Header Adresa

Výklad k novele zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (Přinášíme výklad, který se týká problematiky příspěvkových organizací) 

• §28 odst. 7 – případy porušení rozpočtové kázně jsou rozšířeny o případ neprovedení odvodu do rozpočtu zřizovatele (zejména odvod z investičního fondu) ve lhůtě stanovené zřizovatelem – to je asi požadavek logický. 
• §30 odst. 3 – nove je vymezeno, že v případě přijatých účelových finančních darů (posilujících rezervní fond) se při čerpání má vycházet z účelu definovaného poskytovatelem. Tedy v tomto případě není potřeba dodržovat to, že by prostředky byly použity na další rozvoj …. (tedy případy vyjmenované v §30 odst. 2) 
• §31 - investiční fond se nově přejmenovává na fond investic (bez nějaké zásadní systémové změny v tom, čím tento fond je). Samozřejmě drobným defektem je, že účetní předpisy své názvosloví nezměnily (tedy v ČÚS 704 a vyhlášce č. 410/2009 Sb. budeme dále pracovat s investičním fondem) 
• §31 odst. 1 písmeno c) – jedná se o vymezení, jaké dotace jsou zdrojem fondu investic. Fakticky se jedná pouze o opravu nesprávnosti minulých let, kdy „omylem“ byly jako zdroj investičního fondu vyjmenovány pouze investiční dotace z rozpočtu zřizovatele a dále investiční příspěvky ze státních fondů. Velká část investičních dotací (zejména díky rozvoji programů financovaných z EU) ale pokryta nebyla. Samozřejmě pokud z toho někdo nechtěl nadělat selanku, tak i před touto novelou směřoval investiční dotace z těchto zdrojů do investičního fondu (kdo se choval jinak, tak byl nucen část investic pořizovat z investičního fondu, část mimo investiční fond a to až na úrovni jednotlivých faktur). Přes můj podnět, že je potřeba v příloze k účetní závěrce změnit tabulky pro rozpis tvorby investičního fondu, MFČR na to nijak nereagovalo – tedy tento drobný problém v účetnictví stále není dořešen. 
• 31 odst. 2 písmeno a) – jedná se také spíše o korekci dřívějšího nepřesného textu. Jasně je vyjádřeno, že fond investic se nepoužije k financování pořízení drobného dlouhodobého majetku (majetek na 028 a 018). Jakkoliv to vypadá jako „samozřejmé“, je potřeba si uvědomit, že drobný dlouhodobý majetek je z hlediska účetní kategorizace dlouhodobým majetek a při striktní aplikaci znění před novelou by i na pořízení drobného dlouhodobého majetku, což je ale systémově rozhodně nesprávné (z hlediska financování je pořizování drobného majetku řešeno „z provozu“) 
• §32 odst. 3 – zde bylo konečně reagováno na skutečnost, že již několik let neexistuje vyhláška, kterou by byly u příspěvkových organizací zřízených USC limitovány prostředky na platy. Proto se konečně v části týkající se použití fondu odměn (použití fondu odměn při překročení mzdových limitů) objevuje odkaz na objem stanovený zřizovatelem jeho rozhodnutím. 
• §34 odst. 1 – zde je konečně umožněno, aby návratné finanční výpomoci zřizovatele příspěvkovým organizacím byly poskytovány na delší dobu než do 31. 3. následujícího roku. Tedy zřizovatel má právo stanovit lhůtu delší, což je zásadní zejména v případě potřeby předfinancování dotačních projektů.

Datum přidání: 2015-03-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.