Header Adresa

PHmax pro předškolní vzdělávání - metodika


METODIKA STANOVENÍ PHMAX PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení pedagogické práce učitelů mateřských škol hodnotami PHmax, které jsou upravené ve vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška“). Z tohoto důvodu připravilo ministerstvo metodiku k novému způsobu financování mateřských škol podle vyhlášky, která přináší úpravy ve financování mateřských škol zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí v rámci zmocnění školského zákona. 
Na základě skutečnosti, že novela školského zákona č. 167/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje odložení aplikace nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2020, dochází k odložení aplikovatelnosti některých ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 151/2018 Sb. aplikovatelnost se tak odkládá u pravidel stanovených v § 1d a v přílohách č. 1 až 3, která se vztahují k závazným hodnotám PHmax ve vztahu k novému systému financování přímé pedagogické činnosti v mateřských školách. Ustanovení, která se vztahují k aplikaci PHmax jsou součástí právního řádu, nicméně se začnou aplikovat až od 1. ledna 2020. 
Obsah: 
1. Metodika stanovení PHmax pro předškolní vzdělávání 
2. Stanovení PHmax 
3. Další informace 
4. Závěrem

Datum přidání: 2018-08-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.