Header Adresa

Vyhlášení rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2010 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento rozvojový program ve vzdělávání.

1.    Základní vymezení a cíle programu
Účelem tohoto rozvojového programu je navýšit v roce 2010 prostředky určené na posílení úrovně nenárokových složek platů a motivačních složek mezd (dále jen „motivační složky platů a mezd“) pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním.
Za dítě a žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely tohoto programu považuje osoba se znevýhodněním podle § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. nebo s jinou formou znevýhodnění vyplývající z jejího sociálního nebo kulturního zázemí. Pro účely tohoto programu není rozhodující, zda znevýhodnění dítěte nebo žáka bylo zjištěno školským poradenským zařízením.
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu využije právnická osoba vykonávající činnost školy (dále jen „právnická osoba“) k odměnění pedagogických pracovníků dosahujících dlouhodobě kvalitních výsledků pedagogické práce v oblasti inkluzívního vzdělávání  dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to bez ohledu na počet let pedagogické praxe. Finanční prostředky nesmí být použity v rozporu s podporou rovných příležitostí mužů a žen.

Forma a způsob rozdělování finančních částek konkrétním subjektům bude záležet na celkovém počtu žádostí. Výběrová komise jmenovaná náměstkyní skupiny pro sociální programy ve školství bude v případě základních škol přihlížet k podílu sociálně znevýhodněných žáků a žákyň, a to s ohledem na výsledky studie Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit od společnosti GAC.


2.    Cílová skupina

2.1 Mateřské školy, které pracují s dětmi se sociálním znevýhodněním (především s dětmi ohroženými sociálním vyloučením) a vzdělávají více než 10% sociálně znevýhodněných dětí.

2.2 Základní školy, které vzdělávají podle RVP ZV nebo vzdělávacího programu základní nebo obecná škola (vyjma přílohy k RVP ZV pro lehce mentálně postižené), vzdělávají více než 25% sociálně znevýhodněných žáků a prokazatelně realizují podpůrná opatření pro sociálně znevýhodněné žáky nepřetržitě alespoň v uplynulých 3 letech.

Podmínkou poskytnutí dotace pro základní školy je uskutečňování alespoň 3 z následujících opatření:

a)    V rámci školy jsou zřízeny přípravné třídy pro děti a žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.
b)    Škola využívá asistentů pedagoga pro děti nebo žáky se sociálním znevýhodněním.
c)    V rámci školy jsou realizována opatření, umožňující sociálně znevýhodněným žákům přípravu na vyučování (individuální podpora ze strany učitelů, využívají prostor školy k předškolní přípravě v době mimo vyučování, či na tomto spolupracují s neziskovými organizacemi nebo vysokými školami).
d)    V rámci školy je vytvořena specifická nabídka volnočasových aktivit, zaměřených na práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a žáky (široká nabídka bezplatných kroužků, do nichž žáci se sociálním znevýhodněním docházejí, škola má školní klub, realizuje odpolední a víkendové akce pro žáky se sociálním znevýhodněním, realizuje zajímavé modely profesní orientace apod.).
e)    Škola „reintegruje“ žáky ze základních škol praktických či samostatně zřízených škol či tříd vzdělávajících podle přílohy RVP ZV pro LMP.
f)    Škola spolupracuje s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty vyvíjejícími aktivity v oblasti práce s dětmi a žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí.

2.3 Dotace není určena pedagogickým pracovníkům (včetně asistentů pedagoga) vyučujícím na speciálních školách podle § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných a pedagogickým pracovníkům vyučujícím pouze ve třídách podle § 16 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.

2.4 Právnická osoba vykonávající činnost školy použije tyto účelově přidělené finanční prostředky na zvýšení motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků (včetně asistentů pedagoga pro děti nebo žáky se sociálním znevýhodněním), a to zejména s přihlédnutím k těmto kritériím:

-    aktivně uplatňují principy inkluzívního vzdělávání,
-    pracují v přípravných třídách,
-    pracují ve třídách s vysokým (minimálně 25%) zastoupením žáků se sociálním znevýhodněním a jejich práci s daným segmentem žáků lze hodnotit jako nadstandardní,
-    podílejí se na zajištění individuální podpory dětí a žáků se sociálním znevýhodněním v době mimo vyučování (doučují, poskytují ve vyšší míře individuální konzultace, chodí do rodin),
-    podílejí se na realizaci volnočasových či jiných nadstavbových aktivit zaměřených na práci se žáky se sociálním znevýhodněním.

Dítětem a žákem se sociálním znevýhodněním pro účely tohoto rozvojového programu se rozumí žák:

a)    z rodiny s nízkými příjmy a materiálním zázemím, nevyhovujícími bytovými podmínkami, nedostatečnou či ztíženou dostupností školy,
b)    žijící v prostředí uzavřených nebo izolovaných lokalit s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou občanskou vybaveností,
c)    žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání či přípravě na vzdělávání, jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných zájmů dítěte a žáka,
d)    dítě a žák podle bodů a) až e) s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, neboť v domácím prostředí užívá odlišný jazyk nebo specifickou formu vyučovacího jazyka (jazykové znevýhodnění).


3.    Předkládání žádostí

3.1 Právnické osoby uvedené v § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. podávají žádost o finanční prostředky v tomto programu krajskému úřadu v písemné podobě na formuláři uvedeném v Příloze č. 1 a v elektronické podobě na formuláři v Příloze č. 1a tohoto vyhlášení nejpozději 30 kalendářních dnů od vyhlášení rozvojového programu na webových stránkách MŠMT. Při podání poštou s razítkem pošty nejpozději s datem termínu pro předložení žádosti.
3.2 Krajský úřad vyhodnotí žádosti právnických osob. Vyřadí žádosti pozdě doručené a neúplné a posoudí, zda jsou ostatní žádosti v souladu s vyhlášením programu. Předloží v písemné podobě sumarizované požadavky na formuláři uvedeném v Příloze č. 2 a v elektronické podobě na formuláři v Příloze č. 2a tohoto vyhlášení nejpozději 2 týdny po uzávěrce tohoto programu odboru 60 MŠMT a současně na e-mailovou adresu: ondrej.zavadil@msmt.cz , v kopii iveta.nemeckova@msmt.cz.
3.3 Právnické osoby zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi podávají žádost odboru 60 MŠMT, a to v písemné podobě na formuláři uvedeném v Příloze  č. 1 a v elektronické podobě na formuláři v Příloze č. 1a tohoto vyhlášení nejpozději 30 kalendářních dnů od vyhlášení rozvojového programu na webových stránkách MŠMT 2009 a současně na e-mailovou adresu: ondrej.zavadil@msmt.cz, v kopii iveta.nemeckova@msmt.cz. Při podání poštou s razítkem pošty nejpozději s datem termínu pro předložení žádosti.

3.5 Právnická osoba v žádosti uvede procentuální podíl dětí a žáků se sociálním znevýhodněním včetně popisu této skupiny, a dále jaká opatření ve prospěch dětí a žáků se sociálním znevýhodněním činí. Právnická osoba bude povinna při případné inspekční činnosti České školní inspekce prokázat provádění opatření, která uvedla v žádosti, a to včetně odpovídajícího rozsahu opatření.

4.       Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program

6.1 Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto rozvojového programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

6.2 Na poskytnutí dotace není právní nárok.

5.   Ekonomické zabezpečení rozvojového programu
Na tento rozvojový program budou vyčleněny finanční prostředky z kapitoly regionální školství v rozpočtu MŠMT na rok 2010.

6.   Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu
Vypořádání přidělených prostředků programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33018 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2010, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady
a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.V Praze dne

                                                                                   PhDr. Miroslava Kopicová, v.r.
                                                                    ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Přílohy:
1    Formulář pro podání „Žádostí“ v písemné podobě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných podle bodu 3.1 a 3.3
1a Formulář pro podání „Žádostí“ v elektronické podobě právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných podle bodu 3.1 a 3.3
2    Formulář pro podání „sumářů“ v písemné podobě Krajskými úřady odboru 60 MŠMT
2a  Formulář pro podání „sumářů“ v elektronické podobě Krajskými úřady odboru 60 MŠMT

Datum přidání: 2010-02-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.