Header Adresa

Stanovisko MŠMT k počtu hodin v dopoledním nebo odpoledním vyučování pro žáky se zdravotním postižením


Ve vyhlášce č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb., se v § 8 odst. 4 uvádí: Žáci se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole nebo třídě základní školy samostatně určené pro tyto žáky, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování. 

V 1. větě tohoto ustanovení se slova „samostatně určené pro tyto žáky“ vztahují jak k základní škole, tak ke třídě základní školy. Pokud by tomu tak nebylo, pak by slova „nebo ve třídě základní školy samostatně určené pro tyto žáky“ neměla v textu ustanovení opodstatnění. Ustanovení § 8 odst. 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb. se proto použije pouze pro školy nebo třídy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. V ostatních případech se postupuje podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů (dle § 24 odst. 2 této vyhlášky se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí touto vyhláškou, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak). 

Jestliže je v běžné třídě (třída není samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením) základní školy zařazen (individuálně integrován) žák s diagnostikovaným zdravotním postižením, vztahuje se na tuto třídu vyhláška č. 48/2005 Sb., ustanovení § 1 odst. 3, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb.: Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků

Počet vyučovacích hodin pro žáky se zdravotním postižením lze upravit několika způsoby: 
• V případě, že je žák vzděláván na základě vypracovaného Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) podle vzdělávacího programu RVP ZV – LMP, nebo podle RVP ZŠS, může školské poradenské zařízení navrhnout snížený počet vyučovacích hodin, a to podle rozsahu a závažnosti zdravotního postižení žáka. Takové řešení je možné u všech žáků se zdravotním postižením, a to i v případě, že nemají vypracován IVP, ale vzdělávají se na základě výše jmenovaných vzdělávacích programů. Doporučení vydává speciálně-pedagogické centrum. 
• V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 školského zákona může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

Závěrem upozorňujeme také na nové ustanovení § 24 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb. (doplněné vyhláškou č. 256/2012 Sb.), kde se uvádí: Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

Datum přidání: 2012-08-31

stahuj

Copyright © 2024, aTre v.o.s. Všechna práva vyhrazena.