Header Adresa

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161c odst. 2 písm. b) a § 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.: 

Obsah:  
Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy  
Ukazatele rozhodné pro stanovení krajských normativů  
Členění krajských normativů a vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu  
Úprava ukazatelů pro výpočet minimální úrovně krajských normativů  
Zásady pro zvýšení krajských normativů  
Zásady pro zveřejnění krajských normativů  
Společná ustanovení  
Příloha k vyhlášce č. 310/2018 Sb. 
Minimální personální zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými krajem, obcí nebo svazkem obcí

Datum přidání: 2019-01-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.