2013/323 Sb. Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku

 
323/2013 ve znění … 180/2021 (účinnost 1. června 2021)


 
Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek

 
 
 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (dále jen "zákon"):
 

ČÁST PRVNÍ


 

PŘEDMĚT ÚPRAVY


 

§ 1


 

Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů podle zákona (dále jen "rejstřík").
 

§ 2


 
(1) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formuláře na zápis, změnu nebo výmaz údajů o
 
 

a)

spolku,

b)

pobočném spolku,

c)

zahraničním pobočném spolku,

d)

nadaci,

e)

nadačním fondu,

f)

ústavu,

g)

společenství vlastníků jednotek,

h)

fyzické osobě - podnikateli,

i)

veřejné obchodní společnosti,

j)

komanditní společnosti,

k)

společnosti s ručením omezeným,

l)

akciové společnosti,

m)

družstvu,

n)

evropském hospodářském zájmovém sdružení,

o)

evropské společnosti,

p)

evropské družstevní společnosti,

q)

závodu zahraniční osoby nebo odštěpném závodu zahraniční osoby,

r)

odštěpném závodu,

s)

obecně prospěšné společnosti,

t)

svěřenském fondu,

u)

zařízení řídícím se právem jiného státu a působícím na území České republiky, které je strukturou nebo funkcemi podobné svěřenskému fondu (dále jen "zahraniční svěřenský fond").

(2) Ministerstvo spravedlnosti uveřejní na svých internetových stránkách formulář na změnu nebo výmaz údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů a mezinárodní organizaci zaměstnavatelů.
 

ČÁST DRUHÁ


 

NÁLEŽITOSTI FORMULÁŘŮ


 

HLAVA I


 

FORMULÁŘE PRO ZÁPIS JEDNOTLIVÝCH SKUTEČNOSTÍ


 

§ 3


 

Obecné náležitosti


 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis osob uvedených v § 2 odst. 1 nebo změnu údajů o těchto osobách jsou
 
 

a)

označení, že jde o návrh na zápis nebo změnu údajů do rejstříku,

b)

označení rejstříkového soudu,

c)

označení navrhovatele,

d)

označení právnické osoby nebo fyzické osoby - podnikatele, které se zápis týká, a nejde-li o prvozápis, oddíl a číslo vložky spisové značky, pod kterou je osoba vedena,

e)

údaj o tom, zda se v rámci změny navrhuje zápis nebo výmaz údajů,

f)

údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu,

g)

den, ke kterému má být příslušný údaj zapsán,

h)

seznam příloh a

i)

datum a podpis navrhovatele.

(2) Podpis na formuláři v listinné podobě musí být úředně ověřen, formulář v elektronické podobě musí být podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
 

§ 4


 

Pobočné spolky


 

Kromě náležitostí podle § 3 obsahuje formulář návrhu na zápis pobočného spolku nebo změnu údajů o pobočném spolku také označení zřizovatele, není-li navrhovatelem zřizovatel pobočného spolku.
 

§ 5


 

Zahraniční pobočný spolek


 

Kromě náležitostí podle § 3 a 4 obsahuje formulář návrhu na zápis zahraničního pobočného spolku nebo změnu údajů o zahraničním pobočném spolku také údaj o právu státu, kterým se řídí zahraniční spolek, a přikazuje-li právo tohoto státu zápis, také údaje o evidenci, včetně čísla zápisu do této evidence, ve které je zahraniční spolek zapsán.
 

§ 6


 

Odštěpný závod


 

Kromě náležitostí podle § 3 obsahuje formulář návrhu na zápis odštěpného závodu nebo změnu údajů o odštěpném závodu také označení zřizovatele, není-li navrhovatelem zřizovatel odštěpného závodu.
 

§ 7


 

Závod zahraniční osoby nebo odštěpný závod zahraniční osoby


 

Kromě náležitostí podle § 3 a 6 obsahuje formulář návrhu na zápis závodu nebo odštěpného závodu zahraniční osoby nebo změnu údajů o závodu nebo odštěpném závodu zahraniční osoby také údaj o tom, zda se jedná o závod nebo odštěpný závod zahraniční osoby se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo zda se jedná o závod nebo odštěpný závod zahraniční osoby se sídlem mimo členský stát Evropské unie nebo mimo stát tvořící Evropský hospodářský prostor.
 

§ 8


 

Výmaz fyzické osoby - podnikatele nebo právnické osoby


 

Náležitosti formuláře návrhu na výmaz fyzické osoby - podnikatele nebo právnické osoby z rejstříku jsou
 
 

a)

označení, že jde o návrh na výmaz,

b)

označení rejstříkového soudu,

c)

označení navrhovatele,

d)

označení osoby, která se má vymazat, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena,

e)

označení právního důvodu pro výmaz osoby z rejstříku,

f)

den, ke kterému má být osoba z rejstříku vymazána,

g)

seznam příloh a

h)

datum a podpis navrhovatele; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně.
 

§ 9


 

Fúze


 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis fúze jsou
 
 

a)

označení, že jde o návrh na zápis fúze do rejstříku,

b)

označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis fúze podává,

c)

označení navrhovatelů,

d)

označení právnických osob zúčastněných na fúzi včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterými jsou vedeny, a při fúzi splynutím i nástupnické právnické osoby, které se návrh týká,

e)

údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,

f)

údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby nebo osob, které se mají vymazat,

g)

den, ke kterému má být fúze zapsána,

h)

seznam příloh a

i)

datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně.

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis při splynutí, změnu při sloučení nebo výmaz, se rozumí zejména
 
 

a)

u nástupnické právnické osoby označení, zda jde o splynutí nebo sloučení, při splynutí označení údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, při sloučení označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim dochází, a označení zanikajících právnických osob a

b)

u zanikající právnické osoby označení, zda zanikla v důsledku sloučení nebo splynutí, označení případných dalších zanikajících právnických osob a nástupnické právnické osoby.
 

§ 10


 

Rozdělení


 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis rozdělení jsou
 
 

a)

označení, že jde o návrh na zápis rozdělení do rejstříku,

b)

označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis rozdělení podává,

c)

označení navrhovatelů,

d)

označení právnických osob zúčastněných na rozdělení, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterými jsou vedeny, a při rozdělení se vznikem nové nebo nových právnických osob i označení nástupnické právnické osoby nebo osob, kterých se návrh týká,

e)

údaj o tom, zda a u které právnické osoby jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,

f)

údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby, která se má vymazat,

g)

den, ke kterému má být rozdělení zapsáno,

h)

seznam příloh a

i)

datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně.

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména
 
 

a)

u nástupnické právnické osoby označení, zda jde o rozštěpení nebo odštěpení sloučením nebo o rozštěpení nebo odštěpení se vznikem nové nebo nových právnických osob, při rozdělení sloučením označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim dochází, při rozdělení se vznikem nové právnické osoby nebo osob označení údajů zapisovaných při vzniku právnické osoby, a označení zanikající nebo rozdělované právnické osoby a

b)

u zanikající právnické osoby při rozštěpení označení, že zanikla v důsledku rozštěpení, a označení všech nástupnických právnických osob, nebo

c)

u rozdělované právnické osoby při odštěpení označení, že došlo k odštěpení, označení nástupnické právnické osoby nebo všech nástupnických právnických osob a označení změn zapisovaných údajů, pokud k nim dochází.
 

§ 11


 

Převod jmění na společníka


 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis převodu jmění na společníka jsou
 
 

a)

označení, že jde o návrh na zápis převodu jmění na společníka do rejstříku,

b)

označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis převodu jmění na společníka podává,

c)

označení navrhovatelů,

d)

označení osob zúčastněných na převodu jmění na společníka, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterými jsou vedeny,

e)

údaj o tom, zda a u které osoby zúčastněné na převodu jmění na společníka jde o návrh na zápis, změnu údajů nebo výmaz,

f)

údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na zápis nebo změnu nebo označení právnické osoby, která se má vymazat,

g)

den, ke kterému má být převod jmění na společníka zapsán,

h)

seznam příloh a

i)

datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně.

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis, změnu nebo výmaz, se rozumí zejména
 
 

a)

u zanikající právnické osoby označení, že zanikla v důsledku převodu jmění na společníka, a označení přejímajícího společníka a

b)

u přejímajícího společníka označení, že převzal jmění právnické osoby s označením zaniklé právnické osoby.
 

§ 12


 

Změna právní formy


 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis změny právní formy jsou
 
 

a)

označení, že jde o návrh na zápis změny právní formy do rejstříku,

b)

označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis změny právní formy podává,

c)

označení navrhovatele,

d)

označení právnické osoby, jež mění svou právní formu, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena,

e)

údaj o tom, že jde o návrh na výmaz a návrh na zápis,

f)

údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz a zápis,

g)

den, ke kterému má být změna právní formy zapsána,

h)

seznam příloh a

i)

datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně.

(2) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz a zápis, se rozumí zejména
 
 

a)

u právnické osoby, jež mění právní formu, označení právnické osoby po zápisu změny právní formy do rejstříku a

b)

u návrhu na zápis označení údajů, které se zapisují při zápisu právnické osoby do rejstříku.
 

§ 13


 

Přeshraniční přeměny


 

(1) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze jsou skutečnosti uvedené v § 9, na zápis přeshraničního rozdělení skutečnosti uvedené v § 10 a na zápis přeshraničního převodu jmění skutečnosti uvedené v § 11. V návrhu na zápis se uvede, že jde o zápis přeshraniční fúze, přeshraničního rozdělení nebo přeshraničního převzetí jmění.
 
(2) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraniční fúze nebo rozdělení jsou i údaje o zápisu zahraniční nástupnické právnické osoby a čísla tohoto zápisu.
 
(3) Náležitosti formuláře návrhu na zápis přeshraničního přemístění sídla jsou
 
 

a)

označení, že jde o návrh na zápis přeshraničního přemístění sídla do rejstříku,

b)

označení rejstříkového soudu, ke kterému se návrh na zápis přeshraničního přemístění sídla podává,

c)

označení navrhovatele,

d)

jde-li o přemístění sídla do zahraničí, označení české právnické osoby, jež přemístila sídlo do zahraničí, které se návrh týká, včetně oddílu a čísla vložky spisové značky, pod kterou je vedena,

e)

jde-li o přemístění sídla do České republiky, označení zahraniční právnické osoby před přemístěním sídla do České republiky, včetně označení zahraničního rejstříku, čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě, v němž byla dosud zapsána, vyžaduje, a její označení v České republice,

f)

údaje o skutečnostech, které jsou předmětem návrhu na výmaz, nebo zápis do rejstříku,

g)

den, ke kterému má být přeshraniční přemístění sídla zapsáno,

h)

seznam příloh a

i)

datum a podpis navrhovatelů; ustanovení § 3 odst. 2 se použije obdobně.

(4) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na výmaz podle odstavce 3, se rozumí zejména uvedení skutečnosti, že právnická osoba přemístila sídlo do zahraničí s údaji o její obchodní firmě, názvu nebo sídle v zahraničí, a označení zahraničního rejstříku, v němž je tato právnická osoba zapsána, včetně čísla a dne takového zápisu, pokud se to ve státě nového sídla právnické osoby vyžaduje.
 
(5) Údajem o skutečnosti, která je předmětem návrhu na zápis podle odstavce 3, se rozumí skutečnosti, které se zapisují u příslušné formy české právnické osoby do rejstříku.
 

§ 13a


 

Odborové organizace, mezinárodní odborové organizace,
organizace zaměstnavatelů a mezinárodní
organizace zaměstnavatelů


 

Pro náležitosti formuláře návrhu na změnu údajů o odborové organizaci, mezinárodní odborové organizaci, organizaci zaměstnavatelů nebo mezinárodní organizaci zaměstnavatelů nebo návrhu na jejich výmaz se § 3, 6 až 8 použijí obdobně.
 

§ 13b


 

Svěřenské fondy a zahraniční svěřenské fondy


 

Pro náležitosti formuláře návrhu na zápis nebo výmaz svěřenského fondu a zahraničního svěřenského fondu nebo návrhu na změnu údajů o nich se § 3, 6 až 8 použijí obdobně.
 

§ 13c


 

zrušen vyhláškou č. 180/2021 Sb.


 

HLAVA II


 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ


 

§ 14


 
(1) Fyzická osoba se označuje jménem, datem narození a rodným číslem, je-li jí přiděleno, a adresou místa pobytu, popřípadě také adresou bydliště, a jde-li o fyzickou osobu - podnikatele, identifikačním číslem, je-li jí přiděleno.
 
(2) Právnická osoba se označuje názvem nebo obchodní firmou, identifikačním číslem osoby, je-li jí přiděleno, a adresou jejího sídla.
 
(3) Svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond se označuje označením, identifikačním číslem, je-li mu přiděleno, a označením svěřenského správce.
 
(4) Adresou místa pobytu, bydlištěm nebo sídlem se rozumí tuzemská nebo zahraniční adresa.
 
(5) Tuzemskou adresou se rozumí adresa přiřazená adresnímu místu vedenému v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuzemskou adresu tvoří údaje
 
 

a)

název obce nebo vojenského újezdu; v Praze se uvádí název obvodu (Praha 1 až 10),

b)

název části obce, není-li totožný s názvem obce; v Praze se uvádí název katastrálního území,

c)

poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,

d)

název ulice nebo jiného veřejného prostranství,

e)

číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační; číslo evidenční se označí zkratkou č. ev.; číslo orientační, pokud bylo přiděleno, se uvede za číslo popisné nebo evidenční a oddělí se lomítkem.

(6) Zahraniční adresu tvoří zejména název města (obce) a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo (kód ZIP) a název státu.
 
(7) Výše podílu podle § 48 odst. 1 písm. j) zákona se ve formuláři uvádí zlomkem nebo v procentech zaokrouhlených na 2 desetinná místa.
 

ČÁST TŘETÍ


 

§ 14a až 14d


 

zrušeny vyhláškou č. 180/2021 Sb.


 

ČÁST ČTVRTÁ


 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


 

§ 15


 

Zrušovací ustanovení


 

Zrušuje se:
 
 

1.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 479/2000 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem.

2.

Vyhláška č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin (vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku).

3.

Vyhláška č. 414/2011 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku.
 

§ 16


 

Účinnost


 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.