Header Adresa

Č.j. 19 577/2009-20 Sdělení k termínům vydávání vlastního hodnocení školy

Č.j. 19 577/2009-20


Sdělení k termínům vydávání vlastního hodnocení školy

(podle novely vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

 
V Praze dne 8. září 2009

K dotazům souvisejícím se změnou § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., v jakém termínu předložit pedagogické radě vlastní hodnocení školy (dále jen „hodnocení“) podle nových pravidel, MŠMT sděluje, že povinnost předložit hodnocení k projednání v pedagogické radě je novou právní úpravou stanovena až na počátek školního roku, který následuje po uplynutí tříletého hodnotícího období od zpracování posledního hodnocení.
   
Období, za něž se zpracovávala předcházející hodnocení, mohla od 11. ledna 2005 do 31. července 2009, kdy byla v účinnosti vyhláška č. 15/2005 Sb. v původním znění, trvat podle výběru školy jeden nebo dva roky.
Pro určení termínu vydání nového hodnocení je tedy rozhodné, zda škola poslední hodnocení vydala v závěru školního roku 2006/2007 (v případě, že zpracovávala hodnocení jednou za dva roky) nebo v závěru školního roku 2007/2008 (v případě jednoročních období).
   
Pokud poslední hodnotící období v případě dvouleté periody mělo končit se školním rokem 2008/2009, prodlužuje se o jeden školní rok (2009/2010) a hodnocení bude projednáno v pedagogické radě do 31. října 2010.
   
Pokud bylo hodnocení vydáno v případě jednoroční periody v závěru školního roku 2007/2008, bude hodnocení za uplynulé tři školní roky projednáno v pedagogické radě do 31. října 2011.
Uvedené příklady se vztahují i na případy, kdy škola v předcházejícím období kombinovala jednoletou a dvouletou periodu vydávání hodnocení.  
V případě, že hodnocení za uplynulé období bylo projednáno v pedagogické radě před 1. srpnem 2009, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 225/2009 Sb. (a doloženo např. záznamem z pedagogické rady), začíná další sledované období od školního roku 2009/2010. Hodnocení za toto tříleté období bude projednáno v pedagogické radě do 31. října 2012.
   
Pro úplnost uvádíme, že termín projednání návrhu struktury hodnocení se novelou vyhlášky nezměnil a nadále platí, že strukturu hodnocení projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má hodnocení uskutečnit.  
K dotazům na možnost vydání hodnocení ve školním roce 2008/2009 s termínem projednání v pedagogické radě do 31. října 2009, MŠMT sděluje, že ustanovení § 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ukládá nově řediteli předložit hodnocení k projednání v pedagogické radě jednou za tři roky. Protože vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb. neobsahuje přechodná ustanovení, která by takový postup umožnila, může škola pro svoji potřebu hodnocení za jeden nebo dva školní roky vydat, nejde ale o hodnocení ve smyslu vyhlášky č. 15/2005 Sb. a Česká školní inspekce nebude na tato hodnocení brát zřetel.
    

RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.
      náměstek ministryně

Datum přidání: 2010-01-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.