Header Adresa

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


Vyhláška ze dne 21. ledna 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných nabývá účinnosti dnem 1. září 2016. 
Zrušuje se vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Obsah: 
ČÁST PRVNÍ: ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
ČÁST DRUHÁ: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
HLAVA I 
OBECNÁ USTANOVENÍ 
Podpůrná opatření 
HLAVA II 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH 
Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
Asistent pedagoga 
Poskytování podpůrných opatření žáku používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč 
Tlumočník českého znakového jazyka 
Přepisovatel pro neslyšící 
Působení dalších osob poskytujících podporu
HLAVA III 
POSTUP V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 
Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 
Postup před přiznáním podpůrných opatření druhého až pátého stupně 
Zpráva 
Doporučení 
Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně 
HLAVA IV 
ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PŘIZNANÝMI PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI 
Organizace vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 
Podpora organizace vzdělávání 
ČÁST TŘETÍ 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ UVEDENÝCH V § 16 ODST. 9 ZÁKONA 
Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona 
Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní 
Převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální 
Přezkoumání podmínek 
Organizace vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona 
Počty žáků 
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví žáků 
ČÁST ČTVRTÁ VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ 
Nadaný a mimořádně nadaný žák 
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka 
Přeřazení do vyššího ročníku 
ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Přechodná ustanovení 
Zrušovací ustanovení

Datum přidání: 2016-02-02

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.