Header Adresa

Č.j. 12 487/2009-20 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách

Č.j. 12 487/2009-20


Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školáchDoporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách (dále jen „Doporučení“) je určeno zejména ředitelům škol a školských zařízení, učitelům českého jazyka a knihovníkům školních knihoven. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu a pomoc v oblasti činnosti školních knihoven a současně poskytnout základní informace související s vedením školní knihovny.
Toto Doporučení není právně závazné.
Realizace tohoto Doporučení nezakládá nárok právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na navýšení finančních prostředků poskytovaných podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 1
Základní ustanovení

1.    Toto Doporučení se vztahuje na činnost knihoven, které jsou součástí právnické osoby vykonávající činnost základní a střední školy (dále jen „škola“) a nejsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení jako školské zařízení.
2.    Dále uvedené školské služby může školní knihovna poskytovat také žákům, případně pracovníkům jiných právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení, a dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy v rámci doplňkové činnosti a není-li to na újmu kvalitě nebo dostupnosti její činnosti pro děti, žáky, studenty, případně pedagogické pracovníky.    
3.    Doporučení lze přiměřeně použít i na činnost školních knihoven, které jsou zapsány jako typ školského účelového zařízení v rejstříku škol a školských zařízení .
4.    Školní knihovna je odborným, studijním, informačním a čtenářským centrem pro žáky a pedagogické pracovníky školy (doporučení pro vybavování školních knihoven a typy školních knihoven jsou uvedeny v Příloze č. 2).
5.    Školní knihovna může poskytovat své služby veřejnosti. Tato skutečnost však nezakládá nárok na navýšení finanční částky na nákup knihovního fondu a poskytování služeb.
6.    Jedna školní knihovna může sloužit více školám.

Čl. 2
Úkoly knihovny

1.    Školní knihovna:
a)    vytváří informační fond, který tvoří:
•    knihovní fond jako soubor primárních dokumentů (knihy, časopisy, audiovizuální a elektronické dokumenty),
•    systém sekundárních zdrojů (katalogy, databáze),
•    faktografické dokumenty a informace v klasické i elektronické formě (obsahují konkrétní údaje – tabulky, grafy, faktografické kartotéky a databáze).
b)    vede základní evidenci knihovních dokumentů (přírůstkový seznam, evidence dokumentů v automatizovaném knihovním systému) bez ohledu na místo jejich uložení,
c)    vede evidenci registrovaných uživatelů v souladu s platným předpisem  a evidenci výpůjček,
d)    realizuje aktivity na podporu čtenářství a podílí se na rozvoji čtenářské gramotnosti žáků,
e)    spolupracuje při individuální přípravě žáků a přípravě pedagogických pracovníků na vyučování, přitom podporuje využívání knihovního fondu školní knihovny i dalších dostupných informačních pramenů (primárních, sekundárních, a to jak elektronických, tak i klasických),
f)    vypracovává program rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků, který je součástí školního vzdělávacího programu a podílí se na jeho realizaci,
g)    podílí se na spolupráci s kulturními, zájmovými a vzdělávacími institucemi regionu,
h)    podílí se na nabídce volnočasových aktivit žáků a stává se tak významným činitelem v prevenci sociálně patologických jevů,
i)    vypracovává plán činnosti, záměry rozvoje a koncepci činnosti školní knihovny a zabezpečuje propagaci služeb a plánovaných aktivit.
2.    Školní knihovna plní úkoly podle 1. odstavce s ohledem na okruh uživatelů z řad žáků nebo pedagogických pracovníků. Slouží tak především k realizaci výchovně vzdělávacích cílů školy.

Čl. 3
Řízení a personální zabezpečení školní knihovny

1.    Ředitel školy :
a)    zabezpečuje prostorové, finanční, personální a materiální podmínky pro školní knihovnu,
b)    nařizuje inventuru,
c)    při změně pracovníka pověřeného vedením školní knihovny zabezpečuje protokolární předání knihovního fondu a kontrolní inventuru školní knihovny.
2.    Ředitel školy pověří vedením školní knihovny knihovníka, kterým může být pedagogický pracovník školy se vzděláním doplněným knihovnickým kurzem, nebo profesionální knihovník s příslušným odborným vzděláním. Knihovník:   
a)    zodpovídá za plnění úkolů školní knihovny podle čl. 2,
b)    připraví řád školní knihovny, který určuje práva a povinnosti uživatelů školní knihovny. Řád je ve školní knihovně umístěn na viditelném místě (návrh textu vzorového řádu je v Příloze č. 1).
3.    Knihovník školní knihovny zabezpečuje především:
a)    budování specificky profilovaného knihovního fondu v souladu s potřebami uživatelů z řad žáků nebo pedagogických pracovníků a výchovně vzdělávacími cíli školy,
b)    zpracování, ochranu a zpřístupňování knihovního fondu,
c)    vedení odborné evidence, aktualizaci, revize a vyřazování knihovního fondu,
d)    budování dokumentografického aparátu školní knihovny,
e)    výpůjční a informační služby školní knihovny,
f)    poskytování specifických knihovnicko-informačních služeb podle čl. 6 v souladu se zaměřením školy,
g)    propagaci knihovního fondu formou adresného informování pedagogických pracovníků jednotlivých předmětů o obsahu knihovního fondu a možnostech jeho využívání k práci s informacemi ve vyučování, cílem je zvyšování čtenářské a informační gramotnosti žáků a kvality vzdělávání,
h)    zpracování plánu činnosti, záměrů rozvoje a koncepce činnosti školní knihovny,
i)    vyhodnocení činnosti školní knihovny a vypracování statistického výkazu o stavu a činnosti školní knihovny podle zvláštního předpisu .

Čl. 4
Financování školní knihovny

1.    Právnická osoba vykonávající činnost školy musí při používání finančních prostředků na vybavení a činnost knihovny dodržet jejich případné účelové určení.
2.    Ředitel školy bere v úvahu rozsah prací ve školní  knihovně a výsledky plnění jejích úkolů při odměňování pedagogického pracovníka, který vede školní knihovnu.  
3.    Finanční prostředky určené na činnost školní knihovny je vhodné rozdělit na:
a)    doplňování knihovního fondu, přístup k externím databázím a na internet,
b)    odměnu pracovníka pověřeného vedením školní knihovny,
c)    materiální, technické a technologické zabezpečení knihovny.

Čl. 5
Knihovní fond

1.    Knihovní fond tvoří:
a)    soubor vybraných primárních dokumentů, uspořádaných, zpracovávaných, uchovávaných a zpřístupňovaných (knihy, časopisy, audiovizuální a elektronické dokumenty) v souladu s výchovně vzdělávacími cíli školy,
b)    uspořádaný systém sekundárních zdrojů, které poskytují informaci o existenci a dostupnosti primárních dokumentů (katalogy, databáze, bibliografie), který se člení na:
•    lístkové katalogy jmenné (autorský, popřípadě názvový) a věcné (systematický a předmětový),
•    elektronický katalog, ve kterém jsou bibliografické záznamy uloženy ve strojem čitelné podobě,
•    tematické kartotéky (osobností, povolání, zeměpisné, oborové),
c)    systém faktografických informačních zdrojů (publikace, kartotéky, databáze apod.) využívaných pro faktografické služby.
2.    Cílem budování knihovního fondu je:
a)    systematická podpora výchovně vzdělávacího procesu i samostatného učení,
b)    rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti,
c)    vytváření podmínek pro celoživotní učení žáků i pedagogických pracovníků školy.
3.    Knihovní fond školní knihovny může být uložen na různých místech školy a spravován několika pracovníky, podléhá však jednotné základní evidenci.

Čl. 6
Knihovnicko-informační služby

1.    Knihovnicko-informační služby se člení na:
a)    základní služby (výpůjční služby absenční a prezenční, poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší, umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup),
b)    speciální služby (meziknihovní výpůjční služby, písemné rešerše, přístup k placeným vnějším informačním zdrojům, reprografické služby aj.). Za tyto služby může ředitel školy stanovit odpovídající poplatky, s výjimkou poskytování služeb žákům dané školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Ceník poplatků a služeb je součástí řádu školní knihovny.
2.    Rozsah a podmínky poskytování knihovnicko-informačních služeb žákům a pedagogickým pracovníkům, popřípadě veřejnosti, stanovuje řád školní knihovny.

Čl. 7
Materiální a technické zabezpečení

Pro účelné fungování školní knihovny se doporučuje zabezpečit zejména:
a)    dostupnost uživatelům,
b)    podmínky pro poskytování knihovnicko-informačních služeb, samostudium i skupinovou práci v rámci vyučování,
c)    účelné a estetické zařízení,
d)    technické vybavení odpovídající velikosti a struktuře knihovního fondu,
e)    komunikaci informačního systému uvnitř i navenek, včetně propojení s vnitřními a vnějšími databázemi.

Čl. 8
Metodická pomoc školním knihovnám

1.    Základní informace vztahující se k činnosti školních knihoven jsou na webové stránce Centra pro školní knihovny http://www.npkk.cz/csk/. Na této stránce je k dispozici „Příručka pro školní knihovny“, služba „Ptejte se CŠK“, kde je možno se zeptat na vše, co souvisí se školními knihovnami, literaturou, čtenářstvím a čtenářskou gramotností i kontakty na pracovníky krajských knihoven, kteří mohou školním knihovnám na vyžádání poskytovat konkrétnější metodickou pomoc.
2.    Elektronická konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP slouží přihlášeným účastníkům k diskusím a zasílání informací s tematikou školních knihoven, práce s informacemi ve vyučování, čtenářství a jeho rozvoj, novinky literatury a další. Příspěvky jednotlivých účastníků jsou automaticky posílány jako elektronické zprávy všem ostatním účastníkům. Pokyny pro přihlášení na: http://www.npkk.cz/csk/kontakty.php
3.    Vzdělávání knihovníků školních knihoven organizují zařízení resortu školství pověřená vzděláváním pedagogických pracovníků, která také zajišťují akreditaci těchto kurzů.


Příloha č. 1    Návrh řádu školní knihovny  
Příloha č. 2    Doporučení pro vybavení školních knihoven

Datum přidání: 2010-01-12

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.