Header Adresa

Ministerstvo školství upravilo a doplnilo vzdělávací standardy


MŠMT v rámci úprav RVP ZV platných od září 2013 zpřesnilo již vydané vzdělávací standardy. Standard pro anglický jazyk byl doplněn o další dva – Standard pro Německý a Francouzský jazyk.

Standardy pro základní vzdělávaní představují minimální cílové požadavky na vzdělávání, které jsou závazně formulované v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Standardy konkretizují pomocí tzv. indikátorů obsah očekávaných výstupů a stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí. Školy tak mají prostřednictvím těchto standardů definovanou minimální úroveň vzdělání v uvedených vzdělávacích oborech.

„Změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1. 9. 2013 bylo nutné dát do souladu se zněním jednotlivých standardů. V souladu s připomínkami odborné veřejnosti jsme proto upravili  stávající
Standardy pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk – Anglický jazyka a Matematika a její aplikace, Standardy pro Německý a Francouzský jazyk jsme vypracovali nově“ vysvětlil záměr úprav vzdělávacích standardů náměstek ministra Jindřich Fryč a pokračoval: „Vzhledem k nastavení standardů na minimální úroveň obtížnosti nebudou potřeba ani zásadní úpravy školních vzdělávacích programů, pro ředitele ani učitele to proto nebude znamenat práci navíc,“ dodal náměstek Fryč.

Standardy pro základní vzdělávání byly do RVP ZV poprvé zařazeny v září 2012. Základním impulzem pro jejich přípravu a zařazení do RVP ZV bylo jednak programové prohlášení vlády, kde se kabinet zavázal zavést pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročnících, k čemuž jsou standardy potřeba. Dalším podnětem byly výsledky mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA, které poukázaly na zhoršování výsledků žáků, a dále odborné analytické zprávy z let 2010 a 2011, které jasně doporučily vytvořit systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků zaměřený na zlepšení výsledků vzdělávání, upravit kurikulum a vytvořit vzdělávací standardy. Vytvoření standardů doporučila České republice také Zpráva OECD o hodnocení výsledků z roku 2012.

Současná podoba vzdělávacích standardů byla projednávaná od listopadu 2010 na desítkách konferencí, odborných seminářů pro učitele základních škol i pracovníky vysokých škol, na setkáních pracovních skupin složených ze zástupců školských asociací, NIDV, NÚV, MŠMT, a také na metodickém portálu www.rvp.cz. Od roku 2012 připravuje MŠMT standardy i pro všechny ostatní vzdělávací obory, které budou diskutovány s odbornou veřejností v následujících měsících.

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013

MŠMT vydává Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.9.2013.


Od září 2013 je účinná úprava RVP ZV, která kromě jiného měnila vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Proto se upravují dosud platné Standardy pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Anglický jazyk, které byly dále doplněny o Standardy pro Francouzský a Německý jazyk. 

Datum přidání: 2013-07-16

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.