Header Adresa

Vyhlášení rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání

Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2010 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 4 040/2010-26 ze dne 18. března 2010  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2010 rozvojový program ve vzdělávání:
1.   Základní vymezení a cíle programu
1.1   Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy (dále jen „právnická osoba") všech zřizovatelů finanční prostředky účelově určené na nákup školního vybavení pro žáky 1. ročníku základní školy, kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2010/2011 (dále jen „žák 1. ročníku").
1.2   Školním vybavením se rozumí věci, které žák 1. ročníku potřebuje při vzdělávání v základní škole a které školní činností spotřebuje nebo opotřebuje takovou měrou, že je již není možné nebo vhodné poskytnout k využití jinému žákovi.
1.3   Do školního vybavení podle tohoto programu patří například písanka, desky na sešity, písmena a desky na písmena, psací a rýsovací potřeby, základní výtvarné potřeby, a dále pracovní sešity k učebnicím.
1.4   Druh, množství a rozsah školního vybavení uvedeného v předchozím odstavci určí při použití prostředků poskytnutých v tomto programu právnická osoba.
1.5   Právnická osoba použije finanční prostředky na nákup školního vybavení tak, aby všem žákům 1. ročníku bylo poskytnuto školní vybavení (včetně případných školních potřeb hrazených z prostředků podle § 160 odst. 1 školského zákona) ve stejném rozsahu.
2.   Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program
2.1   Právnická osoba obdrží finanční prostředky ve výši podle počtu žáků vykázaných ve výkazu S 53-01 v oddílu I, sloupci 4, na řádku 0101 a 0102 podle skutečnosti k 28. únoru 2010. Počet žáků se zvýší o případné navýšení počtu žáků z důvodu jejich převedení z jiné školy v rámci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. Děti, u nichž zákonný zástupce při zápisu požádal o odklad povinné školní docházky, se do tohoto počtu nezapočítávají.
2.2   Právnická osoba vykonávající činnost školy obdrží finanční prostředky ve výši odpovídající násobku počtu žáků podle bodu 2.1 a částky, která vznikne podílem z celkového objemu finančních prostředků, tj. 80 mil. Kč, k celkovému počtu žáků vykázaných všemi základními školami podle bodu 2.1. Výsledná částka pro právnickou osobu se zaokrouhlí na celé tisíce Kč vždy směrem nahoru.
2.3   Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2010 na zvláštní účet kraje pro krajské a obecní školství a pro soukromé školství (školy a školská zařízení, která nejsou zřizovaná státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy). Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na účel podle bodu 1.
2.4   Krajský úřad obdrží finanční prostředky na počet žáků vykázaný jednotlivými základními školami uvedenými v § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. v územní působnosti kraje ve statistickém výkazu S 53-01 v oddílu I, sloupci 4 a 5a, na řádku 0101 a 0102 podle skutečnosti k 28. únoru 2010, upravený o případné navýšení počtu žáků z důvodu jejich převedení ze školy v územní působnosti jiného kraje nebo ze školy uvedené v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona v rámci zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
2.5   Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT dále přímo právnickým osobám uvedeným v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu.
3.     Předkládání žádostí
3.1       Krajské úřady sdělí písemně odboru 26 MŠMT údaje o počtu žáků podle bodu 2.4 nejpozději do 23. dubna 2010. Nedodržení této lhůty nemá vliv na poskytnutí finančních prostředků krajskému úřadu v tomto programu.
3.2     Právnické osoby zřizované krajem, obcí či svazkem obcí a soukromé školy, kterým v rámci zápisu dětí k povinné školní docházce (v době od 15. ledna do 15. února 2010) byly převedeny děti z jiné školy, vyrozumí o této skutečnosti příslušný krajský úřad, a to na formuláři uvedeném v příloze č. 1 tohoto vyhlášení, nejpozději do 16. dubna 2010.
3.3     Právnické osoby zřizované MŠMT a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, kterým v rámci zápisu dětí k povinné školní docházce (v době od 15. ledna do 15. února 2010) byly převedeny děti z jiné školy, vyrozumí o této skutečnosti přímo odbor 26 MŠMT, nejpozději do 23. dubna 2010, a to na formuláři uvedeném v příloze č. 2 tohoto vyhlášení a současně na e-mailovou adresu:  vecerova@msmt.cz.
3.4     Právnické osoby, kterým v rámci zápisu nebyly převedeny děti z jiné školy, vyrozumění pro účely poskytnutí finančních prostředků nepředkládají.
3.5     Pokud právnická osoba uvedená v bodech 3.2 a 3.3 nepředloží vyrozumění o počtu převedených dětí, budou jí finanční prostředky poskytnuty pouze na počet žáků uvedených ve výkazu S 53-01 podle bodu 2.1. V odůvodněných případech lze prominout zmeškání lhůty pro zaslání vyrozumění, pokud bude vyrozumění právnickou osobou doplněno nejpozději do 7 pracovních dnů po stanovené lhůtě.  
4.   Ekonomické zabezpečení rozvojového programu
Na tento rozvojový program jsou v rozpočtu MŠMT na rok 2010 vyčleněny finanční prostředky v úhrnné výši 80 mil. Kč.
5.   Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu
Vypořádání přidělených prostředků rozvojového programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33017 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2010, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 18. března 2010.
 
                                                                                               
                                                                                                  Ing. Petr Špirhanzl
                                                                                       náměstek ministryně skupiny 2
 
Poznámka:
Finanční prostředky na jednoho žáka 1. ročníku základní školy budou v bodě 2.2 upřesněny v první polovině dubna 2010, tj. po obdržení celkového počtu žáků 1. ročníku základní školy, kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2010/2011.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přílohy:
1.    Formulář pro podání „Vyrozumění" právnických osob vykonávajících činnost škol zřizovaných krajem, obcí či svazkem obcí a soukromým subjektem   Příloha č.1 k čj. 4 040/2010-26.doc
2.    Formulář pro podání „Vyrozumění" právnických osob vykonávajících činnost škol zřizovaných MŠMT a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy  Příloha č. 2 k čj. 4 040/2010-26.doc

Datum přidání: 2010-03-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.