Header Adresa

Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání

Česká školní inspekce vydala materiál Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání. V § 17 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zavedena legislativní zkratka „zákonný zástupce“ pro osoby, které jsou v souladu se zvláštním právním předpisem, nebo s rozhodnutím soudu oprávněny jednat za dítě nebo nezletilého žáka. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zná vedle rodičů i další osoby, které jsou oprávněny jednat za nezletilého. 

Obsah: 
Rodiče 
Zastupování na základě plné moci 
Osvojitel 
Opatrovník 
Poručník 
Pěstoun 

Příloha

Datum přidání: 2016-02-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.