Header Adresa

Odborná kvalifikace a pedagogické minimum

Dotaz:

Od září nastoupila na naši školu vyučující, která vystudovala bakalářské studium na Vysoké škole zemědělské v Praze. Jmenovaná by měla zájem studovat ještě pedagogické minimum. Chci se zeptat,zda by byla po absolvování pedagogického minima kvalifikovaná.
Odpověď:

Odbornou kvalifikaci pro učitele prvního stupně stanovuje § 7 zákona o pedagogických pracovnících:

Učitel prvního stupně základní školy
(1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
a) přípravu učitelů prvního stupně základní školy,
b) pedagogiku předškolního věku a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,
c) přípravu učitelů druhého stupně základní školy a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo
d) vzděláním podle odstavce 2 písm. a).
(2) Učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele, nebo
b) vzděláním stanoveným pro učitele prvního stupně základní školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.


Pro učitele druhého stupně pak § 8 téhož zákona:

Učitel druhého stupně základní školy
(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy,
b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy,
c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy,
d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy,
e) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy, nebo
f) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.
(2) Učitel druhého stupně základní školy, který vzdělává ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci
a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele, nebo
b) vzděláním stanoveným pro učitele druhého stupně základní školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnankyně nemusí studovat pedagogické minimum, jelikož nebude splňovat odbornou kvalifikaci ani po jeho absolvování.
Jedinou možností, kdy absolvent nepedagogického oboru splňuje kvalifikaci pro učitelství na základní škole, je dle § 8 odst. 1 písm. d). V tomto případě ale musí vystudovat magisterský stupeň svého oboru doplněný o bakalářské nebo CŽV vzdělání zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně. Poté může vyučovat pouze předmět, který vystudoval (např. vystuduje-li biologii na přírodovědecké fakultě, může učit přírodopis).
Právní předpis:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
Materiály aTre:

Pracovněprávní vztahy ve škole (Program)
Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ (Program)
Ředitel školy a pracovněprávní vztahy (Publikace s CD)


Datum odpovědi 7. 9. 2011
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.