Header Adresa

MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií


Sdělení MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

K tomu MŠMT sděluje, že pokud ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů do osmiletého gymnaziálního oboru vzdělání již v pátek 27. 4. 2018 na základě původně zaslaných výsledků jednotné zkoušky CZVV, pak tento seznam přijatých uchazečů je platný a všichni uchazeči na seznamu uvedení mají nárok na přijetí ke vzdělávání.

Na základě opravených výsledků jednotné zkoušky zpřístupněných ředitelům škol ve večerních hodinách 27. 4. 2018 ředitelé škol zpracují opravené celkové hodnocení uchazečů. Pokud se na základě tohoto opraveného hodnocení ukáže, že některý z původně nepřijatých uchazečů dosáhl výsledku stejného nebo lepšího než poslední přijatý ze zveřejněného seznamu, pak MŠMT považuje za správný postup, aby ředitel školy takového uchazeče doplnil do seznamu přijatých uchazečů nad rámec původního počtu přijímaných, a to případně i nad rámec předpokládaného počtu přijímaných vyhlášeného v kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení. Je také vhodné o tomto doplnění na seznam přijatých uchazečů vhodným způsobem vyrozumět dotčené uchazeče, respektive jejich zákonného zástupce.

Pokud ve lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění doplněného seznamu odevzdá zápisový lístek vyšší počet přijatých uchazečů, než byl ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných, MŠMT doporučuje ředitelům škol a jejich zřizovatelům, aby využili možnosti podle § 23 odst. 5 školského zákona, kdy zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem až do počtu 4 žáků.

Toto stanovisko MŠMT vydává z důvodu pochybení při zpracování a zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky ředitelům škol, za které je odpovědná jím zřízená příspěvková organizace CZVV. Prvořadým zájmem MŠMT je předejít jakýmkoli případným negativním dopadům nesprávného hodnocení jednotné zkoušky na každého jednotlivého uchazeče o vzdělávání v osmiletém gymnáziu.

MŠMT se za tuto chybu způsobenou podřízenou příspěvkovou organizací omlouvá jak ředitelům škol, tak uchazečům a jejich zákonným zástupcům.

V Praze dne 30. dubna 2018                                                                            Mgr. Václav Pícl v. r., náměstek sekce vzdělávání 

Datum přidání: 2018-05-08

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.