Header Adresa

Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a obecní školství


Obec nově obdrží obnos ve výši cca 8000 Kč přímo z důvodu vzdělávání konkrétního dítěte nebo žáka v jí zřizované škole. Nerozhoduje přitom, zda dítě nebo žák má na území zřizující obce místo trvalého pobytu.

Zákon č. 561/2004 Sb. dosud nepočítal s cíleným směřováním takto vysoké části podílu na výnosech sdílených daní přímo „za žákem“. Naopak vychází z toho, že obce, které nezřizují základní nebo mateřskou školu, se na výnosech sdílených daní podílejí obdobným způsobem jako obce zřizující školy.

Výše dosavadních úhrad neinvestičních výdajů je v praxi velmi nejednotná a nebyla ani systematicky sledována. Řada obcí neinvestiční výdaje nevymáhá, v jiných případech jsou neinvestiční výdaje nadsazovány, jindy zase podhodnoceny. Nerovnoměrnost úhrad vyplývá však především z rozmanitosti podmínek jednotlivých škol. Částku, která bude nově směřována „za žákem“ však lze považovat za řádově srovnatelnou s obvyklou úhradou neinvestičních výdajů podle § 178 odst. 6 a § 179 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. (Pokud se do propočtu podílu prostředků na dítě a žáka promítnou pouze žáci plnící povinnou školní docházku a děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání – cca 100 tis. dětí, tedy osoby, za něž se podle zákona hradí neinvestiční výdaje, vychází částka 10 540 na žáka/dítě, tzn. po odečtení dosavadního „příspěvku na školství“ 9 139 Kč na žáka/dítě.). Zároveň je nutné upravit také pravidla podílu obcí na financování základní školy, jejíž školský obvod zasahuje na území více obcí, aby ani zde nedocházelo k duplicitnímu zatížení obcí nezřizujících základní školu.

Změny v rozpočtovém určení daní jsou zohledněny v § 178 až 180 zákona č. 561/2004 Sb. zrušením povinnosti úhrady neinvestičních výdajů za děti a žáky mezi obcemi a změnou pravidel podílu obcí na financování školy se společným školským obvodem a školy zřizované svazkem obcí.

§ 178 odst. 6 až 8

Ruší se povinnost úhrady neinvestičních výdajů za žáky základní školy zřizované obcí a svazkem obcí, včetně výjimek z této povinnosti a včetně zvláštní povinnosti úhrady neinvestičních výdajů dětským domovem a výchovným ústavem.

§ 179 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3

Zrušuje se povinnost úhrady neinvestičních výdajů za děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky vzdělávající se v mateřské škole zřizované obcí nebo svazkem obcí. Taktéž se ruší zvláštní povinnost úhrady ze strany dětského domova.

§ 180 odst. 1

Pravidla podílu zúčastněných obcí na úhradě výdajů základní školy se společným školským obvodem nebo zřizované svazkem obcí budou vzhledem k nové distribuci prostředků na činnost školy nahrazena pravidly podílu zúčastněných obcí na úhradě výdajů školských zařízení sloužících spádové škole (školní jídelna, školní družina, školní klub).

Účinnost

Účinnost zákona musí být stanovena současně s účinností novely zákona č. 243/2000 Sb. na 1. ledna 2013. 

Datum přidání: 2012-11-27

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.