Header Adresa

Zápisy dětí do 1. tříd základních škol

Zápisy dětí do 1. tříd základních škol

Od 15. ledna do 15. února probíhají zápisy do 1. tříd ZŠ. Zápis může být v každé škole v jiné dny. Infomace o zápisu, odkladu a volbě školy.

Pro informaci a přesnou přestavu o právní úpravě povinné školní docházky vybíráme pro vás ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").
(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

§ 37 Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
Zápis, odklad, volba školy

Kdy nutno přihlásit dítě k zápisu
Povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce máte jako zákonný zástupce dítěte v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má vaše dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka přitom slovy školského zákona "začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad." Tento zákon ale také umožňuje, že: "Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce." Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zápis k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce je pro budoucího žáčka i pro každého rodiče mimořádně důležitou a velkou životní událostí. V každé konkrétní základní škole probíhá v termínu, který tato škola vyhlásí, podle zákona vždy v období od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Škola obvykle chce přicházející děti tak trochu „otestovat", ale také jim zpravidla připraví prostředí, které by je zaujalo a do kterého by se těšily. Nikde přitom na budoucí prvňáčky nebudou klást přehnané nároky. Škola si při zápisu jen ověří, jak je dítě samostatné, jestli umí poznávat barvy, zná-li nějakou básničku nebo říkanku, jesli se umí samostatně obléknout a podobně. Na zápis se ale připravujete i vy, rodiče. Nezapomeňte si vzít svůj občanský průkaz, přineste si s sebou rodný list dítěte. Měli byste také svého budoucího žáčka ve vztahu ke škole a k zápisu pozitivně naladit. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i tehdy, pokud chcete požádat o odklad.

Odklad povinné školní docházky
Pokud by vaše dítě nebylo ještě natolik vyzrálé, fyzicky nebo psychicky, aby nástup do první třídy a výuku zvládlo, je tu možnost požádat o odklad. Školský zákon stanoví: "Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku." Jen pro představu například ve školním roce 2007/2008 podle údajů k 28. února 2007 se k zápisu v celé České republice dostavilo 111 784 dětí, z toho bylo poprvé u zápisu 92 144 dětí, po odkladu přišlo k zápisu 19 640 dětí. Zapsáno pak bylo na dané škole 93 857 dětí, převedeno na jinou školu 13 dětí a o odklad požádalo 16 587 dětí (zdroj: databáze ÚIV). Zkrátka žádosti o odklad nejsou až tak ničím neobvyklým. Vždy platí, že dostatečně vyzrálé dítě by do první třídy nastoupit mělo a dosud nevyzrálé zase nic neztratí a bude mu ku prospěchu, když půjde do školy o rok později.

Volba školy
Obvykle žák plní povinnou školní docházku v takzvané spádové škole, tedy na základní škole ve školském obvodu, kde má místo trvalého pobytu. Jako rodiče dítěte máte možnost zvolit i jinou školu a ředitel takové školy vaše dítě, pokud tomu nic nebrání, přijme. Důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Určitou jistotu máte ale v tom, že ředitel spádové školy je povinen vždy přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem v místě školského obvodu. Chcete-li vyhledat konkrétní školu, můžete k tomu využít i modul Informace o školách, který naleznete na našem portálu EDU.CZ. Modul Informace o školách nabízí podrobné informace o školách, včetně rozšiřujících informací nad rámec Rejstříku škol a školských zařízení.

•    Informace o školách
Modul Informace o školách nabízí podrobné informace o školách, včetně rozšiřujících informací nad rámec Rejstříku škol a školských zařízení. Informace o školách mají speciální vyhledávací formulář. Školu lze vyhledávat podle: názvu, lokality, adresy, oboru, druhu školy, resortního identifikátoru. Vyhledány jsou školy, které splňují vybraná kritéria zároveň. Ve výsledkové sadě se školy řadí abecedně podle názvu právnické osoby. Detail školy se zobrazí po kliknutí na název právnické osoby.

•    Rejstřík škol a školských zařízení
V případě potíží s vyhledáním školy/školského zařízení je vhodné omezit množství zadávaných údajů na minimum. Často postačí zvolit pouze typ a území školy, přičemž konkrétní školu je následně možné vybrat z nabídnutého seznamu.

Datum přidání: 2010-01-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.