Header Adresa

Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018


Dne 26. 3. 2013 schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Národní strategii prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2013-2018. Zároveň dne 14. 5. 2013 pořádá MŠMT ČR celostátní konferenci k primární prevenci.

Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 vychází ze závěrů pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence, z dlouhodobých cílů stanovených Strategiemi meziresortních orgánů a ze zkušeností s naplňováním předchozích koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování u dětí a mládeže.

Strategie je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty, jako jsou Strategie prevence kriminality na období 2012-2015 a Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. Strategie je současně plně v souladu s návrhem Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, které v roce 2013 projdou schvalovacím procesem.

Konkretizace a harmonogram plnění jednotlivých cílů krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých ve Strategii obsažených budou rozpracovány v následném Akčním plánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na příslušné období.

Datum přidání: 2013-04-22

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.