2017/341 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
341/2017 ve znění … 322/2021 (účinnost 1. září 2021)
 

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


 
 

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:
 

§ 1


 

Úvodní ustanovení


 

Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,
 
 

a)

kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b)

způsob zařazování do platových tříd,

c)

podmínky pro určení započitatelné praxe,

d)

okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e)

stupnice platových tarifů,

f)

výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g)

rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.
 

§ 2


 

Kvalifikační předpoklady


 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou
 
 

a)

v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

b)

ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

c)

ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

d)

ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,

e)

v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

f)

v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem,

g)

v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

h)

v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

i)

v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,

j)

v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

k)

v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

l)

ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

m)

ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

n)

ve čtrnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

o)

v patnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

p)

v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví jiný právní předpis1).
 

§ 3


 

Zařazení zaměstnance do platové třídy


 

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen "katalog prací") zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
 
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.
 
(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže
 
 

a)

důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

b)

jiný právní předpis2) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
 
 

a)

až na dobu 4 roků,

b)

na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
 

§ 4


 

Zařazení zaměstnance do platového stupně


 

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.
 
(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
 
(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.
 
(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby3) platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby4).
 
(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
 
 

a)

skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného právního předpisu5),

b)

osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě podle § 120 odst. 3 zákona o sociálních službách.

(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu.
 
(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do
 
 

a)

šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b)

deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 roků, nebo středního vzdělání, dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c)

desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d)

jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

(8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.
 
(9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl.
 
(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení.
 

§ 5


 

Platový tarif


 

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
 
(2) Zaměstnanci, který je
 
 

a)

zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách, pokud není uveden v odstavci 3,

b)

pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, pokud současně není
 
 

1.
zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce, nebo
2.
úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
 
(3) Zaměstnanci, který je
 
 

a)

lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby uvedené v § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb,

b)

lékařem orgánu sociálního zabezpečení podle § 3 odst. 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
 
(4) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
 

§ 6


 

Zvláštní způsob určení platového tarifu


 

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
 
 

a)

první až páté platové třídy, nebo

b)

šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
 
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb podle § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.
 

§ 7


 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí


 

(1) Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí6) určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
 
(2) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 500 až 1 800 Kč měsíčně.
 

§ 8


 

Zvláštní příplatek


 

(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení.
 
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
 
 

a)

I. 500 až 1 300 Kč,

b)

II. 750 až 2 500 Kč,

c)

III. 1 250 až 5 000 Kč,

d)

IV. 1 880 až 7 500 Kč,

e)

V. 2 500 až 10 000 Kč.

(3) Výše zvláštního příplatku pedagogického pracovníka ve skupině prací třídního učitele činí měsíčně 1 500 až 3 000 Kč.
 
(4) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek podle odstavce 2 ve skupinách I. až V. a podle odstavce 3, s výjimkou zvláštního příplatku podle odstavce 2 za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek podle odstavce 2 za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 5 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.
 

§ 9


 

Zmírnění následků křivd


 

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu podle § 21 zákona o mimosoudních rehabilitacích.
 
(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace podle § 18 odst. 3 zákona o mimosoudních rehabilitacích příslušné studium řádně ukončil.
 

§ 10


 

Přechodná ustanovení


 

(1) Zařazení do platové třídy a platového stupně se u zaměstnance uvedeného v čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 224/2014 Sb. ke dni účinnosti tohoto nařízení nemění, nejde-li o případ, kdy ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení zaměstnanci vznikne právo na platový tarif ve vyšším platovém stupni.
 
(2) Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., posuzuje se doba pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 

§ 11


 

Zrušovací ustanovení


 

Zrušují se:
 
 

1.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

2.

Nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

3.

Nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

4.

Nařízení vlády č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Nařízení vlády č. 44/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Nařízení vlády č. 303/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

11.

Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

12.

Nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

13.

Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

14.

Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 

§ 12


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
 

____________________________________________________________
 
1)

Například zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Například § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

3)

Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 

       Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 
 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

11 030

11 850

12 710

13 650

14 660

15 770

16 980

18 300

19 730

21 260

22 980

24 770

26 730

28 880

31 210

33 750

2

do 2 let

11 370

12 230

13 130

14 120

15 200

16 330

17 560

18 950

20 400

22 010

23 780

25 630

27 690

29 900

32 330

34 960

3

do 4 let

11 740

12 650

13 570

14 590

15 700

16 890

18 180

19 610

21 130

22 800

24 660

26 560

28 680

30 990

33 500

36 210

4

do 6 let

12 120

13 050

14 040

15 080

16 250

17 480

18810

20 300

21 870

23 610

25 510

27 480

29 690

32 090

34 710

37 520

5

do 9 let

12 550

13 500

14510

15 600

16 800

18 080

19 470

21 010

22 640

24 440

26 410

28 480

30 760

33 240

35 960

38 870

6

do 12 let

12 980

13 950

14 990

16 120

17 380

18 690

20 150

21 770

23 430

25 290

27 360

29 500

31 860

34 420

37 250

40 270

7

do 15 let

13 400

14 440

15 510

16 690

17 970

19 350

20 840

22 520

24 290

26 200

28 340

30 560

33 000

35 680

38 600

41 730

8

do 19 let

13 850

14 920

16 050

17 250

18 600

20 020

21 560

23 310

25 140

27 120

29 340

31 670

34 190

36 960

40 020

43 250

9

do 23 let

14 310

15 420

16 600

17 850

19 250

20 720

22 330

24 130

26 020

28 100

30 380

32 790

35 420

38 320

41 470

44 820

10

do 27 let

14 830

15 970

17 170

18 470

19 930

21 450

23 090

25 000

26 960

29 090

31 470

33 980

36 710

39 700

42 990

46 430

11

do 32 let

15 310

16 490

17 770

19 110

20 640

22 210

23 940

25 910

27 920

30 150

32 610

35 200

38 030

41 150

44 540

48 160

12

nad 32 let

15 850

17 070

18 390

19 770

21 370

22 990

24 780

26 830

28 920

31 240

33 790

36 470

39 420

42 640

46 150

49 920


 

       Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2
(v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

14 770

15 880

17 070

18 390

19 770

21 300

22 980

24 800

26 730

28 920

31 180

33 660

36 400

39 360

2

do 2 let

15 290

16 410

17 670

19 050

20 460

22 060

23 790

25 670

27 670

29 940

32 290

34 900

37 700

40 790

3

do 4 let

15 810

16 980

18 260

19 690

21 180

22 820

24 640

26 580

28 680

31 040

33 480

36 160

39 080

42 280

4

do 6 let

16 330

17 570

18 880

20 380

21 930

23 630

25 510

27 520

29 700

32 120

34 640

37 440

40 470

43 800

5

do 9 let

16 880

18 180

19 550

21 070

22 700

24 480

26 430

28 490

30 770

33 280

35 900

38 790

41 950

45 390

6

do 12 let

17 440

18 790

20 210

21 820

23 480

25 330

27 360

29 480

31 850

34 480

37 200

40 190

43 440

47 030

7

do 15 let

18 080

19 440

20 940

22 570

24 300

26 200

28 350

30 560

32 990

35 700

38 540

41 640

45 070

48 730

8

do 19 let

18 690

20 110

21 640

23 380

25 150

27 120

29 350

31 660

34 180

37 010

39 920

43 160

46 670

50 540

9

do 23 let

19310

20 810

22 410

24 180

26 060

28 100

30 380

32 770

35 400

38 330

41 380

44 700

48 370

52 390

10

do 27 let

20 010

21 550

23 200

25 060

26 980

29 080

31 490

33 960

36 690

39 710

42 880

46 350

50 150

54 300

11

do 32 let

20 680

22 290

24 010

25 950

27 930

30 130

32 630

35 190

38 020

41 110

44 430

48 010

51 990

56 270

12

nad 32 let

21 410

23 090

24 830

26 870

28 930

31 200

33 810

36 450

39 410

42 630

46 040

49 780

53 880

58 320


 

       Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

tupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3
(v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

36 770

39 030

43 890

46 770

49 570

52 630

2

do 2 let

37 770

40 140

45 100

48 000

50 930

54 100

3

do 4 let

38 890

41 320

46 360

49 300

52 350

55 630

4

do 6 let

39 970

42 490

47 650

50 640

53 790

57 230

5

do 9 let

41 110

43 740

49 000

52 030

55 320

58 840

6

do 12 let

42 310

45 030

50 400

53 460

56 890

60 530

7

do 15 let

43 580

46 380

51 850

55 020

58 510

62 310

8

do 19 let

44 850

47 790

53 350

56 540

60 230

64 160

9

do 23 let

46 160

49 220

54 910

58 170

61 990

66 040

10

do 27 let

47 560

50 710

56 540

59 860

63 800

68 010

11

do 32 let

48 990

52 290

58 240

61 600

65 700

70 060

12

nad 32 let

50 490

53 890

59 980

63 420

67 640

72 200


 

       Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

tupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4
(v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

15 230

16 520

17 870

19 360

24 540

30 670

30 930

31490

32 170

32 940

34 170

2

do 6 let

15 790

17 110

18 610

20 150

25 250

30 940

31 220

32 040

32 840

33 940

35 770

3

do 12 let

16 780

18 250

19 800

21 560

25 910

31 300

31 690

32 450

34 160

35 360

37 690

4

do 19 let

17 940

19 480

21 170

22 920

27 100

31 950

32 670

33 660

35 580

37 960

40 820

5

do 27 let

19 080

20 750

22 540

24 520

28 300

32 940

33 700

35 070

37 800

40 880

44 850

6

do 32 let

20 710

22 520

24 400

26 510

30 310

34 630

35 570

37 020

40 960

44 250

48 480

7

nad 32 let

21 290

23 110

25 080

27 260

31 170

35 420

36 330

38 020

41 940

45 350

49 630


 

       Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

ČÁST A


 

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek


 
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1.

Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.

2.

Přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

3.

Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s
3.1.
občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí,
3.2.
občany při výkonu posudkové služby.
 

4.

Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1.
v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2.
v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.
 

5.

Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6.

Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7.

Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

8.

Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.


 
II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1.

Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci vícesměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

2.

Přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
2.1.
ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
2.2.
ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
2.3.
ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
2.4.
v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.
 

3.

Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.

4.

Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.

5.

Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

6.

Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.

7.

Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.


 
III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1.

Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

2.

Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.

3.

Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

4.

Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže
4.1.
spočívají v manipulaci s výbušninami,
4.2.
jsou trvale vykonávané v podzemí,
4.3.
jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.
 

5.

Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům
5.1.
spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,
5.2.
vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.
 

6.

Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.

7.

Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.

8.

Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích
8.1.
u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,
8.2.
v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.
 

9.

Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství.


 
IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví
1.

Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, vykonávané zaměstnanci státu
1.1.
v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu,
1.2.
ve zpravodajských službách.
 

2.

Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v
2.1.
řízení letového provozu,
2.2.
činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,
2.3.
zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence a v přímé pedagogické činnosti ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech zabezpečovací detence.
 

3.

Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

4.

Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

5.

Soustavné poskytování zdravotních služeb na
5.1.
operačních a porodních sálech,
5.2.
anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
5.3.
jednotkách intenzivní péče,
5.4.
onkologických odděleních.
 

6.

Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
6.1.
v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
6.2.
v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
6.3.
s tělesným postižením, duševní poruchou nebo poruchou chování.


 
V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1.

Práce výkonného letce.

2.

Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.


 

ČÁST B


 

Skupina prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou zvláštní neuropsychické zátěže


 

Práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole.