (ES) č. 106 9/2009 ze dne 21. října 2 009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané prod ukty , které nejsou určeny k l idské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produkt ech živočišného původu), nebo veterinární správa ve svém souhlasu.<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 26.6 Seznam biologicky rozložitelných odpadů pro účely sledování cílů vztahujících se k bio logi cky rozložitelným odpadům </B></FONT><TABLE CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>02 01 01 Kaly z praní a z čištění</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>02 01 03 Odpad rostlinných pletiv</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize= 3>02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku</ P></ FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 01 07 Odpady z lesnictví</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>02 02 01 Kaly z praní a z čištění</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VAL IGN= TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=10 0 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=10 0 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=10 0 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alib ri" size=3>02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin</P>< /FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH =100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>02 07 02 Odpad z destilace lihovin</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Ca libri" size=3>03 01 01 Od padní kůra a korek</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 01 05 Piliny , ho bliny, odřezky, dřevo, dř evotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH= 100 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>03 03 01 Odpadní kůra a dřevo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákň ován í odpadního papíru a lepe nky</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recy klac i</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 09 Odpadní kaustifikační kal< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povr chov é vrstvy z mechanického t řídění</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>03 03 11 Kaly z čistění odpad ních vod v místě jejich vznik u neuvedené pod číslem 03 03 10</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>04 01 01 Odpadní klihovka a št ípen ka</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména ka ly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>0 4 02 10 Organické hmoty z pří rodních produktů (např. tuk, vosk)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>0 4 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvede né p od 04 02 19</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >04 02 21 Odpady z nezpracova ných textilních vláken</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libr i" size=3>04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >15 01 01 Papírové a lepenkov é obaly</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>15 01 03 Dřevěné obaly</P></FONT></T D></ TR><TR><TD WIDTH=100 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>17 02 01 Dřevo</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>1 9 05 03 Kompost nevyhovující jakosti</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komuná lníh o odpadu*</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 04 Produkty vyhnívání z anaero bníh o zpracování komunálního odpadu*</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů ži voči šného a rostlinného původ u</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 06 06 Produkty vy hnív ání z anaerobního zpracov ání živočišného a rostlinného odpadu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> 19 08 05 Kaly z čištění k omunálních odpadních vod</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a j edlé tuky</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 08 12 Kaly z biologického čištěn í od padních vod</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 09 02 Kaly z čiření vody</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>19 12 01 Papír a lepenka</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 12 07 Dřevo neuvedené po d čí slem 19 12 06</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiál ů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 (pouze odpad, který vznikl v zaříze ní u rčeném pro nakládání s bi ologicky rozložitelným odpadem úpravou biologicky rozložitelných odpadů)</P></F ONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=1 00 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 01 Papír a lepenka, s výji mkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >20 01 08 Biologicky rozložit elný odpad z kuchyní a stravoven</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>20 01 10 Oděvy</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize= 3>20 01 11 Textilní mater iály</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>20 01 25 Jedlý olej a tuk</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>20 01 38 Dřevo n euvedené pod číslem 20 01 37</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN= TOP><P>< FONT face= "Calibri" size=3>20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>20 03 01 Směsný komunální odpad</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 03 02 Odpad z tržiš</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 03 03 Uliční smetky</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 03 07 Objemný odpad</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <P ALIGN=RIGHT>   &nb sp; & nbsp; <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 26 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Ob sah provoz ního řádu zařízení k využívání biologicky rozloži telných od padů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </B><BR>Pr ovozní řád zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady obsahuje údaje stanovené pro provozní ř ád v přílo ze č. 1 k této vyhlášce a tyto další úd aje:<BR>&n bsp;<BR>a) předpokládaný způsob využití výstupu ze zařízení,<BR> <BR>b) opatření pro splnění požadavků na ochranu zdraví a životního prostředí v souladu s jinými právními předpisy,<BR>  <BR>c) opa tření k provádění kontroly emisí pachů,<BR> <BR>d) v případě bioplynových stanic je nezbytné vždy uvést následující údaje:<BR> <BR>1. specifikace vstupů do zařízení a jejich předpokládané množství pod le jednotl ivých druhů vstupů v tunách/rok,<BR> <BR>2. popis způsobu skladování vstupů,<BR> <BR>3. popis průběhu procesu anaerobní digesce, včetně klasifikace procesu anaerobní ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum vyhotovení dokladu</B> - uvede s e datum vyplnění dokladu ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Razítko a podpis</B> - údaje se potvrdí aspoň jedním potvrzením např. podpisem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Provozovna nebo zařízení<BR><FONT face="Times New Roman C E,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><BR����ä(e �•ÚImg�h /ƒ ¨IÉ face="Calibri" size=3>Specifikace místa odběru</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 CO než biopl ynová stanice popisem procesního modelu, který zajistí splněn í podmínek provozu kompostárny, a který obsahuje:<BR>  <BR>1. pop is příjmu odpadů a dalších materiálů, popis kontroly odpadů z hlediska jejich vhodnosti pro přijetí ke zpracování z hlediska jejich vlastností, zejména obsahu nečistot; nastavení pravidel pro odmítnutí odpadů nebo ma teriálů a nastavení mechanismu odstranění nečistot; popis sledování změn vlhkosti v návaznosti na správné sestavení zakládky,<BR> <BR>2. p opis sklad ování a předúpravy odpadů,<BR> <BR>3. popis tvorby zakládky, stanovení receptury surovinové skladby, způsob označení zakládek,<BR> <BR>4. popis říze ní zakládk y, včetně hygienizace a dozrávání,<BR> <BR>5. popis finální úpravy a skladování výstupů,<BR> <BR>f) opatření k minimalizaci obtěžován í a rizik z provozu zařízení, zejména emise pachu, emise tuhých znečišujících látek, materiály zanášené větrem, hluk a dopravní provoz, ptáci, paraziti a hmyz, vznik aerosolů,<BR> <BR>g) v případ ě zpracová ní odpadů vedlejších produktů živočišného původu opatření pro splnění požadavků jiných právních předpisů27),<BR> <BR>h) rozsah sledovaných ukazatelů stanovených pro hodnocení výstupů ze zařízení a četnost jejich kontrol podle přílohy č. 28, č. 30 a č. 31 k této vyhlášce,<BR> <BR>i) případné další podmínky pro příjem biologicky rozložitelných odpadů navrž ené provozovatele m zařízení podle typu provozované technologie.<BR> <BR>j) pokud kompostárna nemá zařízení ke sledov ání vlhkosti popis způsobu sledování vlhkosti zakládky a zpracovávaných biolo gicky rozložitelných odpadů (například provedením p ěstní zkoušky).<BR> <BR>________________________________________________ _________<BR>27) Na řízení Evropského parlamen tu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. říj na 2 009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou urče ny k lidské spotřebě, a o zr ušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších p roduktech živočišného pův odu).<BR> </FONT><P ALIGN=RIGHT>        <B>Příl oha č. 27 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Teplotní re žimy při hygienizaci</P>< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><B R>Tabulka č. 27.1<BR>Kompostárna</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADD ING= 0><TR><TD WIDTH=74 COLSP AN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ty py teplotních režimů</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Poř . číslo</P></FONT></TD><TD WIDTH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Tepl otní limit</P></FONT></T D><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Časový interval< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >1.</P></FONT></TD><TD WIDTH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>? 70 °C</ P></FONT></TD><TD WIDTH= 217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>sou visle po dobu min. 3 dny< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >2.</P></FONT></TD><TD WIDTH=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>? 65° C</P></F ONT></TD>< TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>souvi sle po dobu min. 5 dní</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>3.</P></FONT></TD><TD WIDT H=105 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>? 60°C</P></FONT></TD><TD WIDTH=217 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>souvisle po dobu min. 7 dní</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=74 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>4.</P></FONT></TD><TD WIDTH= 105 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>? 55°C</P></FONT></TD><TD WIDTH=217 VALIGN =TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>souvisle po dobu min. 14 dní</P></FONT></TD></TR></TABLE> <BR> <BR>Postačuje d osažení jedné z uvedených možností.<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 27.2< BR>Anaerobní digesce</B>< /FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD W IDTH=166 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3><B>Technologie</B></P></FONT></TD> <TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3><B>Vstupy</B></P></FONT></TD><TD WIDT H=165 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Teplota</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3><B>doba</B></P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Anaerobní digesce</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Biolo gicky ro zložitelné odpady živočišného původu</P></FONT></TD><TD WIDTH=165 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>>=55 °C</P></FONT></TD><TD WIDT H=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>24 hodin</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=166 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Anaer obní digesce</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Výhr adně biologicky rozložitelné odpady rostli nnéh o původu</P></FONT></TD>< TD WIDTH=165 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>>=40°C</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Střední doba zdržení min. 30 dnů</P></FONT></TD></TR></TAB LE><BR> <P ALIGN=RIGHT> & nbsp;     <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 28 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Limitní hodnoty indikátorových mikroorga nism ů</P><BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B></FONT></FONT>< TABLE BORDER CELLSPACING =0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3><B>Indikátorový m ikroorganismus</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3><B>Jednotky</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=122 COLSPAN=2 VAL IGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Počet zkoušených vzorků při každé kontrole výstupu</B></P></FONT> </TD><TD WIDTH=148 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Limitní hodnota (nále z/ KTJ*)</B></P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Salmonella spp. </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>nále z v 50 g</P></FONT></TD><TD WIDTH=122 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>5</ P></FONT></TD><TD WIDTH=148 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>negativní</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P>< FONT face= "Calibri" size=3><B>Escherichia coli<BR>nebo Enterokoky**</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=9 0 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>KTJ* v 1 gramu</P></ FONT></TD><TD WIDTH=122 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD><TD WIDTH=123 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4 <BR>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=148 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< 103 <BR>< 5.103</P></FONT>< /TD></TR></TABLE><BR> <BR>*KTJ - kolonie tvořící jednotku<BR>**Z odebran ých 5 vzorků musí minimálně stanovený počet vyhovět předepsaným limitům mikrobiologické zkoušky.<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Způsob stanovení hodnot indikátorových mikroorgan ismů<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Pro stanovení hodnot indikátorových mikroorganismů musí být použity výhradn ě metody uvedené v Katalogu odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>       Příloha č. 29 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P>< BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< P ALIGN=CENTER>Zařazování výstupů ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do skupin</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </B><BR>Výstupy ze zařízení pro biologické zpracování bio logicky rozložitelných odpadů se podle svých vlastností a způsobu využití zařazují do následujících skupin:<BR> </FONT><BR><B>1. skupina</B> - výstupy využívané na zemědělské a lesní půdě<BLOCKQUOTE><P><B>třída I</B> výs tupy, které splňují požadavky na uvádění do oběhu pro výrobky podle jiných právních předpisů13);<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>třída II</B> výstupy, které splňu jí požadavky na uvádění do oběhu pro výrobky podle nařízení, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU28);<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>třída III</B> výstupy využívané na zemědělské a lesní půdě, které nejsou uváděny do oběhu podle jiných právn ích předpisů13);</BLOCKQUOTE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>2. skupina</B> - výstupy, které splňují požadavky podle této vyhlášky a využívají se mimo zemědělskou a lesní půdu. Na základě skutečných vlastností, složení a způsobu využití se skupina dělí na tyto třídy:<BLOCKQUOTE><P><B>třída I</B> - určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v obytných zónách s výjimkou venkovních hracích ploch (rekultivační kompost);<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>třída II</B> - určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zel eň, zeleň parků a lesoparků, pro využití při vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchávání do zemin při tvorbě rekultivačních vrstev, v intravilánu průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách (rekultivační kompost a rekultivační digestát). Použité množství v místě použití nesmí přesahovat v průměru 200 t sušiny na 1 h a v období deseti let. Rekultivační digestát musí být aplikován v dělených dá vkách tak, aby nedošlo k zamokření pozemku na dobu delší než 12 hodin či k jeho zaplavení. Pro uvedená místa a účely je možné užívat i třídu I;<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>třída I II</B> - určena pro využití k vytváření rekultivačních vrstev zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek, rekultivačními vrstvami odkališ ne bo pro filtrační náplně biofiltrů (rekultivační kompost,). Pro uvedené účely je možné užívat i třídu I a třídu II;</BLOCKQUOTE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>3. skupina</B> - upravený biologicky rozložitelný odpad určený k dalš ímu zpracování v zařízení určeném k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady;<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>4. skupina</B> - biologicky stabilizovaný odpad určený k dalšímu zpracování; do této skupin y mohou být zařazeny pouze výstupy, které nesplňují podmínky pro zařazení do 1., 2. nebo 3. skupiny;<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR> <B>5. skupina</B> - odpad, který nebyl biologicky rozložitelným odpadem.<BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>________________________________ __________________<BR>28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/ 1009 ze dne 5. červ na 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003.<BR><FONT face="Times N ew R oman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>       <B> Příloha č. 30 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Požadavky na výstupy ze zařízení určených k nakládání s biologicky rozlož itelnými odpady</P><BR>< FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR>Tabulka č. 3 0.1<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Limitní koncentrace vybraný ch rizikových látek a prv ků mg/kg sušiny</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=115 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3><B>Sledovaný ukaza tel</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B >Jednotka</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< B>Skupina 2<BR>Třída I</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=66 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3><B>Skupina 2<BR>Třída II</B></P></FONT ></TD><TD WIDTH=104 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Skupina 2 vTřída III</B></P></FONT> </TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Stabilizovaný biol ogicky rozložitelný odpad<BR>(skupina 4)</B></P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=115 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>As</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FON T></TD><TD WIDTH=67 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10</P></FO NT></TD><TD WIDTH=66 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>20</P></FO NT></TD><TD WIDTH=104 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>30</P></FONT>< /TD> <TD WIDTH=218 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=115 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Cd</B></P></FONT></TD><TD WIDTH= 89 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FONT></TD ><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1,7</P></FONT></TD ><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>3</P></FONT></TD><T D WIDTH=104 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4</P></FONT></TD><TD WID TH=2 18 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 115 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Crcelkový</B></P></FONT></TD><TD WID TH=89 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=67 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>100</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=66 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>250</P></FONT></ TD><TD WIDTH=104 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>300</P></FONT></TD> <TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Cu</B></P></FONT></TD><TD WID TH=89 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=67 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>170</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=66 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>400</P></FONT> </TD><TD WIDTH=104 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>400</P></FONT></T D><T D WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=115 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Hg</B></P></FONT></TD><TD W IDTH=89 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FON T></TD><TD WIDTH=67 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,8</P></FON T></TD><TD WIDTH=66 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1,5</P></FONT ></TD><TD WIDTH=104 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2</P></FONT></TD ><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=115 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Ni</B></P></FONT></TD><TD WI DTH=89 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FONT> </TD><TD WIDTH=67 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>65</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=66 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>100</P></FONT></ TD><TD WIDTH=104 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>120</P></FONT></TD> <TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=115 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Pb</B></P></FONT></TD><TD WID TH=89 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=67 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>100</P></FONT></ TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>300</P></FONT></TD ><TD WIDTH=104 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>400</P></FONT></TD><T D WI DTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=115 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3><B>Zn</B></P></FONT></TD><TD WIDTH= 89 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>[mg/kg sušiny]</P></FONT></TD ><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>500</P></FON T></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " si ze=3>1200</P></FONT></TD><TD WIDTH= 104 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1500</P></F ONT></TD><TD WIDTH=218 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></ FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=115 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3><B>PCB</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3>0,02</P></FONT></TD><TD WIDTH=66 VALIGN= TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>0,2</P></FONT></TD><TD WIDTH=104 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD>< TD WIDTH=218 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=115 COLSPAN= 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>PAU</B>< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 67 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>3</ P></FONT></TD><TD WIDTH=6 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>6</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=104 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></ FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=115 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Nečistoty > ;2 mm</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size= 3><0.5%</P></FONT></TD><TD WIDTH=66 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3><0.5%</P></FONT></TD><TD WIDTH=104 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>-</P ></FONT></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>-</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=115 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3><B>Nerozložitelné a nežádoucí příměsi</B></P></FONT></ TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><5%</P></FON T></TD><TD WIDTH=66 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><5%</P></FONT></TD><TD WIDTH=104 V ALIGN=TO P><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></ TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=115 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B >AT4 *</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT ></TD><TD WIDTH=66 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD><TD WIDTH =104 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>< 10 mg O2/g sušiny</P></FONT></TD></T R></TABLE><BR> <BR>< FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 30.2<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Kvalitativní znaky jakosti kompost u sk upiny 2</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Parametr</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3><B>Jednotka</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=112 VALIGN =TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Hodnota</B></P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=371 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Vlhkost</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>% hm.</P></FONT></TD><TD WIDTH=112 VALIGN=TOP><P A LIGN =CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>30-65</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=371 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Spalitelné látky</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>% hm. v sušině</P></FONT></TD><TD WIDTH =112 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>min. 20</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=3 71 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Celkový dusík</P ></FONT></TD><TD WIDTH=17 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>% hm. v suš ině< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 112 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>min. 0,6</P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Poměr C:N</P></FONT></TD><TD WI DTH=176 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>max.</P></FONT></TD><TD WIDTH=112 V ALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3>30</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>pH</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>-</ P></FONT></TD><TD WIDTH=112 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibr i" s ize=3>6-9</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nerozložite lné příměsi > 20 mm</P ></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>% hm. v sušině</P></FONT></TD><TD WIDTH=112 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face=" Calibri" s ize=3>< 3,0</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Nežádoucí příměsi > 5 mm</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3 >% hm. v s ušině</P></FONT></TD><TD WIDTH=112 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< 0,5</P></FONT></ TD></TR><T R><TD WIDTH=371 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Klíčivá semena v 1 l kompostu</P></FONT></TD><TD WIDTH=176 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>ks</P></FONT></TD><TD WIDTH=112 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3><3</P></FONT ></TD></TR></TABLE><BR> <BR>Rekultivačním kompostem se rozumí stabilizovan ý výstup z aerobního zpra cování biologicky rozložitelných odpadů, určený pro udržení nebo zlepšení vlastností půdy, po užit elný mimo zemědělskou a l esní půdu<BR> <BR>*Poměr C:N se vypočítává ze stanovení obsahu spalit elných látek v sušině nás ledovně: (spalitelné látky:2):N<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B> Tabu lka č. 30.3<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Kvalitativní znaky jakosti rekultivačního diges tátu skupiny 2</B></FONT> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=465 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3><B>Zn ak jakosti</B></P></FONT> </TD><TD WIDTH=194 VALI GN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Hodnota znaku jakosti</B></P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=46 5 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Vlhkost [% hm ]</P></F ONT></TD>< TD WIDTH=194 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>max. 98 [%]</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=465 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek [%]</P></FONT></TD><TD WIDTH =194 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>min. 0,3</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=465 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WI DTH=194 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=465 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>pH</P></FONT></TD><TD WIDTH=194 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size= 3>6,0-9</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>Rekultivační digestát je stabilizovaný výstup z anaerobního zpracování biologicky rozložitelných odpadů, použitelný mimo zemědělskou a lesní půdu, nesmí vykazovat pachy svědčící o nedostatečné stabilitě výstupu nebo o přítomnosti nežádoucích látek.<BR> <P ALIGN=RIGHT>       <FONT face="Cal ibri" size=3><B>Příloha č. 31 k vyhlášce č . 27 3/2021 Sb.</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Podrobnosti o vzorkování výstupů ze za řízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů</P><BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,time s,serif"> </B><BR>1. Četnost ověřování limitních hodnot indik átorových mikroorganismů, splnění požadavků na obsah škodlivin v sušině a kvalitativních znaků jakos ti v ýstupů ze zařízení na vyu žívání biologicky rozložitelných odpadů podle příloh č. 28 a č. 30 k t éto vyhlášce nebo jiných právních předpisů13).</FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING= 0><T R><TD WIDTH=353 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Roční produkce výstupů [ t ]</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=306 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Četn ost kontrol výstupů</B></P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=353 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>0-1000</P> </FONT></TD><TD WIDTH=306 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" si ze=3>2 x za rok</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=353 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibr i" size=3> 1001 -5000</P></FONT></TD><TD WIDTH=306 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4 x za rok</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=353 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5001 - 10 000</P></FONT></TD><TD WIDTH=306 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>6 x za rok</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=353 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 001 a více</P></ FONT></TD> <TD WIDTH=306 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>12 x za rok</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>V případě celoročního provozu se kontroly provádějí v zimním a letním období.<BR> <BR>Snížení četnosti zkoušek obsahu škodli vin v suši ně a kvalitativních znaků jakosti výstupů pro kterýkoliv ze sledovaných ukazatelů je možné, jestliže v průběhu dvouletého období byly hodnoty daného ukazatele trvale pod 75 % stanoveného limitu. Snížení četnosti zkoušek je možné pouze na četnost uvedenou v předcházejícím řádku tabulky. Snížená četnost zkoušek musí být stanovena v provozním řádu příslušného zařízení.<BR> <BR>2. Postup při odběru vzorku<BR> <BR>a) Způsob vzorkování pro mikrobiologické parametry je nutné zvolit tak, aby odebrané vzorky byly reprezentativní pro celé množství posuzovaného výstupu, aby byl monitorován celý profil posuzovaného množství.<BR> <BR>b) Při stanovení mikrobiologických kritérií se odebírají vždy jednorázové vzorky. Pro jednu analýzu výstupu musí být odebráno vždy 5 jednorázových vzorků v souladu s přílohou č. 28 přímo použitelného evropského předpisu o hygienický ch pravidl ech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě29) ze dne 25. února 2011 během jednoho dne. V případě kontinuálního procesu musí být vzorky odebrány během 24 hodin v minimálně v 1-2 hodinových intervalech, s ohledem na použitou technologie úpravy bioodpadů. U bioplynových stanic a zařízení s anaerobn í digescí se vzorky odebírají zařízením pro odběr vzorku (zejména ventilem umístěným buď v uskladňo vací nádrž i digestátu nebo v přítokové části do uskladňovací nádrže). Množství jednoho odebraného vzorku musí být minimálně 0,5 kg (pevná matrice) nebo 0,5 l (tekutá matrice).<BR> <BR>c) Vzorek ke zkoušce v ybraných rizikových látek a prvků (tabulka č.1, příloha č. 30 k této vyhlášce,) se vytvoří smí sením dílč ích vzorků odebraných rovnoměrně z celého objemu vzorkova ného celku podle Plánu odběru vzorků. Pro ověření hodnoty indikátorových organizmů se odebírají prosté vzorky v počtu uvedeném v příloze č. 28 k této vyhlášce.<BR> <BR>d) Velikost vzorku a způsob úpravy, například drcení, vzorku se stanoví po dohodě s laboratoří.<BR> <BR>e) Vzorek pro ověření indikátorových mikroorganismů se před předáním do laboratoře uchovává při teplotě do 6 °C a předává d o laborato ře tak, aby vzorek byl zpracován do 48 hod. po odběru.<BR> <BR>f) Vzorek kompostu je možné odebrat jen v případě, že teplota ko mpostu je nižší než 40 °C.<BR> <BR>_____________________________________ ________________<BR>29) Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pr avidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, kter é nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a p ředměty os vobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice.<BR>  < P ALIGN=RIGHT>       <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 32 k vyhlášc e č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CEN TER>Požadavky na obsah průvodní dokumentace pro výstupy ze zařízení určenýc h pro nakl ádání s biologicky rozložitelnými odpady, které přestávají být odpadem</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>V případě výstup ů skupiny 1 upravuje požadavky na průvodní dokumentaci jiný právní předpis13).<BR> <BR>V případě výstupů skupin 2 a 3 průvodní dokumentace obsahuje:</FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>ident ifikační ú daje zařízení, kde výstup vznikl: název, IČZ, adresa,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>název výstupu, zařazení výstupu podle přílo hy č. 29 k této vyhlášce,</BLOCKQUOTE></P><P>c) </P><BLOCKQUOTE><P>datum produkce (vý roby), bal ení a expedice,</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>vlastnosti výstupu - výsl edky zkouš ek sledovaných ukazatelů stanovených v příloze č. 28 a č. 30 k této vyhlášce a další údaje o složení,</BLOCKQUOTE ></P><P>e) </P><BLOCKQUOTE><P>způsob balení výstupu, zejména údaje o množství v obalu nebo ve volně ložené dodávce, například objem, hmotnost, počet obalů ve skupinovém obalu,</BLOC KQUOTE></P><P>f) </P><BLOCKQUOTE><P>návod k použití, alespoň doporučené dávko vání, způsob aplikace, ochrana zdraví lidí a životního prostředí, </BLOCKQUOTE></P><P>g) </P><BLOCKQUOTE><P>vymezení prostředí použití (míst o použití),</BLOCKQUOTE></P><P>h) </P> <BLOCKQ UOTE><P>doporučený způsob skladování a doba použitelnosti,</BLOCKQUOTE></P><P>i) </P><BLOCKQUOTE><P>vliv na jiné výrobky,</BLOCKQUOTE></P><P>j) </P><BLOCKQUOTE><P>způsob distribuce.</BLOCKQUOTE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=RIGHT>       <B>Příloha č. 33 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FON T><P ALIGN =CENTER>Obsah provozního deníku komunitní kompostárny</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>1. Provozní deník obsahuje:</FONT><BR>a) <BLOCKQUOTE><P>název komunitní kompostárny a adresu včetně parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území a obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo vlastníka pozemku, je-li právnickou osobou; j méno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li vlastník pozemku podnikající fyzickou osobou; jméno, popřípadě jména a příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo je-li vlastník pozemku nepodnikající fyzická osoba,</BLOCKQUOTE></P><P>b) </P><BLOCKQUOTE><P>obchodní firmu n ebo název, právní formu a sídlo provozovatele komunitní kompostárny je li právnickou osobou, včetně jmen a příjmení zástupců, kteří za právnickou osobu jednají, a jejich telefonního čísla, popřípadě jména a příjmení, obchodní firmu, sídlo a telefonní číslo je-li provozovatel komunitní kompostárny podnikající fyzickou osobou,</BLOCKQUOTE> </P><P >c) </P><BLOCKQUOTE><P>jméno osoby odpovědné za provoz komunitní kompostárny a údaje o její dosažitelnosti,</BLOCKQUOTE></P><P>d) </P><BLOCKQUOTE><P>jména os ob odpově dných za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány.</ BLOCKQUOT E></P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR>2. Záznamy do provozního de níku komu nitní kompostárny musí být vedeny a číslovány v nepřerušované číselné řadě, datovány a podepsány osobou, která záznam provedla, a to bezpr ostředně po vzniku situace, kterou popisují, a to minimálně v následu jícím rozsahu:</FONT><BR>- <BLOCKQUOTE><P>všechny skutečnosti ch arakteris tické pro provoz zařízení, zejména jména obsluhy a vybrané údaje o sledování provozu zařízení,< /BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>datum a množství příjmu rostli nných zbytků (dostačuje, pokud je součástí evidence),</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>datum založení zakládky, surovinové složení a odhadovaná hmotnost zakládky,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>datum překopávek, záznamy naměřených te plot a vlhkosti v rámci použitého technologického způsobu,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>informace o využití vý stupu,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>záznamy o havarijních situacíc h,</BLOCKQUOTE></P><P>- </P><BLOCKQUOTE><P>záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení.</BLOCKQUO TE></P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nb sp;<BR>3. V provozním d eníku komunitní kompostárny musí být dohle date lné všechny výše uvedené údaje za p oslední 3 roky provozu, pokud je komunitní kompostárna v provozu kratší dobu, mus í bý t dohledatelné výše uvedené údaje o d zahájení provozu zařízení.<BR> </FONT><P ALIGN=RIGHT> &nb sp;   &nbs p; <B>Příloha č. 34 k vyhlášce č. 273/2021 Sb .</P><BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALI GN=CENTER>Průběžná evidence o množs tví přijatých a zpracovaných rostlinných zbytků v komunitní kom postárně</P><BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>> </ FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=163 COLS PAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Komunitní kompostárna:</B></P>< /FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 COLSP AN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Provozovatel z aříz ení:</P></FONT></TD><TD WIDTH=117 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO</P></F ONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Telefon</P></FONT></TD></ TR>< TR><TD WIDTH=163 COLSPAN=5 VALIGN=T OP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Adresa:</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH= 163 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ulice č.p / č.o</P></FONT></TD><TD WIDTH=117 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 64 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=1 63 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pro obce :</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =163 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDT H=117 COLSPAN=2 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=163 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=117 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P> </P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=163 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Osoba odpovědná za vedení průběžné evidence:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 COLSPAN= 4 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Jméno příjmení</P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Tele fon</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibr i" size=3><B>Evidence:</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" s ize=3>1</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2</P>< /FON T></TD><TD WIDTH=135 VALI GN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri " size=3>3</P></FO NT></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>4</P></FONT></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=163 VAL IGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibr i" size=3><B>Pořad ové číslo</B></P></FONT>< /TD><TD WIDTH=80 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3><B>D atum </B></P></FONT></TD><TD W IDTH=135 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3><B>Množství (t)</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH=117 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face= "Cal ibri" size=3><B>Z území o bce </B>(název obc e)</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=117 COL SPAN=2 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR>< TR><TD WIDTH=163 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=135 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P>< /TD><TD WI DTH=117 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD> </TR><TR><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP>< P> </P></TD><TD WIDTH=135 VALIGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=117 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=135 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=117 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=80 VALIGN =TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=135 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=1 17 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Komunitní kompostárna</B> - uvede se název kompostárny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pro vozovatel zařízení</B> - uvede se osoba provozující komunitní kompostárnu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo osoby (provozovate le zařízení).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  </FONT><BR><B>Telefon</B> - uvede se kontaktní telefon na provozovatele zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Adresa, ulice č .p. / č.o., obec</B> - uvedou se adresní údaje, kde se nachází komunitní kompostárna.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž území se nachází komunitní kompostárna. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< BR><B>Pro obce, obec, IČO</B> - uvedou se názvy a IČO všech obcí, pro které j e komunitní kompostárna určena.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><BR><B>Osoba odpovědná za vedení průběžné evidence</ B> - uvede se jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení průběžné evidence.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Telefon</B> - uvede se kontaktní telefon na osobu odpovědnou za vedení průběžné evidence.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Ti mes New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pořadové číslo</B> - uvede se číslo záznamu přijetí rostlinných zbytků.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><BR><B>Datum</B> - uvede se datum ve formátu DD.MM.RRRR přijetí rostlinných zbytků.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství (t)</B> - uvede se hmotnost přijat ých rostlinných zbytků v tunách maxi málně na tři desetinná místa.<BR><FONT fac e="T imes New Roman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><BR><B>Z území obce</B> - uvede se název o bce, z jejíhož území byly rostlinné zby tky přijaty.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><P A LIGN=RIGHT>       <B>Příloha č. 35 k v yhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FON T face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Hlášení o množstv í zpracovaných rostlinných zbytků</ P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 1 - Identifikace</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACI NG=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=143 CO LSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Vykazovaný rok:</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=143 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>SO ORP/SOP:</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=139 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP / SOP:< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=1 43 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Identifi kace provozovatele zařízení</ B></P></FONT></TD><TD WIDTH=139 COLSPAN=3 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3><B>Identifikace komunitní kompostárny zp racovávající rostlinné zb ytky</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=143 COLS PAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO</P></FONT></TD><TD WIDTH= 139 COLSPAN=3 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>IČP</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=143 COL SPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obchodn í fi rma / název / jméno a příjmení</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=139 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Název kom unitní kompostárny</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=143 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Ulice</P></FONT></TD><TD WIDTH=14 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>č.p.</P></FONT></TD><TD WIDTH=103 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>č.o.</P></FON T></TD><TD WIDTH=139 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Ulice</P></FONT></TD><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>č.p. </P> </FONT></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>č.o.</P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=143 COLSPAN=4 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=139 COLS PAN= 3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Obec</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=143 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT ></TD><TD WIDTH=139 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FO NT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=143 COLSPAN= 4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P ></FONT></TD><TD WIDTH=13 9 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>IČZÚJ</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=143 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>K ód SO ORP / SOP</P></FONT></TD><TD WIDTH=139 COLSPAN=3 VA LIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Kód SO ORP / SOP</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 143 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vyplnění hlášení a kontaktní údaj e:</P></FONT></TD><TD WID TH=139 COLSPAN=3 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Ko munitní kompostárna pro o bce:</P></FONT></TD></T R><T R><TD WIDTH=143 COLSPAN=4 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum</P></FONT></TD><TD WIDTH=139 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >IČO</P></FONT></T D><TD WIDTH=144 VALIGN=TO P><P><FONT face="C alibri" size=3>IČZÚJ</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=143 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Jméno</P></FONT></TD><TD WIDTH=16 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Příjmení</P></FONT></TD><TD WIDTH=139 VALIGN=TOP> <P> </P></TD><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP ><P>  </P></TD><TD WIDTH= 144 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=143 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty</P></FONT></T D><TD WIDTH=16 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Telefon</P></FONT></TD>< TD W IDTH=139 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=100 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP> <P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=143 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Poznámka k hlášení</P></FONT></TD></ TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Lis t 2 - Hlášení množství</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDIN G=0> <TR><TD WIDTH=144 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" si ze=3>1</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=119 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT f ace="Calibri" size=3>2</P ></FONT></TD><TD W IDTH=396 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3>3</P ></FONT></TD></TR><TR>< TD W IDTH=144 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size=3><B>P ořadové číslo</B>< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 119 VALIGN=TOP><P ALIGN =CEN TER><FONT face="Calibri" size=3><B>Množství (t)</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=396 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size= 3><B >Z území obce<BR>(IČO, ná zev obce, adresa o bce, IČZÚJ obce)</B></P>< /FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=144 VALIGN=TO P><P> </P></TD><TD WIDTH=1 19 VALIGN= TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=396 VALIGN=TOP ><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WI DTH=119 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=396 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=119 VALIGN=TOP> <P> </P></TD><TD WIDTH=396 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WID TH=144 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=119 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=396 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=144 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=119 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=396 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 1<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Vykazovaný rok</B> - uvede se rok, za kter ý jsou údaje ohlašovány.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><BR><B>SO ORP / SOP</B> - uvede se název správního obvodu obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad provádí kontrolu hlᚠení nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, který provádí kontrolu hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obv odu obce s rozšířenou působností, jejíž obecní úřad provádí kontrolu hlášení nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, který provádí kontrolu hlášení.<BR><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace provozo vatele zařízení</B> - uvedou se identifikační údaje provozovatele komunitní kompostárny vztahuj ící se k sídlu provozovatele.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR><B>IČO</B> - uvede se identifikační číslo osoby (provozovatele zařízení); pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jm éno a příjmení</B> - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>< B>Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje sídla provozovat ele zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - u vede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má provozovatel zařízení sídlo. Číslo se uvede podle jednotného čí selníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního ob vodu hlavního města Prahy, ve kterém má provozovatel zařízení sídlo.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Vyplnění hlášení a konta ktní údaje</B> - uvedou se údaje k vyplnění hlášení a osobě vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum</B> - uvede se datum vyplnění hl ášení ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Jméno a příjmení</B> - uvede se jméno a příjmení osoby vyplňující hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Adresa elektronické pošty, telefon</B> - uvedou se kontaktní údaje osoby vyplňující hlášení.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Pozn ámka k hlášení</B> - v případě potřeby uvede ohlašovatel doplňující informace k hlášení pro zpracovatele hlášení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR><B>Identifikace komunitní kompostárny zpracovávající rostlinné zbytky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČP</B > - uvede se identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Náze v komunitní kompostárny</B> - uvede se běžně užívaný název komunitní kompostárny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje, kde se nachází komunitní kompostárna.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce , na jejímž správním území se nachází komunitní kompostárna. Číslo se uvede p odle jednotnéh o číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo sp rávního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém se nachází komunitní kompostárna.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Komu nitní kompostárna pro obce, obec, IČO, IČZÚJ</B> - uvedou se názvy, IČO a IČZÚJ obcí, pro které je komunitní kompostárna určena. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR><B>List 2:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Pořadové číslo</B> - uvede se číslo záznamu přijetí rostlinných zbytků.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif"> </FONT><BR><B>Množství (t)</B> - uvede se hmotnost p řijatých rostlinných zbytků v tunách maximálně na tři des etinná místa.<BR><FONT face="Times New Rom an C E,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR><B>Z území obce</B> - uvedou se údaje o obci předávající rostlinn é zbytky, zejména IČO, náze v obce, adresa obce, IČZU J obce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT>< P ALIGN=RIGHT> &nb sp;& nbsp;   &n bsp;<B>Příloha č. 36 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n bsp;</FONT><P ALIGN=CENTE R>Označení kalu</P><BR> <FON T face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>Označení kalu podle § 67 odst. 2 zákona</FONT>< /FONT><TABLE BORDER CELLS PACING=0 CELLPADDING=0> <TR> <TD WIDTH=330 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Katalogové číslo</P></FONT></TD><TD WIDTH =329 VALIGN=TOP><P>  </P></TD></TR><TR><TD W IDTH=330 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Původce (IČO)</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Byla provedena úprava kalu podle § 67 o dst. 1 písm. b) zákona (Ano/Ne)</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size= 3>Způsob úpravy kalu (byla-li provedena úprava)</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 V ALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Úpravu provedl (IČO, IČZ)</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=329 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <P ALIGN=RIGHT>     ;   <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 37 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times Ne w Ro man CE,Times New Roman,ti mes,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Evidenční list využití kalů v zeměd ělství</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT>< BR>L ist 1</B> <P ALIGN=RIGHT>         s trana č. /      </P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n bsp; </FONT></FONT><TABLE BORD ER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Prov ozovatel ČOV</B></P></FON T></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B> Prov ozovna / Zařízení</B></P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>IČO</P></FO NT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Iden tifi kační číslo provozovny (I ČP)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TO P><P> </P></TD><TD W IDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ident ifik ační číslo zařízení (IČZ) </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>Obchodní firma / název / jméno a příjmení provozo vate le zařízení</P></FONT></T D><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název provozovny / zařízení</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>Ulice č.p., č.o.</P ></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ulice č. p., č.o.</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=329 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=330 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size= 3>PS Č</P></FONT></TD><TD WIDT H=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=33 0 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP / SO P</P ></FONT></TD><TD WIDTH=32 9 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Kód SO ORP / SOP</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>IČZÚJ</P ></FONT></TD><TD W IDTH=329 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Osoba oprávněná jednat za provo zova tele zařízení</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum vyhotovení dokladu</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP> <P>  ;</P></TD> </TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Razítko a podpis</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Telefon</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH =330 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>IČZÚJ</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=330 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size= 3><B>Vlastník čistírny </B>(IČO, jméno, Ulice č.p., č.o, obec, PSČ, IČZÚJ)</P></FONT>< /TD> </TR></TABLE><BR> <B R><FONT face="Calibri" size=3><B>Popis technologie úpravy kalů, včetně ověření účinnosti technologie úpravy z h lediska hygienizace</B></ FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=330 V ALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3><B>Provozovatel zařízení na úpravu kal ů*</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B >Zař ízení</B></P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>IČO</P></FO NT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Identifikační číslo z ařízení (IČZ)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=33 0 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Obchodní firma / název / jméno a pří jmen í provozovatele zařízení< /P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název zařízení</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>Ulice č.p., č.o.</P ></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ulice č. p., č.o.</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=329 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=330 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size= 3>PS Č</P></FONT></TD><TD WIDT H=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=33 0 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP / SO P</P ></FONT></TD><TD WIDTH=32 9 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Kód SO ORP / SOP</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>IČZÚJ</P ></FONT></TD><TD W IDTH=329 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Osoba oprávněná jednat za provo zovatele zařízení< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Datum vyhotovení dokladu</P></FONT></T D><T D WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Razítko a podpis</P></FONT></TD><TD WIDT H=32 9 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Telefon</P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elek tron ické pošty</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>IČZÚJ</P></FONT></TD></ TR></TABLE><BR> <BR>* vyplňuje se pouze v případě, že úpravu kalů neprovedl provozovatel Č OV<TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=330 C OLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3><B>Provozovatel zařízení ke skladování upr aven ých kalů*</B></P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>IČO</P> </FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Identifikační čís lo zařízení (IČZ)</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDT H=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obchodní firma/název/jméno a pří jmen í provozovatele zařízení< /P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název zařízení</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>Ulice č.p., č.o.</P ></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ulice č. p., č.o.</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=329 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=330 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size= 3>PS Č</P></FONT></TD><TD WIDT H=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=33 0 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP / SO P</P ></FONT></TD><TD WIDTH=32 9 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Kód SO ORP / SOP</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT f ace= "Calibri" size=3>IČZÚJ</P ></FONT></TD><TD W IDTH=329 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Osoba oprávněná jednat za provo zovatele zařízení< /P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Datum vyhotovení dokladu</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP>< P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ra zítk o a podpis</P></FONT></TD ><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Telefon</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Ad resa elektronické pošty</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>* Vyplňuje se p ouze v případě, že byl up ravený kal skladován.<TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0> <TR><TD WIDTH=330 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Uživatel kalů - zemědě lec< /B></P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO</P></FONT></T D><TD WIDTH=329 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH= 330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obchodní firma / název / jméno a příjmení prov ozov atele zařízení</P></FONT> </TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Mí sto použití kalů</P></FON T></TD></TR><TR><TD WID TH=3 30 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ulice č.p., č.o.</P></FONT></TD> <TD WIDTH=329 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" siz e=3>Místo uložení kalů</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></T D><TD WIDTH=329 VALIGN= TOP> <P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</ P></FONT></TD><TD WIDTH=3 29 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Osoba oprávněn á je dnat za uživatele kalů</P ></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=330 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód SO ORP / SOP</P></FONT></TD><TD WIDTH= 329 VALIGN=TOP><P> </P>< /TD></TR><TR><TD W IDTH=330 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </ P></ TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> Datum vyhotovení dokladu</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN =TOP><P>  </P> </TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Razítko a podpis</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN= TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Telefon</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=329 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Celkové množství použitého kalů</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=330 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Pozn ámka</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B >Vysvětlivky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Způsob vyplnění:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> < /FONT><BR>V případě používání kalů z více zdrojů se vyplní Evidenční list vyu žití kalů v zemědělství samostatně pro každou provozovnu původce a zařízení určené pro nakládání s odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><BR>List 1 - Identifikace<BR><FONT face="Ti mes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Předávající osoba<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČO</B> - u vede se identifikační číslo osoby předávající osoby (nejčastěji provozovatele ČOV); pokud je IČO méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / j méno a příjmení provozovatele zařízení</B> - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o., obe c, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje sídla provozovatele zařízení.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B > - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém má provozovatel zaříze ní sídlo.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nbs p;</FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uve de se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním ú WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo protokolu</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Protokol o odběru vzorku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>v provozu</P></FONT></TD><TD WIDTH=114 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 64 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>mimo provoz</P></FONT></TD><TD W IDTH=115 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><����,e(‰ú Mm�čí˙ řâ face="Calibri" size=3>Specifikace místa í číslo provozovny (IČP)</B> - uvede se identifikační číslo provozovny ČOV přidělené živnostenským úřadem. Pokud p rovozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, vyplňuje se zde inte rní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</B> - uvede se identifikační číslo zařízení pro naklád ání s odpady - ČOV přidělené krajským úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Název provozovny nebo zařízení</B> - uvede se název provozovny nebo zařízení pro nakládání s odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o., obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje provozovny nebo zařízení pro nakládání s odpady.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém se n achází provozovna nebo zařízení pro nakládání s odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Osoba oprávněná jednat za provozovatele zařízení</B> - uvede se jméno a příjmení o soby oprávněné k jednání.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><BR>Adresa elektronické pošty, <B>telefon</B> - uvedou se kontaktní údaje o soby vyplňující doklad.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim es,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území se nachází čistírna odpadních vod. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým stati stickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Vlastník čistírny</B> - uvede se IČO, jméno, adres ní údaje sídla vlastníka, tedy ulice č.p., č.o. obec a kód SO ORP / SOP sídla vlastníka<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>P rovozovatel zařízení na úpravu kalů nebo provozovatel zařízení ke skladování upravených kalů<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČO</B> - uvede se identifikační číslo osoby (provozovatele zařízení); pokud je IČO méně než osmimístn é, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení provozovatele zařízení</B> - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o ., obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje sídla provozovatele zařízení.<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního ob vodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém má provozovatel zařízení sídlo.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační č íslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má provozovatel zařízení sídlo. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif"> </FONT><BR><B>Datum vyhotovení dokladu</B> - uvede se datum vyplnění dokladu v e formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR><B>Razítko a podpis</B> - údaje se potvrdí aspoň jedním potvrzením např. podpisem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</B> - uvede se identifikační číslo zařízení pro nakládání s o dpady přidělené krajským úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>< B>Název zařízení</B> - uvede se název zařízení pro nakládání s odpady.<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o., ob ec, PSČ </B>- uvedou se adresní údaje zařízení pro nakládání s odpady.<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kter ém se nachází zařízení pro nakládání s odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif" > </FONT><BR><B>Osoba oprávněná jednat za provozovatele zařízení</B> - u vede se jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Adresa elektronické pošty, <B>telefo n</B> - uvedou se kontaktní údaje osoby vyplňující doklad.<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž sp rávním území se nachází zařízení pro nakládání s odpady. Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Rom an CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Uživatel kalů - zemědě lec<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČO</B> - uvede se identifikační číslo osoby (provozovatele zařízení - zemědělce); pokud je IČO méně než osmimístn é, doplní se zleva nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Obchodní firma / název / jméno a příjmení provozovatele zařízení</B> - uvede se tak, jak je zapsán v obchodním nebo v živnostenském rejstříku.<BR><FONT face="Times N ew Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Ulice, č.p., č.o ., obec, PSČ</B> - uvedou se adresní údaje sídla provozovatele zařízení.<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Kód SO ORP / SOP</B> - uvede se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního ob vodu hlavního města Prahy s přenesenou působností, ve kterém má provozovatel zařízení sídlo.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území má provozovatel zařízení sídlo . Číslo se uvede podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> </FONT><BR><B>Datum vyhotovení dokladu</B> - uvede se datum vyplnění dokladu ve formátu DD.MM.RRRR.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Razítko a podpis</B> - údaje se potvrdí aspoň jedním potvrzením např. podpisem.<BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Identifika ční číslo zařízení (IČZ)</B> - uvede se identifikační číslo zařízení pro nakládání s odpady tj. zemědělce přidělen é krajským úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,se rif"> </FONT><BR><B>Místo použití kalů</B> - číslo dílu půdního bloku, na kterém se upravený kal použije (IČZÚJ, název obce, číslo dílu půdního bloku podle LPIS).<BR><FON T face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Místo uložení kalů</B> - identifikace místa , kde byl upravený kal dočasně uložen (IČZÚJ, název obce, adresa, číslo dílu půdního bloku). Vyplňuje se pouze v případě, že byl upravený kal uložen u zemědělce.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,ti mes,serif"> < /FONT><BR><B>Osoba oprávněná jednat za provozovatele zařízení</B> - uvede se j méno a příjmení osoby oprávněné k jednání.<BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Adr esa elektronické pošty, <B>telefon</B> - u vedo u se kontaktní údaje osob y vyplňující doklad.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif">&nb sp;</FONT><BR><B>Celkov é mn ožství kalů</B> - uvede s e celkové množství aplikovaných kalů na půdu v tunách na tři desetinná místa.<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> < /FONT><BR><B>Poznámka</B> - uvede se vysvětlení v případě potřeby.<BR><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times ,serif"> </FONT><BR><B>List 2</B> <P ALIGN=RIGHT>&nbs p;     ;  strana č. /      </P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">  ;</FONT><BR><B>1) Agrochemické vlastnosti půdy</B></FONT>< TABLE BORDER CELLSPACING= 0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Pů dní reakce pH</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR>< TD WIDTH=330 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Kategorie půdy</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=T OP><P>&nbs p;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 COLSPAN= 2 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3><B>Průměrný obsah v půdě</B></P></FONT></TD></TR><TR ><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>Mg - hořčík</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3>mg . kg-1</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>K - draslík</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP>< P AL IGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>mg . kg-1</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=33 0 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>P - fosfor</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibr i" size=3>mg . kg-1</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING= 0 CE LLPADDING=0><TR><TD WIDT H=96 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size =3><B>Rizikový prvek</B>< /P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Obsah v půdě (mg. kg-1 sušiny)</B></P></FON T></TD><TD WIDTH=194 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fac e="C alibri" size=3><B>Preven tivní hodnoty obsahů rizikových prvků v půdě (mg.kg-1 sušiny) </B></P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=96 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=194 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3><B>Běžné půdy1)</B></P></FONT></TD><TD WI DTH= 192 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Lehké půdy2)</B></P>< /FONT></TD></TR><TR><TD W IDTH=96 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>As - arzén</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=19 4 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>20</P></FON T></ TD><TD WIDTH=192 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>15</P></FO NT></TD></TR><TR><TD WIDT H=96 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Be - beryllium</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=19 4 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2,0</P></FON T></ TD><TD WIDTH=192 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1,5</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=96 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>Cd - kadmium</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=19 4 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,5</P></FON T></ TD><TD WIDTH=192 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,4</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=96 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Co - kobalt</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=1 94 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>30,0</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=192 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>20,0</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=96 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Cr - chrom</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=1 94 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>90,0</P></ FONT ></TD><TD WIDTH=192 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>55,0< /P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=96 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Cu - měď</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=1 94 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>60,0</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=192 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>45,0</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=96 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>Hg3) - rtu</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH= 194 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,3</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=192 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,3</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=96 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>Ni - nikl</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=194 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>50,0</P></FONT ></T D><TD WIDTH=192 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>45,0</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=96 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" s ize=3>Pb - olovo</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>  ;</P></TD><TD WIDTH=194 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>60,0</P></FONT>< /TD> <TD WIDTH=192 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>55,0</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=96 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>V - vanad</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=19 4 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>130,0</P></F ONT> </TD><TD WIDTH=192 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>12 0,0</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=96 VA LIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Zn - zinek</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=194 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>120 ,0</P></ FONT></TD><TD WIDTH=192 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri" size=3>105,0</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PCB4)</P></FONT></TD><TD WIDTH=177 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=194 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,02</P></FONT></TD><TD WIDTH=192 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,02</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=9 6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PAU5)</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 7 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=194 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1,0</P></FONT></TD><TD WIDTH=192 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1,0</P></FONT></TD></TR></TABLE><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR><FO NT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1) Běžné půdy: písčito-hlinité, hlinité, jílovitohlinité a jílovité půdy, které zaujímají převážnou část zemědělsky využívaných půd. Jedná se o půdy s normá lní variabilitou prvků, s normálním půdním vývojem v různých geomorfologickýc h podmínkách, v tomto pojetí včetně půd na karbonátových horninách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2) Lehké půdy: půd y vzniklé na velmi lehkých a chudých matečních horninách jako jsou písky a štěrkopísky. Při vymezení těchto půd se vychází ze zastoupení jemných částic (do 0,01 mm), které tvoří maximálně 20 %. Tyto půdy se vyznačují velmi nízkou absorpční kapacitou. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR>3) Obsah Hg se stanoví jako celkový obsah; o bsahy ostatních prvků, tj. As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn se st anoví extrakcí lučavkou královskou.<BR><FONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,s erif"> </FONT><BR>4) PCB - polychlorované bifenyly (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138 , 153, 180).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&nb sp;</FONT><BR>5) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a) antracenu, benzo(b) fluora nthe nu, benzo(k) fluoranthen u, benzo(a) pyrenu , benzo(ghi) perylenu, f enantrenu, fluoran thenu, chrysenu, indeno( 1,2,3-cd) pyrenu, naftalenu a pyrenu).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif">  </FONT><BR>2) Dodávky čistírenských kalů</B></P></FONT><TABLE BORDER CELLSPAC ING=0 CELLPADDING=0><TR>< TD WIDTH=19 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>č.</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER><FONT face="Calibri" size=3><B>Datum</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3><B>Dodávka kalů</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=108 COLSPAN=4 VA LIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3><B>Hon</B></P></F ONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=19 VALIGN=TOP> <P> </P></TD> <TD WIDTH=52 VALIGN=TOP>< P> </P></TD>< TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FON T face="Calibri" size=3>< B>tun sušiny</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH= 108 VALIGN=TOP><P ALIGN =CEN TER><FONT face="Calibri" size=3><B>% sušin y pro hon</B></P></FONT> </TD><TD WIDTH=217 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Ca libri" size=3><B>Kat. úze mí, čís dílu půdní ho bloku **</B></P></FONT ></TD><TD WIDTH=11 6 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Ca libri" size=3><B>Velikos t honu (ha)</B></P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=57 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Plodina</ B></P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=19 VA LIGN=TOP><P> </P></T D><TD WIDTH=52 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=90 VALI GN=TOP><P> </P></TD> <TD WIDTH=108 VALI GN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=217 VALIGN=T OP><P>&n bsp;</P></ TD><TD WIDTH=116 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=19 VALIGN=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=5 2 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=90 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=108 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=217 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=116 VALIGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=57 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><T R><TD WIDTH=19 VALIGN=TOP><P> </P></T D><T D WIDTH=52 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=90 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH= 108 VALIGN=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=217 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=116 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=57 VAL IGN=TOP><P> </P></TD ></TR></TABLE><BR>  ;<BR >** Zkrácený kód dílu půd ního bloku, čtverec dílu půdního bloku (dle označení v evidenci půd y podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství<BR>&nb sp;<BR><FONT face="Calibr i" size=3><B>List 3</B> <P ALIGN=RIGHT>   & nbsp;   st rana č. /      </P><BR> <FON T face="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>3) Vlastnosti čistírenských kal ů</B></FONT><TABLE BORDER CELLSPACI NG=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libr i" size=3>Odběr vzorku ze dne:</P>< /FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=194 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3> Protokol č.</P></FONT></TD><TD WIDTH=146 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=185 V ALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Analýzu kalů ze dne:</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&nb sp;< /P></TD><TD WIDTH=194 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Protokol č.</P></FONT></TD><TD WIDTH=146 VALIGN= TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=185 COLSPAN =5 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Ana lýzu provedl:</P></FONT></TD></TR><TR>< TD WIDTH=185 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Počet příloh:</P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=185 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Ca libri" size=3><B>Sledovaný ukazatel </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3><B>Obsah v původní hmotě m g/kg</B></P></FONT></TD>< TD WIDTH=146 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" s ize=3><B>Obsah v sušině mg/kg</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=185 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3> ztráta žíháním-organické látky</P></FONT></TD><T D WI DTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=146 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR ><TR><TD WIDTH=185 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>N - ce lkový dusík</P></FONT>< /TD> <TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP>< P> </P></TD><TD WIDTH=146 VALIGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WIDTH=185 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> NH4-N - amoniakální dus ík</ P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN= 2 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=146 VALIGN=TOP><P > </P></TD></TR><TR><TD WIDTH =185 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>NO3-N - d usič nanový dusík</P></FONT></TD><TD WID TH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=14 6 VALIGN=TOP><P> </P></TD></T R><TR><TD WIDTH=18 5 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" s ize= 3>Ca - vápník</P></FONT></TD><TD WI DTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=146 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=18 5 COLSPAN=2 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Mg - hořčík< /P></FON T></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </ P></ TD><TD WIDTH=146 VALIGN=T OP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=185 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>K - draslík</ P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=146 VALIGN=TOP><P > </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=185 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>P - fosfor</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</ P></TD><TD WIDTH=146 VALI GN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=185 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3 >Hodnota pH čistírenských kalů</P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> </P ></T D><TD WIDTH=146 VALIGN=TO P><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CE LLSPACING=0 CELLPADDING= 0><TR><TD WIDTH=36 1 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3><B>Sledovaný ukazatel</B></P></FON T></ TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Zjištěné hodnoty (mg.kg-1)</B></ P></FONT></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Mezní(maximální)hodnoty k once ntrací v kalech (mg.kg-1) sušiny)</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>As - arzén</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P AL IGN= CENTER><FONT face="Calibr i" size=3>30</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Cd - kadmium</P></FONT></TD><T D WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP>< P AL IGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>5</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Cr - chrom</P></FONT></TD>< TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>200</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Cu - měď</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P A LIGN =CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>500</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 VALI GN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Hg - rtu</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALI GN=C ENTER><FONT face="Calibri " size=3>4</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 V ALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>N i - nikl</P></FONT></TD>< TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Cal ibri" size=3>100</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Pb - olovo</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=80 V ALIGN=TOP><P> </P></ TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3> 200</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=361 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Zn - zinek</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2500</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=361 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri " size=3>AOX</P></ FONT></TD><TD WIDTH=80 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT f ace="Calib ri" size=3>500</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=361 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>PCB(suma 7 kongenerů -28+52+101+118+138+153+18 0</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=218 VALIG N=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,6</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=36 1 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>PAU(suma an tracenu, benzo(a)antrace nu, benzo(b) fluoranthenu, benzo(k) fluoranthenu, benzo(a) pyr enu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrys enu, indeno(1,2,3-cd)pyre nu, naftalenu a pyrenu)</P></FONT></TD><TD WIDTH=80 VALIGN=TOP ><P> </P></TD><TD W IDTH=218 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size= 3>10</P></FONT></TD></TR ></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR ><TD WIDTH=60 COLSPAN=8 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Vnos rizi kový ch prvků a látek do půdy použitou dávkou k alů (kg.ha-1)</B></P></F ONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=60 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3 >As</P></FONT></TD ><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=5 8 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>Cd< /P></FONT></TD><TD WIDTH =116 VALIGN=TOP><P ALIG N=CE NTER> </P></TD><TD WIDTH=122 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size =3>Cr</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibr i" size=3>Cu</P></FONT></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTER><FONT face="Calibri " size=3>Hg1)</P></FONT></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>Ni</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=60 VALIGN=TOP><P>&nbs p;</P></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=58 VALIGN=TOP><P> < /P></TD><TD WIDTH=116 VA LIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=122 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDT H=89 VALIGN=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P> </P ></TD></TR><TR><TD WIDTH=60 VALIGN=TOP><P A LIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Pb< /P></FONT></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>  ;</P></TD><TD WIDTH=58 V ALIGN=TOP><P ALIGN =CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>Zn</P></FON T></TD>< TD WIDTH=1 16 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>PCB2)</P></FONT></TD><TD WIDTH=122 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3>PAU3)</P></FONT></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>AOX</P></FONT></TD><TD WIDTH=95 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER> </P></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P> </P></TD> </TR><TR><TD WIDTH=60 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=67 VALIGN=TOP><P> </P>< /TD><TD WIDTH=58 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=116 VALIGN=TOP><P>&nb sp;</P></TD><TD WIDTH=122 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=89 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=95 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT> <BR>1) Obsah Hg se stanoví jako celkový obsah; obsahy ostatních prvků, tj. As, Be, Cd, Co, Cr, C u, Ni, Pb, V, Zn se stanoví extrakcí lučavkou královskou.<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2) PCB - polychlorované bifenyly (s uma kongenerů č. 28, 52, 101, 1 18, 138, 153, 180).<BR><FONT face="Times N ew R oman CE,Times New Roman,t imes,serif"> </FONT><BR>3) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo (a) antracenu, benzo(b) fluoranthenu, benzo(k) fluoranthenu, benzo(a) pyrenu, benzo(ghi) per ylenu, fenantrenu, fluoranthenu, ch rysenu, indeno(1,2,3-cd) pyrenu, naftalenu a pyrenu).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif"> </FONT><BR>L ist 4</B> <P ALIGN=RIGHT>       Počet stran listu 4:</P><BR><FONT face ="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif"> </FONT><BR><B>Tabulka č. 1<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif"> </FONT><BR>Kal kategorie I.</B> </FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3 ><B>Indikátorový mikroorganismus</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=87 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>Jednotky</P></FONT></TD><TD WIDTH=119 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size =3>Počet zkoušených vzorků při každé kontrole výstupu</P></FO NT></TD><TD WIDTH=147 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Limitn í hodnota (nález/ KTJ*)</ B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=185 VALI GN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3><B><I>Sa lmonella spp.</B></I></P></FONT></TD><TD WIDTH=87 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>nál ez v 50g</ P></FONT></TD><TD WIDTH=119 COLSPAN= 2 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 5</P></FONT></TD><TD WIDTH=147 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri " size=3>negativní</P></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=185 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3><B> <I>Escherichia coll</I> nebo Enterokoky</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=87 VALIGN=TOP><P><FONT fac e="Calibri" size=3>KTJ* v 1 gramu</P></FONT></TD><TD WIDTH=119 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FO NT face="Calibri" size=3> 5</P></FONT></TD><TD WIDTH=121 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4<BR>1</P></FONT></TD><T D WIDTH=147 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< 103<BR>< 5.103</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR>&nbs p;<B R>* KTJ - kolonie tvořící jednotku<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 2<BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Kal kategorie I.</B ></FONT><TABLE BORDER CEL LSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=189 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3><B>Indikátorový mikroorganismus</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=1 09 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER ><FONT face="Calibri" size=3>Jednotky</P></FONT></TD><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3 >Počet zkoušených vzorků při každé kontrole výstupu</P></FONT></TD><TD WIDTH=138 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3><B>Limitní hodnota (nález/ KTJ*)</B></P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=189 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B><I>Salmonella</I> spp.</B></P></ FONT ></TD><TD WIDTH=109 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>nález v 1 g sušiny</P></FONT></TD> <TD WIDTH=223 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD><TD WID TH=138 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>negativní</P></FONT></TD ></TR><TR><TD WIDTH=189 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B><I>Termotolerantní koliformní bakteri e</B></I>< /P></FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN= TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>KTJ<FONT color="#0000f f"><U>2</FONT></U> v 1 gramu sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>5</P></FONT></TD><TD WIDTH=138 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER>< FONT face="Calibri" size=3>< 103</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=189 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3><B>< I>Enterokoky</B></I></P></FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>K TJ* v 1 gramu sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=223 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P> </FONT></TD><TD WIDTH=138 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>< 103</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR>&nbs p;<B R>* KTJ - kolonie tvořící jednotku<BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Tabulka č. 3<BR><FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,time s,serif"> </FONT><BR>Kal kategorie II</B></FONT><TABLE BORDER C ELLSPACING=0 CELLPADDING= 0><TR><TD WIDTH=191 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3><B>Indikáto rový mikroorganismus</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENT ER><FONT face="Calibri" s ize=3>Jednotky</P></FONT></TD><TD WIDTH=222 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size =3>Počet zkoušených vzorků při každé kontrole výstupu</P></FONT></TD ><TD WIDTH=137 VALIGN=TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Limitní hodno ta (nález/ KTJ*)</B></P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=191 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3><B><I> Termotoler antní koliformní bakterie</B></I></P ></FONT></ TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>KTJ* v 1 gramu sušiny</P></FONT></TD><TD WIDTH=222 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD><TD WIDTH=137 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>103 - 106</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=191 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B><I>Enterokoky</B></I></ P></FONT></TD><TD WIDTH=109 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>KTJ* v 1 gramu suš iny</P></FONT></TD><TD WIDTH=222 VALIGN=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Calibri" size=3>5</P></FONT></TD><TD WIDTH=137 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>103 - 106</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <BR>* KTJ - kolonie tvořící jednotku<BR> <P ALIGN=RIGHT>      ;&nb sp; <FONT face="Cali bri" size=3><B>Příloha č. 38 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT f ace="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Mezní hodn oty koncentrací vybraných riz ikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (uk azatele pro hodnocení kal ů)</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if">  </B></FONT></FONT>< TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Riziková látka</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=32 9 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3><B>Mezní (maximální) hodnoty koncentrací v kalech (mg.kg-1 sušiny )</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER>< FONT face="Calibri" size= 3>As - arzén</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size =3>30</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER ><FONT face="Calibri" siz e=3>Cd - kadmium</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CEN TER><FONT face="Calibri" size=3>5</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTE R><FONT face="Calibri" si ze=3>Cr - chrom</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" si ze=3>200</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTE R><FONT face="Calibri" si ze=3>Cu - měď</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size =3>500</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENT ER>< FONT face="Calibri" size= 3>Hg - rtu</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>4</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENT ER><FONT face="Calibri" s ize=3>Ni - nikl</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>100</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH =330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Pb - olo vo</ P></FONT></TD><TD WIDTH=3 29 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>200</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Zn - zinek</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2500</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDTH =330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>AOX</P> </FONT>< /TD><TD WI DTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>500</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>PCB (suma 7 kongenerů -<BR>28+52+101+118+138+153+ 180</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>0,6</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>PAU (suma antracenu, benzo(a) antracenu, benzo(b) fluoranthenu, ben zo(k) fluoranthenu,benzo(a) pyrenu, benzo(ghi) perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu) </P> </FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <P ALIGN=RIG HT>   &nbs p;   <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 39 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.< /P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Minimální četnost chemických a mik robiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok</P><BR>< FONT face="Times New Roma n CE,Times New Roman,times,serif"> </B></FONT></FONT><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR ><TD WIDTH=163 COLSPAN=5 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3><B>Minimální poč et analýz za rok</B></P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" siz e=3>Produkce kalů z ČOV (v tunách sušiny kalů za rok)</P></FO NT></TD><TD WIDTH=145 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>Agrochem ické parametry* (živiny)< /P></FONT></TD><TD WIDTH=92 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face= "Cal ibri" size=3>Rizikové prv ky a látky</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><F ONT face="Calibri" size=3 >mikrobiologie</P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALI GN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>Organické kontaminanty (PCB, AOX, PAU)</P></FON T></TD></TR><TR><TD WIDT H=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> <250</P></FONT></TD><T D WIDTH=145 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3 >2</ P></FONT></TD><TD WIDTH=9 2 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2</P></FONT> </TD><TD WIDTH=96 VALIGN= TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>2</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=163 VALIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH= 163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>25 0-1000</P></FONT></TD><TD WIDTH=145 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3> 4</P ></FONT></TD><TD WIDTH=92 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4</P></FONT>< /TD><TD WIDTH=96 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4</P></FONT></T D><TD WIDTH=163 VALIGN=T OP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1000-2 500</P></FONT></TD><TD WI DTH=145 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4</ P></FONT ></TD><TD WIDTH=92 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>4</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>6</P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TO P><P ALIGN =CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>& gt; 2500</P></FONT></TD><TD WIDTH=145 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>12</P></FONT></TD><TD WIDTH=92 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER> <FONT face="Calibri" size=3>12</P></FONT></TD><TD WIDTH=96 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>12</P></FONT></TD><TD WIDTH=163 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1</P></FONT></TD></TR></TABLE><BR>  <BR>* agrochemické parametry: pH, obsah sušiny, obsah organických látek (vyjádřený jako ztráta žíháním), celkový dusík, amoniakální dus ík, dusičnanový dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík<BR> <P ALIGN=RIGH T>       <FONT face="Calibri" size=3><B>Příloha č. 40 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Metody stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>1. Stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů v provozních kapalinách zařízení<BR><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>ČSN EN 61619 "Izolační kapaliny - Kontaminace polychlorovanými bifenyly (PCB) -Stanovení metodou kapilární plynové chromatografie".<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif"> </FONT><BR>ČSN EN 12766-1 (656205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím dete ktoru elektronového záchytu (ECD)<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>ČSN EN 12766-2 (656205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB)<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>2. Stanovení obsahu polychl orovaných bifenylů v ostatních materiálech<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>ČSN EN 16167 "Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu (GC-ECD)"<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times,serif"> </FONT><BR>ČSN EN 15308 "Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných polychlo rovaných bifenylů (PCB) v pevných odpadech kapilární plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu nebo detekcí hmotnostní spektrometrie"<BR><FONT fac e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>Koncen trace polychlorovaných bifenylů v zařízeních nebo látkách se pro účely vedení evidence podle § 82 odst. 1 zákona stanovuje podle metody B uvedené v normě ČSN EN 12766-2 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;</FON T><P ALIGN=RIGHT>       Příloha č. 41 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face ="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Postup dekontaminace zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B><BR>U zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly, které je schopno dalšího provozu a které bude jeho vlastník/provozovatel po dekontaminaci dále prov ozovat, se postupuje při dekontaminaci podle následujících bodů č. 11 až č. 17. Při soustřeďování zařízení, kapalin a provozních náplní s obsahem polychlorovaných bifenylů se postup uje podle následujících bodů č. 1 až 10.<BR> <BR>1. Soustřeďování musí odpovídat požadavkům na soustřeďování odpadů. Soustřeďování nemůže probíhat na volné ploše.<BR> <BR>2. Prostor pro soustřeďování musí být zv enčí označ en v souladu s nařízením vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů a nápisem „Sklad z ařízení s PCB“. Zařízení obsahující provozní náplně s obsahem polychlorovaných bifenylů musí být označeno v souladu s požadavky na označování podle této vyhlá šky.<BR> <BR>3. Spolu se zařízeními s obsahem polychlorovaných bifenylů nesmějí být soustřeďování věci nebo jakékoli jiné látky a přípravky klasifikované jako nebezpečné.<BR> <BR>4. Zařízení s obsahem pol ychlorovan ých bifenylů není samo o sobě nádrží, kontejnerem nebo obalem podle normy ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látk ami a jeji ch skladování.<BR> <BR>5. Stavební řešení skladu musí odpovídat požadavkům části IV.A normy ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.<BR> <BR>6. Technicky musí být zajištěno, že v případě úniku PCB nebo provozní náplně s obs ahem PCB n edojde ke kontaminaci životního prostředí.<BR> <BR>7. Zamě stnanci mu sí mít k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky především k ochraně pokožky celého těla a tam, kde by dočasně nebylo možno zajistit dosažení PEL, re sp. NPK-P, i k ochraně dýchacích cest.<BR> <BR>8. V místě soustřeďování polychlorovaných bifenylů musí být k dispozici prostředky pro zdolávání havárií, jakož i prostře dky pro po skytování první pomoci.<BR> <BR>9. Základním principem dekontaminace je výměna i několikanásobná askarelu, kapaliny kontaminované polychlorovanými bifenyly nebo provozní náplně s obsahem polychlorov aných bife nylů a její náhrada elektroizolační kapalinou prokazatelně bez polychlorovaných bifenylů.<BR>  <BR>Výměna provozní náplně s obsahem polychlorovaných bifenylů:<BR> <BR>a) před vypuštěním se provozní náplň zahřeje zatížením transformátoru alespoň na 75 % jmenovitého výkonu po dobu 24 hodin, pokud je to technicky možné,<BR> <BR>b) vypuštění kontaminované kapaliny (askarelu či transformátorového oleje s polychlorovaných bifenylů) do vhodného přepravního nebo soustřeďovacího prostředku,<BR> <BR>c) po vypuštění provozní kapaliny ponechat zbytkové množství (zachycené ve vinutí a v izolaci zařízení) samovolně vytékat po dobu provozně přípustnou (přibližně 6 až 10 hodin) do vhodných prostředků,<BR> <BR>d) předání odpadu polychlorovaných bifenylů do zařízení určeného pro nakládání s těmito odpady,<BR> <BR>e) naplnění transformátoru upraveným transformátorovým olejem (dekontaminační olej zfiltrovaný, vysušený, odplyněný a bez polychlor ovaných bi fenylů), s důrazem na zajištění elektroizolačních parametrů pro příslušnou napěovou hladinu; pokud bude pro úpravu elektroizolač ních param etrů oleje použito filtrační zařízení, je třeba zajistit, aby nedošlo k jeho kontaminaci. Jakostní parametry oleje je třeba také zkontrolovat. Jako dekontaminační olej lze použít i středně zestárlý olej be z polychlo rovaných bifenylů, avšak s dostatečnou rezervou s ohledem na možnost vypadnutí kalů. Pro poslední výměnu kapaliny (v případě několikanásobné výměny), kdy lze usoudit, že již nedojde k její kontaminaci nad limitní koncentraci 50 mg/kg polychlorovaných bifenylů, je třeba použít nový či regenerovaný olej s parametry novéh o oleje na př. podle normy ČSN EN 60296.<BR> <BR>10. Po úspěšné aplikaci předepsaných diagnostických elektrických zkoušek následuje uvedení transformát oru do řád ného provozu.<BR> <BR>11. Po 6 měsících od výměny provozní náplně a provozu transformátoru následuje provedení analytického stanovení obsahu polychlorovaných bifenylů a výpočet celkové koncentrace polychlorovaných bifenylů.<BR> <BR>12. V případě kladného výsledku testu, tj. analyt icky stanovená koncentrace polychlorovaných bifenylů je menší než 50 mg/kg, lze dekontaminaci ukončit. V případě nevyhovujícího výsledku, tj. nebylo dosaženo koncentrace polychlorov aných bifenylů v provozní kapalině nižší než 50 mg/kg, se opakuje postup podle bodu 2.<BR> <BR>13. Odejmout označení zařízení o obsahu polychlorovaných bifenylů a oznámit tuto skutečnost a změnu v evidovaných skutečnostech ministerstvu.<BR > <BR>14. Zaměstnanci provádějící dekontaminační práce, musí dodržovat p ředepsaný technologický postup a zejména používa t předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, které nepropouští polychlorované bifen yly a zamezují kontakt polychlorovaných bi feny lů s kůží zaměstnance.<BR > </FONT><P ALIGN=RIGHT>       <B >Příloha č. 42 k vyhl ášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman,times ,serif"> </FONT><P ALIGN=CEN TER>Vzory štítku označují cího zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly a štítku označujícího zaříze ní d ekontaminované od polychl orovaných bifenylů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif">  </FONT><BR>A. Vzor štítku označujícího zařízení ob sahu jícího polychlorované bif enyly<P ALIGN=CENTER>POZOR ZAŘÍZENÍ OBSAHUJE PCB!</P><B R><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times,serif"> </B></FONT></FONT><TABL E BO RDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><T R><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vlastník (držitel) / Prov ozov atel zařízení<BR>(obchodn í název):<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& nbsp;<BR> <BR>  </P></FONT></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>I ČO (pokud bylo přiděleno) :</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Druh za řízení:</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Typ:</P></FONT></T D></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Výrobce:</P></FONT></TD ><TD WIDTH=329 VALIGN=T OP><P><F ONT face=" Calibri" size=3>Výrobní číslo:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3>Druh a název provozní kapaliny:</P></FONT></TD></TR>< TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Objem kapaliny (v litrech):</ P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>K oncentrace PCB (mg/kg):</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibr i" size=3>Název laboratoře:</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P ><FONT fac e="Calibri" size=3>Číslo protokol u:</P></FONT></TD></TR><T R><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Označení zařízení:</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=329 VA LIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT f ace="Calibri" size=3><B>B . Vzor štítku označujícího zařízení dekontaminované od p olyc hlorovaných bifenylů<P AL IGN=CENTER>POZOR ZAŘÍZENÍ DEKONTAMINOVANÉ OD PCB!</P><B R><FONT face="Times New R oman CE,Times New Roman,times,serif"> </B></FONT></FONT><TABL E BO RDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><T R><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vlastník (držitel) / Provozovatel zaří zení<BR>(obchodní název):<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> <BR>  ;</P ></FONT></FONT></TD><TD W IDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO (pokud bylo přiděleno):</P></FONT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=33 0 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Druh zařízení:</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=T OP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3>Typ:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Výrobce:</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cali bri" size=3>Výrobní číslo:</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3> Druh a název náhradní provozní kapaliny:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=330 COLSPAN=2 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Objem kapaliny (v litrech):</P> </FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P ><FO NT face="Calibri" size=3>Koncentrac e PCB v původní kapalině (mg/kg):</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TO P><P ><FONT face="Calibri" size=3>Koncen trace PCB v náhradní kapalině (mg/kg):</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název laborato ře:</P></F ONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název laboratoře:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo protokolu:</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo protokolu:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Oz načení zařízení:</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>Dekontam inováno dne:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Dekonta minaci p rovedl (ná zev zařízení pro nakládání s odpady, IČO a IČZ ):</P></FONT></TD></TR></ TABLE><BR> <P ALIGN=RIGHT>    &nb sp;  <FONT fac e="Calibri" size=3><B>Příloha č. 43 k vyhlášce č. 273/2021 S b.</ P><BR><FONT face="Times New Roman C E,Times New Roman,times,serif"> </FONT><P ALIGN=CENTER>Evidenční list pro inventarizaci z aříz ení obsahujících polychlo rované bifenyly PCB a odpadů PCB podle § 83 odst. 1 zákona</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B>< /FONT></FONT><TABLE BORD ER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=99 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3 >Evidovaný v roce</P></FONT></TD><TD WIDTH=99 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPAC ING=0 CELLPADDING=0><TR> <TD WIDTH=595 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>L ist< /B></P></FONT></TD><TD WI DTH=64 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>0</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=595 COLSP AN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Registrační číslo evidenčního list u</B></P ></FONT></ TD></TR><TR><TD WIDTH=595 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Leh ce kontaminované z ařízení - stanoveno anal yticky po 1.1.2002 (bez množstevního omeze ní)</P></FONT></TD ><TD WIDTH=64 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Ca libri" size=3>Ano / Ne</ P></FONT></TD></TR ><TR><TD WIDTH=595 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Lehce konta minované zařízení obsahu jící pod 5 I nápln ě tzv. malé zařízení</P> </FONT></TD><TD WI DTH=64 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FON T></TD></TR><TR><T D WIDTH=595 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Cali bri" size=3>Lehce kontam inované zařízení obsahu jící nad 5 I nápln ě</P></FONT></TD><TD WIDTH=64 VALIGN=TOP>< P><F ONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne </P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLP ADDING=0><TR><TD WIDTH=44 5 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=18 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=17 VA LIGN =TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=19 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=17 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=37 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>/</P></FONT></TD><TD WIDTH=17 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=18 VALIGN=TOP><P> </P>< /TD><TD WIDTH=17 VALIGN=T OP><P> </P></TD><TD WIDTH=18 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD W IDTH =17 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH =19 VALIGN=TOP><P> < /P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" si ze=3><B>Vlastník (držitel)</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=263 VALIGN= TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3><B>Evidenci za vlastníka vyplnil</B> </P></FONT></TD></ TR><TR><TD WIDTH=74 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Typ subjektu</P></FONT></TD><TD WIDTH=32 2 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Právnická osoba / Fyzická osoba podnikající / Fyzická o soba / Právnická osoba be z IČO / Zahraniční osoba</P></FONT></TD><TD WIDTH=263 VALIG N=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>J méno a příjmení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 VALIG N=TOP><P> </P></TD>< TD WIDTH=322 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO / ISPOP ID / Iden tifi kace fyzické osoby (číslo OP/číslo pasu)</P></FONT></TD><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Kontaktní ú daje</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 VALIGN=TOP><P> </P></TD ><TD WIDTH=322 VALIGN=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Adresa elektro nické pošty</P></FONT>< /TD> </TR><TR><TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název subj ektu</P></FONT></TD><TD W IDTH=263 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>Telefon</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>N ázev státu</P></FONT></ TD><TD W IDTH=263 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>D atum vyhotovení hlášení</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >Ulice, č. p./č. o</P></FONT></TD><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Cali bri" size=3>Poznámka k hlášení</P></FONT>< /TD> </TR><TR><TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=263 VA LIGN=TOP><P> </P></T D></TR><TR><TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT></ TD><TD WIDTH=263 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR> <TD WIDTH=74 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód obce (IČZÚJ)</P></FON T></TD><TD WIDTH=263 VAL IGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORD ER C ELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=525 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>List</B></P>< /FONT></TD><TD WIDTH=134 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3><B>1</B></P></FONT></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELL SPACING=0 CELLPADDING=0>< TR><TD WIDTH=164 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3><B>Inventarizaci provádí </B></P></FONT></TD><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Provozovatel zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=87 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FON T></TD><TD WIDTH=153 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Vlast ník (držitel)</P></FONT></TD> <TD WIDTH=89 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Provozovatel zařízení</P></FONT ></TD><TD WIDTH=87 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> Evidenci za provozovatele zařízení vyplnil</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Typ sub jekt u</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " si ze=3>Právnická osoba / Fyzická osob a podnikající / Fyzická osoba / Právnická osoba bez IČO / Zahraniční osoba</P></FONT></TD><T D WIDTH=87 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> Jméno a příjmení</P></FONT></TD></T R><TR><TD WIDTH=164 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=2 COLS PAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>IČO / ISP OP I D / Identifikace (číslo OP / číslo pasu)</P></FONT></TD><TD WIDTH=87 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Kontaktní údaje</P></F ONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=164 COLSPAN =3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název subjektu</P></FONT></TD><TD WIDTH =87 COLSPAN=3 VALIGN=TO P><P ><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 COLSP AN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Název stát u</P></F ONT></TD>< TD WIDTH=87 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Telefon</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ulice, č. p./č. o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=87 COL SPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD ></TR><TR><TD WIDTH=164 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Obe c</P></FONT></TD><TD WIDTH=87 COLSP AN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 COL SPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>PSČ</P></FONT></TD><TD WIDTH=87 COLSPAN=3 VALIGN=TOP>< P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=164 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód obce (IČZÚJ) </P> </FONT></TD><TD WIDTH=87 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDT H=375 COLSPAN=7 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Identifikace zařízení (lehce k ontaminované zařízení) n ebo odpady PCB</B></P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=3 75 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Místo umístění zařízení</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD></T R><T R><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Kód obce (IČZÚJ)</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WI DTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Specifikace místa</P></FONT> </TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3>Zeměpisné sou řadnice přibližného umístění zařízení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WID TH=375 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Zeměpisná šířka (N)</P></FONT></TD><TD WIDTH=34 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>      °</P></FONT></TD><TD WI DTH=26 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>            '</ P></FONT></TD><TD WIDTH=3 COLSPAN= 3 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3 >            "</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH =375 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Země pisná délka (E)</P></FONT></TD><TD WIDTH=34 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>      °</P></FONT></TD><TD WIDTH=26 COLSPAN=2 VALIGN=T OP>< P><FONT face="Calibri" size=3>             '</P></FONT></TD><TD WIDTH=3 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" s ize=3>            "</P></FONT></TD> </TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Výr obní číslo zařízení (jiná identifikace) </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Kód / Hermet izace zařízení:</P></FONT></TD><TD WIDTH=52 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P> &nbs p;</P></TD><TD WIDTH=117 VALIGN=TOP ><P><FONT face="Calibri" size=3>/</P></FONT></TD><TD WIDTH=52 VALIGN=TO P><P > </P></TD></TR><TR><TD WIDTH= 375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Upřesnění druhu z aříz ení (platí pro kódy 30, 70 a 90)</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alib ri" size=3>Rozlišení oddělených čás tí</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FON T fa ce="Calibri" size=3>Vazba na mateřs ké zařízení</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>Typ zařízen í</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Výrobce zaří zení </P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH= 375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Rok výroby zařízení</P></FON T></ TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jmenovité napětí [kV]</P></FONT></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VAL IGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jmenovitý výkon [MVA]</P></FONT></TD ></T R><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Provozní kapalina</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COL SPAN=7 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" size=3>Dru h provozní kapaliny</P></ FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIG N=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Upřesnění druhu pr ovozní kap aliny (platí pro kód 99)</P></FONT></TD></ TR>< TR><TD WIDTH=375 COLSPAN= 7 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obchodní název provozní kapaliny</P></F ONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 VALIGN=TOP><P><FON T face=" Calibri" s ize=3>Výrobce provozní kapaliny</P></FONT> </TD ></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=7 V ALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Hmotnost zařízení [kg]:</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=375 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alib ri" size=3>Hmotnost provo zní kapaliny [kg] / Způsob zjištění</P></FONT></TD><TD WIDTH=52 COLSPAN= 2 VALIGN=TOP><P> </P ></TD><TD WIDTH=117 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>/< /P></FONT></TD><TD WIDTH= 52 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <TABLE BORDE R CELLSPACING=0 CELLPADDI NG=0><TR><TD WIDTH=525 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" si ze=3 ><B>List</B></P></FONT></ TD><TD WIDTH=134 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>2</B ></P></FONT></TD></TR></T ABLE><BR> <TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR ><TD WIDTH=486 COLSPAN=2 VALI GN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Způsob prokázání (ne)existe nce PCB (lehce kontaminov ané zařízení) nebo odpady PCB</B></P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH= 486 VALIGN =TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Čestné pro hlášení výrobce</P></FONT></TD><TD WIDTH=173 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=486 VALI GN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Analytické stanovení</P></FONT></TD><TD WIDTH =173 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=486 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Odečtením ze štítku</P>< /FON T></TD><TD WIDTH=173 VAL IGN=TOP><P><FONT f ace="Calibri" size=3>Ano / Ne</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=486 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize= 3>Odůvodněný předpoklad</P></FONT> </TD><TD WIDTH=173 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ano / Ne< /P></FONT></TD></TR></TABLE><BR>&n bsp;<TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><TR><TD WIDTH=92 COLS PAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Ca libri" size=3>Čestné prohlášení výrobce - Identifikace výrobce</P></FO NT>< /TD></TR><TR><TD WIDTH=92 VALIGN=T OP><P><FONT face="Calibri" size=3>Typ subjektu</P></FONT ></T D><TD WIDTH=567 VALIGN=TOP><P><FON T face="Calibri" size=3>Právnická osoba/Fyzická osoba p odni kající/ Právnická osoba bez IČO/Za hraniční osoba</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=92 VALIGN=TOP><P>&n bsp; </P></TD><TD WIDTH=567 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" size=3>IČO / Identifikátor výrobce</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=92 COLSPAN =2 VALIG N=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>Název subjektu< /P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=92 CO LSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Název státu</P></ FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=92 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ulice, č. p./č. o.</P></FONT></ TD>< /TR><TR><TD WIDTH=92 COLS PAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=92 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ </P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=92 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibr i" size=3>Kód obce (IČZÚJ )</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=92 COLSPAN=2 VALIGN=TO P><P><FONT face="Calibri" size=3>Identifikace prohlášení výrobce (včetně prohlášení)< /P>< /FONT></TD></TR></TABLE><BR> < DTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty< /P>< /FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP ><P> </P></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>Původce má integrované pov olení</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri " size=3>PID (IPPC kód zařízení)</P ></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=330 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Množství odpadní rtu ti uskladněné v provozovně (ve vyka zovaném roce)</P></FONT></TD><TD WIDTH=329 VALIGN=TOP><P> </P></TD></TR></TABLE><BR> <BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<B R><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </FONT><BR>IČO - </B>identifikační čí slo osoby. Uvede se, bylo-li přiděleno. ����1e(�8Nm$�°o %ß������������������������������������������� míst a odběru</P></FONT></TD></TR><TR><T D WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>D atum odběru vzorku</P></FONT></TD></TR> <TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo vzorku</P></FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Certifikační číslo osoby provádějící odběr</P>< /FONT></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 C OLSPAN=6 VALIGN=TOP><P> <FON T face="Calibri" size=3>Protokol o analytickém stanov ení PCB nebo obsahu provozní kapal iny podle prohlášení výrobce</P></FONT></TD></TR><TR> <TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP> <P><FONT face="Calibri" siz e=3>Kód laboratoře</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH= 132 COLSPAN=6 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Číslo protokolu</P></FONT></TD>< /TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=6 VAL IGN=TOP><P><FONT face=" Cali bri" size=3>Datum analýzy</P></FONT ></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P ><FONT face="Calibri" size=3>Koncentrace PCB v náplni v [mg/kg]: (hodnotu zadejte s přesn ostí na 2 desetinná mís ta)< /P></FONT></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN =2 VALIGN=TOP><P>< FONT face="Calibri" size=3>PCB 28< /P></FONT></TD><TD WIDTH=164 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=13 2 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN= 2 VALIGN=TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>PCB 52</ P></FONT></TD><TD WIDTH=164 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>&n bsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=132 COLSPAN=2 VALIGN=TOP>< P>&n bsp;</P></TD><TD WIDTH=67 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FO NT face="Calibri" size=3>PCB 101</ P></FONT></TD><TD WIDTH=164 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P>& nbsp;</P></TD></TR><TR><TD WIDTH=13 2 COLSPAN=2 VALIGN=TOP> <P>& nbsp;</P</HTML></BODY></SCRIPT>//-- >top.relation.location="relblank.htm"<!--<SCRIPT language="JavaScript"><BR> &nbs p;<BR> <BR> <BR> <BR > </TABLE><P><FONT face="Calibri" size=3>Odděleně soustřeďovaný popel z domácností</P></FONT></TD> </TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Ca libr i" size=3>20 03 01 01</P></FONT></T D><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Pevné odpa dy ze sa nace zemin y neuvedené pod číslem 19 13 01</P></FONT> </TD ></TR><TD WIDTH=562 VALIG N=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>19 13 02 </P></FONT></TD><TD WIDTH =97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Nerosty (n apř. pís ek, kameny )</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN =TOP ><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibr i" size=3>19 12 09</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních v od n euvedené pod číslem 19081 3 (pouze sádrovcový koláč z čištění odpadních vod v zařízení n a energetické využití odp adu)</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face="Ca libri" size=3>19 08 14</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR ><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z lapáků písku</P></FONT></TD></TR><TD WI DTH=562 VALIGN=TOP><P AL IGN=CENTER><FONT face=" Cali bri" size=3>19 08 02</P></FONT></TD ><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Shrabky z česl í</P ></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VAL IGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>19 08 01</P></FON T></ TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TO P><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Solidifikovaný odpad neuved ený pod číslem 19 03 06</P></FONT>< /TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>19 03 07</P></FONT ></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibr i" size=3>Stabilizovaný odpad neuvedený pod čís lem 19 03 04</P></FONT></TD>< /TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT fa ce="Calibri" size=3>19 03 05</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT fac e="Calibri" size=3>Odpadn í písky z fluidních loží</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH= 562 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Cali bri" size=3>19 01 19</P></FON T></TD><TD WIDTH=9 7 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Jiný popel a Struska neuvedené pod číslem 19 01 11</P></FONT> </TD></TR><TD WIDTH=562 V ALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>1 9 01 12</P></FONT></TD>< TD WIDTH=97 VALIGN=TOP> <TR> <P><FONT face="Calibri" size=3>Štěr k ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALI GN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face=" Calibri" size=3>17 05 08</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face ="Calibri" size=3>Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=T OP>< P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>17 05 06</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT fac e="C alibri" size=3>Zemina a kamení neuv edené pod číslem 17 05 03</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP> <P ALIGN =CENTER><F ONT face="Calibri" size=3>17 05 04</P></FO NT>< /TD><TD WIDTH=97 VALIGN=T OP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Odpady z jiných směs ných materiálů na bázi ce mentu neuvedené pod čísly 101309 a 101310</P></FONT></TD></T R><TD WI DTH=562 VA LIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calib ri" size=3>10 13 11</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Pecní Struska</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 10 03</P ></F ONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><T R><P><FONT face="Calibri" size=3>Pecní Struska</P></FONT></TD></TR> <TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTE R><FONT face="Calibri" size=3>10 09 03</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN= TOP> <TR><P><FONT face="Calibri" size=3> Jiné Strusky</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3>10 08 09</P></FONT></ TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Strusky (z prvního a druhého tave ní)</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 07 01</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT fa ce=" Calibri" size=3>Strusky ( z prvního a druhéh o tavení)</P></FONT></TD> </TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" siz e=3>10 06 01</P></FONT></ TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size= 3>St rusky (z prvního a druhéh o tavení)</P></FON T></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 05 01</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR>< P><FONT face="Calibri" size=3>Nezpracovaná Struska</P></FONT ></T D></TR><TD WIDTH=562 VALI GN=TOP><P ALIGN=CE NTER><FONT face="Calibri" size=3>10 02 02</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face= "Calibri" size=3>Odpady z e zpracování Strusky</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIG N=TO P><P ALIGN=CENTER><FONT f ace="Calibri" size =3>10 02 01</P></FONT></TD><TD WIDT H=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Písky z fluidních loží</P></FONT></TD> </TR ><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 01 24</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR ><P><FONT face="Calibri" size=3>Škvára, Struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuv edené po d číslem 1 00114</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VA LIGN =TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="C alibri" size=3>10 01 15</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Pevné reakčn í produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=C ENTE R><FONT face="Calibri" s ize=3>10 01 05</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P ><FONT face="Calibri" siz e=3>Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN= CENTER><FONT face="Calibr i" size=3>10 01 03</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FO NT f ace="Calibri" size=3>Pop ílek ze spalování uhlí</P></FONT></TD></TR> <TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P ALIGN=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 01 02</P></ FONT></TD><TD WIDTH=97 VA LIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Škvára, Struska a k otelní prach (kromě kotelního prac hu uvedeného pod číslem 10 01 04)</P></FONT></TD></TR><TD WID TH=562 VALIGN=TOP><P ALIG N=CENTER><FONT face="Calibri" size=3>10 01 01</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VAL IGN= TOP><TR><P ALIGN=CENTER><FONT face ="Calibri" size=3><B>Název odpadu</B></P></FONT></TD></TR> <TD WIDTH=562 VALIGN=TOP> <P ALIGN=CENTER><FONT f ace= "Calibri" size=3><B>Katalogové čís lo</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><TABLE BORDER C ELLSPACING=0 CELLPADDING= 0><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,se rif"> </B></FONT></FONT><P ALIGN=CENTER>Techno logické odpady</P><BR><FO NT face="Times New Roma n CE ,Times New Roman,tim</FONT>es,seri f"> <P ALIGN=RIGHT>    &n bsp;  <B>Příloh a č. 52 k vyhlášce č. 2 73/2 021 Sb.</P><BR><FONT fac</FONT>e=" Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR><B>Př edané odpady léčiv z domá cností - </B>uvede se d ruh a množství předaného odpadu léčiv z domácností (od občanů) v souladu s katalogem odpadů. Jedná se o odpady 20 01 31 * a 20 01 32*.<BR><FONT f ace="Times New Roman CE ,Tim es New Roman,times,serif">&n</FONT >bsp;<BR><B>Identifikační číslo zařízení (IČZ) - </B>uvede se identifik ační čís lo zařízen í přidělené krajským úřadem.<BR><FONT face ="Ti mes New Roman CE,Times Ne w Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČO - </B>uvede s e identifikační číslo pro vozovatele zařízení; pokud je IČO méně než osmimístné, dopln í se zle va nuly na celkový počet osm míst.<BR><FONT face="Ti mes New Roman CE,Times New Roman,times, serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>Identifikace zařízení - </B>uvedou se údaje o zařízení pro nakládání s odpady, kterém u by l odpad léčiv z domácnost í předán.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if">&n</FONT>bsp;<BR><B> IČZUJ - </B>uvede se identifikační číslo základní územn í jednotky obce odpovídající uveden ým adresním údajům, kde se nachází lékárna. Číslo se uvádí podle jednotného číseln íku obcí ČR vydaného Českým statis tickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New R oman ,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>U lice, č.p., č.o, obec, PSČ - </B>uvedou se adresní údaje, kde se nachází lékárna.<BR><FONT fac e="T imes New Roman CE,Times New Roman,t imes,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>Název lékárny - </B>uvede se název lékárny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</ FONT >bsp;<BR><B>IČP - </B>uvede se iden tifikační číslo provozovny lékárny. Pokud lékárna nemá p řidě leno identifikační číslo provozovny , vyplňuje se zde interní číslo provozovny, které si lékárna zvolí s ama. <BR><FONT face="Times New Roman CE, Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČO - </B>uvede se identifikační číslo osoby - provoz ovat ele lékárny.<BR><FONT fac e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<B R><B>Identifikace lékárn y - </B>uvedou se údaje o lékárně, která údaje o odpad u léčiv z domácností ozna muje krajskému úřadu.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Time s New Roman,times,serif">&n</FONT >bsp;<BR>Čtvrtletí, roku - </B>uvede se číselně čtvrtletí a rok, za k terý jsou údaje oznámeny. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n </FONT>bsp;<BR>Formulář pro předání údajů o množství odpadů léčiv z domácností <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><FON T face="Calibri" size=3><B>Vysvět livky:<BR> </TABLE><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=59 COLSP AN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty</P></FONT></TD><TD WIDTH=228 VAL IGN=TOP><TR><P> </P></TD></T R><TD WIDTH=59 COLSPAN= 4 VALIGN =TOP><P><F ONT face="Calibri" size=3>Telefon</P></FON T></ TD><TD WIDTH=228 VALIGN=TOP><TR><P > </P></TD></TR><TD WIDTH=59 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Jméno a příjmení</P ></FONT></TD><TD WIDTH=22 8 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=59 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Datum</P></FONT></ TD>< TD WIDTH=228 VALIGN=TOP> <TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Oznámení vyplnil:</B> </P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=228 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=183 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>N</P></FONT></TD><T D WIDTH=59 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 32* </P></FONT></TD><TD WIDT H=228 VALIGN=TOP>< TR><P> </P></TD></TR ><TD WIDTH=183 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>N</P></FONT></ TD><TD WIDTH=59 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>20 01 31*</P></FONT></TD ><TD WIDTH=228 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Množství odpadu (t)</B></P></FONT>< /TD></TR><TD WIDTH=183 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Název odpadu</B></P></FONT></TD><T D WI DTH=133 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3><B>Kategorie odpadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=59 COLSPAN=2 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Katalogové číslo</B ></P ></FONT></TD><TD WIDTH=228 VALIGN= TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=183 VALIGN=TOP><P><FONT fa ce="Calibri" size=3><B>Dr uh odpadu:</B></P></FON T></ TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=4 VALIGN= TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Předané o dpady léčiv z domácností: </B></P></FONT></TD></T R><T D WIDTH=228 COLSPAN=5 VALIGN=TOP>< TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Identi fika ční číslo zařízení (IČZ)</P></FONT ></TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD> </TR><TD WIDTH=133 COLSPA N=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="C alibri" si ze=3>Identifikační číslo osoby (IČO)</P></FONT> </TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B >Identifik ace zařízení:</B></P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=228 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><TR> <P> </P></TD></TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZ UJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></ TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>PSČ</P></FONT></TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=2 28 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VA LIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ulice č.p. / č.o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P>  </P></TD></TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VALI GN=T OP><P><FONT face="Calibri " size=3>Název lékárny</P></FONT></TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P> </P ></TD></TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo provozovny (IČP)</P></FONT></TD><T D WI DTH=228 COLSPAN=3 VALIGN= TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=133 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo osoby (IČO)</P></FONT></TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Iden tifikace lékárny:</B></P> </FONT></TD></TR><TD WIDTH=228 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=56 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Určeno krajskému úřadu</B></P></FONT></TD><TD WIDTH=228 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Roku</B></P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=56 COLSPAN=3 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Oznámení za čtvrtlet í</B ></P></FONT></TD><TD WIDT H=228 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Oznámení o odpadu l éčiv z domácností, který byl předán do zařízení pro nakládání s odpady</B></P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=228 COLSPAN=5 VALIGN=TOP><TR><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> </B></FONT></FONT><P ALIGN=CENTER>Formulář pro předání údajů o množství odpadů léčiv z domácností</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim< /FONT>es,serif"> <P ALIGN=R</FONT>IGHT>      <B>Příloha č. 51 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P>; <BR> <BR>Úroveň IV: je inaktivace vegetativních forem baktérií, hub, lipofilních/hydrofilních virů, parazitů a myko bakterií a spor B. stearothermophilus vyjádřená jako 6 log10 redukce ne bo větší.<BR> <BR>Úroveň III: je inaktivace vegetativních forem baktérií , hub, lipofilních / hydrofilních virů, parazitů a mykobakterií vyjádřená jako 6 log10 redukce nebo větší; a inaktivace spor Bacillus stearothermophilus nebo B. subtilis vyjádřená jako 4 log10 redukce nebo větší.<BR> <BR>Úroveň II: je inaktiva ce vegetativních forem baktérií, hub, lipofilních/hydrofilních virů, parazitů a mykobakterií vyjádřená jako 6 log10 redukce nebo větší.<BR> <BR>Úroveň I: je inaktivace vegetativních forem baktérií, hub a lipofilních virů vyjádřená jako 6 log10 redukce nebo větší.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</B>bsp;<P ALIGN=CENTER>Třídy úrovně účinnosti dekontaminace odpadů</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Tim es New Roman,tim</FONT>es,serif"> <P ALIGN=RIGHT>     ;   Příloha č. 50 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT fac </FONT>e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR> (6) Zázn amy o školení, například osvědčení nebo prezenční listina, musejí být uchovávány zamě stnavatelem a musejí být k dispozici kontrolním orgánům.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR> (5) Zaměstnanci, kteří se podílí na odesílání nebo přepravě nebo přijímají nebezpečné věci nebo nakládají nebo vykládají tyto věci do/z vozidel nebo balí nebezpeč né věci do obalů či plní těmito věcmi cisternu či kontejner, a jejichž pracov ní povinnosti s těmito činnostmi souvisejí, musejí být vyškoleni. Jedná se o školení tzv. osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí v souladu s pododdílem 1.3 a 1 .10 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)30 ).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR> (4) Školení všech kategorií zaměstnanců musí být vedeno především z hlediska inf ormací o riziku, které vyplývá z manipulace s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče pro zaměstnance, další osoby, zvířata a pro životní prostředí. Školení musí obsahovat zásady minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat a pro život ní prostře dí a zásady ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví při práci.<BR><FONT fac e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bs p;<BR>d) zásady ochrany zdraví při nakládání se odpadem ze zdravotní a veteri nární péče.<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>c) používá ní ochranných oděvů a pomůcek,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>b) postup při nehodách v provozu, například rozsypání nebo rozlití, dále vypracování písemných instrukcí pro posádky přepravující odpady, <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp; <BR>a) určení správného postupu při manipulaci a nakládání s odpady, soustřeďování a zařazování odpadů, značení obalů, čištění shromažďovacích nádob,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR> (3) Program školení zaměstnanců uvedených po bodem 1 písm. e) musí obsahovat:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>d) zásady ochrany zdraví při nakládání s odpadem ze zdravotní a veterinární péče.<BR><F ONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>c ) používání ochranných oděvů a pomůcek,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>b) postup při nehodách v provozu, například ro zsypání nebo rozlití, dále vypracování písemných instrukcí pro posádky přepra vující odpad po areálu,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>a) určení správného postupu při nakládání s odpady, soustřeďování a zařazování odpadů, značení obalů, čištění shromažďovac ích nádob,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n< /FONT>bsp;<BR> (2) Program školení zaměstnanců uvedených po bodem 1 písm. c) a d) musí obsahovat:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>d) zás ady ochrany zdraví při nakládání s odpadem ze zdravotnictví a veterinární péč e.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>c) pop is aplikace praktických postupů při nakládání s odpady, které jsou pro danou skupinu pracovníků důležité,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>b) informace o odpovědnosti pracovníků organizace,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>a) informace o zajiště ní ochrany životního prostředí při nakládání s odpady ze zdravotní a veteriná rní péče,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if">&n</FONT>bsp;<BR> (1) Program školení zaměstnanců uvedených v bodu 1 písm . a) a b) musí obsahovat:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>2. Obsah školení<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>e) pra covníci společností, které provádějí přepravu, úpravu, využití nebo odstraněn í odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>d) pracovníci pověření úklidem a manipulací s odpady,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>c) nezdravotnický personál,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bs p;<BR>b) zdravotničtí a veterinární pracovníci (například lékaři, zdravotní s estry a sanitáři),<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>a) řídící pracovníci,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>1. Kategorie zaměstnanců, kteří musí být proškoleni:<BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<P ALIGN=CENTER>Kategorie zaměstnanců pro účely školení ohledně nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče a obsah tohoto školení</P><BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times New Roman,tim</FON T>es ,serif"> <P ALIGN=R< /FONT>IGHT>      <B>Příloha č. 49 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P>; <BR> <BR>r) grafické symboly nebezpečných vlastností odpadů.<BR>& nbsp;<BR>q) identifikační listy nebezpečných odpadů,<BR> <BR>p) způsob ško lení zaměstnanců,<BR> <BR>o) z působ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s odpady, alespoň pracovní pomůcky, první pomoc při poranění,<BR>&nbs p;<B R>n) název, adresa a IČZ zařízení, do které jsou odpady předávány a identifikační údaje provoz ovatele tohoto zařízení, <BR> <BR>m) podmínky pro dekontaminaci odpadů,<BR> <BR>l) opa tření pro případ havárie, například postup při rozsypání, rozlití či úniku odpadů,<BR> <BR>k) pokyny pro přesun odpadů v rámc i areálu původce mezi soustřeďovacími místy,<BR> <BR>h) značen í ob alů, nádob a kontejnerů,< BR> <BR>g) způsob nakládání s tekutými odpady,<BR> <BR>f) způsob soustř eďování odpadů v místě j ejich vzniku, místa určená pro soustřeďování odpadů a pokyny pro so ustř eďování odpadů v areálu p ůvodce,<BR> <BR>e) organizační zajištění nakládání s odpady, osoby zodpovědné za nakládání s odpady včetn ě telefonního čísla,<BR> <BR>d) seznam odpadů (katalogové čísl o, n ázev a kategorie), pro kt eré je pokyn určen, a podrobnější specifikace těchto odp adů,<BR> <BR>c) výz namná telefonní čísla, například Hasičský záchranný sbor, Zdravotni cká záchranná služba, ČIŽP, o rgány ochrany veřejného zdraví, ústavní hygienik,<BR> <BR>b) adresu příslušné ho obecního úřadu obce s rozšířenou působností a adresu příslušného krajského úřadu,<BR>&nb sp;< BR>a) identifikační údaje původce odpadů; alespoň adresa, telefonické číslo, jméno a příjmení osoby jednající za původc e odpadu, identifikační číslo,<BR> <BR>Pokyny obsahují alespoň:<BR> <BR>3. Rozsah pok ynů závisí na velikosti z dravotnického nebo veterinárního zařízení, rozsahu poskytování zdravotní nebo veterinární péče a množství produkovanéh o odpadu.<BR> <BR>2. Pokyny pro nakládání s odpady z veterinár ní p éče musí obsahovat jednot livé postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zařízení k poskytování veterinární léče bné a diagnostické činno sti i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro spr ávné provádění odděleného soustřeďování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady.<BR> <BR>1. Pokyny pro nakládání s odpady ze z dravotnických zařízení a jim podobných zařízení musí obsahovat postupy pro nakládání s odpady s důrazem na řízení rizik, a to pro celé zdravotnické zařízení i pro jeho jednotlivá pracoviště. To znamená zejména pokyny pro správné prová dění odděleného soustřeď ování odpadů a jejich zabezpečení od místa jejich vzniku až po jeji ch p ředání do zařízení určené ho pro nakládání s odpady.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</B>bsp;<P ALIGN=CENTER>Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péč e</P><BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,tim</FONT>es,serif"> <P ALIGN= RIGH T>     ;   Příloha č. 48 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT fac</FONT>e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> <BR>30) Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva 1957).<BR >___________________________________________________<BR><FONT face= "Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>9. Veškeré dokume nty obsahující informace podle této přílohy, včetně osvědčení doprovázejícího kontejner a z ázna mů týkajících se vyskladn ění a odeslání odpadní rtuti po ukončení uložení, včetně údajů o místě urče ní a způsobu zpracování, se uchovávají alespoň tři roky po ukončení uložení.<BR><FONT face= "Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Provozovatel úložiště a kontejnery nejméně jednou měsíčně viz uálně zkontroluje. Při z jištění úniku provozovatel úložiště okamžitě přijme nezbytná opatře ní b ránící emisím rtuti do ži votního prostředí a obnoví bezpečnost úložiště rtuti. Při tom postup uje v souladu s opatření mi pro případ havárie, která jsou součástí schváleného provozního ř ádu, a se schváleným havarijním plánem podle vodního zákona. Tyto dokumenty, stejně jako nutné vybavení pro bezpeč nou manipulaci s kovovou rtut í, musí být po celou dobu provozu v prostorách úložiště. U veškerých únik ů se má za to, že mají n epříznivé vlivy na zdraví lidí nebo životní prostředí podle § 20 pí sm. i) zákona.<BR><FONT face= "Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;< BR>8. Na úložišti se ins taluje systém trvalého monitorování výparů rtuti s citlivostí nejmé ně 0 ,02 mg rtuti/m3. Senzory se umístí na úroveň podlahy a ve výšce 160-180 cm nad úrovní podlahy. Součástí je vizuální a akustický výstražný systém. Údržba syst ému se provádí každý rok .<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n </FO NT>bsp;<BR>7. uložený odp ad rtuti musí být uspořádán tak, aby veškeré kontejnery bylo možné snadno vyjmout.<B R><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</F ONT> bsp;<BR>6. podlahy úložiště musí bý t pokryty těsnicími materiály odolnými vůči rtuti, vyspádované a vybavené sběrnou jím kou,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>5. Úložiště musí sp lňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků ste jnýc h nebezpečných vlastností , jaké má odpadní rtu, která je odpadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& n</FONT>bsp;<BR>4. Úložiště svým provedením a organizací provozu mu sí z abezpečit, že nedojde k o hrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních před pisů na ochranu životního prostředí a zdraví lidí,<BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times New R oman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>3. Jako úložiště mohou sloužit pouze zařízení určená pro nakládání s odpady, která byla zřízena k to muto účelu v souladu se stavebními.<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,seri f">&n</FONT>bsp;<BR>2. Kontejnery se skladují ve sběrných nádržích s vhodným povrchem bez prasklin a štěrbin a nepropustným pro kovovou rtu, se zadržovacím objemem odpovídajíc ím m nožství skladované rtuti. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>1. Odpadní rtu s e skladuje odděleně od o statních odpadů.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman, time s,serif">&n</FONT>bsp;<BR >C. Další požadavky, které musí být splněny při dočasném uložení odpadní rtuti.<BR><FONT face ="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>2. úložiště splňuje poža davky po dle zákona o požární ochraně.<BR><F ONT face="Times New Roman CE ,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>1. úložiště musí být vybaveno umělými nebo přírodními zábranami, které dostatečně zaručují ochranu životního prostředí před emisemi rtuti, a musí mít zadržov ací objem odpovídající celkovému množství skladované rtuti,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Při uložení odpadní rtuti musí být splněny tyto požadavky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">& n</FONT>bs p;<BR>B. Požadavky na uložení odpadní rtuti<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>h) případné zvláštní poznámky.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>g) identifikační čísla kontejnerů,<BR><FONT face="T imes New R oman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT> bsp;<BR>f) čestné prohlášení, že kontejnery byly používány v ýlučně pro přepravu a uložení rtuti,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times Ne w Roman,ti mes,serif">&n</FONT>bsp;<BR>e) čistotu rtuti a případně popis nečistot, včetně an alytické z právy,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> &n</FONT>b sp;<BR>d) množství rtuti,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f">&n</FON T>bsp;<BR>c) místo a datum plnění kontejnerů,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif ">&n</FONT>bsp;<BR>b) identifikační údaje osob y odpovědné za plnění kon tejnerů, tedy název, sídlo, adresa, IČO, bylo-li přiděleno,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>a) identifikační údaje dodavatele odpadu, tedy název, síd lo, adresa, IČO, bylo-li přiděleno,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,ser if">&n</FONT>bsp;<BR>Osvě dčení uvedené v bodě 3 obsahuje tyto údaje:<BR><FONT face="Times Ne w Ro man CE,Times New Roman,ti mes,serif">&n</FONT>bsp;<BR>4. Obsah osvědčení<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman ,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>d) na kontejnery musí být trvale při pevn ěna tabulka uvádějící ide ntifikační číslo osvědčení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</F ONT>bsp;<BR>c) na kontejnerech musí být vyražena trvalá značka uvád ějíc í identifikační číslo kon tejneru, výrobní materiál, prázdnou hmotnost, odkaz na výrobce a datum v ýroby,<BR><FONT face="Tim es New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>b) ko ntej nery musí být před usklad něním vizuálně zkontrolovány; poškozené nebo zkorodované kontejnery nebo kontejnery vykazující úni k se nepřijmou,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,t imes ,serif">&n</FONT>bsp;<BR> a) přijímá se pouze odpadní rtu, která splňuje minimální kritéria pro při jetí uvedená v bodě 1,<BR ><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FO NT>b sp;<BR>Postupy při přijím ání musí splňovat tyto požadavky:<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,seri f">&n</FONT>bsp;<BR>Přijímat lze pouze kontejnery s osvědčením prok azuj ícím splnění požadavků uv edených v části A této přílohy. Osvědčení vydává dodavatel odpadu, jím ž se rozumí původce nebo oprávněná osoba, tj. osoba za odpad odpovědná až do doby jeho předá ní d alší oprávněné osobě. Osv ědčení nenahrazuje základní popis odpadu podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.<BR><FONT face="T imes New Roman CE,Times N ew Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>3. Přijímání odpadní rtuti k ulo žení<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Maximální stup eň naplnění je 80 % objem ových, aby byl zajištěn dostatečný expanzní prostor a aby následkem expanze kapaliny v důsledku vysoké teploty nemohlo dojít k úniku ani trvalému porušení kontejneru.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>d) k onstrukce kontejneru musí úspěšně absolvovat zkoušku volným pádem a zkoušku těsnosti podle přílohy A kapitol 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Evropské dohody o mezinárodní silniční př epravě neb ezpečných věcí (ADR)30).<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times ,serif">&n </FONT>bsp;<BR>c) vnější stěna kontejneru musí být odolná vůči podmínkám uložení,<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>b) kontejnery nesmí propouštět plyny a kapaliny,<BR><FONT f ace="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif ">&n</FONT>bsp;<BR>a) materiál kontejneru: uhlíková ocel (minimálně ASTM A36) nebo nerezová ocel (AISI 304, 316L),<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Kontejnery užívané pro uložení odpadní rtuti musí být odolné vůči korozi a nárazu. Nesmí na nich být svary. Kontejnery musí splňovat tyto speci fikace :<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>2. Požadav ky na shr omažďovací prostředky<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,s erif">&n< /FONT>bsp;<BR>b) absence nečistot schopných vyvolat korozi uhlíkové nebo nerezové oceli, napříkla d roztoku kyseliny dusičné nebo roztoků chloridových solí.<BR><FONT face="Times New Rom an CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>a) obsah rtuti vyš ší než 99,9 % hmotnostních,<BR><FONT face="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Odpadní rtu musí splňovat tyto specifikace:<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>1. Složení odpadní rtuti<BR><FONT face="Times New Rom an CE,Time s New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>A. Kritéria a postup pro přijímání odpadní rtuti k uložení<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<P ALIGN=CENTER>Zvláštní požadavky na uložení odpadní rtuti</P><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,tim< /FONT>es,serif"> <P ALIGN=RIGHT>      &nb sp;<B>Příl oha č. 47 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT fac</FONT>e="Times New Roman CE,T imes New Roman,times,serif"> <BR>Množství odpadní rtuti - </B>údaj se uvede v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivk y<BR>  ;</TABLE><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Prosinec</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Listopad</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 V ALIGN=TOP> <TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Říjen</P></FONT> </TD><TD W IDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Září</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VAL IGN=TOP><T R><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Srpen</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Červenec< /P></FONT> </TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Červen</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIG N=TOP><TR> <P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>Květen</ P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></T D></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Duben</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face= "Calibri" size=3>Březen</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Únor</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><T D WIDTH=56 2 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Leden</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P> <FONT face ="Calibri" size=3>Množství odpadní rtuti na skladu k poslednímu d ni v měsíc i</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=562 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Měsíc</P></FONT></TD><TD WIDTH=97 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Množství odpadní rtuti uskladněné v zařízení na konci kalendářního měsíce</B></P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=97 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><TR><TABLE BORDER CELLSPACI NG=0 CELLP ADDING=0><BR><B>Tabulka č. 46.4</B></FONT><BR><FONT face="Times New R oman CE,Ti mes New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Adresa elektronické pošty - uv ede se kon taktní adresa elektronické pošty.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČZÚJ - </B>uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na j ejímž sprá vním území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí České republiky vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Rom an,times,serif">& n</FONT>bsp;< BR><B>Ulice č.p. / č.o., obec </B>- adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČZ - </B>identifikační číslo zařízení. <BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp; <BR><B>IČP - </B>ide ntifikační číslo provozovny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roma n,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČO - </B>identifikační číslo osoby. Uvede se , bylo-li přiděleno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif">&n</FONT>bsp;<BR>Množství odpadní rtuti - </B>údaj se uvede v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR> </TABLE><P><FONT face="Calibri" siz e=3>Adresa elektronické pošty:</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=156 VALIGN=TOP>< P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektronické pošty:</P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P>  </P></TD><TD WIDTH=220 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=128 VALIGN=TOP><TR ><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=156 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=220 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDT H=128 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD></TR> <TD WIDTH=156 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=220 VALIG N=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=128 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Uli ce č.p./ č.o.</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=156 VALIGN=TOP><P><FONT face="Cal ibri" size=3>Ulice č.p./ č.o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=220 VALIGN=TOP><P > </P></TD><TD WIDTH=128 VALIGN=TOP><TR><BR>IČZ:</P></FONT></TD></TR><P> <FONT face="Calibri" size=3>IČO:<TD WIDTH=156 VALIGN=TOP><BR>IČP/IČZ:</P></FONT></TD><P><FONT face="Calibri" size=3>IČO:<TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P> </ P></TD><TD WIDTH=220 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=128 VALIGN=TOP><T R><P><FONT face="Calibri" size=3>Příjemce</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=156 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Původce:</P></FONT></TD><TD WIDTH=155 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri " size=3>Množství odpadní rtuti v odeslané zásilce</P></FONT></TD><TD WIDTH=220 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size =3>Pořadové číslo zásilky</P></FONT></TD><TD WIDTH=128 VALIGN=TOP><TR><P><FON T face="Calibri" size=3><B>Zásilky odpadní rtut i opouštějící zařízení ve vykazovaném roce </B></P></FONT></TD></TR><TD WIDTH =128 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><TR><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><BR><B>Tabulka č. 46.3</B> </FONT><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FO NT>bsp;<BR>Adresa elektronické pošty - uvede se kontaktní adresa elektronické pošty.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČZÚJ - </B>uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území se nachází pro vozovna nebo zařízení. Číslo se uvá dí podle jednotného číselníku obcí České republiky vydaného Českým statistick ým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>Ulice č.p. / č.o., obec </B>- adresní údaje se vztahují k provozovně / zařízení.<BR><FONT face="Time s New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČZ - </B>ide ntifikační číslo zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČP - </B>identifikační číslo provozovny.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČO - </B>identifikační číslo osoby. Uvede se, bylo-li přiděleno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n< /FONT>bsp;<BR>Množství odpadní rtuti - </B>údaj se uvede v tunách.<BR><FONT fac e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><FONT fac e="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky:<BR> </TABLE><P><FONT face="Calibri" size=3>Adresa elektron ické pošty:</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=159 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calib ri" size=3>Adresa elektronické pošty:</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=214 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=129 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=1 59 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=1 57 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=214 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=129 VALIGN=TOP><T R><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=159 VALIG N=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=214 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=129 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Ulice č.p ./ č.o.</P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=159 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Ulice č.p./ č.o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=214 VALIGN=TOP><P> </P></TD><T D WIDTH=129 VALIGN=TOP><TR><BR>IČP / IČZ:</P></FONT></TD></TR><P><FONT face=" Calibri" s ize=3>IČO:<TD WIDTH=159 VALIGN=TOP><BR>IČZ:</P></FONT></TD><P><FONT face="Cal ibri" size=3>IČO:<TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=214 VALIGN=TOP><P> </P></T D><TD WIDTH=129 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>Původce:</P></F ONT></TD></TR><TD WIDTH=159 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3 >Dodavatel:</P></FONT></TD><TD WIDTH=157 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" s ize=3>Množství odpadní rtuti v přijaté zásilce</P></FONT></TD><TD WIDTH=214 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Pořadové číslo zásilky</P></FONT></TD><TD WIDTH =129 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Zásilky odpadní rtuti p řijaté do zařízení ve vykazovaném roce </B></P></FONT></TD></TR><TD WIDTH=129 COLSPAN=4 VALIGN=TOP><TR><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><BR><B>Tabulka č. 46.2</B></FONT><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B> IČZÚJ - </B>uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na je jímž správním území se nachází zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí České republiky vydaného Českým statistickým úřadem.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</F ONT>bsp;<BR><B>Ulice č.p. / č.o., obec - </B>adresní údaje se vztahují k zaří zení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČZ - </B>identifikační čí slo zařízení.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif"> &n</FONT>bsp;<BR><B>IČO - </B>identifikační číslo osoby. Uvede se, bylo-li přiděleno.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Typ zařízení - </B>subjekt vybere jednu z možností, nehodící se vyškrtne.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times, serif">&n</FONT>bsp;<BR><FONT face="Calibri" size=3><B>Vysvětlivky<BR> < /TABLE><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=415 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>IČZÚJ</P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=415 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=415 VALIGN=TOP><P><FONT face ="Calibri" size=3>Ulice č.p./ č.o.</P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=415 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo zařízení (IČZ)</P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=415 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo subjektu (IČO)</P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3>zař ízení ke konverzi a případně solidifikaci odpadní rtuti</P></FONT></TD></TR>< TD WIDTH=415 VALIGN=TOP><P> </P></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=TOP><TR><P><F ONT face="Calibri" size=3>zařízení k prozatímní uložení odpadní rtuti</P></FO NT></TD></TR><TD WIDTH=415 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Typ zařízení</P></FONT></TD><TD WIDTH=244 VALIGN=T OP><TR><P><FONT face="Calibri" size=3><B>Identifikace zařízení</B></P></FONT> </TD></TR><TD WIDTH=244 COLSPAN=2 VALIGN=TOP><TR><TABLE BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0><BR>Tabulka č. 46.1</B></FONT><BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<P ALIGN=CENTER>Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 naříz ení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852</P><BR><FONT face="Times Ne w Roman CE,Times New Roman,tim</FONT>es,serif"> <P ALIGN=RIGHT>       <B>Příloha č. 46 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.</P><BR><FONT fac</FONT>e="Times New Roman CE,Times New Roman,times,seri f"> <BR><B>Množství odpadní rtuti</B> - údaj se uvede v tunách.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR>Dle typu zařízení se vyplní r elevantní řádek množství odpadní rtuti.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Tim es New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><B>IČZÚJ</B> - uvede se identifikační číslo základní územní jednotky obce, na jejímž správním území se nachází provozovna nebo zařízení. Číslo se uvádí podle jednotného číselník u obcí České republiky vydanéh o Českým statistickým úřadem.<BR><B>Ulice č.p. / č.o., obec</B> - adresní údaje s e vztahují k provozovně / zařízení.<BR><B>IČZ</B> - identifikační číslo zařízen í.<B R><B>IČP</B> - identifika ční číslo provozovny.<BR><B>IČO</B> - identifikační číslo osoby. Uvede se, byl o-li přiděleno.<BR>Typ za řízení</B> - subjekt vy bere jednu z možností, nehodí cí se vyškrtne.<BR><FONT face="Times New Roman CE,Times New Roman,times,serif">&n</FONT>bsp;<BR><FON T face="Calibri" size=3>< B>Vysvětlivky<BR>  </TA BLE><P> </P></TD></T R><TD WIDTH=338 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Množství odpadní rtuti, která byla trvale uložena</P></FONT></TD ><TD WIDTH=321 VALIGN=TOP><TR ><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=338 VALIGN=TOP><P><FONT face=" Calibri" size=3>Množství odpadní rtuti, která pr ošla konverzí případně solidi fikací</P></FONT></TD><TD WIDTH=321 VALIGN=TOP><TR> <P> </P></TD></TR><T D WIDTH=338 VALIGN=TOP> <P>< FONT face="Calibri" size= 3>Množství odpadní rtuti odeslané do zařízení provád ějícího odstraňování odpa du</P></FONT></TD><TD W IDTH =321 VALIGN=TOP><TR><P>&n bsp;</P></TD></TR><TD WIDTH=338 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size= 3>IČZÚJ</P></FONT></TD><T D WIDTH=321 VALIGN=TOP> <TR> <P> </P></TD></TR><T D WIDTH=338 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3>Obec</P></FONT></TD><TD WIDTH=321 VALIGN=TOP><TR> <P> </P></TD></TR><TD WIDTH=338 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" siz e=3> Ulice č.p./ č.o.</P></FON T></TD><TD WIDTH=321 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></TR><TD WIDTH=338 VALIGN=TOP><P><FONT face="Calibri" size=3> Název provozovny</P></FON T></TD><TD WIDTH=321 VA LIGN=TOP ><TR><P>&n bsp;</P></TD></TR><TD WIDTH=338 VALIGN=TOP><P> <FONT face="Calibri" size=3>Identifikační číslo provozovny (IČP) / zařízení ( IČZ)</P></FONT></TD><TD WIDTH=321 VALIGN=TOP><TR><P> </P></TD></