Header Adresa

Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ

Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2010 v úrovni MŠMT – KÚ.   
Materiál čj. 27 552/2010-26 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2010 v úrovni MŠMT - KÚ. Tento postup vychází z ustanovení § 161 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, který říká, že „ministerstvo rozepisuje na základě republikových normativů prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na přímé výdaje krajského a obecního školství". Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při stanovení výše republikových normativů pro rok 2010 a dále finančním prostředkům vyčleněných na realizaci rozvojových programů v roce 2010.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2010
v úrovni MŠMT – KÚ
čj. 27 552/2009-26

1.    ÚVOD

    Základní postup při financování krajského a obecního školství na rok 2010 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010.
    Tento základní postup je založen důsledně na kombinaci výkonového a programového financování, tzn. je plně v souladu s hlavními požadavky na efektivní alokaci veřejných financí.
    Při hledání strategie rozpisu rozpočtu RgŠ na rok 2010 sehrála významnou roli skutečnost, že při stanovení objemů finančních prostředků v rámci kapitoly 333 je pro RgŠ rozpočet běžných výdajů na rok 2010 nižší o cca 1,2 mld. Kč, tj. o cca 1,5 % než v roce 2009. Princip rozpisu rozpočtu má za cíl, v rámci snížení zdrojů pro rok 2010, zajistit nezbytnou úroveň finančního zabezpečení škol a školských zařízení. V roce 2010 nelze tedy krýt další vícepožadavky ze zdrojů určených pro financování RgŠ. Naopak se počítá s poměrně radikálním omezením zdrojů pro mimonormativní financování. V roce 2010 budou vyhlášeny pouze ty rozvojové programy a dotačních titulů, které jsou pro zajištění cílů MŠMT a z pohledu doplňující funkce normativního rozpisu rozpočtu nutné pro zabezpečení kontinuity financování s rokem 2009.
    Rozpočet mzdových prostředků na rok 2010 pro krajské a obecní školství je oproti srovnatelné základně roku 2009 snížen o cca 550 mil. Kč, tj. o cca 1 %.  Vzhledem k  vývoji výkonů v RgŠ (viz níže) a s tím spojenému „přirozenému“ úbytku počtu zaměstnanců, dává tento rozpočet reálnou možnost dosáhnout v RgŠ v roce 2010 srovnatelný vývoj odměňování s rokem 2009 nebo jen těsně pod ním.
Rozpočet ostatních běžných výdajů na rok 2010 pro krajské a obecní školství je oproti srovnatelné základně roku 2009 snížen o cca 250 mil. Kč, tj. o cca 20 %. Finanční zdroje v této oblasti jsou v oblasti učebnic a školních potřeb poskytovaných žákům bezplatně na úrovni roku 2009 (cca 600 mil. Kč), finanční prostředky na učební pomůcky a další školským zákonem definované náležitosti jsou zabezpečeny pouze na úrovni 2/3 roku 2009 (cca 400 mil. Kč). Finanční prostředky určené na náhrady za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem jsou na úrovni roku 2009 (cca 200 mil. Kč). Pokles výdajů na učební pomůcky a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2010, vynucený radikálním zhoršením ekonomické situace, lze sice vnímat poměrně negativně, na druhou stranu právě v této oblasti lze v roce 2010 zcela reálně očekávat (a MŠMT učiní všechny dostupné kroky k určité podpoře) vylepšení situace mnohem masivnějším zapojením disponibilních zdrojů ESF do této oblasti než tomu bylo doposud.
        
    
    


Přehled vývoje výkonů krajského a obecního školství v letech 2004/2005 až 2009/2010:
RgŠ ÚSC    Výkony 04/05    Výkony 05/06    Výkony 06/07    Výkony 07/08    Výkony 08/09
bez žáků nást.studia    Výkony 09/10
bez žáků nást.studia    Změna za rok
(09/10 ku 08/09)
                            absol.    relat.
3 - 5 let    268 813    270 528    273 424    279 592    292 090    307 260    15 170    105,19
6 - 14 let      984 814    949 028    909 147    877 301    847 108    824 882    -22 226    97,38
15 - 18 let    419 188    416 630    415 631    408 610    402 552    395 122    -7 430    98,15
19 - 21 let    17 447    16 401    15 515    15 514    14 653    15 160     507    103,46
3 – 18 v KZÚV        5 221    5 214    5 139    5 035    4 982    -53    98,95
RgŠ celkem    1 690 262    1 657 808    1 618 931    1 586 156    1 561 438    1 547 406    -14 032    99,10
Poznámka:    Detailnější přehled vývoje výkonů krajského a obecního školství v letech 2001/2002 až 2009/2010
je uveden v příloze 1 tabulce č. 1.

    Celkový počet dětí, žáků a studentů zahrnutý do výpočtu republikových normativů 2010 (dále jen „RN“) se ve školním roce 2009/10 oproti školnímu roku 2008/09
snížil o 14 032 (z počtu 1 561 438 na 1 547 406), tj. o 0,90 %. Pokračuje klesající vývoj výkonů v oblasti základního vzdělávání, kde došlo k poklesu výkonů o 22 226 žáků, v oblasti středního vzdělávání se již promítlo meziroční snížení počtu o 7 430 žáků. V letošním školním roce došlo stejně jako v předchozím roce k významnému nárůstu počtu dětí v mateřských školách, a to
o 15 170 dětí, tj. o 5,19 %.

V jednotlivých normativních kategoriích je vývoj výkonů následující:
  3 – 5    nárůst o    15 170 dětí,     tj. o     5,19 %
  6 – 14    pokles o    22 226 žáků,    tj. o     2,62 %  
15 – 18     pokles o       7 430 žáků,    tj. o     1,85 %
19 – 21     nárůst o          507 studentů,  tj. o     3,46 %
3 – 18 v KZÚV    pokles o            53 lůžek,    tj. o     1,05 %
    
Klesající vývoj výkonů spojený s „přirozeným“ úbytkem počtu zaměstnanců (o cca 1 300) dává reálnou možnost dosáhnout v rozpočtu RgŠ v roce 2010 srovnatelný vývoj odměňování
s rokem 2009 nebo se úroveň odměňování zaměstnanců RgŠ bude pohybovat jen těsně pod ním.  


2.    Rozpočtové zdroje regionálního školství pro rok 2010

    Rozpočtové zdroje státního rozpočtu pro rok 2010 vychází z celkových závazných ukazatelů výdajového bloku „výdaje RgŠ“, které včetně škol církevních, soukromých a škol a školských zařízení zřízených MŠMT (dále jen „PŘO“) činí:
NIV celkem
 v tis. Kč
     MP    odvody     ONIV    Limit PZ
    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    
                  
83 231 526    56 129 274    20 194 311    6 907 941    217 687

Z těchto stanovených rozpočtových zdrojů byly odečteny finanční prostředky určené pro financování:
•    soukromého školství
•    církevního školství
•    PŘO
•    nezbytných rozvojových programů:
    určených pro skupinu 5:    Sportovní gymnázia
    určených pro skupinu 6:    Asistenti pedag.-sociálně znevýhod.
    Asistenti pedag.-soukr.v speciálních školách
    RP realizovaný IPPP    
    Rozvojový program na podporu inkluzívního vzdělávání
    Kompenzační pomůcky neinvestičního charakteru
    určených pro skupinu 2:    Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
    Krajská specifika s ohledem na hustotu osídlení
    Základní  vzdělávání azylantů
    Příprava k začlenění do zákl. vzděl. osob EU
    Pokusné ověřování ŠVP – Gymnázia
    Generálka státních maturit

Přehled nároku na rozpočtové zdroje ukazuje následující tabulka:
      NIV celkem
 v tis. Kč
     MP    odvody    ONIV    Limit PZ
        v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    
                       
soukromé školy     4 244 000    0     0     4 244 000    
církevní školy     1 045 000    0     0     1 045 000    
PŘO     2 113 881    1 267 441     456 051      390 389    4 600
                    
RP skupiny 5    63 879    38 428    13 824    11 627    140
v tom:                    
sportovní gymnázia    63 879    38 428    13 824    11 627    140
RP skupiny 6    176 570    95 185    33 852    47 533    380
v tom:  orientačně 1)                    
Asistenti pedag.-sociálně znevýhod.    75 000    55 147    19 853     0    380
Asistenti pedag.-soukr.
v spec. školách    37 000    0     0     37 000    
IPPP    4 570    3 028    1 009    533    
RP podpora inkluz.vzděl.    50 000    37 010    12 990    0    
Kompenzační pomůcky NIV    10 000    0    0    10 000    
RP skupiny 2 2)     766 632    505 009    181 503    80 120    
v tom:                    
Školní vybavení pro 1.třídu    80 000     0    0     80 000    
Krajská specifika    642 400    472 357    170 043    0     
Základ. vzděl. azylantů    7 500    5 492    1 928    80    
Příprava k začlenění do zákl. vzděl. osob EU    1 000    711    249    40    
Pokusné ověřování ŠVP- Gymn.     5 732    4 243    1 489     0    
Generálka státních maturit    30 000    22 206     7 794     0    
Celkem rozvojové programy    1 007 081     638 622     229 179    139 280    520
Poznámka:
1)   Přerozdělení celkového objemu ve výši 176 570 mil. Kč bude plně v kompetenci skupiny 6.
2)   Přehled a stručná charakteristika rozvojových programů sk. 2 je uvedena v příloze 2 materiálu.

Po odečtení finančních prostředků na výše uvedené tituly se rozpočtové zdroje pro normativní financování RgŠ v roce 2010 snížily na:
NIV celkem
v tis. Kč
    MP    odvody    ONIV    Limit PZ
    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    
                  
74 821 564    54 223 211    19 509 081    1 089 272    212 567
Dále byla vytvořena nezbytná rozpočtová rezerva ve výši cca 128 mil. Kč účelově určená zejména na:
•    pokrytí zvýšených výdajů na přípravu státní maturity – finanční prostředky budou v průběhu roku 2010 převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu OPŘO,
•    změny struktury výkonů soukromých a církevních škol,
•    řešení některých případných neočekávaných problémů, které se vyskytnou a budou řešit v průběhu roku 2010.

Po odečtení výdajů na vytvoření nezbytné účelové rozpočtové rezervy zbylo z celkových rozpočtových zdrojů pro normativní rozpis RgŠ ÚSC na rok 2010:
NIV celkem
 v tis. Kč
     MP    odvody    ONIV    Limit PZ
    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    
                   
74 693 780    54 130 647    19 474 550    1 088 583    211 881,2


3.    Stanovení výše republikových normativů pro rok 2010

3.1    Republikové normativy

Republikové normativy (dále jen „RN“) podle § 161 školského zákona stanovuje ministerstvo jako výši výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na kalendářní rok. Objemem výdajů se zde míní celková výše přímých neinvestičních výdajů poskytovaných ze státního rozpočtu, členěných na mzdové prostředky (dále jen „MP“) + odvody a na ostatní neinvestiční výdaje (dále jen „ONIV“). Součástí republikových normativů je také vyjádření limitu počtu zaměstnanců připadajících na 1000 dětí, žáků nebo studentů v dané věkové kategorii.

    Do celkového objemu přímých neinvestičních výdajů se vedle výdajů na vzdělávání v příslušných druzích škol (tj. v MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatořích a VOŠ) zahrnují i výdaje na stravování, ubytování a na zdravotní postižení dětí, žáků nebo studentů, výdaje na zájmové vzdělávání, ostatní volnočasové aktivity, výdaje na poradenské služby a výdaje na DVPP.

    RN slouží pro rozpis rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu na jednotlivé kraje. K rozpisu rozpočtu na jednotlivé školy a školská zařízení slouží krajské normativy (viz § 161 odst. 2 školského zákona), které jsou plně v kompetenci krajských úřadů. Členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení apod. stanoví vyhláška č. 492/2005 Sb.,
o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů.

3.2    Základní východiska pro stanovení výše RN pro rok 2010

Základním principem normativního rozpisu finančních prostředků roku 2010 je  „překlopení“ rozvojových programů zvyšujících úroveň odměňování škol a školských zařízení RgŠ v roce 2009 do normativního rozpisu roku 2010 prostřednictvím republikových normativů. To umožňuje i při restriktivních rozpočtových zdrojích 2010 zohlednit reálné rozložení odměňování zaměstnanců RgŠ jako v roce 2009.
    Při stanovení RN pro rok 2010 se vycházelo u všech věkových kategorií z republikových normativů roku 2009, do kterých byly ve mzdové složce zahrnuty finanční prostředky na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce (1. a 2. etapa rozvojového programu) a na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (1. a 2. etapa rozvojového programu), rozepsaných krajským úřadům v roce 2009 formou rozvojových programů. Celkově bylo do MP republikových normativů roku 2009 promítnuto 4,33 mld. Kč, tj. 3,18 mld. Kč bez zákonných odvodů. Tímto krokem bylo v republikových normativech 2010 v jednotlivých věkových kategoriích zohledněno skutečné rozložení vyplacených MP v RgŠ podle výše uvedených rozvojových programů, vyhlášených v roce 2009. Vzhledem k tomu, že navržený rozpočet v oblasti škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky, tj. kraji, obcemi a svazky obcí pro rok 2010 byl z důvodu restriktivních opatření rozpočtu kapitoly snížen, bylo nutné následně provést plošně rovnoměrné snížení takto upravených republikových normativů roku 2009 na schválený rozpočet 2010 s vytvořením nutné rozpočtové rezervy tak, aby nedošlo k jeho překročení. I po tomto plošném krácení však republikové normativy stanovené pro rok 2010 ve své mzdové složce nadále respektují proporcionální rozložení změn v úrovni odměňování zaměstnanců, které byly v roce 2009 „založeny“ rozvojovými programy k posílení úrovně odměňování.

3.3    Věkové kategorie pro jednotlivé RN 2010

Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2010 se stanovuje pět základních kategorií podle poskytovaného vzdělávání:


1.    dítě v předškolním vzdělávání (tzn. kategorie 3-5 let),
2.    žák plnící povinnou školní docházku (tzn. kategorie 6-14 let),
3.    žák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou žáka plnícího povinnou školní docházku; vč. žáků 1. ročníků nástavbového studia v denní formě vzdělávání – žáci nástavbového studia jsou zahrnuti do této kategorie od roku 2009 (tzn. kategorie 15-18 let),
4.    student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (tzn. kategorie
19-21 let),
5.    počet lůžek v krajských zařízeních ústavní výchovy (KZÚV) pro děti a mládež (tzn. kategorie 3-18 let v KZÚV).

Poznámka:

1)    Ačkoliv se v souvislosti s republikovými normativy používá výraz „věková kategorie“, nejde
o věkové kategorie v pravém slova smyslu, neboť určujícím znakem pro zařazení do jednotlivých kategorií není věk dítěte, žáka či studenta, ale je jím skutečnost, že dítě, žák nebo student se vzdělává v příslušném stupni vzdělávání.
2)    Počet dětí, žáků a studentů používaný pro republikové normativy se navíc může lišit od počtu výkonů uváděného v materiálech ÚIV (např. ve statistických ročenkách), neboť pro stanovení republikových normativů dochází u výkonů k určitým specifickým přepočtům:
kategorie 3 – 5 let zahrnuje počet dětí v mateřských školách (přičemž děti přijaté podle § 30 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jsou přepočteny koeficientem 0,5), dětí v přípravném stupni a v mateřských školách při zdravotnickém zařízení (použije se vyšší počet z variant: průměrný počet dětí za minulý školní rok či počet dětí k 30. 9. příslušného školního roku), do počtu dětí v mateřských školách jsou jednotlivými krajskými úřady doplněny rovněž nové kapacity k 1. lednu příslušného roku,
kategorie 6 – 14 let zahrnuje počet žáků v základních školách (přičemž žáci plnící povinnou školní docházku podle § 38 a § 41 školského zákona, tzv. „individuální vzdělávání“ a „vzdělávání v  zahraničí“, jsou přepočteni koeficientem 0,25), žáků v nižších ročnících víceletých gymnázií a v nižších ročnících konzervatoří v denní formě vzdělávání, žáků v přípravných třídách základních škol a v základních školách při zdravotnickém zařízení (použije se vyšší počet z variant: průměrný počet žáků za minulý školní rok či počet žáků k 30. 9. příslušného školního roku),
kategorie 15 – 18 let zahrnuje počet žáků ve středních školách v denní formě vzdělávání včetně zkrácených studií, vč. žáků 1. ročníků nástavbového studia v denní formě vzdělávání a bez žáků nižších ročníků víceletých gymnázií a nižších ročníků konzervatoří,
kategorie 19 – 21 let zahrnuje počet studentů ve vyšších odborných školách v denní formě vzdělávání,
kategorie 3 – 18 let v KZÚV zahrnuje počet lůžek v zařízeních ústavní výchovy.

3.4    Konstrukce republikových normativů pro rok 2010

Vychází se ze struktury a hodnoty republikových normativů na rok 2009
     NIV celkem    MP    odvody    ONIV celkem    z toho:         Limit PZ
                    ONIV    ONIV    
                    náhrady    přímé    
    Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Z./1000ž
                                  
  3 – 5    37 496    27 264    9 815    417    120    297    140,590
  6 – 14    44 126    31 760    11 434    932    140    792    129,223
15 – 18    52 131    37 548    13 518    1 066    165    901    148,135
19 – 21    45 435    32 906    11 846    683    145    538    117,530
3-18 let v KZÚV    212 526    154 642    55 671    2 213    680    1 533    716,330

3.4.1    Rozdělení celkového objemu normativního rozpisu rozpočtu 2009 v mzdové části na mzdové prostředky pedagogických a nepedagogických pracovníků

Aby bylo možné do RN 2010 zakomponovat finanční prostředky rozvojových programů uvedených v bodě 3.2, bylo nutné nejprve objem normativního rozpisu rozpočtu 2009 v mzdové části rozdělit zvlášť na mzdové prostředky pedagogických pracovníků a zvlášť na mzdové prostředky nepedagogických pracovníků a jejich souvisejících odvodů.

Normativní rozpis rozpočtu 2009 - výchozí základna
     Výkony 08/09
     
 
 NIV celkem    MP    odvody    
ONIV
NÁHRADY    ONIV
PŘÍMÉ    Limit PZ
        v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    
                            
  3 – 5    292 090    10 952 196    7 963 534    2 866 872    35 040    86 750    41 065
  6 – 14    847 108    37 379 250    26 904 384    9 685 578    118 378    670 910    109 466
15 – 18    411 679    21 461 236    15 457 701    5 564 772    68 014    370 749    60 984
19 – 21    14 653    665 758    482 171    173 581    2 122    7 884    1 722
3-18 let v KZÚV    5 035    1 070 071    778 621    280 304    3 427    7 719    3 607
celkem    1 570 565    71 528 511    51 586 410    18 571 108    226 981    1 144 012    216 844

Vycházelo se z vykázané skutečnosti přepočteného počtu zaměstnanců (ze státního rozpočtu) statistického výkazu P1-04 za I. čtvrtletí 2009  podle jednotlivých typů škol a školských zařízení krajského a obecního školství v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky.
Následně byl proveden propočet zaměstnanců do jednotlivých věkových kategorií (3-5 let,
6-14 let, 15-18 let, 19-21 let, 3-18 let v KZÚV), a to podle % výdajů v jednotlivých typech škol a školských zařízení a následně tento počet zaměstnanců vynásoben vykázaným průměrným měsíčním platem za 1. čtvrtletí 2009 podle jednotlivých typů škol a školských zařízení za pedagogické a nepedagogické pracovníky. Výsledkem byly objemy mezd roku 2009 v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky přepočtené na jednotlivé věkové kategorie. Poměrem objemu mezd pedagogických pracovníků k celkovému objemu mezd všech zaměstnanců a poměrem mezd nepedagogických pracovníků k celkovému objemu mezd všech zaměstnanců byl přepočten normativní rozpis mzdových prostředků roku 2009 v jednotlivých věkových kategoriích zvlášť na platy pedagogů a nepedagogů.

Zahrnuté % mzdových výdajů u jednotlivých typů škol a školských zařízení
do jednotlivých republikových normativů:
Typy škol a školských zařízení    3-5    6-14    15-18    19-21    3-18 v KZÚV
11 Mateřské školy    100                   
21 Základní školy         100              
25 Základní umělecké školy         95    5         
31 Střední odborná učiliště              100         
32 Gymnázia         20    80         
33 Střední  odborné  školy               100         
35 Škola s rozšířenou výukou sport.zaměření              100         
37 Střediska prakt.vyuč.              100         
41 Vyšší odborné školy                   100    
42 Konzervatoře              100         
51 MŠ pro děti se spec.vzděl.potř.    100                   
52 ZŠ pro žáky se spec.vzděl.potř.         100              
55 Speciálně pedag.centra    10    63    27         
56 SŠ-pro studenty se spec.vzděl.potř.              100         
57 Internáty škol-spec.vzděl.potř.(MŠ,ZŠ,SŠ)    5    65    30         
71 Jazykové školy s právem stát. zkoušky              100         
73 Zař.pro dal.vzděl.ped.prac.    10    63    23    4    
81 Školní družiny a kluby (pro všechny typy škol)         100              
82 Školy v přírodě-školská výchovná a ubyt. zař.         100              
83 Škol.zařízení pro zájmové vzděl.    10    63    27         
84 Domovy mládeže-školská výchovná a ubyt. zař.              93    7    
85 Dětské domovy se školou                        100
86 Dětské domovy (rodinného,inter.typu vč.jíd.)                        100
91 Poradenská zařízení (dříve PEPSY)    10    63    27         
92 Zařízení školního stravování     29    54    16    1    
94 Služba škole    10    63    23    4    
96 Plavecké školy         100              
97 Školní hospodářství              95    5    
99 Jiná účelová zařízení    10    63    23    4    

Poměr platů pedagogů a nepedagogů dle výše uvedeného výpočtu:
    3-5    6-14    15-18    19-21    3-18 v KZÚV
poměr platů pedagogů    75,26    83,71    81,22    74,08    67,60
poměr platů nepedagogů    24,74    16,29    18,78    25,92    32,40

Normativní rozpis rozpočtu 2009 upraven v mzdové části v členění na pedagogy a nepedagogy:
             MP    ODVODY    MP    ODVODY            
VĚKOVÁ KATEGORIE    Výkony 08/09    NIV CELKEM    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    ONIV náhrady    ONIV přímé    Zam.
         v tis. Kč    pedagogy    pedagogy    nepedagogy    nepedagogy    v tis. Kč    v tis. Kč    
3 - 5 let    292 090    10 952 196    5 993 356    2 157 608    1 970 178    709 264    35 040    86 750    41 065
6 - 14 let    847 108    37 379 250    22 521 660    8 107 798    4 382 724    1 577 781    118 378    670 910    109 466
15 - 18 let    411 679    21 461 236    12 554 745    4 519 708    2 902 956    1 045 064    68 014    370 749    60 984
19 - 21 let    14 653    665 758    357 192    128 589    124 979    44 992    2 122    7 884    1 722
3-18 let v KZÚV    5 035    1 070 071    526 348    189 485    252 273    90 818    3 427    7 719    3 607
RgŠ ÚSC CELKEM     1 570 565    71 528 511    41 953 301    15 103 188    9 633 110    3 467 919    226 981    1 144 012    216 844
3.4.2    Zvýšení mzdových prostředků u pedagogů v souvislosti s RP „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ (I. etapa)

Rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ (I. etapa) byla krajským úřadům převedena částka ve výši celkem 2 035 952 tis. Kč  na platy pedagogických pracovníků.
Částka 2 035 952 tis. Kč byla přepočtena podle poměru počtu pedagogů (viz bod 3.4.1) v jednotlivých věkových kategoriích následovně:

Zvýšení mzdových prostředků rozpisu rozpočtu 2009 dle bodu 3.4.2
         MP    ODVODY    MP    ODVODY            
VĚKOVÁ KATEGORIE    NIV CELKEM    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    ONIV náhrady    ONIV přímé    Zam.
     v tis. Kč    pedagogy    pedagogy    nepedagogy    nepedagogy    v tis. Kč    v tis. Kč    
3 - 5 let    450 298    331 101    119 197                    
6 - 14 let    1 474 751    1 084 376    390 375                    
15 - 18 let    784 436    576 791    207 645                    
19 - 21 let    21 732    15 979    5 753                    
3-18 let v KZÚV    37 679    27 705    9 974                    
RgŠ ÚSC CELKEM     2 768 896    2 035 952    732 944                    

3.4.3    Zvýšení mzdových prostředků u pedagogů v souvislosti s RP „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ (II. etapa)

Rozvojovým programem MŠMT „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ (II. etapa) byla krajským úřadům převedena částka ve výši celkem 615 942 tis. Kč na platy pedagogických pracovníků.
Částka 615 942 tis. Kč byla přepočtena podle poměru počtu pedagogů (viz bod 3.4.1) v jednotlivých věkových kategoriích následovně:

Zvýšení mzdových prostředků rozpisu rozpočtu 2009 dle bodu 3.4.3
         MP    ODVODY    MP    ODVODY            
VĚKOVÁ KATEGORIE    NIV CELKEM    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    ONIV náhrady    ONIV přímé    Zam.
     v tis. Kč    pedagogy    pedagogy    nepedagogy    nepedagogy    v tis. Kč    v tis. Kč    
3 - 5 let    120 226    88 402    31 824                    
6 - 14 let    614 751    452 023    162 728                    
15 - 18 let    102 703    75 517    27 186                    
19 - 21 let                                
3-18 let v KZÚV                                
RgŠ ÚSC CELKEM     837 680    615 942    221 738                    

3.4.4    Zvýšení mzdových prostředků u nepedagogů v souvislosti s RP „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ (I. etapa)

Rozvojovým programem MŠMT „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“
(I. etapa) byla krajským úřadům převedena částka ve výši celkem 229 199 tis. Kč na platy nepedagogických pracovníků.
Částka 229 199 tis. Kč byla přepočtena podle poměru počtu nepedagogů (viz bod 3.4.1) v jednotlivých věkových kategoriích následovně:


Zvýšení mzdových prostředků rozpisu rozpočtu 2009 dle bodu 3.4.4
         MP    ODVODY    MP    ODVODY            
VĚKOVÁ KATEGORIE    NIV CELKEM    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    ONIV náhrady    ONIV přímé    Zam.
     v tis. Kč    pedagogy    pedagogy    nepedagogy    nepedagogy    v tis. Kč    v tis. Kč    
3 - 5 let    66 969            49 242    17 727            
6 - 14 let    146 625            107 813    38 812            
15 - 18 let    87 289            64 183    23 106            
19 - 21 let    3 932            2 891    1 041            
3-18 let v KZÚV    6 897            5 071    1 826            
RgŠ ÚSC CELKEM     311 711            229 199    82 512            

3.4.5     Zvýšení mzdových prostředků u nepedagogů v souvislosti s RP „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ (II. etapa)

Rozvojovým programem MŠMT „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků“ (II. etapa) byla krajským úřadům převedena částka ve výši celkem 303 093 tis. Kč na platy nepedagogických pracovníků.
Částka 303 093 tis. Kč byla přepočtena podle poměru počtu nepedagogů (viz bod 3.4.1) v jednotlivých věkových kategoriích následovně:

Zvýšení mzdových prostředků rozpisu rozpočtu 2009 dle bodu 3.4.5
         MP    ODVODY    MP    ODVODY            
VĚKOVÁ KATEGORIE    NIV CELKEM    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    ONIV náhrady    ONIV přímé    Zam.
     v tis. Kč    pedagogy    pedagogy    nepedagogy    nepedagogy    v tis. Kč    v tis. Kč    
3 - 5 let    88 561            65 118    23 443            
6 - 14 let    193 897            142 571    51 326            
15 - 18 let    115 430            84 875    30 555            
19 - 21 let    5 199            3 823    1 376            
3-18 let v KZÚV    9 120            6 706    2 414            
RgŠ ÚSC CELKEM     412 207            303 093    109 114            

3.4.6    Celkové promítnutí rozvojových programů do objemu normativního rozpisu roku 2009

Postupem popsaným v bodech 3.4.1 až 3.4.5 jsou do objemu normativního rozpisu rozpočtu 2009 promítnuty všechny výše uvedené rozvojové programy na posílení úrovně odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků RgŠ roku 2009.
Zahrnutím těchto vlivů je základna normativního rozpisu rozpočtu 2009 pro krajské a obecní školství zvýšena celkem o 4,33 mld. Kč (tj. 3,18 mld. Kč na MP bez zákonných odvodů).
Promítnutí vlivů v jednotlivých věkových kategoriích a v jednotlivých složkách normativů je následující:
         MP    ODVODY    MP    ODVODY    MP    ODVODY              
VĚKOVÁ KATEGORIE    NIV CELKEM    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    ONIV náhrady    ONIV přímé    Zam.
     v tis. Kč    celkem    celkem    pedag    pedag    nepedag    nepedag    v
tis. Kč    v
tis. Kč    
3 - 5 let    726 054    533 863    192 191    419 503    151 021    114 360    41 170            
6 - 14 let    2 430 024    1 786 782    643 242    1 536 398    553 103    250 384    90 138            
15 - 18 let    1 089 858    801 366    288 492    652 308    234 831    149 058    53 661            
19 - 21 let    30 862    22 692    8 170    15 979    5 753    6 713    2 417            
3-18 let v KZÚV    53 695    39 482    14 213    27 705    9 974    11 777    4 240            
RgŠ ÚSC CELKEM    4 330 494    3 184 186    1 146 308    2 651 894    954 682    532 292    191 626            
3.4.7 Upravené republikové normativy roku 2009

Postupem popsaným v bodech 3.4.1 až 3.4.5 byla částka 4,33 mld. Kč (tj. 3,18 mld. Kč na MP bez zákonných odvodů), poskytnutá krajským úřadům pro krajské a obecní školství v roce 2009 formou výše uvedených rozvojových programů, proporcionálně zahrnuta do základny pro výpočet republikových normativů roku 2010 podle příslušných věkových kategorií.

Výchozí základna pro stanovení RN 2010 (tzn. RN 2009 zvýšené ve mzdové složce o vliv rozvojových programů dle bodů 3.4.1 až 3.4.5):
     NIV celkem
 
Kč/žáka
    MP    odvody    
ONIV
NÁHRADY    ONIV
PŘÍMÉ    Limit PZ
        
Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Z./1000ž
                            
  3 – 5    39 982    29 092    10 473    120    297    140,59
  6 – 14    46 995    33 870    12 193    140    792    129,22
15 – 18    54 779    39 495    14 218    165    901    148,13
19 – 21    47 542    34 455    12 404    145    538    117,53
3-18 let v KZÚV    223 190    162 483    58 494    680    1 533    716,37

Porovnání „upravených RN 2009 – tzn. včetně zahrnutí rozvojových programů“ s původními RN 2009

v ABS vyj.
Věková kategorie
    NIV celkem    MP    odvody    ONIV    ONIV    Limit PZ
    Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    náhrady platů    Kč/žáka    Z./1000ž
  3 – 5    2 486    1 828    658            
  6 – 14    2 869    2 110    759            
15 – 18    2 648    1 947    700            
19 – 21    2 107    1 549    558            
3-18 let v KZÚV    10 665    7 841    2 823            

v %                             
Věková kategorie
    NIV celkem    MP vč. odvodů    odvody    ONIV    ONIV    Limit PZ
    Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    náhrady platů    Kč/žáka    Z./1000ž
  3 – 5    6,63    6,70    6,70            
  6 – 14    6,50    6,64    6,64            
15 – 18    5,08    5,19    5,18            
19 – 21    4,64    4,71    4,71            
3-18 let v KZÚV    5,02    5,07    5,07            

3.4.8 Republikové normativy 2010

Vláda na svém zasedání dne 29. září 2009 přijala svým usnesením č. 1 232/2009 návrh zákona
o státním rozpočtu na rok 2010. Při jeho projednávání a schvalování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl tento návrh zvýšen o 3,1 mld. Kč určených na mzdové prostředky a s tím související odvody pro pracovníky RgŠ. I přes to došlo na straně výdajů státního rozpočtu v roce 2010 ke snížení výdajů pro RgŠ o cca 1,2 mld. Kč oproti upravenému rozpočtu roku 2009,
tj. o cca 1,5 %.
Aby bylo možné dodržet závazné ukazatele návrhu státního rozpočtu na rok 2010, muselo dojít ke snížení výše uvedených upravených republikových normativů roku 2009 (viz bod 3.4.6) rovnoměrně u všech kategorií.  U mzdových prostředků vč. odvodů se jedná o snížení o cca
0,14 %, u ONIV o cca 23,2 % a u limitu počtu zaměstnanců o 1,5 %.
     NIV celkem
 
Kč/žáka
    MP vč. odvodů    
ONIV
NÁHRADY    ONIV
PŘÍMÉ    Limit PZ
        
Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Z./1000ž
                       
  3 – 5    -124    -55         -69    -2,11
  6 – 14    -248    -64         -184    -1,94
15 – 18    -284    -75         -209    -2,22
19 – 21    -191    -66         -125    -1,76
3-18 let v KZÚV    -664    -309         -355    -10,75

Výsledkem těchto kroků jsou RN 2010
     NIV celkem
 
Kč/žáka
    MP vč. odvodů    
ONIV
NÁHRADY    ONIV
PŘÍMÉ    Limit PZ
        
Kč/žáka    Kč/žáka    Kč/žáka    Z./1000ž
                       
  3 – 5    39 858    39 510    120    228    138,481
  6 – 14    46 747    45 999    140    608    127,285
15 – 18    54 495    53 638    165    692    145,913
19 – 21    47 351    46 793    145    413    115,769
3-18 let v KZÚV    222 527    220 668    681    1 178    705,620


Porovnání RN 2010 s RN 2009

v ABS vyj.
Věková kategorie
    NIV celkem    MP vč. odvodů    ONIV    ONIV    Limit PZ
    Kč/žáka    Kč/žáka    náhrady platů    Kč/žáka    Z./1000ž
  3 – 5    2 362    2 431    0    -69    -2,11
  6 – 14    2 621    2 805    0    -184    -1,94
15 – 18    2 364    2 573    0    -209    -2,22
19 – 21    1 916    2 041    0    -125    -1,76
3-18 let v KZÚV    10 001    10 355    1    -355    -10,71
                    
v %                         
Věková kategorie
    NIV celkem    MP vč. odvodů    ONIV    ONIV    Limit PZ
    Kč/žáka    Kč/žáka    náhrady platů    Kč/žáka    Z./1000ž
  3 – 5    6,30    6,56    0    -23,2    -1,50
  6 – 14    5,94    6,49    0    -23,2    -1,50
15 – 18    4,53    5,04    0    -23,2    -1,50
19 – 21    4,22    4,56    0    -23,2    -1,50
3-18 let v KZÚV    4,71    4,92    0    -23,2    -1,50

Propočtem reálných výkonů školního roku 2009/2010 a RN 2010 získáme základní normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2010:

     Výkony 09/10
     
    MP vč.odvodů    
ONIV
NÁHRADY    ONIV
PŘÍMÉ    Limit PZ
        NIV celkem
 v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    v tis. Kč    
                
        
  3 – 5    307 260,0    12 246 773    12 139 844    36 872    70 057    42 550
  6 – 14    824 881,5    38 560 735    37 943 725    115 481    501 529    104 995
15 – 18    404 804,0    22 059 793    21 712 876    66 792    280 125    59 066
19 – 21    15 160,0    717 848    709 384    2 199    6 265    1 755
3-18 let v KZÚV    4 982,0    1 108 631    1 099 368    3 393    5 870    3 515
RgŠ ÚSC celkem    1 557 087,5    74 693 780    73 605 197    224 737    863 846    211 881

Zbývající rozpočtová rezerva účelově vymezená v bodě 2 na str. 4
NIV celkem
 v tis. Kč
     MP vč.odvodů    ONIV    Limit PZ
    v tis. Kč    v tis. Kč    
              
127 784    127 095    689    685,80


4.     Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu roku 2010
    
    Normativním výpočtem uvedeným v příloze 1 tabulce č. 2 byl stanoven celkový objem neinvestičních výdajů potřebný pro financování přímých nákladů na vzdělávání škol a školských zařízení RgŠ ÚSC na rok 2010 v každém z krajů. Vzhledem ke struktuře stanovených normativů bylo nutno výsledný propočet „mzdové prostředky včetně odvodů“ rozepsat do závazných i orientačních ukazatelů, tzn. mzdových prostředků na platy, prostředků na OON, odvodů pojistného a odvodů FKSP.

    Základem pro tento výpočet bylo stanovení objemu prostředků na OON pro rok 2010, který vycházel z objemu disponibilních zdrojů. Odečtením objemu OON, včetně potřeby prostředků na odvody, byl zjištěn celkový objem mzdových prostředků na platy, odvody a FKSP. Pro potřeby rozpisu rozpočtu podle ukazatelů stanovených MF ČR byla tato částka dále rozdělena na platy, odvody pojistného a odvody FKSP (viz příloha 1 tabulka č. 3).
Normativní rozpis rozpočtu RgŠ ÚSC na rok 2010:
Závazné ukazatele     NIV celkem         74 693 780
v tis. Kč    MP celkem         54 130 647
     z toho:    platy    53 506 647
          OON    624 000
Orientační ukazatele
v tis. Kč
     Odvody pojistné    18 404 418
    Odvody FKSP    1 070 132
    ONIV         1 088 583
    z toho náhrady     224 737
Závazný ukazatel    Počet  zaměstnanců     211 881,2
        
5.    Porovnání normativního rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC roku 2010 oproti roku 2009

Porovnání objemů normativního rozpisu 2010 s  normativním rozpisem 2009
     NIV     MP     odvody    ONIV    Limit PZ
     tis. Kč    tis. Kč    tis. Kč    tis. Kč    
     absol.vyj.    v%    absol.vyj.    v%    absol.vyj.    v%    absol.vyj.    V%    absol.vyj.    v%
3 - 5 let    1 294 577    111,82    962 822    112,09    346 616    112,09    -14 861    87,80    1 484,6    103,62
6 - 14 let    1 181 485    103,16    995 414    103,70    358 349    103,70    -172 278    78,17    -4 471,2    95,92
15 - 18 let    598 557    102,79    507 649    103,28    182 754     103,28    -91 846    79,07    -1 917,8    96,86
19 - 21 let    52 090    107,82    39 435    108,18    14 197     108,18    -1 542    84,59    32,7    101,90
3-18 let v KZÚV    38 560     103,60    29 738    103,82    10 705    103,82    -1 883    83,11    -91,5    97,46
RgŠ ÚSC     3 165 269    104,43    2 535 059    104,91    912 620    104,91    -282 410    79,40    -4 963,2    97,71

Z výše uvedeného porovnání vyplývá:

Celkové rozpočtové zdroje (vymezené normativním rozpisem) jsou v roce 2010 i přes rozpočtovou restrikci a přes pokles výkonů zvýšeny oproti normativnímu rozpisu roku 2009
o 3 165,3 mil. Kč, tj. o 4,43 %.
Mzdové prostředky jsou zvýšeny o 2 535,1 mil. Kč, tj. o 4,91 %.
Odvody jsou zvýšeny  o  912,6  mil. Kč, tj. o 4,91 %.
Ostatní neinvestiční výdaje jsou sníženy o 282,4 mil. Kč, tj. o 20,6 %.
Limit počtu zaměstnanců je snížen o 4 963 zaměstnanců, tj. o 2,29 %. K tomuto výraznému snížení došlo v důsledku snížení tohoto závazného ukazatele ve vládním návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2010, a to z důvodu tzv. neobsazených funkčních míst.


Příloha 1

Tabulka č.1:    Porovnání výkonů krajských a obecních škol v jednotlivých věkových kategoriích v letech 2001/02 – 2009/10
Tabulka č.2:    Normativní rozpis výdajů RgŠ ÚSC pomocí republikových normativů pro rok 2010
Tabulka č.3:    Normativní rozpis rozpočtu RgŠ územně správních celků na rok 2010


Příloha 2

Přehled rozvojových programů skupiny 2 navrhovaných v kapitole 2
k  realizaci v roce 2010
včetně stručné anotace

1)    Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání – cílem opakovaně vyhlašovaného rozvojového programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy všech zřizovatelů finanční prostředky účelově určené na nákup školního vybavení pro žáky 1. ročníku základní školy, kteří zahájí vzdělávání ve školním roce 2009/2010.

2)    Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010 - cílem programu je poskytnout krajským úřadům určitý minimální prostor pro řešení rozpočtové situace těch škol a školských zařízení (ať již jednotlivě, či druhově nebo typově), které se z objektivních důvodů svojí jednotkovou nákladovostí „vymykají“ z průměrů promítaných MŠMT do republikových normativů, aby řešení těchto specifických problémů nemuselo být obecně realizováno na vrub ostatních (tzn. průměrně nákladových) škol a školských zařízení v kraji. Jedná se zejména o nadprůměrnou krajskou koncentraci některých - z pohledu přímých vzdělávacích výdajů - ekonomicky náročných druhů škol či školských zařízení (např. národnostního nebo speciálního školství apod.) nebo studijních oborů (např. sklářských, oborů na konzervatořích apod.), kterou financováním prostřednictvím republikových normativů nelze zohledňovat, ale i např. o větší podíl „malých“ (a tedy jednotkově nákladnějších) škol a školských zařízení, nebo vyšší podíl žáků ubytovaných a celodenně stravovaných v domovech mládeže apod., který je objektivním důsledkem nízké hustoty osídlení území kraje. Rozvojové programy s obdobným zaměřením jsou vyhlašovány od roku 2005 a představují (přes svůj nízký podíl na celkovém financování, který nedosahuje ani 1% z normativně rozepisovaných zdrojů) velmi důležitý doplněk systému normativního rozpisu přímých výdajů pro krajské a obecní školství z rozpočtu MŠMT do rozpočtu jednotlivých krajů prostřednictvím republikových normativů.

3)    Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců – na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání v souladu s § 16 odst. 6 školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním podle § 16 odst. 4 písm. c) školského zákona a dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 školského zákona podléhají povinné školní docházce.
Na základě tohoto programu lze rovněž poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním zájmového vzdělávání v pravidelné denní docházce ve školní družině nebo školním klubu žákům uvedeným v odstavci 1, pokud činnost základní školy, o jejíž žáky se jedná, a školní družiny nebo školního klubu vykonává tatáž právnická osoba.
Cílem programu je zejména umožnit právnickým osobám ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci podle odstavce 1, přizpůsobit v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění vyhlášky
č. 454/2006 Sb., počet žáků náročnosti výuky, při poskytování platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání těmto žákům, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.

4)    Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie – na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol (dále jen „právnická osoba“) na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků podle § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „bezplatná příprava“).

5)    Pokusné ověřování vzdělávání podle ŠVP zpracovaných v projektu pilot G/GP
- cílem dodatku s názvem „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím v období září 2009 až srpen 2011“ je pokračovat v návaznosti na realizaci projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích, zapojených do projektu v rámci vyhlášeného pokusného ověřování vzdělávání, ve financování dělených hodin až do doby ukončení pokusného ověřování. Dále vytvořit srovnatelné podmínky vzdělávání pro ověřování školních vzdělávacích programů pilotních škol s podmínkami uvedenými
v rámcových vzdělávacích programech oborů vzdělání gymnázií.

6)    Generálka státních maturit – cílem tohoto rozvojového programu je poskytnout navíc finanční odměnu pedagogickým pracovníkům středních škol, kteří se budou na generálce státních maturit podílet.

 
Příloha 3

Vyhlášení rozvojového programu:
Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010
 účelový znak 33015, čj. 147/2010-26 ze dne 6. ledna 2010

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2010 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program na podporu řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů.

1.    Základní vymezení a cíle programu, stanovení výše dotace pro jednotlivé kraje
    
    Rozvojové programy s obdobným zaměřením jsou vyhlašovány od roku 2005 a představují (přes svůj nízký podíl na celkovém financování, který nedosahuje ani 1% z normativně rozepisovaných zdrojů) velmi důležitý doplněk systému normativního rozpisu přímých výdajů pro krajské a obecní školství z rozpočtu MŠMT do rozpočtu jednotlivých krajů prostřednictvím republikových normativů.

    Cílem programu je poskytnout krajským úřadům určitý minimální prostor pro řešení rozpočtové situace těch škol a školských zařízení (ať již jednotlivě, či druhově nebo typově), které se z objektivních důvodů svojí jednotkovou nákladovostí „vymykají“ z průměrů promítaných MŠMT do republikových normativů, aby řešení těchto specifických problémů nemuselo být obecně realizováno na vrub ostatních (tzn. průměrně nákladových) škol a školských zařízení v kraji. Jedná se zejména o nadprůměrnou krajskou koncentraci některých - z pohledu přímých vzdělávacích výdajů - ekonomicky náročných druhů škol či školských zařízení (např. národnostního nebo speciálního školství apod.) nebo studijních oborů (např. sklářských, oborů na konzervatořích apod.), kterou financováním prostřednictvím republikových normativů nelze zohledňovat, ale i např. o větší podíl „malých“ (a tedy jednotkově nákladnějších) škol a školských zařízení, nebo vyšší podíl žáků ubytovaných a celodenně stravovaných v domovech mládeže apod., který je objektivním důsledkem nízké hustoty osídlení území kraje.
    
    Objemy finančních prostředků, poskytované z tohoto rozvojového programu jednotlivým krajům byly pro rok 2010 stanoveny tak, aby prostředky obdržel každý kraj úměrně počtu dětí, žáků a studentů na svém území, avšak aby se částka připadající na jednoho žáka zvyšovala s klesající hustotou osídlení v kraji, neboť kraje s nižší hustotou osídlení mají zcela objektivně menší možnost řešit specifické problémy v rámci normativně přidělených rozpočtových zdrojů.
    
    Konkrétně: Průměrná finanční částka na žáka ve výši 413 Kč, která byla stanovena matematicky jako poměr mezi objemem finančních prostředků, které byly na tento program vyčleněny a počtem dětí, žáků a studentů v roce 2010 celkem, byla rozdělena na dvě části. 1/3 této částky (tj. 138 Kč/jednoho žáka) je každému kraji poskytována paušálně. Zbývající 2/3 částky (tj. 275 Kč/jednoho žáka) jsou pro každý kraj vynásobeny koeficientem, který byl stanoven jako poměr mezi průměrným počtem dětí, žáků a studentů na 1 km² v republice (který činí cca 19,75) a  počtem dětí, žáků a studentů na 1 km², platným pro jednotlivé kraje (který se pohybuje od cca 10 do cca 318). Výsledná výše finančních prostředků tohoto rozvojového programu pro jednotlivé kraje je pak součtem obou takto stanovených objemů.

2.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na program krajům
    Prostředky potřebné na zajištění tohoto programu budou krajům poskytnuty formou dotace podle ustanovení § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní účet kraje současně s rozpisem rozpočtu přímých výdajů pro krajské a obecní školství na rok 2010, a to pod zvláštním účelovým znakem (33 015).

3.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na program právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, obec nebo svazek obcí (dále jen „právnické osoby“)

    Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na zvýšení výdajů na platy a související zákonné odvody.
    Prioritou krajských úřadů bude řešení případů těch právnických osob, které požádají
o projednání svého rozpočtového zabezpečení ve smyslu čl. V směrnice MŠMT
čj. 27 985/2007-26 a jejich požadavek bude shledán odůvodněným, avšak disponibilní zdroje normativně přidělených přímých výdajů jej neumožní uspokojivě vyřešit.

4.    Ekonomické zajištění programu
    V rozpočtu MŠMT je na zabezpečení programu vyčleněno celkem 642,4 mil. Kč.  Objem finančních prostředků určených pro jednotlivé kraje na tento rozvojový program je uveden
v tabulce:  
                             v tis. Kč    
         Závazné ukazatele                  Orientační ukazatele    
    Kraj    NIV    MP celkem    z toho:                    
         celkem         platy    OON    Pojistné     FKSP    ONIV
1    Hlavní město Praha    24 378    17 925    17 925    0    6 094    359    0
2    Středočeský kraj    83 462    61 370    61 370    0    20 865    1 227    0
3    Jihočeský kraj    68 485    50 357    50 357    0    17 121    1 007    0
4    Plzeňský kraj    52 515    38 614    38 614    0    13 129    772    0
5    Karlovarský kraj    24 323    17 884    17 884    0    6 081    358    0
6    Ústecký kraj    46 773    34 392    34 392    0    11 693    688    0
7    Liberecký kraj    26 343    19 370    19 370    0    6 586    387    0
8    Královéhradecký kraj    37 831    27 817    27 817    0    9 458    556    0
9    Pardubický kraj    35 767    26 299    26 299    0    8 942    526    0
10    Vysočina    48 060    35 338    35 338    0    12 015    707    0
11    Jihomoravský kraj    62 612    46 038    46 038    0    15 653    921    0
12    Olomoucký kraj    42 211    31 037    31 037    0    10 553    621    0
13    Zlínský kraj    34 155    25 114    25 114    0    8 539    502    0
14    Moravskoslezský kraj    55 485    40 798    40 798    0    13 871    816    0
     ČR celkem    642 400    472 353    472 353    0    160 600    9 447    0

5.    Vypořádání přidělených prostředků programu
    Vypořádání prostředků tohoto programu bude provedeno samostatně pod účelovým znakem 33015 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2010, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 6. ledna 2010.

RNDr. Jindřich Kitzberger
náměstek ministryně sk. 2

Datum přidání: 2010-01-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.