Header Adresa

Stanovisko MŠMT k zápisu do evidence skutečných majitelů v případě příspěvkových organizací


V minulých dnech se objevila informace, že jsou ředitelé škol, které mají formu příspěvkové organizace, povinni zapisovat údaje do evidence skutečných majitelů. Podle společného stanoviska zástupců ministerstev financí, vnitra, spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy tomu tak ale není. Tato povinnost dopadá podle striktně jazykového vyjádření novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu obecně na právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku. Zástupci zmíněných ministerstev se nicméně shodli, že vykládat právní úpravu tak, že tato povinnost dopadá i na příspěvkové organizace, je absurdní, protože již z povahy věci jsou všechny informace ohledně fungování příspěvkové organizace známé z veřejně přístupných dokumentů a registrů. Příspěvkové organizace jsou zřizovány pouze veřejnoprávními korporacemi (státem nebo územním samosprávným celkem) k naplňování veřejného zájmu, nikoli k soukromému prospěchu. Vždy je veřejně seznatelné, kdo je statutárním orgánem příspěvkové organizace a také kdo je jejím zřizovatelem. Není proto v souladu se smyslem a účelem zákonné úpravy, aby byla povinnost zápisu skutečného majitele uložena také těm právnickým osobám, které mají formu příspěvkové organizace a vykonávají například činnost školy.

Datum přidání: 2019-01-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.