Header Adresa

Výnos č. 10/2013 ze dne 18. 12. 2013, kterým se upravuje postup při organizaci vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky


Č.j. MSMT-32193/2013-3 

První náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy podle části I. čl. 1a Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. 6. 2004, č. j. 20 841/2004-14, ve znění pozdějších dodatků, a podle Příkazu ministra č. 20/2013 k vydání tohoto výnosu, stanoví: 

Čl. 1 
Předmět úpravy 
V souladu s § 82 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) přezkoumává výsledek didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky nebo přezkoumává rozhodnutí o vyloučení z konání didaktického testu. 

Čl. 2 
Organizační zajištění 
(1) Všechny útvary ministerstva, které obdrží žádosti žáků o přezkoumání maturitní zkoušky v písemné nebo elektronické formě, jsou povinny tyto žádosti bez jakéhokoliv odkladu předat sekretariátu oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání. 
(2) Všechny útvary skupiny pro vzdělávání jsou povinny vyčlenit pracovníky k zajištění vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky v rozsahu schváleném náměstkem ministra pro vzdělávání. 
(3) Pracovníci skupiny pro vzdělávání vyčleněni k zajištění vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky jsou metodicky vedeni oddělením středního a vyššího odborného vzdělávání a jsou povinni pracovat v rozsahu a kvalitě stanovené vedoucím oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání. 
(4) Ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) je při vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky povinen maximální součinností s vedoucím oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání. 
(5) Ředitel Centra zodpovídá za úplnost a věcnou správnost poskytnutých podkladů souvisejících s předmětem žádosti žáků o přezkoumání maturitní zkoušky a za dodržení lhůty pro jejich předání pracovníkům ministerstva vyčleněným k zajištění vyřizování žádostí žáků.
(6) Vedoucí zaměstnanci ministerstva jsou povinni provést potřebná opatření vyplývající z tohoto výnosu. 

Čl. 3 
Účinnost 
Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

I. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
PhDr. Fryč v. r. 

Datum přidání: 2014-01-13

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.