Header Adresa

PHmax pro školní družinu vzdělávání - metodika


METODIKA STANOVENÍ PHMAX PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
V souvislosti s novelou školského zákona, kterou se mění způsob financování regionálního školství, byly nastaveny hodnoty PHmax pro školní družiny zřizované územními samosprávnými celky nebo svazky obcí. Hodnota PHmax představuje týdenní maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti v závislosti na organizační struktuře školní družiny zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí, tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny, financovaný ze státního rozpočtu. Na základě skutečnosti, že novela školského zákona č. 167/2018 Sb., obsahuje odložení aplikace nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2020, dochází k odložení aplikovatelnosti některých ustanovení novely vyhlášky č. 74 /2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. (Číslo příslušné vyhlášky bude rovněž teprve zveřejněno ve Sbírce zákonů). Aplikovatelnost se tak odkládá u ustanovení § 10 odst. 9 až 11 a přílohy, která stanovují závazné hodnoty PHmax ve vztahu k novému systému financování přímé pedagogické činnosti ve školních družinách. Ustanovení, která se vztahují k aplikaci PHmax, jsou součástí právního řádu, nicméně se začnou aplikovat až od 1. ledna 2020. Upozorňujeme však, že ostatní právní úprava obsažená v novele vyhlášky č. 74/2005 Sb., jež se vztahuje k doprovodným otázkám nastavení nových pravidel organizace, zejména pravidel o tvorbě oddělení a o počtech účastníků družin, nabývá účinnosti k původnímu předpokládanému datu účinnosti, tj. k 1. 9. 2018 a školní družiny jsou povinny ji k tomuto datu aplikovat a postupovat v souladu s ní. Platné znění vyhlášky s vyznačením data nabytí účinnosti je v příloze k této metodice. V této metodice naleznete v části Další obecná pravidla v oblasti školních družin. 
Obsah: 
1. Pro výpočet je třeba použít 
2. Pravidla pro výpočet hodnoty PHmax ve školní družině 
3. Maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti ve školní družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí v závislosti na její organizační struktuře financovaný ze státního rozpočtu 
4. Další informace 
5. Další obecná pravidla v oblasti školních družin
6. Pravidla pro výpočet hodnoty PHmax ve školní družině v případě povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí a žáků.

Datum přidání: 2018-08-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.