Header Adresa

Č.j. 15 977/2009-23 Dodatek k vyhlášení o pokusném ověřování vzdělávání podle ŠVP zpracovaných v projektu PILOT G/GP

Č.j. 15 977/2009-23


Dodatek k vyhlášení o pokusném ověřování vzdělávání podle ŠVP zpracovaných v projektu PILOT G/GP„Financování dělených hodin pilotním gymnáziím v období září 2009 až srpen 2011“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 1. září 2009 do 31. srpna 2011 tento Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G (č. j. 19 346/2006-23) a projektu Pilot GP (č. j. 19 370/2006-23):

Čl. 1
    
Cílem vydání dodatku s názvem „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím v období září 2009 až srpen 2011“ je pokračovat v návaznosti na realizaci projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích, zapojených do projektu v rámci vyhlášeného pokusného ověřování vzdělávání, ve financování dělených hodin až do doby ukončení pokusného ověřování. Dále vytvořit srovnatelné podmínky vzdělávání pro ověřování školních vzdělávacích programů pilotních škol s podmínkami uvedenými v rámcových vzdělávacích programech oborů vzdělání gymnázií.

Čl. 2

1.    Finanční prostředky budou právnickým osobám vykonávajícím činnost školy, uvedeným v příloze 1 tohoto dodatku (dále jen „právnická osoba“), poskytnuty ve třech etapách, a to na období:
a)    září 2009 až prosinec 2009,
b)    leden 2010 až prosinec 2010,
c)    leden 2011 až srpen 2011.

2.    Finanční prostředky budou právnickým osobám v souladu s odstavcem 1 poskytnuty:

a)    na 5 dělených hodin ve třídách 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a ve třídách odpovídajících ročníků vyššího stupně šesti- a osmiletého gymnázia, v nichž bude probíhat výuka podle ŠVP, v období září 2009 až srpen 2010;
b)    na 5 dělených hodin ve třídách 4. ročníku čtyřletého gymnázia a ve třídách odpovídajících ročníků vyššího stupně šesti- a osmiletého gymnázia, v nichž bude probíhat výuka podle ŠVP, v období září 2010 až srpen 2011.

Čl. 3

V souladu s tímto dodatkem se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona na krytí zvýšených nákladů, které právnickým osobám vznikají v souvislosti s dělením nejvýše 5 vyučovacích hodin ve smyslu čl. 2 odst. 2, a sice na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb.

Čl. 4

1.    Výše finančních prostředků poskytovaných jednotlivým právnickým osobám v každé ze tří etap se stanovuje v přílohách 2.1, 2.2, 2.3 tohoto dodatku.

2.    Finanční prostředky se poskytují podle § 163 odst. 1 písm. a), b) školského zákona, a to pod účelovým znakem 33008.

Čl. 5

1.    Vypořádání dotace se řídí vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

2.    Právnické osoby dále provedou věcné vyhodnocení užití finančních prostředků po ukončení každé etapy, a to k 31. lednu 2010, k 31. lednu 2011 a k 30. září 2011, a předají je prostřednictvím Výzkumného ústavu pedagogického v Praze ministerstvu.  Ministryně:
PhDr. Miroslava Kopicová, v. r.

Datum přidání: 2010-01-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.