Header Adresa

PHmax pro střední vzdělávání - metodika


METODICKÉ DOPORUČENÍ JEDNOTNÉHO POSTUPU PŘI VÝPOČTU PHMAX PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Organizace tříd ve středním vzdělávání se řídí pravidly, která jsou definována vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu organizace tříd bude provádět Česká školní inspekce. Na základě skutečnosti, že novela školského zákona č. 167/2018 Sb., obsahuje odložení aplikace nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2020, dochází k odložení aplikovatelnosti nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (tzv. nařízení vlády o PHmax). 
Upozorňujeme však, že právní úprava obsažená v novele vyhlášky č. 13/2005 Sb. (tj. ve vyhlášce č. 145/2018 Sb.), jež se vztahuje k nastavení nových pravidel organizace víceoborových tříd, nabývá účinnosti k původnímu předpokládanému datu účinnosti, tj. k 1.9. 2018 a školy jsou povinny ji k tomuto datu aplikovat a postupovat v souladu s ní. Platné znění vyhlášky s vyznačením data nabytí účinnosti je v příloze k této metodice. Součástí přílohy je také metodický dopis k implementaci této vyhlášk
Obsah: 
1. Co znamená PHmax 
2. Organizace víceoborových tříd
3. Průměrný počet žáků ve třídě 
4. Stanovení PHmax pro obory středního vzdělávání

Datum přidání: 2018-08-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.