Header Adresa

Skutečný majitel právnické osoby zapsaný podle AML u rejstříkového soudu


Rejstříkový zákon 

Rejstříkový zákon od 1. 1. 2018 zřídil novou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob (a svěřenských fondů). Skutečným majitelem se podle AML zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v příslušné právnické osobě. Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 368/2016 Sb. Tento zákon do českého právního řádu implementuje čtvrtou směrnici AML [Anti Money Laundering] Evropského parlamentu a Rady 2015/849, novelizuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („Rejstříkový zákon“) a některé další související zákony. 

Rejstříkový zákon od 1. 1. 2018 zřídil novou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob (a svěřenských fondů). Skutečným majitelem se podle AML zákona rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v příslušné právnické osobě. Teprve v případě, kdy nelze určit, kdo vykonává uvedený vliv, považuje se za skutečného majitele u obchodní korporace fyzická osoba, 
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, 
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, 
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích bodů. 

AML zákon stanoví všem právnickým osobám povinnost vést a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele. Dále musejí vést a zaznamenávat údaje o skutečnostech, které toto postavení zakládají (např. podíl na hlasovacích právech), nebo jinak odůvodnit, proč je taková osoba považována za skutečného majitele. Povinnost zajistit zápis skutečného majitele do evidence má příslušná právnická osoba, nikoli sám skutečný majitel. Skutečný majitel přitom o zápisu své osoby do evidence není nijak vyrozuměn. 

Rejstříkový zákon a škola 

Škola jako příspěvková organizace obce musí mít do 31. 12. 2018 zapsaného „skutečného majitele právnické osoby podle AML“, tedy fyzickou osobu zapsanou na rejstříkovém soudu do tzv. evidence skutečných majitelů. 
Dle názoru Krajského soudu je skutečným majitelem starosta obce. 
Formulář musí být podepsán zaručeným identifikátorem a ve formátu PDF odeslán. Následně je potvrzen zápis. 

Do konce roku 2018 je úkon zdarma, od 1.1.2019 za 1000,- Kč. 

Formulář pro zápis naleznete zde: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular

Datum přidání: 2018-11-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.