Header Adresa

E-Poradna - Obchodní podmínky

Službu E-Poradna provozuje společnost aTre, v.o.s. (dále jen „provozovatel“)

1.    Odpovědi na dotazy

Dotaz se musí týkat organizační nebo právní školské problematiky, společnost aTre se nezabývá účetnictvím škol a školských zařízení.

Dotazy budou zodpovězeny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni doručení dotazu. Ve výjimečných případech bude na stránkách uveřejněn jiný termín. Pokud registrovaný uživatel služby E-poradna (dále jen "tazatel") neobdrží odpověď do lhůty stanovené výše, nechť se obrátí na podpora@atre.cz. V případě nutnosti získání dalších podkladů na zaslaný dotaz (podklady z ministerstva, od zřizovatelů škol atd.) bude provozovatel informovat tazatele a doba pro zodpovězení začíná běžet dnem získání potřebných informací. Provozovatel má právo vyžádat si další doplňující informace k zaslanému dotazu a tázající má povinnost být součinný, v opačném případě nebude dotaz zodpovězen.

Provozovatel této služby se zavazuje k zodpovězení dotazů, které splňují podmínky zde stanovené. Dotaz musí být jasný, srozumitelný a konkrétní. Dotaz se musí týkat výše zmíněné problematiky. Provozovatel se nezavazuje k odpovědi na dotazy, které požadují přímé zpracování složitých právních úkonů, zpracování jakékoli dokumentace či učebních plánů, účetních problémů a dalších úkonů dle uvážení provozovatele. O odmítnutí dotazu bude tazatel informován pomocí e-mailu. Proti takovémuto postupu poskytovatele není možné uplatňovat námitky.

Pokud by dotaz směřoval k obcházení platných zákonů či jinak porušoval právní řád České republiky, nebude provozovatelem zpracován. Tazatel může vznést dotaz, který se týká pouze jeho subjektu (školy, obce atd.), který je uveden v registraci. Dotaz musí být zaslán prostřednictvím internetových stránek E-poradny ("vložit dotaz do E-Poradny"). Dotazy zaslané jinou cestou budou ignorovány. Odpověď na dotaz bude odeslána na e-mail, který tazatel uvedl při registraci. Na tento e-mail tazatel nikdy neodpovídá.

Provozovatel po předchozím upozornění může odpojit tazatele od služby E-Poradna za účelem údržby a zdokonalování softwaru.

Provozovatel nenese právní odpovědnost za obsah své odpovědi ani za obsah přiložených souborů. Obsah odpovědi, obsah přiložených souborů ani dopady, které může vyvolat, nemohou být soudně vymáhány.

Jakékoli porušení těchto obchodních podmínek tazatelem povede k jeho odpojení od služby E-Poradna. Tomuto kroku bude předcházet upozornění na jejich porušování. Poplatek za používání služby propadá provozovateli.

2. Poplatek za službu E-Poradna

Cena za využívání této služby je 620 Kč + DPH na jeden kalendářní rok.

3. Uveřejnění dotazu na stránkách

Vybrané dotazy s odpovědmi může provozovatel uveřejnit na stránkách E-Poradny. O uveřejnění rozhoduje provozovatel a neexistuje na něj právní nárok. U dotazů nikdy nebudou uveřejněny žádné osobní údaje, které by mohly identifikovat tazatele.

4. Zasílání obchodních sdělení

Registrací vyslovujete souhlas se zasíláním marketingových materiálů od společnosti aTre, v.o.s. na Vámi uvedený e-mail.

5. Společná ustanovení


Provozovatel je oprávněn změnit tyto obchodní podmínky a v takovém případě je změna účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách provozovatele – www.atre.czV Novém Bydžově, dne 1.3.2011

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.