Header Adresa

Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k možnosti konání zkoušek a dílčích zkoušek konaných dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších


Praha 18. prosince 2019 č. j.: MSMT-11742/2019-54 

Z důvodu posílení právní jistoty a rovných podmínek maturujících žáků vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyjádření ke konání zkoušek maturitní zkoušky, které se konají před termíny stanovenými v § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., tj. „v předsunutém termínu“. Termíny konání písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 jsou stanoveny na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020, tj. v předsunutých termínech. Termín vydávání vysvědčení žákům za druhé pololetí posledního ročníku vzdělávání může být na některých školách shodný s termínem konání písemné práce společné části maturitní zkoušky stanoveným na 30. dubna 2020. 

Dle § 78a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, může žák konat dílčí zkoušky konané formou didaktického testu a ústní formou, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Z toho a contrario podle názoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyplývá, že jiné dílčí zkoušky konat lze i v případě, že nebyl úspěšně ukončen poslední ročník středního vzdělávání. 

Žák tedy má v jarním zkušebním období 2020, tj. v termínu 30. dubna 2020 možnost vykonat písemnou práci z cizího jazyka i v případě, že neprospěl za 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání. Není tedy rozhodující, zda žák obdrží ročníkové vysvědčení za poslední ročník vzdělávání před vykonáním písemné práce nebo až po jejím vykonání.

Datum přidání: 2020-01-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.