Header Adresa

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014


V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014.

Teze vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění předkládaného návrhu novely

V souvislosti s připravovanou novelou školského zákon je potřeba vydat vyhlášku MŠMT, která bude řešit problematiku podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. MŠMT vydalo teze plánované úpravy vyhlášky.

Datum přidání: 2015-01-05

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.