Header Adresa

E-Obchod


Milan Štoček

Ředitel školy a vnitřní předpisy


Publikace obsahuje: 

1. Tvorba vnitřních směrnic
2. Právní východiska
3. Příklady směrnic a dalších dokumentů

CD navíc nabízí: 

1. rozšířenou nabídku příkladů (MS Word, Excel), 
2. platné zákony potřebné pro tvorbu směrnic.

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu


Milan Štoček, Miroslav Kolc

Ředitel školy a pracovněprávní vztahy


Publikace obsahuje: 

- odměňování zaměstnanců škol (vnitřní platový předpis a platové výměry), 
- změny v pracovním poměru ředitelů škol, 
- odborná kvalifikace pedagogických pracovníků, 
- poskytování pracovnělékařské péče, 
- náhrady platu při pracovní neschopnosti, 
- ...

Typ: Publikace s CD
Verze: 2023
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu


Milan Štoček

Právní minimum učitele mateřské školy


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé mateřských škol setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání dětí, odpovědnost za škodu, organizace předškolního vzdělávání, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou a základní školu málotřídní


Milan Štoček

Právní minimum učitele základní školy


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé základní školy setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: základní školu


Milan Štoček

Právní minimum učitele střední školy


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se učitelé středních škol setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (přijímání žáků, krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: střední školu


Milan Štoček

Právní minimum vychovatele


Publikace zpracovává z právních předpisů a dalších materiálů MŠMT základní okruhy, se kterými se vychovatelé setkávají ve své práci.

Je psána srozumitelnou formou s odkazy na platné právní normy. 

Publikace je tvořena 190 samostatnými hesly, která řeší vždy daný problém (krádež ve škole, odpovědnost za škodu, pracovní doba pedagogických pracovníků, bezpečnost na mimoškolních akcích apod.).

Typ: Publikace s CD
Verze: 2024
Cena: 310 Kč + DPH
Určeno pro: základní školu


Milan Štoček

Řízení školní jídelny a výdejny


Publikace obsahuje oblasti: 

- Organizace školní jídelny (struktura řízení, provozní řády, …)
- Hygienické předpisy (provozní a osobní hygiena, kritické body, …)
- Bezpečnost a ochrana zdraví (prevence rizik, pracovní úraz, dohled nad dětmi a žáky, …)
- Pracovněprávní vztahy (uzavření pracovního poměru, pracovní doba)
- Odměňování (zařazování do platové třídy, příplatky, odměny, …)
- Finanční zajištění (finanční prostředky ze státního rozpočtu, …)
- Účetnictví (náklady na stravování, zásoby, kalkulace ceny jídel, …)

Typ: Publikace s CD
Verze: 2016
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu se školní jídelnou


Milan Štoček, Antonín Maršík

Obec a škola


V publikaci naleznete například: 

- funkční období ředitelů škol, 
- pravomoci zřizovatele, školské rady a České školní inspekce při odvolávání ředitelů škol, 
- pravidla pro vyhlašování volných dnů ve školním roce a role zřizovatele, 
- zřizování mateřských škol pro děti zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele, 
- možnost přijímání většího počtu dětí, které mají zájem o pravidelnou zkrácenou docházku, k předškolnímu vzdělávání, 
- zajištění prázdninového provozu v jedné z MŠ pro děti z jiných MŠ.

Typ: Publikace s CD
Verze: 2017
Cena: 400 Kč + DPH
Určeno pro: obec, mateřskou a základní školu


Milan Štoček

Rukověť zástupce ředitele v základní škole


Publikace zpracovává problematiku, která se nejčastěji objevuje při práci zástupce ředitele.

Publikace obsahuje hesla z oblasti:
- pracovního práva (Plat, Přímá pedagogická činnost, Odborná kvalifikace, …),
- výchovy a vzdělávání (Hodnocení výsledků vzdělávání, Individuální vzdělávací plán, Komisionální přezkoušení, …),
- organizace školy (Organizace školního roku, Počty žáků, Školní družina, …).

Součástí hesel jsou:
- výtahy z právních norem,
- komentáře a důležitá upozornění,
- příklady zpracovaných dokumentů.

Typ: Publikace
Verze: 2023
Cena: 250 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: základní školu


Milan Štoček

Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence - základní škola


Publikace zpracovává problematiku, která se nejčastěji objevuje při práci výchovného poradce a metodika prevence.

Publikace obsahuje hesla z oblasti:
- pracovního práva (Cestovní náhrady, Odborná kvalifikace, Plat výchovného poradce a školního metodika prevence, …),
- výchovy a vzdělávání (Hodnocení výsledků vzdělávání, Poradenství ve školách, Šikanování, …),
- organizace školy (Ochrana osobních údajů, Organizace školního roku, Plán výchovného poradce a školního metodika prevence, …).

Součástí hesel jsou:
- výtahy z právních norem,
- komentáře a důležitá upozornění,
- příklady zpracovaných dokumentů.

Typ: Publikace
Verze: 2023
Cena: 250 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: základní školu


Milan Štoček

Rukověť výchovného poradce a školního metodika prevence - střední škola


Publikace zpracovává problematiku, která se nejčastěji objevuje při práci výchovného poradce a metodika prevence.

Publikace obsahuje hesla z oblasti:
- pracovního práva (Cestovní náhrady, Odborná kvalifikace, Plat výchovného poradce a školního metodika prevence, …),
- výchovy a vzdělávání (Hodnocení výsledků vzdělávání, Poradenství ve školách, Šikanování, …),
- organizace školy (Ochrana osobních údajů, Organizace školního roku, Plán výchovného poradce a školního metodika prevence, …).

Součástí hesel jsou:
- výtahy z právních norem,
- komentáře a důležitá upozornění,
- příklady zpracovaných dokumentů.

Typ: Publikace
Verze: 2023
Cena: 250 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: střední školu


Řízení málotřídní školy


Program obsahuje:

1. Dokumenty ředitele školy; zde naleznete návrhy dokumentů, například vnitřní řád školy, organizační zabezpečení školního roku apod.

2. BOZP a hygiena ve škole; obsahuje zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole

3. Právní normy; program obsahuje nejenom zákonné normy se školskou problematikou (školský zákon, vyhlášku o základním vzdělávání), ale také pokyny a nařízení MŠMT

4. Vzdělávací programy, standardy a učební osnovy; naleznete zde příklad ŠVP, schválené učební osnovy apod.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní školu málotřídní

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Řízení mateřské školy


Program obsahuje osm oddílů:

- Vzory dokumentů ředitelky MŠ,
- Platné zákony, vyhlášky a nařízení,
- Hesla, zpracovaná k jednotlivým tématům,
- Základní směrnice školy,
- Slovník,
- Rozhodování ředitelky MŠ,
- Plány práce MŠ,
- Pracovněprávní vztahy v MŠ.

Zaměřeno především na dokumenty podle zákoníku práce a pracovního řádu (vnitřní platový předpis, cestovní náhrady, pracovní smlouvy apod.). Hypertextové zpracování, snadná orientace v textu, fulltextové vyhledávání, rejstřík, možnost vkládání poznámek a záložek.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: mateřskou školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Pracovněprávní vztahy ve škole


Program zpracovává pracovněprávní problematiku ve škole. 

Naleznete zde např. témata:
- Pracovní poměr, 
- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
- Pracovní doba, 
- BOZP, 
- Odměňování, 
- Cestovní náhrady,
- ...

Veškeré dokumenty jsou ve formátu doc./docx.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

202 dokumentů ředitele školy


V programu jsou zpracovány dokumenty podle právních předpisů jako zákoník práce, pracovní řád,... 

Dále v programu naleznete:
- příklady dokumentů (školní řády, hodnocení žáků, správní rozhodnutí ředitele školy),
- dalších 900 dokumentů z oblasti BOZP, kontrolní činnosti, organizace a řízení, plánování a pracovněprávních vztahů ve škole.

Veškeré dokumenty jsou ve formátu doc., docx., xls. nebo xlsx.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

BOZP a hygiena ve škole


Program obsahuje všechny zákony, vyhlášky a nařízení, které se týkají bezpečnosti a hygieny ve škole. Vedle toho zde naleznete i pomocný materiál pro ředitele škol, jako jsou provozní řády kotelen a odborných učeben, poučení žáků a studentů o bezpečnosti apod.

V programu můžete vyhledávat podle jednotlivých zákonů, podle abecedně řazených hesel nebo textovým řetězcem.

Veškeré dokumenty jsou ve formátu doc./docx.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Plány a vzdělávací programy pro základní vzdělávání


V programu naleznete: 

- příklady plánů práce rozdělené tematicky a podle pracovníků (roční plán práce, plán hospitační činnosti, plán ředitele školy, …) 
- vlastní hodnocení školy a tvorbu koncepce, 
- příklady zpracovaných školních vzdělávacích programů, 
- rámcové vzdělávací programy, 
- platné učební osnovy a standardy.

Typ: Programy
Verze: 2023
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: základní školu a gymnázium

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Rukověť MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ


V programu naleznete:

1. Tematicky zpracovaná hesla – výtahy ze zákonných norem k dané problematice

2. Přehled platných zákonů a vyhlášek v hypertextovém zpracování

3. Dokumenty z praxe 

Příklady z 500 hesel: 
Dělení a spojování tříd, 
Dokumentace školy, 
Financování škol, 
Hodnocení školy, 
Individuální vzdělávací plán, 
Komisionální přezkoušení, 
Maturitní zkouška, 
Odvolací řízení, 
Opakování ročníku, 
Počty žáků, 
Postup do vyššího ročníku, 

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: mateřskou, základní a střední školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Povinná pedagogická dokumentace ZŠ


V programu naleznete přehled povinné dokumentace ZŠ a vzory dokumentů s odkazem na právní normy, například

- vlastní hodnocení školy,
- výstupní hodnocení žáků,
- školní a organizační řády, 
- výroční zprávu ředitele školy, 
- ICT plány, 
- formuláře vysvědčení 
  a další desítky zpracovaných dokumentů.

Typ: Programy
Verze: 1.2024
Cena: 230 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 2x ročně
Určeno pro: základní školu

Nový program zdarma, aktualizace za 230 Kč + DPH 

Při zaslání nového programu účtujeme poštovné a balné, cca 80 Kč. Zákazník má právo vypovědět aktualizaci programu (písemné oznámení aTre).

Milan Štoček

Rukověť mateřské školy


V publikaci naleznete: 

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice)

2. Dokumenty z praxe 

Příklady ze 140 hesel: 
Bezpečnost a ochrana dětí 
Dohled nad dětmi 
Dokumentace MŠ 
Hodnocení školy 
Odměna 
Plat 
Pracovní smlouva 
Pracovní náplně 
Příplatek za vedení 
Rámcový vzdělávací program 
Úplata za vzdělání

Typ: Publikace
Verze: 2023
Cena: 250 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: mateřskou školu


Milan Štoček

Rukověť základní školy


V publikaci naleznete: 

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice)

2. Dokumenty z praxe 

Příklady ze 140 hesel
Bezpečnost a ochrana žáků 
Dohled nad žáky 
Dokumentace a školní matrika 
Hodnocení školy 
Klíčové kompetence 
Konkurzní řízení 
Lyžařský výcvik 
Rámcový vzdělávací program 
Úplata za vzdělání

Typ: Publikace
Verze: 2023
Cena: 250 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: základní školu


Milan Štoček

Rukověť střední školy


V publikaci naleznete: 

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice)

2. Dokumenty z praxe 

Příklady ze 140 hesel: 
Bezpečnost a ochrana žáků 
Dohled nad žáky 
Dokumentace a školní matrika 
Hodnocení školy 
Komisionální přezkoušení 
Maturitní zkouška 
Odborný výcvik 
Přijímání žáků 
Sportovně turistický kurz
...

Typ: Publikace
Verze: 2023
Cena: 250 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: střední školu


Milan Štoček

Rukověť základní umělecké školy


V publikaci naleznete: 

1. Tematicky zpracovaná hesla (výtahy ze zákonných norem k dané problematice)

2. Dokumenty z praxe 

Příklady ze 140 hesel: 
Bezpečnost a ochrana žáků 
Dohled nad žáky 
Dokumentace a školní matrika 
Hodnocení školy 
Odměna 
Plat 
Pracovní smlouva 
Pracovní náplně 
Příplatek za vedení 
Ukončení vzdělání 
Úplata za vzdělání

Typ: Publikace
Verze: 2023
Cena: 250 Kč + DPH
Pravidelná aktualizace: 1x ročně
Určeno pro: základní uměleckou školu


Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.