Header Adresa

Metodika ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro dotační program podporu integrace romské komunity v roce 2013


Ministerstvo školství, III. 
mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 4. 9. 2012 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 38/2007 Sb. ze dne 21. února 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů a z usnesení vlády ze dne 13. června 2012    č. 410, o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013, vyhlašuje tento dotační program:

Metodika ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro dotační program podporu integrace romské komunity v roce 2013

 I. Úvodní ustanovení
 
Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2013 (dále jen Program) stanovuje podmínky a pravidla poskytování a vyúčtování dotací ze státního rozpočtu na rok 2013 (dále jen „dotace“).
Žadatelům poskytuje ministerstvo účelové dotace na základě § 7 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na předem vymezený okruh činností. Při poskytování dotací stanoví ministerstvo jednoznačně účel a podmínky pro jejich použití.
Program je vyhlašován na základě těchto strategických dokumentů: 
Usnesení vlády č. 206 ze dne 15. 3. 2010 k návrhu připravované fáze Národního akčního plánu inkluzívního vzdělávání – 
        NAPIV
Usnesení vlády č. 750 ze dne 12. 10. 2011, kterým vláda ČR uložila MŠMT nadále podporovat inkluzi Romů a naplňovat 
        Akční plán Dekády romské inkluze 2005 – 2015
Usnesení vlády č. 699 ze dne 21. 9. 2011, o Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 až 2015.

Program se vyhlašuje pro kalendářní rok 2013.

 II. Oprávnění žadatelé
 
Nestátní neziskové organizace, s výjimkou nadací a nadačních fondů, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch romské komunity nejméně 1 rok. V případě hodném zvláštního zřetele může poskytovatel upustit od podmínky jednoho roku. 


 III. Tematické okruhy 

1. Předškolní příprava a včasná péče 
Cílem vyhlášení tematického okruhu č. 1 je vytvářet předpoklady pro naplňování včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a zvýšení předpokladu zapojení dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení či sociálním vyloučením ohrožených do hlavního vzdělávacího proudu. Podpora včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich příprava v mateřských školách je nejvyšší z priorit v oblasti integrace romské komunity.

Specifické cíle v rámci tematického okruhu č. 1:
- podpora zvyšování účasti dětí ohrožených sociálním vyloučením v předškolním vzdělávání, především v mateřských školách 
- podpora aktivit zvyšujících připravenost dětí pocházejících ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí na úspěšné 
  zahájení školní docházky
- podpora aktivit směřujících k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání dětí, aktivit vytvářejících podmínky pro zvyšování 
  informovanosti rodičů v oblasti předškolního vzdělávání 
- vytváření ucelených vzdělávacích a integračních projektů (v oblasti předškolní přípravy), směřujících k vyrovnávání deficitů v 
  oblasti přípravy na úspěšné zahájení školní docházky, vzniklých v důsledku socializace v sociálně znevýhodňujícím prostředí 
- zvyšování motivace rodin pro předškolní vzdělávání jejich dětí

Očekávané výstupy: 
- pokrok v aktivitách a znalostech dítěte v předškolním vzdělávání
- plynulý přechod dítěte do ZŠ
- nastavení pravidelné spolupráce s rodinou dítěte a zvýšení informovanosti rodičů o předškolním vzdělávání

2. Podpora školní úspěšnosti žákyň a žáků na základní a střední škole
Cílem vyhlášení tematického okruhu č. 2 je přispět k vyrovnávání vzdělávacích šancí žáků ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v rámci hlavního vzdělávacího proudu. 

Specifické cíle v rámci tematického okruhu č. 2:
- podpora aktivit, které pomáhají žákům při překonávání obtíží v průběhu povinné školní docházky a vzdělávání na střední 
  škole
- podpora adaptace vzdělávacího procesu ve škole s ohledem ke specifickým potřebám žáků z odlišného sociokulturního 
  prostředí
- podpora aktivit směřujících ke zvýšení efektivity spolupráce rodin a školy při vzdělávání žáků ze sociokulturně odlišného 
  prostředí
- podpora aktivit poskytujících informační a poradenskou podporu rodinám při volbě povolání pro sociálně znevýhodněné 
  žáky základních škol 
- podpora aktivit napomáhajících přípravě a úspěšnému přechodu žáků základních škol na střední školy
- podpora úspěšných žáků středních škol dané cílové skupiny při přípravě na další vzdělávání, včetně poradenského servisu 
- podpora aktivit zaměřených na vyrovnávání vzdělávacích asymetrií, podporu školní úspěšnosti, prevenci předčasného 
  ukončování vzdělávání u žáků ze sociokulturně odlišného prostředí

Očekávané výstupy: 
- pokrok ve výsledcích vzdělávání žáka vyhodnocený podle individuálního vzdělávacího plánu žáka
- pokrok žáka v osvojených sociálních dovednostech
- zlepšení/ nezhoršení prospěchu žáka na konci roku
- pravidelná docházka žáka na doučování (max. 20% omluvené neúčasti, ne více, než dvě hodiny neomluvené absence)
- prokazatelná podpora volby navazujícího vzdělávání na SŠ (informovanost dětí o možnostech dalšího studia)
- prokazatelná podpora setrvání žáka na střední škole (tutorská a mentorská podpora)
- informovanost rodičů o možnostech dalšího kariérního vzdělávání dítěte 

3. Vzdělávání a metodická podpora pedagogických pracovníků, pracovníků školských poradenských zařízení a studentů
vysokých škol zaměřených na učitelské obory
Cílem vyhlášení tematického okruhu č. 3 je vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků včetně asistentů pedagoga, kteří pracují s dětmi, žákyněmi a žáky z odlišného sociokulturního prostředí v předškolním a základním vzdělávání. Jedná se o využívání efektivních metod zaměřených na jejich vzdělávání a vyrovnávání případných deficitů vzniklých v důsledku jejich sociálního vyloučení. V rámci tematického okruhu lze realizovat také aktivity zaměřené na pregraduální přípravu učitelů během vysokoškolského studia v oblasti inkluzívního vzdělávání dětí a žáků z odlišného sociálního a kulturního prostředí, postupů předcházení předsudečného či diskriminačního jednání apod. 
V případě, že projekt řeší pregraduální přípravu učitelů během studia na vysokých školách, musí být součástí žádosti předběžná dohoda o spolupráci s vysokou školou poskytující studijní program učitelství, pedagogika nebo specializace v pedagogice.

Očekávané výstupy:
- navýšení počtu proškolených pedagogických pracovníků, asistentů pedagoga a studentů vysokých škol zaměřených na 
  učitelské obory

4. Tvorba didaktických materiálů a odborných studií pro potřeby vytváření vzdělávacích programů, metod a strategií
Cílem vyhlášení tematického okruhu č. 4 je podpora vytváření didaktických materiálů pro práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit a podpora odborných studií pro potřeby vytváření vzdělávacích programů metod a strategií. 

Očekávané výstupy: 
- počet didaktických materiálů pro práci s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit a jejich aplikace v terénu
- proškolení pedagogů nebo pracovníků s dětmi v používání vytvořeného materiálu (nebo alespoň doložení pilotního ověření 
  užití metodiky v praxi)
- evaluace didaktických materiálů (použitelnost a využitelnost v praxi)

5. Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby
Cílem vyhlášení tematického okruhu je podpora vytváření nabídky pravidelných volnočasových aktivit pro danou cílovou skupinu a integrace dětí a mládeže z romských komunit v této oblasti. 
Příjemcem dotace v prioritě 5 mohou být pouze NNO, jejichž činnost se zaměřuje výhradně na děti a mládež z romské komunity. 
V sociálně vyloučených lokalitách je přípustné, aby účastníky aktivit v tematickém okruhu 5 byl segment dětí a mládeže, které nejsou příslušníky romské komunity. Jejich počet v oprávněných případech může dosáhnout až 40% z cílové skupiny dětí a mládeže. 

Očekávané výstupy: 
- pravidelná volnočasová aktivita
- nejméně 60% docházka cílové skupiny na pravidelné aktivity v roce realizace projektu 

6. Podpora informačních a osvětových aktivit zaměřených na předcházení jakémukoliv diskriminačnímu jednání z důvodu etnicity, národnostní příslušnosti, sociálního či ekonomického statutu
Cílem vyhlášení tematického okruhu č. 6 je podpora specifických aktivit zaměřených na danou oblast, vytváření prostředí příznivějšího pro začleňování cílových skupin do společnosti. 

Očekávané výstupy: 
- akce a pravidelné aktivity v souladu s prioritou 6 (vyčíslení počtu účastníků)

Upozornění 
Dotace nemohou být poskytnuty na projekty pro: 
- divadla
- muzea, galerie, knihovny 
- dokumentační činnost
- vydávání periodických i neperiodických publikací, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu 
- televizní a rozhlasové pořady a cykly veřejně prospěšného charakteru věnované Romům
- distribuci filmů, pokud nejsou integrální součástí širšího vzdělávacího projektu
- umělecké aktivity, studium, rozbor a dokumentace národnostní kultury a lidových tradic romské menšiny, publikační činnost atp. 
Poskytovatelem dotací na tyto aktivity je Ministerstvo kultury ČR

 IV. Podmínky pro poskytování dotací a jejich vyúčtování v rámci dotačního programu na podporu integrace romské   
 komunity

1. Předkládaný projekt musí být zaměřen na některý z vyhlášených tematických okruhů.

2. Projekt musí být realizován v roce 2013.
3. K termínu podání žádosti, uvedeném v tomto „Vyhlášení“, může předkladatel předložit ministerstvu nejvýše 2 různé projekty (v rámci různých tematických okruhů), které budou realizovány v roce 2013. Zaslané projekty ministerstvo žadatelům nevrací. 

4. V dotačním výběrovém řízení ministerstvo podpoří projekty s požadavkem na dotaci ve výši minimálně 50.000,- Kč, maximálně 1 500 000,- Kč.

5. Přidělená dotace může být použita na úhradu nákladů, které souvisejí s realizací projektu a váží se k roku, na který byla dotace poskytnuta. Finanční prostředky nejsou převoditelné do následujícího roku. Změny rozhodnutí mohou být provedeny pouze na základě písemné žádosti příjemce dotace doručené ministerstvu do 31. 10. 2013. Příjemce dotace je dále povinen oznámit do osmi pracovních dnů ministerstvu zánik, transformaci, sloučení, změnu identifikačních údajů, bankovního spojení nebo jiných údajů uvedených v žádosti. Současně je příjemce dotace povinen přednostně vypořádat případné vztahy se státním rozpočtem.

6. Dotaci ze státního rozpočtu lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných neinvestičních nákladů projektu. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí součet těchto zdrojů činit více než 70 % veškerých nákladů projektu. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo procentní podíl dotace na realizaci projektu zvýšit na základě vložené a řádně zdůvodněné žádosti

7. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, prostředků evropských strukturálních fondů a dalších zdrojů s výjimkou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
V případě, že projekt bude podpořen nižší dotací, než bylo požadováno v žádosti, je realizátor povinen zachovat původní maximální procentuální podíl dotace poskytnuté ústředním orgánem i v případě, že sníží celkový rozpočet projektu. O změnu % podílu dotace MŠMT na celkovém financování projektu lze požádat do 31. 10. 2013

8. Pokud žadatel zpracovává výroční zprávu, přikládá tuto výroční zprávu nebo její ekvivalent (např. zprávu o činnosti) za rok 2012 (případně za rok 2011). 

9. Z poskytnutých finančních prostředků lze hradit:
- materiální náklady (výdaje)
- nemateriální náklady (výdaje) a služby
- mzdy (pouze u občanských sdružení, obecně prospěšných společností a účelových zařízení církví), požadovaná výše 
  mzdových nákladů musí být srovnatelná s odměňováním obdobné činnosti v rozpočtové sféře
OON (DPČ, DPP)
náklady spojené s pracovními cestami na území České republiky do výše stanovené příslušným právním předpisem. 
Všechny tyto náklady (výdaje) musí být prokazatelné a nezbytné pro realizaci projektu.

10. Z poskytnutých finančních prostředků nelze hradit tyto náklady (výdaje):
pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (investiční náklady)
- odměny statutárním orgánům právnických osob (např. dozorčí rada, správní rada)
- tvorba zisku a základního jmění
- členské příspěvky v mezinárodních institucích
- splátky půjček, leasingové splátky, odpisy majetku
- náklady (výdaje) spojené se zahraničními cestami, pokud jejich uskutečnění není nezbytnou součástí realizace 
  projektu
- provedení účetního či daňového auditu
- pohoštění a dary
- pokuty, penále a sankce
- tvorbu finančních fondů
- veškeré provozní náklady, které přímo nesouvisejí s realizací projektu.

11. Dotace má neinvestiční charakter. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

12. Výše přidělené dotace je závislá na výši státního rozpočtu České republiky. Dále si ministerstvo vyhrazuje právo změny nebo doplnění podmínek tohoto výběrového dotačního řízení v případě, že dojde k  legislativním změnám s  následným dopadem do rozpočtu ministerstva. V případě snížení rozpočtu ministerstva v roce 2013 může být adekvátně snížena dotace na realizaci projektu. 

13. Poskytnutí dotací ze státního rozpočtu ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy. Dotace mohou být využity jen na určené účely, a to ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 38/2007 Sb. ze dne 21. února 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění pozdějších předpisů. Dotace podléhají finančnímu vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Toto vypořádání musí být zasláno ministerstvu nejpozději do 15. února 2014.

14. Poskytované finanční prostředky (dotace) je možné použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s rokem 2013. Poskytnutá dotace musí být vyúčtována a vyúčtování předáno ministerstvu (odboru, který vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace) nejpozději do 31. ledna 2014. Neoddělitelnou součástí vyúčtování dotace je závěrečná zpráva, která shrnuje dosažené výsledky projektu. Oba dokumenty budou zaslány také v elektronické podobě. Při nedodržení těchto podmínek bude vyúčtování vráceno příjemci dotace k doplnění (a dále se postupuje dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb.). 
Nevyčerpané finanční prostředky musí být poukázány na účet ministerstva nejpozději do 15. února 2014, včetně avíza k platbě. Platba musí být realizována ve prospěch depozitního účtu ministerstva č. 6015-821001/0710. Při peněžním styku s ministerstvem je nutné jako variabilní symbol uvést číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace.

15. Vyúčtování dotace se předkládá na předepsaném formuláři, který bude vyvěšen na webových stánkách MŠMT do 31. 12. 2012. Nedílnou součástí vyúčtování je soupiska nákladů, které byly uhrazeny z dotace MŠMT v členění dle příslušného Rozhodnutí.

16. Uznatelné náklady projektu začínají dnem zahájení realizace projektu (nejdříve 1. 1. 2013) a končí dnem ukončení realizace projektu (nejpozději však 31. 12. 2013).

17. Pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen předčasně v průběhu roku 2013, vrátí příjemce dotace nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení na účet, ze kterého mu byla dotace poskytnuta.

18. Ministerstvo si vyhrazuje právo požadovat předložení informační nebo hodnotící zprávy o jednotlivé akci nebo skupině akcí, na kterou byly dotace použity, průběžně sledovat publikační činnost, navštěvovat vybrané akce pořádané realizátorem projektu a financované z poskytnuté dotace pověřeným pracovníkem ministerstva a požadovat další vhodný způsob kontroly. Příjemce dotace zajistí, aby v souvislosti s materiálními či elektronickými výstupy realizovaného projektu byla uvedena informace o finanční podpoře poskytnuté ministerstvem v tomto programu, popřípadě umožňuje-li to povaha materiálních výstupů, aby byly takovou informací označeny, a to ve znění „Bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2013.“

19. Doporučujeme, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci registrovali do Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz)  -  „Evidence nestátních neziskových organizací“. 

20. Projekt nesmí být v rozporu s podporou rovných příležitostí mužů a žen.

 V. Podání žádosti

Finanční prostředky v rámci dotačního výběrového řízení jsou poskytovány na základě žádosti. Žádost včetně povinných příloh k žádosti musí být předložena ministerstvu elektronickou formou a to výhradně vyplněním žádosti v elektronickém systému na adrese: http://is-mladez.msmt.cz/index.html. Tento systém bude otevřen pro vkládání projektů a příloh 26. 9. 2012. Přílohy se do elektronického systému vkládají jako dokumenty ve formátech DOC, XLS nebo PDF (včetně naskenovaných materiálů).
Zároveň musí být žádost včetně povinných příloh předložena v tištěné podobě v jednom originálním výtisku. Originál žádosti je třeba vytisknout až po uzavření žádosti v elektronickém systému (jeho součástí je podrobná uživatelská příručka).
Žádosti se doručují na adresu:

MŠMT
Odbor 22
Mgr. Martin Tancoš
Karmelitská 7
118 12 PRAHA 1
Obálku je nutné jasně označit: „Program na podporu integrace komunity na rok 2013" a evidenčním číslem podané žádosti (evidenční číslo bude automaticky přiděleno každému projektu v elektronickém systému). 
Přijaté projekty budou vyhodnoceny a výsledky výběrového dotačního řízení MŠMT zveřejní na svých internetových stránkách. Na podpořené projekty budou vydána „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR". 

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je podmíněno správností vyúčtování dotací za předcházející kalendářní rok a dodržení řádných termínů pro vyúčtování určených v Rozhodnutí (pokud byla dotace na předchozí kalendářní rok přiznána). 

 VI. Náležitosti předložené žádosti a formální kontrola

Žádost o poskytnutí dotace, kterou předkladatel zasílá v písemné i elektronické podobě, sestává z níže uvedených částí: 
a) vyplněná a uzavřená žádost na adrese: http://is-mladez.msmt.cz/index.html

b) souhrnný projekt, který musí obsahovat položky uvedené v odrážkách. Doporučuje se uvádět výstižná vyjádření max. 
    2000 znaků (1 normo strana A4 je 1800 znaků).
- hlavní a dílčí cíle projektu
- stručný popis problému, který projekt řeší
- cílová skupina projektu, včetně počtu přímých a nepřímých příjemců pomoci
- zdůvodnění a předpokládaný přínos projektu a jeho částí pro cílovou skupinu (tj. komu jsou akce určeny); pokud se jedná o 
  pokračující projekt, je nutné uvést stručné vyhodnocení jeho dosavadní realizace
- souvislost projektu s ostatní činností organizace (např. zkušenosti realizátora v této oblasti, odkaz na další realizované 
  projekty)
- podrobný popis jednotlivých aktivit projektu. Pokud organizace žádá o státní dotaci na aktivity ve více tematických 
  oblastech, předloží samostatné projekty pro každou tematickou oblast, maximálně však 2 projekty za jeden právní subjekt. U každé aktivity budou stanovena kritéria (tj. indikátory - kvalitativní i kvantitativní, jichž bude realizací aktivity dosaženo; kritéria si každý žadatel stanovuje sám tak, aby maximálně vypovídala o úspěšnosti realizace aktivity), souhrnné uvedení kritérií stanovených realizátorem je nezbytné k vyhodnocení úspěšnosti a dosažení cílů projektu, které je nezbytnou součástí závěrečné zprávy.
- délku trvání projektu (od kdy do kdy) a harmonogram realizace jednotlivých aktivit (po měsících)
- personální zabezpečení projektu - popis pracovních pozic (včetně typu zaměstnaneckého poměru, výše úvazku, mzdových 
  nákladů a kvalifikačních předpokladů)
- materiální zabezpečení projektu, prostorové podmínky
- pokud spolupracujete s jinými organizacemi, popište, jak tato spolupráce probíhá
- rozpočet (v předepsaném formuláři), jednotlivé položky rozpočtu musí být řádně zdůvodněny tak, aby bylo zcela jasné, na 
  co jsou finanční prostředky určeny a jaká je jejich souvislost s realizací projektu
- která další témata projekt realizuje - zejména vliv realizace projektu na podporu lidských práv (např. rovných příležitostí ve 
  vzdělávání a podporu inkluzívního vzdělávání)
- je-li výstupem projektu výukový materiál pro děti, žáky/žákyně, studenty/studentky je nezbytné předložit posudek od 
  odborníka renomovaného na problematiku vzdělávání k  záměru výstupu v délce nejméně jedné normostrany a 
  základní údaje o připravovaném materiálu (stručný obsah, počet výtisků, formát a počet stran, předběžná kalkulace 
  předpokládaných nákladů)
- veškeré další podstatné údaje o projektu, zejména informace o tom, jakým způsobem bude prezentována dotace 
  ministerstva ve výstupech 
- obsah a potřebnost projektu v regionu je možné konzultovat s příslušným krajským koordinátorem
c) aktuální výroční zpráva (v elektronické podobě postačuje textová část, bez dokumentárních obrázků). Pokud 
    předkladatel nezpracovává výroční zprávu nebo její ekvivalent, předloží doklad o předchozí činnosti (uvede podrobnou 
    informaci o svých projektech nejméně za poslední dva roky včetně jejich financování a zprávu o finančním hospodaření 
    organizace). 
d) u projektů, které jsou lokalizovány v některém kraji či krajích a tuto lokalizaci lze jasně identifikovat, požádá předkladatel 
    o doporučení krajského úřadu – odboru školství nebo krajského koordinátora pro národnostní menšiny příslušného 
    kraje/ krajů nejpozději do data předložení žádosti na MŠMT. Tento posudek nebude součástí žádosti, ale kraj jej zašle 
    přímo poskytovateli dotace - MŠMT. 
e) ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě - výpis ze zákonem stanovené evidence o právní subjektivitě (občanské 
    sdružení předloží platné stanovy registrované Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, 
    ve znění pozdějších předpisů) ověřenou v roce podání žádosti.
f) ověřená kopie dokladu o přidělení IČ, není-li součástí dokladu o právní subjektivitě, ověřenou v roce podání žádosti.
g) bankovní identifikace účtu, na který má být dotace zaslána, vystavenou v roce podání žádosti. 
h) ověřená kopie dokladu o oprávněnosti osoby, která žádost podepisuje, ověřenou v roce podání žádosti. 
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatný závazek ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu 
   fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotním pojišťovnám a není v likvidaci.
j) souhlas se zveřejněním identifikačních údajů a výše poskytnuté dotace a tiskové zprávy.

Upozornění: 
u projektů, které zahrnují volnočasové, zájmové a další aktivity uveďte předpokládaný počet účastníků a délku trvání 
  akce či akcí 
- u projektů na pořádání prázdninových aktivit a dalších pobytových akcí bude přiznána dotace jen na ty prázdninové 
  aktivity, které jsou součástí dlouhodobé práce s cílovou skupinou. Je nezbytné uvést délku trvání akce a 
  předpokládaný počet dětí, mládeže, vedoucích a ostatních dospělých účastníků.
- anotace projektu ve formuláři žádosti není souhrnným projektem
- zhodnocení projektu přikládané k vyúčtování dotace za předchozí kalendářní rok není výroční zprávou

Pravidla formální kontroly:
- budou - li při formální kontrole zjištěny nedostatky v předložené žádosti či projektu, bude předkladatel vyzván 
  elektronickou formou, aby formální náležitosti doplnil do 5 pracovních dnů. Nebude-li nedostatek ve stanoveném termínu 
  odstraněn, je to důvodem k vyřazení projektu z výběrového dotačního řízení.
- každý žadatel může do výběrového řízení předložit maximálně 2 projekty a to do různých tematických okruhů.

 VII. Termín pro předložení žádostí 

Žádosti na kalendářní rok 2013 budou přijímány nejpozději do 29. 10. 2012, při osobním podání v podatelně MŠMT do 14:00 hod. Rozhodující pro dodržení termínu je den doručení do podatelny nebo rozhodný den prokazatelného převzetí zásilky k poštovní přepravě. Žádosti se přijímají dle podmínek uvedených v tomto vyhlášení. 

 VIII. Pravidla pro výběr projektů v Programu

a) způsob výběru projektů

Každá doručená žádost se posuzuje ve dvou fázích:

1. Formální kontrola:

dodržení termínu pro podávání žádostí 
úplnost žádosti a projektu

Jakýkoliv formální nedostatek v předložené žádosti, který nebude na základě e-mailové výzvy ve stanovené lhůtě (5 pracovních dnů) odstraněn nebo nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem k vyřazení žádosti z dotačního řízení.

2. Posouzení projektu výběrovou komisí podle předem stanovených kritérií.

Dotace budou vybraným žadatelům (dále „příjemcům“) poskytovány po schválení návrhu na rozdělení dotací MŠMT ČR. Rozhodnutí ministerstva o přidělení dotace je považováno za konečné. Návrh na rozdělení dotací vychází z výsledku jednání výběrové dotační komise jmenované náměstkem ministra. Dotace jsou příjemcům uvolňovány v souladu s vydanými rozhodnutími, avšak při respektování případných regulačních opatření v čerpání výdajů státního rozpočtu České republiky.

Zaslané projekty (včetně příloh) se žadatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení dotace. Výsledky výběrového dotačního řízení budou zveřejněny na webu ministerstva.

b) kritéria pro posuzování projektů

Výběrová komise posuzuje projekty na základě 2 hodnotících posudků, které jsou vypracovány dle předem určených kritérií. Kritéria jsou rozdělena do několika oblastí a jsou dále specifikována. Každé kritérium je bodově ohodnoceno. Celkový počet bodů rozhoduje o úspěšnosti při konečném rozhodování o přidělení dotace.

 IX. Všeobecné podmínky pro poskytování a čerpání dotace

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je vyrovnání veškerých splatných finančních závazků žadatele vůči státnímu rozpočtu ČR za předchozí kalendářní roky. Dotace nebude poskytnuta v případě, že žadatel dosud nevyúčtoval dotaci z předchozích let, či se v předchozích letech dopustil jiného porušení rozpočtové kázně.

Na dotaci není právní nárok.

Stejný projekt realizovaný v rámci tohoto Programu nebude možné znovu předkládat a realizovat prostřednictvím výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Dotace lze použít pouze na neinvestiční výdaje. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% rozpočtovaných nákladů projektu, konkrétní procentní podíl dotace je uveden na příslušném Rozhodnutí o dotaci. V případě snížení rozpočtu projektu příjemce dotace buď požádá o změnu rozhodnutí, nebo použije dotaci jen do výše odpovídající stanovenému procentnímu podílu vztaženému k novému rozpočtu projektu. V odůvodněných případech může ministerstvo rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100% rozpočtovaných nákladů projektu. 

Dotace se poskytuje příjemci jen na úhradu nezbytných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován. 

Příjemce nesmí poskytovat prostředky z dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu výkonů a služeb spojených s realizací schváleného projektu. Tyto jiné právnické nebo fyzické osoby musí zajistit obdobné dodržení podmínek, k nimž byl příjemce zavázán v rozhodnutí ministerstva.

Z dotace lze hradit pouze náklady, které ministerstvo uvede v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace jsou příjemci uvolňovány na základě ministerstvem vydaného Rozhodnutí podle uvedeného platebního kalendáře a v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu.

Příjemci odpovídají za hospodárné a efektivní použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty, a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy. Kontrolu nakládání s finančními prostředky provádějí příslušné orgány podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) oprávněno kontrolovat nakládání s poskytnutou dotací, zejména zda jsou prostředky dotace účelně využívány a zda byly dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí o poskytnutí dotace. Česká školní inspekce je na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, oprávněna kontrolovat u škol a školských zařízení zapsaných ve Školském rejstříku nakládání s poskytnutou dotací.

Při zjištění neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu budou uplatněny sankce v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 

V korespondenci, vztahující se k dotaci, je nutné vždy uvádět číslo rozhodnutí.

O předložených projektech budou na internetové stránce ministerstva (www.msmt.cz) zveřejněny následující informace: název žadatele, kontaktní údaje, název projektu, výše dotace.

Kontaktní osoba 

Informace o dotačním výběrovém řízení poskytuje: 
RNDr. Alena Beránková, tel.: 234 811 670, email: alena.berankova@msmt.cz
Mgr. Anna Pechová, tel.: 234 812 104, email: anna.pechova@msmt.cz 

Datum přidání: 2012-09-19

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.