Header Adresa

Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti

Č.j.: MSMT-34460/2014

MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám základní školy k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti mimo prostory školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám základní školy (dále jen škola) k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti (např. bezpečnostních chodítek) mimo prostory školy.

Škola je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Obsah předškolního vzdělávání se podle závazného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny.

Při činnostech, které školy realizují mimo své prostory, např. vycházky, výlety, hry v přírodě, mohou používat různé technické pomůcky, které slouží ke snazší kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti zejména v dopravním provozu. Konstrukce a způsob použití pomůcek musí být v souladu s ustanoveními školského zákona a vzdělávacími principy RVP PV. Při používání pomůcek nesmí docházet k omezení přirozeného dětského pohybu a obratnosti, k nutnosti pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru bez možnosti přirozeně rozvíjet své pohybové schopnosti odpovídající jejich věku a bez možnosti rozvíjet samostatné myšlení a sebekontrolu. Nemůže také docházet k jednostranné tělesné zátěži dětí při jejich chůzi.

MŠMT doporučuje ředitelkám a ředitelům škol, aby při výběru technických pomůcek pro snazší kontrolu pohybu dětí nebo ke zvýšení bezpečnosti dětí pečlivě zvažovali způsob jejich použití a soulad se školským zákonem a RVP PV.

Datum přidání: 2014-10-29

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.