Header Adresa

Plnění povinné školní docházky v zahraničních školách na území ČR, č j.: 22 589/2009-22

Právní souvislosti

Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole se řídí § 38 odst. 1 písmeno c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zahraniční škola na území ČR definována takto: „… ve škole zřízené na území České republiky právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo fyzickou osobou, která je cizím státním občanem, a nezapsané do školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy povolil plnění povinné školní docházky.“.

Právnické osoby, které v současné době  vykonávají činnost zahraniční školy, ji vykonávají v rámci svého předmětu podnikání zapsaného v  obchodním rejstříku. Zahraniční škola není školou podle školského zákona, a tudíž se do rejstříku škol a školských zařízení  nezapisuje. Plnění povinné školní docházky v zahraniční škole je možné pouze na základě povolení, které vydává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Povolení k plnění povinné školní docházky v zahraniční škole lze právnické osobě udělit na základě § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona. V uvedeném ustanovení jsou stanoveny základní právní aspekty povolování poskytování vzdělávání v zahraniční škole.

Vzdělávání žáků v zahraniční škole se však neřídí školským zákonem. Pokud jde o práva žáků ve vztahu k zahraniční škole, řídí se tato obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními smlouvy uzavřené mezi právnickou osobou vykonávající činnost zahraniční školy a zákonnými zástupci žáka, která vztah žáka a zahraniční školy zakládá a upravuje. Pokud by došlo k hrubému porušení práv žáků plnících povinnou školní docházku v zahraniční škole, byl by takovéto porušení oprávněn závazně posoudit  pouze soud v občanskoprávním řízení.

Žáci se státním občanstvím ČR musí být zároveň žáky kmenové školy v ČR zapsané do školského rejstříku  a konat zkoušky z vybraných předmětů. Žáci, občané jiného státu než Česká republika (dále jen „cizinci), kteří plní docházku v zahraniční škole s vydaným povolením, nejsou žáky kmenové školy v ČR zařazené v rejstříku a nekonají zkoušky. Čeští žáci ani žáci cizinci nemohou plnit povinnou školní docházku v zahraniční škole, k jejíž činnosti  nemá právnická osoba vydané povolení.

Platnost vysvědčení, jako dokladu o dosaženém stupni vzdělání,  vydané zahraniční školou garantuje  tato zahraniční škola, tedy právnická osoba vykonávající činnost zahraniční školy. Vysvědčení vydané zahraniční školou je možné v ČR nostrifikovat za podmínek stanovených  v § 108 školského zákona. Žákovi se státním občanství ČR, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR, vydává vysvědčení jeho kmenová škola, ve které koná zkoušky.

Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli kmenové školy v ČR zapsané do školského  rejstříku, v níž žák plní povinnou školní docházku, předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy. (Kmenová škola je spádová škola, nebo jiná škola zapsaná do školského rejstříku, kterou žákovi zvolil jeho zákonný zástupce.)

Žáci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR, konají zkoušky z vybraných předmětů v kmenové škole podle § 18 - § 21 vyhlášky č 48/2005 Sb. o základním  vzdělávání a  některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Postup žáků a zákonných zástupců žáka při zahájení, průběhu a ukončení docházky v zahraniční škole na území ČR

Postup žáků a zákonných zástupců žáka se státním občanstvím ČR
1. Zákonný zástupce žáka (občana ČR) oznámí (písemně) řediteli základní školy, ve které je žák zapsaný k plnění povinné školní docházky (kmenová škola), že žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR a uvede její adresu a adresu právnické osoby, která činnost zahraniční školy vykonává.

2. Žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území ČR v souladu s §18 - § 21 vyhlášky č.48/2005 Sb.

3. Zákonný zástupce žáka dohodne termíny konání zkoušek z vybraných předmětů v kmenové škole. Zkoušky lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.

4. V dohodnutých termínech žák koná zkoušky z vybraných předmětů. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející kmenové školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zákonný zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

5. V případě ukončení školní docházky do zahraniční školy žák plní povinnou školní docházku ve  škole,  zapsané  do  školského rejstříku, do které je žák  přihlášen.

Postup žáků a zákonných zástupců žáka - cizince
1. Žáci – cizinci, kteří plní povinnou školní docházku v zahraniční škole vykonávané právnickou osobou s vydaným povolením, nejsou žáky kmenové školy v ČR zařazené ve školském  rejstříku a nekonají rozdílové zkoušky.

2. V případě , že žák – cizinec  ukončí docházku do zahraniční školy před dokončením  povinné školní docházky, jsou zákonní zástupci žáka – cizince jej povinni přihlásit  k plnění povinné školní docházky žáka do základní školy zapsané do  školského  rejstříku.

Datum přidání: 2010-05-06

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.