Header Adresa

Věstník MŠMT 7-8/2015

Část normativní 

- Protokol z druhého zasedání Smíšené komise podle článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu z 21. listopadu 2008 
- Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j.: MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 2. 5. 2015, č.j.: MSMT-10537/2015-1) 
- Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů (č. j. 19242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009) (ze dne 16. 6. 2015, č.j.: MSMT-9981/2015-2) 
Část oznamovací 
- Dodatečný výběr do 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně 
- Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (kvalifikace schválené dne 18. 2., 28. 4. a 29. 6. 2015) 
- Oznámení o změnách u organizace přímo řízené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 
- Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT 
- Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červen 2015 
- Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červenec 2015 
- Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 11. 8. 2015, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 11. 8. 2015 
- Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016

Datum přidání: 2015-09-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.