Header Adresa

Stanovisko ke změně právní formy


Stanovisko k nutnosti požádat o novou akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacích programů při změně právní formy občanských sdružení a obecně prospěšných společností (v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Dne 1. 1 2014 dojde v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke změně právní formy občanských sdružení a některých obecně prospěšných společností.

S odkazem na dikci ustanovení § 183 odst. 1 nového občanského zákoníku, kde je stanoveno, že „při změně právní formy se neruší ani nezaniká právnická osoba, jejichž forma se mění, pouze se mění její právní poměry, a jde-li o korporaci, také právní postavení jejích členů“, se na transformované organizace nepohlíží jako na nástupnické organizace, a není tedy nutné žádat o novou akreditaci vzdělávací instituce a vzdělávacích programů, jestliže jejich platnost ke dni účinnosti nového občanského zákoníku trvá.

Datum přidání: 2013-05-07

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.