Header Adresa

Přeměna občanského sdružení na spolek


Nastal čas, kdy je potřeba přeměnit občanské sdružení na spolek. Uvádíme podrobný postup. Hlavní jsou ale dva kroky: 
- nový název spolku, 
- nové stanovy spolku. 

Automatická přeměna 
Přeměna občanského sdružení na spolek proběhne automaticky bez účasti občanského sdružení (§ 3045 odst. 1 „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona”). Nejedná se tedy o transformaci sdružení na spolek nebo o změnu právní formy. O transformaci bychom mohli hovořit pouze v tom případě, kdyby se sdružení měnilo na ústav nebo sociální družstvo (§ 3045). 

Změna názvu občanského sdružení 
Nezbytná ale bude změna názvu občanského sdružení, protože právní forma spolku musí být podle nového občanského zákoníku uvedena v názvu. Doba na změnu názvu je stanovena na dva roky od nabytí účinnosti zákona. Dosavadní název občanského sdružení musí být doplněn výrazem “zapsaný spolek” nebo bude možné použít zkratku “z. s.”. Například název občanského sdružení “Klub přátel mateřské školy Sluníčko” musí být přejmenována na “Klub přátel mateřské školy Sluníčko, zapsaný spolek (nebo z. s.)”. Tuto změnu musí sdružení provést ve stanovách a dalších vnitřních dokumentech a následně je zaslat rejstříkovému soudu k zápisu změny názvu do registru spolků (opět ve lhůtě dvouleté). Je potřeba mít na paměti, že název spolku musí být jedinečný a nesmí se shodovat s jiným spolkem na území České republiky, což může být pro některé názvy bývalých občanských sdružení problém (Sdružení rodičů a přátel školy …, Klub přátel školy …). 

Zveřejňování údajů spolků 
Občanská sdružení uvedená v registru ministerstva vnitra uváděla o sobě pouze některé údaje (název, datum, vznik, identifikační číslo a sídlo). Nově se na spolky nahlíží stejně jako na jiné právnické osoby, tedy se budou zveřejňovat i stejné údaje. V souladu s § 120 nového občanského zákoníku ve spojení s § 25 zákona o veřejných rejstřících se jedná o sídlo, statutární orgán, jméno a osobní údaje každého člena, způsob jednání za spolek, účel spolku, rozsah jeho vedlejší hospodářské činnosti a další. Tyto údaje budou muset samy spolky do rejstříku doplnit do tří let ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tedy nejpozději do roku 2016. 

Změna vnitřních předpisů 
Vnitřní předpisy spolku by měly reagovat na závazná (kogentní) ustanovení občanského zákoníku a opět do tří let provést jejich opravu nebo doplnění (§ 3041). Jedná se zejména o změnu ve stanovách spolku, například: 
▪ uvedení statutárního orgánu, 
▪ práva a povinnosti členů vůči spolku, 
▪ členská schůze jako nejvyšší orgán spolku (pokud stanovy neříkají jinak), 
▪ členství ve spolku, 
▪ organizace zasedání orgánů spolku, 
▪ členská schůze (způsob svolávání).

Datum přidání: 2015-10-15

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.