Header Adresa

MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je toho názoru, že zveřejnění a šíření testů tzv. společných přijímacích zkoušek před úplným ukončením přijímacího řízení, tedy před absolvováním těchto testů všemi uchazeči o přijetí ke studiu, nepovažuje za šťastné. Může to vrhnout stín na zásadu a cíl všech zúčastněných v přijímacím řízení, ministerstva na prvním místě, aby při přístupu k příjímacím testům byl zachován zcela rovný přístup všech uchazečů. Nicméně ministerstvo má za to, že nejde o natolik závažný zásah, aby to mohlo v konečném důsledku narušit celý proces příjímacích zkoušek. (Všichni žáci mají právo zúčastnit se dvou termínů, tedy skládat dvoje testy, přičemž se započítává vždy lepší z nich.) 
Pokud jde o zásah do autorskoprávní ochrany testů přijímacích zkoušek jako autorského díla, ministerstvo uvádí, že tyto testy mohou mít za určitých podmínek povahu autorského díla ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona (dílo je literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam); vždy záleží na konkrétním autorském vkladu. V tomto smyslu je to právě Cermat, který vykonává potenciální autorská práva k testům jako autorskému dílu a musí být schopen posoudit, do jaké míry se jedná o autorské dílo či nikoliv. Rovněž Cermat rozhoduje o využití právních nástrojů k ochraně autorského díla před neoprávněným zneužitím. K tomuto ale ministerstvo uvádí, že přestože si je vědomo případné autorskoprávní ochrany testů přijímacích zkoušek, musí Cermat zohlednit také skutečnost, že toto dílo bylo pořízeno z veřejných prostředků a za účelem plnění zákonem stanovené povinnosti a ve veřejném zájmu, a tomuto závěru přizpůsobit následné právní kroky. To zvláště za situace, kdy by ke zveřejnění všech testů bez dalšího došlo po úplném dokončení přijímacího řízení, tedy jen o několik týdnů později. 
V závěru lze konstatovat, že pokud by žáci disponovali testy přijímacích zkoušek, mohou je používat pouze pro vlastní potřebu (tj. pro svoji další přípravu).

Datum přidání: 2017-04-24

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.