Header Adresa

Vyhlášení rozvojového programu: Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010

účelový znak 33015, čj. 147/2010-26 ze dne 6. ledna 2010

    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje pro rok 2010 podle ustanovení § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozvojový program na podporu řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů.

1.    Základní vymezení a cíle programu, stanovení výše dotace pro jednotlivé kraje
    
    Rozvojové programy s obdobným zaměřením jsou vyhlašovány od roku 2005 a představují (přes svůj nízký podíl na celkovém financování, který nedosahuje ani 1% z normativně rozepisovaných zdrojů) velmi důležitý doplněk systému normativního rozpisu přímých výdajů pro krajské a obecní školství z rozpočtu MŠMT do rozpočtu jednotlivých krajů prostřednictvím republikových normativů.

    Cílem programu je poskytnout krajským úřadům určitý minimální prostor pro řešení rozpočtové situace těch škol a školských zařízení (ať již jednotlivě, či druhově nebo typově), které se z objektivních důvodů svojí jednotkovou nákladovostí „vymykají“ z průměrů promítaných MŠMT do republikových normativů, aby řešení těchto specifických problémů nemuselo být obecně realizováno na vrub ostatních (tzn. průměrně nákladových) škol a školských zařízení v kraji. Jedná se zejména o nadprůměrnou krajskou koncentraci některých - z pohledu přímých vzdělávacích výdajů - ekonomicky náročných druhů škol či školských zařízení (např. národnostního nebo speciálního školství apod.) nebo studijních oborů (např. sklářských, oborů na konzervatořích apod.), kterou financováním prostřednictvím republikových normativů nelze zohledňovat, ale i např. o větší podíl „malých“ (a tedy jednotkově nákladnějších) škol a školských zařízení, nebo vyšší podíl žáků ubytovaných a celodenně stravovaných v domovech mládeže apod., který je objektivním důsledkem nízké hustoty osídlení území kraje.
    
    Objemy finančních prostředků, poskytované z tohoto rozvojového programu jednotlivým krajům byly pro rok 2010 stanoveny tak, aby prostředky obdržel každý kraj úměrně počtu dětí, žáků a studentů na svém území, avšak aby se částka připadající na jednoho žáka zvyšovala s klesající hustotou osídlení v kraji, neboť kraje s nižší hustotou osídlení mají zcela objektivně menší možnost řešit specifické problémy v rámci normativně přidělených rozpočtových zdrojů.
    
    Konkrétně: Průměrná finanční částka na žáka ve výši 413 Kč, která byla stanovena matematicky jako poměr mezi objemem finančních prostředků, které byly na tento program vyčleněny a počtem dětí, žáků a studentů v roce 2010 celkem, byla rozdělena na dvě části. 1/3 této částky (tj. 138 Kč/jednoho žáka) je každému kraji poskytována paušálně. Zbývající 2/3 částky (tj. 275 Kč/jednoho žáka) jsou pro každý kraj vynásobeny koeficientem, který byl stanoven jako poměr mezi průměrným počtem dětí, žáků a studentů na 1 km² v republice (který činí cca 19,75) a  počtem dětí, žáků a studentů na 1 km², platným pro jednotlivé kraje (který se pohybuje od cca 10 do cca 318). Výsledná výše finančních prostředků tohoto rozvojového programu pro jednotlivé kraje je pak součtem obou takto stanovených objemů.


2.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na program krajům

    Prostředky potřebné na zajištění tohoto programu budou krajům poskytnuty formou dotace podle ustanovení § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní účet kraje současně s rozpisem rozpočtu přímých výdajů pro krajské a obecní školství na rok 2010, a to pod zvláštním účelovým znakem (33 015).

3.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na program právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, obec nebo svazek obcí (dále jen „právnické osoby“)

    Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na zvýšení výdajů na platy a související zákonné odvody.
    Prioritou krajských úřadů bude řešení případů těch právnických osob, které požádají
o projednání svého rozpočtového zabezpečení ve smyslu čl. V směrnice MŠMT
čj. 27 985/2007-26 a jejich požadavek bude shledán odůvodněným, avšak disponibilní zdroje normativně přidělených přímých výdajů jej neumožní uspokojivě vyřešit.

4.    Ekonomické zajištění programu

    V rozpočtu MŠMT je na zabezpečení programu vyčleněno celkem 642,4 mil. Kč.  Objem finančních prostředků určených pro jednotlivé kraje na tento rozvojový program je uveden v tabulce:  
                             v tis. Kč    
         Závazné ukazatele                  Orientační ukazatele    
    Kraj    NIV    MP celkem    z toho:                    
         celkem         platy    OON    Pojistné     FKSP    ONIV
1    Hlavní město Praha    24 378    17 925    17 925    0    6 094    359    0
2    Středočeský kraj    83 462    61 370    61 370    0    20 865    1 227    0
3    Jihočeský kraj    68 485    50 357    50 357    0    17 121    1 007    0
4    Plzeňský kraj    52 515    38 614    38 614    0    13 129    772    0
5    Karlovarský kraj    24 323    17 884    17 884    0    6 081    358    0
6    Ústecký kraj    46 773    34 392    34 392    0    11 693    688    0
7    Liberecký kraj    26 343    19 370    19 370    0    6 586    387    0
8    Královéhradecký kraj    37 831    27 817    27 817    0    9 458    556    0
9    Pardubický kraj    35 767    26 299    26 299    0    8 942    526    0
10    Vysočina    48 060    35 338    35 338    0    12 015    707    0
11    Jihomoravský kraj    62 612    46 038    46 038    0    15 653    921    0
12    Olomoucký kraj    42 211    31 037    31 037    0    10 553    621    0
13    Zlínský kraj    34 155    25 114    25 114    0    8 539    502    0
14    Moravskoslezský kraj    55 485    40 798    40 798    0    13 871    816    0
     ČR celkem    642 400    472 353    472 353    0    160 600    9 447    0

5.    Vypořádání přidělených prostředků programu

    Vypořádání prostředků tohoto programu bude provedeno samostatně pod účelovým znakem 33015 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2010, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 6. ledna 2010.

RNDr. Jindřich Kitzberger
náměstek ministryně skupiny 2

Datum přidání: 2010-01-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.