Header Adresa

Národní priority programu Mládež v akci pro rok 2010

Národní priority programu Mládež v akci pro rok 2010

Mladevakci.jpg Národní priority programu Mládež v akci na rok 2010 byly stanoveny na základě zkušeností z implementace programu v předchozích letech a s přihlédnutím k jeho stálým a ročním evropským prioritám.  

Stálé evropské priority programu Mládež v akci

1. evropské občanství,

2. participace mladých lidí,

3. kulturní rozmanitost,

4. zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi.

Roční evropské priority programu Mládež v akci

1. Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,

2. nezaměstnanost mládeže a podpora aktivní účasti nezaměstnaných mladých lidí ve společnosti,

3. zvyšování povědomí a mobilizace mladých lidí v oblasti globálních témat.

Národní priority programu Mládež v akci

   1. podpora dobrovolnictví,

   2. podpora celoživotního učení prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí, jak jsou definovány v Pasu mládeže,

   3. rozvoj dialogu o implementaci nového Evropského rámce spolupráce,

   4. rozvoj programu v příhraničních oblastech, zvláště pokud se jedná o aktivity s jasnou přeshraniční dimenzí  
       (potenciál projektů využívat geografické blízkosti partnerů, která umožňuje efektivní a intenzivní plánování a
       follow-up projektových aktivit, silně a udržitelně zapojit místní komunity, rozvíjet kulturně spřízněná témata  
       a komunikovat v jazycích běžných v daném regionu).

Specifické národní priority pro jednotlivé akce programu

Akce 1 Mládež pro Evropu:

    * podpora projektů ze sociálně znevýhodněných regionů* (tj. Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj),

    * podpora rozvoje kreativity mladých lidí v oblasti umění, vědy a technologií.

Akce 1.1. Výměny mládeže:

    * podpora prvožadatelů, neorganizované mládeže a neformálních skupin.

Akce 1.2 Iniciativy mládeže:

    * podpora nadnárodních projektů.

Akce 1.3 Projekty participativní demokracie:

    * není stanovena specifická priorita.

Akce 2 Evropská dobrovolná služba (EDS):

    * zapojení nových organizací – prvožadatelů, především do individuální EDS,
    * zviditelnění EDS a dobrovolnictví jako takového,
    * zapojení mládeže s omezenými příležitostmi do EDS a krátkodobé EDS.

Akce 3 Mládež a svět

Akce 3.1 Spolupráce se sousedními partnerskými zeměmi:

Akce 3.1.1:

    * podpora projektů ze sociálně znevýhodněných regionů (tj. Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj),
    * podpora rozvoje kreativity mladých lidí v oblasti umění, vědy a technologií,
    * podpora prvožadatelů, neorganizované mládeže a neformálních skupin.

Akce 3.1.2:

    * podpora tzv. podpůrných aktivit (ověřovací návštěva, hodnotící setkání, vytváření partnerství, atd.) oproti školicímu kurzu a semináři,
    * podpora méně zastoupených regionů (tj. Karlovarský, Plzeňský a Středočeský kraj).

Akce 4 Systémy na podporu mládeže

Akce 4.3 Vzdělávání a vytváření sítí mezi pracovníky s mládeží:

    * podpora tzv. podpůrných aktivit (ověřovací návštěva, hodnotící setkání, vytváření partnerství, atd.) oproti školicímu kurzu a semináři,
    * podpora méně zastoupených regionů (tj. Karlovarský, Plzeňský a Středočeský kraj).

Akce 5 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže

Akce 5.1 Setkání mladých lidí a činitelů odpovědných za mládežnickou politiku:

    * není stanovena specifická priorita.


Národní priority jsou součástí pracovního plánu České národní agentury Mládež, NIDM na rok 2010 a 2011, který byl projednán a schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Výše uvedené priority jsou platné pro projekty programu Mládež v akci, na které byla poskytnuta finanční podpora EU od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Datum přidání: 2010-02-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.