Header Adresa

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O KONKURZECH ŘEDITELŮ ŠKOL - 1. Jmenování a odvolávání ředitelů škol podle novely školského zákona (§ 166)

Důležitá informace:

1.1    Důvod předložení novely (§ 166)

Důvod předložení
Jako důvod předložení novely zákonodárci uvedli, že v řadě situací působí platná právní úprava problémy (§ 166 odst. 5 školského zákona), neboť ministerstvo, kraje, obce a svazky obcí jako zřizovatelé škol a školských zařízení mohou odvolat ředitele školy pouze v případě závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce. Zřizovatelé tak nemohli včas řešit personální problémy v některých špatně řízených školách.

Návrh řešení
Návrh řešení obsahoval zavedení funkčního období ředitele školy a školského zařízení v délce šesti let, přičemž předpokládal, že před ukončením funkčního období se rozhodne o tom, zda ředitel zůstane ve funkci pro další funkční období nebo zda zřizovatel vyhlásí konkurs. Na další funkční období by tak byl jmenován ředitel podle výsledků konkursu.
Vyhlášení konkursu by nová právní úprava umožnila:
• na základě rozhodnutí zřizovatele,
• z podnětu České školní inspekce nebo
• školské rady příslušné školy.
V případech, kdy zřizovatel, ČŠI ani školská rada nebudou iniciovat konkurs, by se funkční období ředitele ze zákona prodloužilo o dalších 6 let.
U ředitelů škol a školských zařízení jmenovaných do funkce podle stávajících předpisů by zákon stanovil, kdy jejich funkční období skončí podle délky jejich dosavadního působení ve funkci ředitele.
Pro případy závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce by zůstala zachována možnost ředitele odvolat i v průběhu funkčního období.

Návrhy schválené Poslaneckou sněmovnou ČR a Senátem ČR
§ 166 školského zákona, který řeší jmenování a odvolávání ředitelů škol, procházel legislativním procesem v podstatě beze změn. Rozdílný byl ale přístup Poslanecké sněmovny a Senátu k přechodným opatřením (Čl. II školského zákona), která řeší postavení ředitelů škol jmenovaných podle stávajících předpisů.

Návrh schválený Poslaneckou sněmovnou ČR 
5. Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo její součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014.
Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve. Další pracovní zařazení zaměstnance se řídí zákoníkem práce.

Návrh schválený Senátem ČR

5. Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo její součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014.
Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve.
6. Výkon práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance se řediteli, na kterého se vztahuje bod 5, prodlouží o 6 let, a to i opakovaně, pokud nedojde nejpozději 3 měsíce před skončením výkonu práce na tomto pracovním místě k vyhlášení konkursu na dané pracovní místo ředitele. Na vyhlášení konkursu podle věty první se vztahuje obdobně § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž v případech podle bodu 5 písm. a) může Česká školní inspekce nebo školská rada podat návrh na vyhlášení konkursu do 31. března 2012.
7. Neprodlouží-li se řediteli doba trvání výkonu práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance podle bodu 6, je zaměstnavatel povinen podat tomuto zaměstnanci návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce a zaměstnanci náleží odstupné v souladu s § 67 a 68 zákoníku práce.


Z uvedeného srovnání je patrné, že Senát ČR se snažil prosadit návrh, ve kterém by ředitelé škol a školských zařízení nebyli plošně odvolávání podle doby výkonu činnosti ředitele, ale zřizovatel by měl možnost rozhodnout, zda vyhlásí konkurs na dané pracovní místo ředitele.

Při opětovném projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně ČR byl potvrzen poslanecký návrh, který předpokládá, že budou odvoláni všichni ředitelé škol a školských zařízení, kteří vykonávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. k 1. 1. 2012, činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let - výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem 31. července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let - výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem 31. července 2013,
c) po dobu kratší než 3 roky - výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance končí dnem 31. července 2014.


1.2 Nepřetržitý výkon činností ředitele

Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-1190/2012-20 vysvětluje pojem „nepřetržitý výkon činností ředitele“

Přechodné ustanovení čl. II bodu 5 novely školského zákona stanovuje, k jakému datu končí výkon práce na vedoucím pracovním místě ředitelů veřejných škol a školských zařízení, kteří vykonávají k 1. lednu 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení nepřetržitě po zákonem stanovenou dobu.

Ustanovení zákona č. 472/2011 Sb.    Nepřetržitý výkon činností ředitele k 1. 1. 2012     Konec výkonu práce na vedoucím           
                                                                                                                                               
pracovním místě                          
Čl. II bod 5 písm.                                              a) déle než 6 let                                                 31. 7. 2012                             
Čl. II bod 5 písm.                                              b) 3 až 6 let                                                        31. 7. 2013                             
Čl. II bod 5 písm.                                              c) méně než 3 roky                                             31. 7. 2014                             

Pojmem „nepřetržitý výkon činností ředitele“ nutno v zásadě rozumět stav, kdy ředitel nepřetržitě setrvává na daném vedoucím pracovním místě, tj. během zákonem stanovené doby nedošlo k jeho odvolání, nevzdal se vedoucího pracovního místa ani jiným způsobem nezaniknul jeho pracovní poměr k právnické osobě vykonávající činnost školy.

Nepřetržitost výkonu činností ředitele nemůže být přerušena čerpáním dovolené nebo překážkami v práci. Jinak by totiž ustanovení čl. II bodu 5 písm. a) a b) nedávala smysl. Oporu pro tento závěr potom skýtá také § 348 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se za výkon práce považuje mimo jiné doba dovolené a doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci. Počítání doby nepřetržitého výkonu činností ředitele se tudíž nepřerušuje ani překážkami v práci, jako je třeba rodičovská dovolená (§ 196 zákoníku práce) nebo výkon veřejné funkce (§ 201 zákoníku práce), a doba trvání překážek v práci se do doby výkonu činností ředitele započítává.


1.3    Výklad § 166 školského zákona

Mění se podmínky jmenování a odvolání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí a svazkem obcí:
• Jmenovat ředitele bude nově možné jen na dobu určitou, 6 let.
• Prodloužení pracovního poměru na dalších 6 let bude automatické, pokud zřizovatel nevyhlásí ve stanovené lhůtě konkurs.
• Z taxativního výčtu důvodů, kdy lze ředitele odvolat, se vyjímá dosažení věku 65 let.

§ 166

Odstavec 1 se přejímá z dosavadní právní úpravy. Týká se ředitelů všech škol a školských zařízení v právní formě školské právnické osoby (tedy i soukromých a církevních škol a školských zařízení) a ředitelů všech škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí a svazkem obcí.

(1) Ředitel školské právnické osoby, ředitel příspěvkové organizace (§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) nebo vedoucí organizační složky státu nebo její součásti je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu nebo její součást vykonává. Ředitelem školské právnické osoby, ředitelem příspěvkové organizace nebo vedoucím organizační složky státu nebo její součásti může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním právním předpisem (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících).

Následují odstavce 2 až 6 se týkají výhradně podmínek jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

V odstavci 2 se stanovuje pravidlo jmenování ředitele na vedoucí pracovní místo zřizovatelem na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let.

(2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let.

Podle odstavce 3 se před uplynutím doby, na kterou byl ředitel jmenován, umožňuje zřizovateli, aby vyhlásil konkurs na nového ředitele. České školní inspekci a školské radě se svěřuje oprávnění navrhnout zřizovateli vyhlášení konkursu. Zřizovatel musí na základě takového návrhu konkurs vyhlásit. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru ředitele školy o dalších 6 let.

(3) V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let.

Odvolat ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí bude nadále možné jen na základě zákonem taxativně stanovených důvodů.

(4) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti zřizovatel odvolá z vedoucího pracovního místa v případě
a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon činností ředitele školy nebo školského zařízení stanovených zvláštním právním předpisem (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících),
b) nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících),
c) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících), nebo
d) organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik vedoucího pracovního místa ředitele.


V odstavci 5 se ponechává jako důvod odvolání ředitele závažné porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele. Naopak nepřejímá se dosavadní důvod dosažení 65 let věku.
Novým důvodem je pak možnost odvolání na návrh školské rady nebo ČŠI.

(5) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace a vedoucího organizační složky státu nebo její součásti může zřizovatel v průběhu doby trvání pracovního poměru na dobu určitou odvolat z vedoucího pracovního místa z důvodů
a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem,
b) na návrh školské rady nebo České školní inspekce.

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa uvedená v odstavci 2 a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí.


V odstavci 7 se zjednodušuje úprava ustavování ředitelů škol a školských zařízení zřízených v jiné formě než jako školské právnické osoby, příspěvkové organizace a organizační složky státu nebo jejich součásti. Jde tedy o školy a školská zařízení soukromých zřizovatelů, nemají-li formu školské právnické osoby. Stanovuje se pouze podmínka splnění předpokladů stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pravidlo, že v dané právnické osobě je vždy jediná fyzická osoba ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává. Zda bude ředitelem ustanoven člen statutárního orgánu nebo statutární orgán, popřípadě zaměstnanec právnické osoby, a jakým způsobem bude ustanovení provedeno, se ponechává na postavení právnické osoby dle její právní formy a obsahu zakladatelských nebo zřizovacích dokumentů a vnitřních předpisů.

(7) Ředitelem školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává právnická osoba neuvedená v odstavci 1, může být pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním právním předpisem (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). Tato osoba je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává.

Čl. II
Přechodná ustanovení


V souvislosti se změnou § 166, kde se zavádí jmenování ředitele školy nebo školského zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, bylo nutné upravit přechodným ustanovením také trvání dosavadních pracovních poměrů ředitelů. Aby byla změna § 166 vůbec prakticky realizovatelná, stanovuje se, že výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance řediteli skončí ke konkrétnímu datu v závislosti na délce trvání výkonu činností ředitele.
Ať už pracovní poměr ředitele vzniknul přímo jmenováním na vedoucí pracovní místo, nebo byl ředitel jmenován teprve během trvání svého pracovního poměru k právnické osobě vykonávající činnost školy založeného původně pracovní smlouvou, skončí ke dni stanovenému v přechodném ustanovení výkon jeho práce na pracovním místě vedoucího zaměstnance, a to přímo ze zákona. Pracovní poměr tím zpravidla neskončí a dále se bude postupovat podle § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Datum skončení výkonu práce stanovené v přechodném ustanovení se liší podle doby, po kterou ředitel ke dni nabytí účinnosti novely svou funkci zastával (pokud déle než 6 let, skončí výkon práce k 31. červenci 2012, pokud v rozmezí 3 až 6 let, stanoví se termín na 31. července 2013, a pokud dobu kratší 3 roků, 31. července 2014). Změna proto bude postupná, aby se předešlo jednorázové zátěži zřizovatelů případnými agendami konkursů na místo ředitele.


5. Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo její součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě
a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012,
b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013,
c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014.
Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve. Další pracovní zařazení zaměstnance se řídí zákoníkem práce.1.4 Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo několik výkladů k přechodným ustanovením novely § 166 školského zákona:
1. Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-900/2012-20
2. Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-1190/2012-20
3. Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-2119/2012-20

Ve všech výkladech zastává MŠMT stanovisko, že přechodná ustanovení školského zákona nezakládají povinnost vyhlašovat povinně konkurzy na funkci ředitele školy, ale je pouze na rozhodnutí zřizovatele, jestli tyto konkurzy vyhlásí. Zároveň ale ministerstvo upozorňuje, že není jeho právní názor pro zřizovatele škol a školských zařízení závazný a k závaznému výkladu práva v případných sporech jsou příslušné výlučně soudy.

Dle názorů právníků mimo MŠMT je právní konstrukce těchto výkladů velmi účelová a vytváří nebezpečí, že při jeho pozdějším odmítnutí by byli ředitelé škol ve své funkci bez konkurzního řízení, tedy v rozporu se zákonem. 

K jednotlivým výkladům:
Ad. 1. Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-900/2012-20

- vysvětluje zavedení pravidla jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let,
- nahrazuje pojem „funkční období“ pojmem pracovního poměru na dobu určitou,
- ponechává vyhlášení konkursu na místo dosavadního ředitele na zřizovateli, resp. omezuje zřizovatele pouze návrhem ČŠI a školské rady.

Ad. 2. Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-1190/2012-20
- vysvětluje pojem „nepřetržitý výkon činností ředitele“.

Ad. 3. Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-2119/2012-20
- popisuje postup zřizovatele, jestliže se rozhodne pro nevyhlášení konkurzů na funkci ředitele školy, tzv. Potvrzení o pokračování ředitele ve funkci,
- vysvětluje délku „funkčního období“ ředitele školy.

Přílohy:
end_of_the_skype_highl
Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-900/2012-20
Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-1190/2012-20
Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona Č.j.: MSMT-2119/2012-20Příloha č. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze dne  27. ledna 2012
Č.j.: MSMT-2119/2012-20

Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona (části 5. a 6.)

Potvrzení o pokračování ředitele ve funkci


Nové ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., týkající se ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí (dále jen „veřejná škola“) upravuje možnost automatického prodloužení pracovního poměru na dobu určitou 6 let řediteli, na jehož místo nebyl v zákonem stanovených mezích vyhlášen konkurs. Obdobně se § 166 odst. 3 použije již od roku 2012 na dosavadní ředitele škol (viz výklad č. j. MSMT 900/2012-20).

K prodloužení funkce ředitele bude docházet automaticky ze zákona, a to po splnění negativní podmínky – nevyhlášení konkursu. Zřizovatel nebude vydávat pokračujícímu řediteli jmenovací dekret, protože zákon v těchto případech nevyžaduje, aby proběhlo jmenování. Je však vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automatického prodloužení „funkčního období“. Ředitel bude ve své činnosti potřebovat doklad, že skutečně danou funkci zastává. Potvrzení může mít například tuto podobu:


Obec … (hlavička)

V… dne 2. května 2012
Č.j.: …
Potvrzení

Obec … potvrzuje, že Jan Novák, narozen dne…, bytem… , je v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 2012 ředitelem Základní školy …, se sídlem…, IČO:…, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

………………………………
                                    Pavel Kraus
starosta obce …
razítko


Vzor byl uzpůsoben pro situaci ředitelů, na které dopadá k 31. červenci 2012 ustanovení čl. II bodu 5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb.

Potvrzení lze vydat, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. v daném případě po 30. dubnu 2012.

Potvrzení nemusí podávat informaci o právním stavu před dnem, ke kterému začíná řediteli nové šestileté funkční období. Až do 31. července se může ředitel prokazovat původním jmenovacím dekretem. Od 1. srpna bude k prokázání svého právního postavení využívat potvrzení vystaveného obcí.
Délka „funkčního období“ ředitele školy
Ustanovení § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., upravuje šestileté „funkční období“ ředitelů veřejných škol. Podle § 166 odst. 2 jmenuje zřizovatel ředitele na vedoucí pracovní místo na období 6 let. Automatické prodloužení „funkčního období“ (pracovního poměru na dobu určitou), ke kterému dochází ze zákona v případě nevyhlášení konkursu na dané místo ředitele, je v § 166 odst. 3 stanoveno rovněž na „dalších 6 let“.

Zákon nově stanovuje pevnou dobu, na kterou je ředitel veřejné školy jmenován, a tedy jmenování na 6 let lze považovat za definitorický znak ředitele veřejné školy a zároveň za povinnou náležitost jmenovacího aktu. Zřizovatel se tudíž zásadně nemůže od zákona odchýlit a jmenovat ředitele na dobu kratší nebo delší než 6 let. (Jmenování na dobu kratší lze připustit toliko výjimečně v případech, kdy z objektivních důvodů nelze postupovat jinak – např. pokud stávající ředitel školy dočasně nemůže vykonávat svoji funkci, nepověřil žádného ze zaměstnanců zastupováním v plném rozsahu a je pravděpodobné, že tento stav bude trvat po dobu v řádu měsíců.)

Prodloužení „funkčního období“, ať už v budoucnu podle samotného § 166 odst. 3 nebo s využitím § 166 odst. 3 při postupu u „dosavadních ředitelů“ podle přechodných ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., se děje přímo ze zákona (není k němu nutný právní úkon zřizovatele – viz výše), a to rovněž na „dalších 6 let“. Zřizovatel není oprávněn jednostranně tento parametr změnit.

Následná změna trvání pracovního poměru dohodou, vzdáním se místa ředitele nebo odvoláním z důvodů podle § 166 odst. 4 a 5 však není vyloučena.

Ing. Ladislav Němec
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy


Příloha č. 2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy               
V Praze dne 13. ledna 2012
Č.j.: MSMT-1190/2012-20

Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona (část 2.)

Nepřetržitý výkon činností ředitele

Přechodné ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, k jakému datu končí výkon práce na vedoucím pracovním místě ředitelů veřejných škol a školských zařízení, kteří vykonávají k 1. lednu 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení nepřetržitě po zákonem stanovenou dobu.


Ustanovení zákona č. 472/2011 Sb.    Nepřetržitý výkon činností ředitele k 1. 1. 2012    Konec výkonu práce na
                                                                                                                                                 vedoucím
pracovním místě
                                                                                                                                      

           Čl. II bod 5 písm. a)                                           déle než 6 let                                                     31. 7. 2012
           Čl. II bod 5 písm. b)                                           3 až 6 let                                                            31. 7. 2013
           Čl. II bod 5 písm. c)                                           méně než 3 roky                                                 31. 7. 2014

Pojmem „nepřetržitý výkon činností ředitele“ nutno v zásadě rozumět stav, kdy ředitel nepřetržitě setrvává na daném vedoucím pracovním místě, tj. během zákonem stanovené doby nedošlo k jeho odvolání, nevzdal se vedoucího pracovního místa ani jiným způsobem nezaniknul jeho pracovní poměr k právnické osobě vykonávající činnost školy.

Nepřetržitost výkonu činností ředitele nemůže být přerušena čerpáním dovolené nebo překážkami v práci. Jinak by totiž ustanovení čl. II bodu 5 písm. a) a b) nedávala smysl. Oporu pro tento závěr potom skýtá také § 348 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se za výkon práce považuje mimo jiné doba dovolené a doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci. Počítání doby nepřetržitého výkonu činností ředitele se tudíž nepřerušuje ani překážkami v práci, jako je třeba rodičovská dovolená (§ 196 zákoníku práce) nebo výkon veřejné funkce (§ 201 zákoníku práce), a doba trvání překážek v práci se do doby výkonu činností ředitele započítává.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však upozorňuje, že podobně jako u jiných právních výkladů není jeho právní názor pro zřizovatele škol a školských zařízení závazný a k závaznému výkladu práva v případných sporech jsou příslušné výlučně soudy.


Ing. Ladislav Němec
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy


Příloha č. 3

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy               
V Praze dne 10. ledna 2012
Č.j.: MSMT-900/2012-20

Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let („funkční období“). Umožňuje se automatické prodloužení „funkčního období“ o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkursu. Konkurs zřizovatel vyhlašuje na základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo Česká školní inspekce.

Účelem přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb. je převést dosavadní ředitele veřejných škol a školských zařízení do nového režimu „funkčních období“ ve smyslu § 166. Takový byl původní záměr MŠMT. Podle přechodných ustanovení měla dosavadním ředitelům končit funkční období k jednotně stanoveným datům a v případě nevyhlášení konkursu zřizovatelem by se funkční období ředitele prodloužilo o 6 let.

Různé výklady novely
V praxi se objevila tvrzení, že se na dosavadní ředitele nevztahuje § 166 odst. 3 a že k datům uvedeným v přechodném ustanovení má dojít ke skončení funkcí všech dosavadních ředitelů a zřizovatelé musejí na všechna místa ředitelů vyhlásit konkursy.

Ve verzi návrhu novely dle stanovisek komisí LRV se nahradil pojem „funkční období“ pojmem pracovního poměru na dobu určitou a zastřela se souvislost mezi § 166 a přechodnými ustanoveními. Účelem této terminologické úpravy však nebylo stanovit pro dosavadní ředitele a pro zřizovatele přísnější pravidla a vyloučit je z působnosti § 166. Naopak pracovní komise LRV zdůrazňovaly zásadu právní jistoty a požadovaly co nejmírnější zásahy do postavení dosavadních ředitelů. S tímto postojem se neslučuje názor, že zřizovatelé musejí na všechna místa ředitelů vyhlásit konkursy.

Také Poslanecká sněmovna považovala návrh novely ve znění, které schválila, za jasný a pokládala za samozřejmé, že se novelizovaný § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. použije i na dosavadní ředitele v režimu přechodných ustanovení, jak dokládají stenozáznamy ze schůze, na které byl 20. prosince 2011 projednán návrh novely vrácený Senátem.

Skutečný význam přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb.

K výkladu právních předpisů se zásadně používá kombinace výkladových metod a nelze se omezit na strohý gramatický výklad. Většího významu nabývá výklad pomocí účelu zákona, argumentace vývojem právní úpravy, požadavek ústavní konformity výkladu, tedy musí být volen výklad, který šetří ústavně zaručená práva, a požadavek souladu s obecnými právními zásadami.

Tomu odpovídá výklad přechodných ustanovení, který ponechává vyhlášení konkursu na místo dosavadního ředitele na zřizovateli, resp. omezuje zřizovatele pouze návrhem ČŠI a školské rady, a je v souladu:

-    s účelem přechodných ustanovení, jímž od prvních fází legislativního procesu je stanovit, k jakému datu budou dosavadní ředitelé převedeni pod působnost § 166 odst. 3. K tomuto datu se tedy mají vztahovat postupy upravené v novelizovaném § 166 odst. 3, včetně automatického prodloužení pracovního poměru o dalších 6 let, nedojde-li k vyhlášení konkursu. Tento účel se během legislativního procesu nezměnil. Není dán věcný důvod, proč by měl zákon nutit zřizovatele k plošným konkursům na všechny ředitele jím zřizovaných škol a školských zařízení.
-    s ústavně zaručenou ochranou územní samosprávy. Nezasahuje totiž nepřiměřeným způsobem do výkonu samostatné působnosti krajů a obcí.
-    se zásadou smluvní svobody a dispozitivnosti soukromého práva. Ponechává totiž na zřizovateli jakožto subjektu, který ředitele jmenoval, rozhodnutí o tom, zda ředitel setrvá ve funkci. Zákon zřizovateli nevnucuje striktní postup v pracovněprávních věcech, nenutí ho vyhlašovat konkursy ani mu naopak nebrání vyhlásit konkurs na místa všech jím jmenovaných ředitelů.
-    se zásadou hospodárnosti veřejné správy. Konkursní řízení na ředitele veřejných škol zatěžuje veřejné rozpočty. Nebudou-li zřizovatelé nuceni k vyhlašování zbytečných konkursů, předejde se plýtvání veřejnými prostředky.

Další postup zřizovatelů

Ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472/2011 Sb., se na dosavadní ředitele použije s ohledem na účel právní úpravy a výše uvedené argumenty analogicky.

Bude záležet na zřizovateli, zda vyhlásí v termínu podle § 166 odst. 3 konkurs. Vyhlásí-li konkurs, přestává dosavadní ředitel vykonávat práci na vedoucím pracovním místě ředitele ke dni stanovenému v čl. II bodu 5.

Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci a jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let (po uplynutí těchto 6 let se postupuje opět podle § 166 odst. 3).

Tyto závěry také podpořila svým stanoviskem ze dne 6. ledna 2012 Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády České republiky.

MŠMT dále doporučuje zřizovatelům, aby dosavadním ředitelům, kteří budou zůstávat na vedoucím pracovním místě ředitele po dalších 6 let, vydali o této skutečnosti potvrzení.

Pozměňovacími návrhy poslanců byly zkráceny lhůty pro skončení „funkčních období“ dosavadních ředitelů, a to v první vlně již na 31. července 2012. Pokud bude zřizovatel chtít využít práva vyhlásit konkurs ve smyslu § 166 odst. 3, musí tak v první vlně učinit v období od 1. února do 30. dubna 2012. ČŠI nebo školská rada mohou zřizovateli navrhnout vyhlášení konkursu do 31. ledna 2012. Navrhne-li ČŠI nebo školská rada v této lhůtě zřizovateli konkurs, musí jej zřizovatel do 30. dubna 2012 vyhlásit.


Ing. Ladislav Němec
I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Právní předpis:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Materiály aTre:

Ředitel školy a pracovněprávní vztahy (Publikace s CD)
Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.