Header Adresa

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou


§ 4 
Přihlašování k maturitní zkoušce 
Formální změny
vzdělání = formu vzdělávání 
žáka-cizince na uzpůsobení zkoušky z českého jazyka a literatury = žáka podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky z českého jazyka a literatury 
Doplnění
K přihlášce podle odstavce 2 písm. h) přiloží žák úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání vydaných školou mimo území České republiky, včetně jejich překladu do českého jazyka; v případě pochybností o správnosti překladu je ředitel školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu dokladů o vzdělání. 
Přihláška k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce se ukládá ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Skartační lhůta činí 5 let. 

Zkouška z českého jazyka a literatury 
§ 5 
Doplnění
(4) Žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu z českého jazyka a literatury o 30 minut a písemné práce z českého jazyka a literatury o 45 minut. Při konání didaktického testu má možnost použít překladový slovník, při konání písemné práce překladový slovník a Slovník spisovné češtiny. 

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 
§ 24 
Doplnění
Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části.". 

JEDNOTLIVÁ ZKOUŠKA 
§ 50 
Doplnění:
(4) Na vedení a uchovávání dokumentace o konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně vztahují § 26a až 31. 

Nové přílohy č. 1 a 1a 
Přihláška k maturitní zkoušce 
Přihláška k jednotlivé zkoušce

Datum přidání: 2017-08-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.