Header Adresa

Zahraniční stravné

Dotaz:

Prosíme o konzultaci ohledně stravného do Velké Británie: odjezd z ČR 20. 3. 2011 ve 13.00 hod., příjezd na hranice v 17.30, odjezd z hranic v 18.00, příjezd do Londýna 21. 3. 2011 v 7.30 hod. Odjezd z Londýna 23. 3. 2011 v 19.00, příjezd na hranice ČR 24. 3. 2011 v 7.30, odjezd z hranic v 8.00, příjezd domů v 16.30. Na jakou výši stravného mají zaměstnanci nárok a podle jakého kurzu přepočítat na českou měnu?
Odpověď:

Poskytování stravného se řídí §§ 163 a 170 ZP, ale jelikož patříte mezi zaměstnavatele uvedené v § 109 odst. 3 ZP, použijí se i §§ 176 a 179 ZP, které stanoví některé odchylky, které musíte dodržet. Veškeré paragrafy zde uvedené odkazují na zákoník práce.

Výše stravného na rok 2011 je následující:
- 63 Kč až 74 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
- 95 Kč až 114 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
- 149 Kč až 178 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Výši zahraničního stravného Vám zasíláme v příloze. Rozmezí pro poskytování je dle § 170 odst. 3 následující:
Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin. Trvá-li tato doba déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 6 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Důležité bude i případné krácení stravného a to dle § 163 odst. 2 pro "domácí" stravné následujícím způsobem:
Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu
a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
§ 176 odst. 3 stanoví:
Nesjedná-li zaměstnavatel nebo neurčí před vysláním zaměstnance na pracovní cestu výši stravného (viz výše uvedené rozmezí výše stravného dle délky trvání pracovní cesty) a míru jeho krácení podle § 163 odst. 2, přísluší zaměstnanci stravné ve výši dolní sazby rozpětí.

a dle § 170 odst. 5 pro zahraniční stravné:
Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn zahraniční stravné ve výši základní sazby krátit až o 25 % za každé uvedené jídlo nebo až o 35 %, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, anebo až o 70 %, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby.
Nesjedná-li zaměstnavatel míru krácení zahraničního stravného, nebo ji neurčí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné podle výše zmíněného rozmezí dle počtu hodin stráveného v zahraničí.


Předpokládáme, že zaměstnanci nebyla poskytnuta záloha na cestovní náhrady, tudíž se bude postupovat dle § 184 - pro přepočet měn se použijí kurzy vyhlášené ČNB platné v den nástupu zahraniční pracovní cesty, tudíž ze dne 20. 3. 2011 (jelikož to byla neděle, použijete kurzy z pondělí 21. 3.). Kurzy, které by měly být pro Vás rozhodné, jsou následující (informace čerpané z ČNB):
21. 03. 2011
země|měna|množství|kód|kurz
EMU|euro|1|EUR|24,470
Velká Británie|libra|1|GBP|28,071


Náš výpočet rozsahu stravného je následující (bez krácení atd.):
20. 3. ČR - 63 až 74 Kč (zde záleží, jestli jste sjednali výši stravného atd. viz text výše),
20. 3. zahraničí - 11.25 EUR = 276 Kč (zde se postupuje dle § 170 odst. 2, poslední věta, a to dle státu, kde stráví zaměstnanec nejvíce času - jelikož se bude rozhodovat mezi Německem a Francií, které mají stejnou sazbu, nebude to v tomto případě rozhodující. Zaměstnanec zde strávil 6 hodin, náleží mu 1/4 celkové sazby, která činí 45 EUR),
21. až 23. 3. Londýn - plná taxa - 3 x 40 = 120 GBP = 3369 Kč,
24. 3. zahraničí - 22.5 EUR = 551 Kč (zde se jedná o stejnou situaci jako dne 20. 3. ovšem s výjimkou, že zaměstnanec stráví více než 6 hodin v zahraničí, tudíž mu náleží polovina zahraničního stravného),
24. 3. ČR - 63 až 74 Kč

Celková částka se po přepočtu zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
Právní předpis:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Materiály aTre:

Pracovněprávní vztahy ve škole (Program)
Ředitel školy a pracovněprávní vztahy (Publikace s CD)


Datum odpovědi 19. 4. 2011
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.