Header Adresa

Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu


Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.: 

§ 1 Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu 
(1) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu. 
(2) PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze k tomuto nařízení podle 
a) oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a 
b) oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku. 
(3) PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník. 
(4) Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší než PHmax školy, snižuje se výše finančních prostředků v poměru těchto hodin a PHmax za školu. 

§ 2 Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání PHmax v dalších formách vzdělávání se stanoví 
a) ve večerní formě vzdělávání jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení, 
b) v kombinované formě vzdělávání jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení, 
c) v kombinované formě v oborech vzdělání konzervatoří jako 0,48násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení, 
d) v dálkové formě vzdělávání jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení, 
e) v distanční formě vzdělávání jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze k tomuto nařízení. 

§ 3 Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
(1) PHmax na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání a základy vzdělání a další pravidla pro postup jejího výpočtu jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
(2) PHmax se na jednu třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona stanoví pro třídy oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání) J, pro třídy oborů vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E a H a pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M, K a L podle údajů uvedených v příloze k tomuto nařízení, a to 
a) s počtem žáků ve třídě 6 až 10 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20, 
b) s počtem žáků ve třídě více než 10 až 14 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě více než 20 až 24, a 
c) s počtem žáků ve třídě nižším, než je 6 žáků, ve výši 70 % podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20. 
(3) Jde-li o školu, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, stanovuje se PHmax samostatně pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

§ 4 Zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě víceoborové třídy 
(1) Do průměrného počtu žáků pro stanovení PHmax pro jednooborové třídy se nezapočítává počet žáků daných oborů vzdělání vzdělávajících se ve třídě, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen "víceoborová třída"). 
(2) Pro obor vzdělání zahrnutý ve víceoborové třídě se PHmax stanoví v závislosti na průměrném počtu žáků v daném oboru vzdělání připadajících na jednu víceoborovou třídu s daným oborem vzdělání. 

§ 5 Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě individuálního vzdělávání a vzdělávání podle § 38 školského zákona
(1) Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaný podle § 38 školského zákona se nezapočítává do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše PHmax. 
(2) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny.
(3) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo konzervatoře se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny. 

§ 6 Přechodné ustanovení Po dobu, kdy je ve víceoborové třídě v souladu s vyhláškou upravující vzdělávání ve středních školách zahrnuto více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze k tomuto nařízení, použije se pro obory vzdělání do počtu stanoveného v příloze k tomuto nařízení PHmax podle přílohy k tomuto nařízení. Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu se PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu s jedním oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad rámec se vždy považuje obor s nižším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný počet žáků, je možné podle tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax výhodnějším způsobem. 

§ 7 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

Datum přidání: 2018-06-25

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.