Header Adresa

Novela zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a novely souvisejících zákonů (školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících)


Dne 19. září 2012 vyšel zákon č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tento zákon v drobných úpravách změnil i:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
1. Na konci § 116 (Školská poradenská zařízení)se doplňuje věta "Za školské poradenské zařízení se pro účely tohoto zákona považuje také středisko výchovné péče, a to v rozsahu jeho činností stanovených zvláštním právním předpisem1a).".
2. V § 121 (typy školských zařízení) se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ", s výjimkou středisek výchovné péče".

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  
1. V § 5 odst. 1 písm. b) a c) (Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy)se slova "školských zařízení pro preventivně výchovnou péči" nahrazují slovy "středisek výchovné péče".
2. V § 16 odst. 2 (odborná kvalifikace vychovatele) úvodní části ustanovení se slova "školském zařízení pro preventivně výchovnou péči" nahrazují slovy "středisku výchovné péče".

Datum přidání: 2012-10-17

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.