2017/341 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 
341/2017 ve znění … 332/2018
 

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


 
 
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:
 

§ 1


 

Úvodní ustanovení


 

Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,
 
 
a)

kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b)

způsob zařazování do platových tříd,

c)

podmínky pro určení započitatelné praxe,

d)

okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e)

stupnice platových tarifů,

f)

výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g)

rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.
 

§ 2


 

Kvalifikační předpoklady


 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou
 
 
a)

v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

b)

ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

c)

ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

d)

ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,

e)

v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

f)

v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem,

g)

v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

h)

v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

i)

v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,

j)

v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

k)

v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

l)

ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

m)

ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

n)

ve čtrnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

o)

v patnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

p)

v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví jiný právní předpis1).
 

§ 3


 

Zařazení zaměstnance do platové třídy


 

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen "katalog prací") zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
 
(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.
 
(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis1) nestanoví jinak, a jestliže
 
 
a)

důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle § 123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

b)

jiný právní předpis2) stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle § 2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis1) jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
 
 
a)

až na dobu 4 roků,

b)

na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.
 

§ 4


 

Zařazení zaměstnance do platového stupně


 

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle § 123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.
 
(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.
 
(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.
 
(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby3) platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby4).
 
(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu
 
 
a)

skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného právního předpisu5),

b)

osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě podle § 120 odst. 3 zákona o sociálních službách.

(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu.
 
(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do
 
 
a)

šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b)

deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 roků, nebo středního vzdělání, dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c)

desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d)

jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

(8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle § 123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.
 
(9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl.
 
(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení.
 

§ 5


 

Platový tarif


 

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.
 
(2) Zaměstnanci, který je
 
 
a)

uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b)

úředníkem územního samosprávného celku podle § 2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

c)

zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d)

zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e)

zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
 
(3) Zaměstnanci, který je
 
 
a)

zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,

b)

pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 2, nebo zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.
 
(4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle § 2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
 
(5) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle § 2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.
 

§ 6


 

Zvláštní způsob určení platového tarifu


 

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do
 
 
a)

první až páté platové třídy, nebo

b)

šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.
 
(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb podle § 2 odst. 1 zákona o zdravotních službách, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle § 4.
 

§ 7


 

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí


 

(1) Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí6) určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.
 
(2) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 500 až 1 800 Kč měsíčně.
 

§ 8


 

Zvláštní příplatek


 

(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení.
 
(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině
 
 
a)

I. 500 až 1 300 Kč,

b)

II. 750 až 2 500 Kč,

c)

III. 1 250 až 5 000 Kč,

d)

IV. 1 880 až 7 500 Kč,

e)

V. 2 500 až 10 000 Kč.

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině II. bodu 1 v příloze č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.
 

§ 9


 

Zmírnění následků křivd


 

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu podle § 21 zákona o mimosoudních rehabilitacích.
 
(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace podle § 18 odst. 3 zákona o mimosoudních rehabilitacích příslušné studium řádně ukončil.
 

§ 10


 

Přechodná ustanovení


 

(1) Zařazení do platové třídy a platového stupně se u zaměstnance uvedeného v čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 224/2014 Sb. ke dni účinnosti tohoto nařízení nemění, nejde-li o případ, kdy ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení zaměstnanci vznikne právo na platový tarif ve vyšším platovém stupni.
 
(2) Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., posuzuje se doba pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
 

§ 11


 

Zrušovací ustanovení


 

Zrušují se:
 
 
1.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

2.

Nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

3.

Nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

4.

Nařízení vlády č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Nařízení vlády č. 44/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

8.

Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Nařízení vlády č. 303/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

11.

Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

12.

Nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

13.

Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

14.

Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 

§ 12


 

Účinnost


 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
 
____________________________________________________________
 
1)

Například zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Například § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

3)

Například zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)

Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě, ve znění pozdějších předpisů.

5)

Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

6)

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
 

       Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené
v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

9 200

9 990

10 830

11 720

12 710

13 800

14 960

16 230

17 600

19 110

20 720

22 470

24 350

26 420

28 700

31 120

2

do 2 let

9 530

10 350

11 230

12 170

13 190

14 310

15 530

16 830

18 290

19 820

21 520

23 330

25 280

27 430

29 780

32 280

3

do 4 let

9 910

10 750

11 650

12 640

13 710

14 840

16 110

17 490

18 970

20 580

22 330

24 210

26 250

28 460

30 920

33 500

4

do 6 let

10 270

11 150

12 110

13 120

14 230

15 420

16 720

18 130

19 690

21 350

23 170

25 120

27 230

29 540

32 080

34 760

5

do 9 let

10 660

11 580

12 550

13 590

14 770

15 990

17 350

18 830

20 430

22 180

24 020

26 040

28 260

30 650

33 270

36 080

6

do 12 let

11 080

12 000

13 040

14 140

15 320

16 620

18 010

19 550

21 200

23 030

24 950

27 050

29 320

31 820

34 540

37 450

7

do 15 let

11 490

12 480

13 540

14 660

15 910

17 240

18 680

20 270

22 010

23 880

25 900

28 060

30 430

33 010

35 840

38 840

8

do 19 let

11 930

12 960

14 030

15 210

16 500

17 880

19 400

21 030

22 830

24 770

26 860

29 130

31 590

34 270

37 190

40 300

9

do 23 let

12 390

13 440

14 580

15 810

17 150

18 560

20 140

21 820

23 700

25 730

27 890

30 210

32 760

35 550

38 600

41 840

10

do 27 let

12 850

13 950

15 110

16 380

17 780

19 260

20 910

22 660

24 600

26 690

28 940

31 360

34 010

36 890

40 030

43 400

11

do 32 let

13 340

14 480

15 690

17 000

18 460

19 990

21 710

23 510

25 510

27 690

30 030

32 550

35 280

38 290

41 550

45 040

12

nad 32 let

13 840

15 050

16 320

17 640

19 160

20 720

22 550

24 400

26 500

28 750

31 170

33 780

36 620

39 720

43 130

46 740


 

       Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené
v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

9 530

10 350

11 210

12 150

13 160

14 270

15 480

16 800

18 230

19 760

21 480

23 270

25 230

27 380

29 710

32 250

2

do 2 let

9 870

10 730

11 630

12 620

13 700

14 830

16 060

17 450

18 900

20 510

22 280

24 130

26 190

28 400

30 830

33 460

3

do 4 let

10 240

11 150

12 070

13 090

14 200

15 390

16 680

18 110

19 630

21 300

23 160

25 060

27 180

29 490

32 000

34 710

4

do 6 let

10 620

11 550

12 540

13 580

14 750

15 980

17 310

18 800

20 370

22 110

24 010

25 980

28 190

30 590

33 210

36 020

5

do 9 let

11 050

12 000

13 010

14 100

15 300

16 580

17 970

19 510

21 140

22 940

24 910

26 980

29 260

31 740

34 460

37 370

6

do 12 let

11 480

12 450

13 490

14 620

15 880

17 190

18 650

20 270

21 930

23 790

25 860

28 000

30 360

32 920

35 750

38 770

7

do 15 let

11 900

12 940

14 010

15 190

16 470

17 850

19 340

21 020

22 790

24 700

26 840

29 060

31 500

34 180

37 100

40 230

8

do 19 let

12 350

13 420

14 550

15 750

17 100

18 520

20 060

21 810

23 640

25 620

27 840

30 170

32 690

35 460

38 520

41 750

9

do 23 let

12 810

13 920

15 100

16 350

17 750

19 220

20 830

22 630

24 520

26 600

28 880

31 290

33 920

36 820

39 970

43 320

10

do 27 let

13 330

14 470

15 670

16 970

18 430

19 950

21 590

23 500

25 460

27 590

29 970

32 480

35 210

38 200

41 490

44 930

11

do 32 let

13 810

14 990

16 270

17 610

19 140

20 710

22 440

24 410

26 420

28 650

31 110

33 700

36 530

39 650

43 040

46 660

12

nad 32 let

14 350

15 570

16 890

18 270

19 870

21 490

23 280

25 330

27 420

29 740

32 290

34 970

37 920

41 140

44 650

48 420


 

       Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené
v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

11 920

12 930

14 010

15210

16 470

17 860

19 390

21 040

22 800

24 790

26 840

29 100

31 590

34 280

2

do 2 let

12 400

13 410

14 560

15 810

17 100

18 550

20 120

21 830

23 650

25 710

27 850

30 220

32 770

35 580

3

do 4 let

12 870

13 930

15 100

16 400

17 750

19 240

20 900

22 660

24 570

26 710

28 930

31 370

34 020

36 930

4

do 6 let

13 340

14 470

15 660

17 020

18 430

19 980

21 690

23 510

25 500

27 700

29 990

32 530

35 290

38 310

5

do 9 let

13 840

15 020

16 270

17 650

19 130

20 750

22 520

24 400

26 470

28 750

31 130

33 760

36 630

39 760

6

do 12 let

14 350

15 580

16 870

18 330

19 840

21 520

23 370

25 300

27 450

29 840

32 310

35 030

37 990

41 250

7

do 15 let

14 930

16 170

17 530

19010

20 590

22 310

24 270

26 280

28 490

30 950

33 530

36 350

39 470

42 800

8

do 19 let

15 490

16 780

18 170

19 750

21 360

23 150

25 180

27 280

29 570

32 140

34 790

37 730

40 920

44 440

9

do 23 let

16 050

17 410

18 870

20 480

22 190

24 040

26 110

28 290

30 680

33 340

36 110

39 130

42 470

46 120

10

do 27 let

16 690

18 090

19 590

21 280

23 020

24 930

27 120

29 370

31 850

34 600

37 480

40 630

44 090

47 860

11

do 32 let

17 300

18 760

20 320

22 090

23 890

25 890

28 160

30 490

33 060

35 870

38 890

42 140

45 760

49 650

12

nad 32 let

17 960

19 490

21 070

22 920

24 800

26 860

29 230

31 630

34 320

37 250

40 350

43 750

47 480

51 510


 

       Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené
v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

31 920

33 980

38 400

41 010

43 560

46 340

2

do 2 let

32 830

34 990

39 500

42 130

44 800

47 680

3

do 4 let

33 850

36 060

40 640

43 310

46 090

49 070

4

do 6 let

34 830

37 120

41 810

44 530

47 400

50 520

5

do 9 let

35 870

38 260

43 040

45 800

48 790

51 990

6

do 12 let

36 960

39 430

44 310

47 100

50 210

53 520

7

do 15 let

38 110

40 660

45 630

48 510

51 690

55 140

8

do 19 let

39 270

41 940

47 000

49 900

53 250

56 820

9

do 23 let

40 460

43 240

48 410

51 380

54 850

58 530

10

do 27 let

41 730

44 600

49 900

52 910

56 500

60 320

11

do 32 let

43 030

46 030

51 440

54 500

58 220

62 190

12

nad 32 let

44 400

47 490

53 020

56 150

59 990

64 130


 

       Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené
v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)


 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

13 550

14 700

15 900

17 230

21 840

27 300

27 530

28 020

28 630

29 320

30 410

2

do 6 let

14 050

15 230

16 560

17 930

22 470

27 540

27 780

28 510

29 230

30 210

31 840

3

do 12 let

14 930

16 240

17 620

19 190

23 060

27 860

28 210

28 880

30 400

31 480

33 550

4

do 19 let

15 970

17 340

18 840

20 390

24 120

28 440

29 080

29 960

31 670

33 790

36 340

5

do 27 let

16 980

18 470

20 060

21 820

25 190

29 320

30 000

31 220

33 640

36 380

39 920

6

do 32 let

18 430

20 040

21 720

23 600

26 980

30 820

31 660

32 950

36 460

39 380

43 150

7

nad 32 let

18 950

20 570

22 320

24 260

27 750

31 520

32 340

33 840

37 330

40 370

44 180


 

       Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.


 

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek


 

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1.

Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.

2.

Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1.
výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2.
dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.
 

3.

Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.

4.

Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1.
v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2.
v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.
 

5.

Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6.

Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7.

Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

8.

Provádění úkonů souvisejících s činností soudu nebo státního zastupitelství.

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života
1.

Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

2.

Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami
2.1.
ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,
2.2.
ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,
2.3.
ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
2.4.
v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.
 

3.

Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

4.

Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.

5.

Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.

6.

Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

7.

Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.

8.

Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.


 
III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1.

Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

2.

Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.

3.

Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

4.

Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže
4.1.
spočívají v manipulaci s výbušninami,
4.2.
jsou trvale vykonávané v podzemí,
4.3.
jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.
 

5.

Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům
5.1.
spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,
5.2.
vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.
 

6.

Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.

7.

Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.

8.

Pravidelné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu v rozsahu alespoň 3 hodin po sobě jdoucích
 
 
8.1.
u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče v době, pro kterou stanoví vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb nižší požadavky na personální zabezpečení,
8.2.
v pobytových zařízeních sociálních služeb v době od 16 hodin do 7 hodin následujícího dne.
 

9.

Provádění rozhodovací činnosti na úseku soudního výkonu nebo na úseku výkonu kompetencí státního zastupitelství.


 
IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví
1.

Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům, vykonávané zaměstnanci státu
 
 
1.1.
v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu,
1.2.
ve zpravodajských službách.
 

2.

Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v
2.1.
řízení letového provozu,
2.2.
činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,
2.3.
zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.
 

3.

Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

4.

Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

5.

Soustavné poskytování zdravotních služeb na
 
 
5.1.
operačních a porodních sálech,
5.2.
anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
5.3.
jednotkách intenzivní péče,
5.4.
onkologických odděleních.

 

6.

Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb
6.1.
v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
6.2.
v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,
6.3.
s tělesným nebo mentálním postižením.


 
V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví
1.

Práce výkonného letce.

2.

Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.