Header Adresa

Povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv


Dne 1. července 2016 nabude účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Příspěvkové organizace jsou subjektem, který bude muset zveřejňovat smlouvy, přičemž jediná možná komunikace s registrem smluv bude prostřednictvím datových schránek. Zákon jiné možnosti nepřipouští. Pokud by tedy některý ze subjektů, jichž se zveřejňování týká, neměl dosud zřízenu datovou schránku, tak nebude moci dodržet povinnost zveřejňovat, tedy povinnost stanovenou zákonem (pokud nepřenese povinnost zveřejnění smlouvy na druhou smluvní stranu s rizikem nezveřejnění smlouvy apod.). Pokud po 1. červenci 2017 nebude příspěvková organizace smlouvy zveřejňovat, budou nastupovat účinky stanovené v § 7 tohoto zákona – tj. zrušení smlouvy od počátku.

Datum přidání: 2016-06-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.