Header Adresa

Informace o vzdělávání žáků-cizinců na území ČR pro Krajské úřady a základní školy


Vzdělávání žáků-cizinců je jednou z věcně příslušných oblastí působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako nedílná součást vzdělávacího procesu. MŠMT se problematikou vzdělávání cizinců v rámci Koncepce integrace cizinců na území ČR průběžně systematicky zabývá od roku 2000. 

Připravenost školského systému a jeho schopnost reagovat na měnící se podmínky ve společnosti patří mezi hlavní předpoklady úspěšné integrace cizinců. 
Vzdělávání žáků-cizinců probíhá v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se týká všech dětí-cizinců pobývajících na území ČR, tedy dětí-cizinců s udělenou mezinárodní ochranou (tj. s uděleným azylem či požívajících doplňkovou ochranu), dětí-cizinců ze zemí EU i ze třetích zemí. Žáky-cizinci ze třetích zemí se rozumí žáci ze zemí mimo EU, Islandu, Lichenštejnska, Norska a Švýcarska.

Na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka, zvýšených nároků na práci s žáky-cizinci při jejich výuce odborným předmětům, na další aktivity škol při integraci těchto žáků a na pořizování učebních pomůcek jsou na MŠMT každoročně vyhlašovány pro základní školy tři rozvojové programy (RP):

„Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků a postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců“; 

„Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie“;  

„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí“.

MŠMT také vyhlašuje dotační program (DP) „Podpora integrace cizinců na území ČR“, kterého se mohou zúčastnit jak školy, tak NNO a ostatní organizace zaměřující se na problematiku vzdělávání cizinců.

Na kalendářní rok 2013 budou rozvojové programy a dotační program vyhlášeny v listopadu 2012. Žádosti o neinvestiční dotaci z rozvojových programů  školy (kromě církevních škol a škol zřizovaných MŠMT, které se hlásí přímo na MŠMT) podávají prostřednictvím krajských úřadů, z dotačního programu podávají školy žádost přímo na MŠMT. 

Vyhlašování a řešení uvedených programů přispívá k plnění hlavních cílů vytčených pro vzdělávání žáků-cizinců tzn. především naučit tyto žáky českému jazyku a pomoci jim začlenit se mezi vrstevníky a v konečném důsledku je integrovat do společnosti země, ve které žijí.   

Realizace projektů v rámci uvedených programů přispívá také k odstranění komunikační bariéry 
a usnadňuje začlenění dětí-cizinců do běžného života při respektování odlišnosti jednotlivých etnik, jejich kultury, náboženství, zvyklostí apod. Dalším cílem projektů je napomoct učitelům v získávání sociokulturních kompetencí při práci s dětmi-cizinci při vyučování, zejména při výuce českého jazyka jako cizího jazyka, při začleňování těchto dětí do mimoškolních aktivit a při řešení případných konfliktů vznikajících ze vzájemného neporozumění mezi s migrační minulostí a bez této minulosti.

Jednotlivé školy mohou také využít pro zintenzivnění práci s žáky-cizinci mj. služeb asistenta pedagoga. Využít tuto službu školám umožňuje vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných pro žáky 
se sociokulturním znevýhodněním, tj. pro děti a žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, neboť v domácím prostředí užívají odlišný jazyk nebo specifickou formu vyučovacího jazyka (jazykové znevýhodnění). Podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociokulturním znevýhodněním umožňuje MŠMT školám získáním dotace z Rozvojového programu na podporu financování asistentů pedagoga, který je vyhlašován každoročně MŠMT. Tento program vyhlašuje MŠMT před koncem běžného kalendářního roku na rok následující (cca říjen – listopad 2012).

Další podpora škol pracujících se žáky-cizinci je možná z Rozvojového programu na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním. Účelem tohoto rozvojového programu je navýšit prostředky určené na posílení úrovně nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí 
a žáků se sociokulturním, resp. jazykovým znevýhodněním. Tento program rovněž vyhlašuje MŠMT před koncem běžného kalendářního roku na rok následující (cca říjen – listopad 2012).

Na webových stránkách MŠMT je zároveň zveřejněn dokument „Metodické doporučení MŠMT k začleňování žáků-cizinců do výuky v základních školách“.
modrá
MŠMT ve spolupráci s NIDV bude v roce 2013 pořádat odborné kurzy a semináře na téma Vzdělávání žáků-cizinců v základních školách. Kurzy a semináře budou zaměřeny především na vhodné postupy učitelů při výuce žáků-cizinců a na zvyšování sociokulturních kompetencí pro pracovníky škol a školských zařízení. O jejich konání budou MŠMT a NIDV dále informovat.

Podrobnější informace k problematice vzdělávání žáků-cizinců je možné získat u PhDr. Hany Frýdové, odbor vzdělávací soustavy, MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, tel: 234 811 499, e-mail: frydova@msmt.cz

Datum přidání: 2012-09-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.