Header Adresa

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako uznávací orgán pro regulovaná povolání pedagogických pracovníků se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vyjadřuje k vysokoškolským studijním programům, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka v případě žádosti o akreditaci studijního programu, kterou vysoká škola následně předkládá Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství, dále v případě, kdy má vysoká škola udělenu institucionální akreditaci, a v případech žádosti mimoevropské vysoké školy podle § 93f a § 93h zákona č. 111/1998 Sb.

Datum přidání: 2017-10-23

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.