Header Adresa

Novinky ve školním roce 2018/2019 - změny v maturitách


Pro podzimní termín maturit  

Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů. Dosud byli ve validačních komisích dva odborníci, nově budou tři.  
Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech a v případě, že bude zjištěna chyba, přijme opatření k nápravě. 

Od října 2018  

Od 1. října 2018 začne platit tzv. technická novela (tzn. nedotkne se podzimních termínů maturit, které se konají na začátku září 2018).  
Zavádí se dvě nové kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti mají nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (příklad: diabetici a epileptici s cílenou medikací, která může mít tlumící účinek – je jim umožněno 25procentní navýšení času; žáci se sluchovým postižením, kteří komunikují v mluvené češtině a k porozumění mluvené češtině musejí odezírat – k řešení zadání zkoušek potřebují navýšení času o 100 %).  
Navyšuje se základní doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury.  
Délka trvání konání písemné práce z českého jazyka a literatury zůstává stejná (110 minut), ruší se však pravidlo rozdělení času na volbu zadání (původně 20 min.) a vlastní vypracování práce (původně 90 min). V průběhu zkoušky si nově mohou žáci změnit volbu zadání práce.  
Konkrétní termín jednotlivé zkoušky ředitel školy nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to z důvodu vyšší transparentnosti.  
Cermat zveřejnění výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v podzimním zkušebním období nově do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky. Pro jarní zkušební období se v tomto směru nic nemění. 

Ve střednědobém výhledu:  
Bude rozšířen okruh expertů z odborných institucí, se kterými jsou podoby testů konzultovány a kteří se podílejí na kontrole testů z obsahového a testologického pohledu.  
Nyní se na přípravě testů podílejí např. odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků i odborníci z vysokých škol. Do budoucna by se na testech měly podílet i instituce podporující výuku cizích jazyků v zahraničí (osloven např. Goethe Institut).

Datum přidání: 2018-08-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.